Обяснителен меморандум контекст на предложението цели на предложениетостраница4/5
Дата19.07.2018
Размер0.77 Mb.
1   2   3   4   5

3.2.2. Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

  •  Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи

  •  Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:

Бюджетни кредити за поети задължения в млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Да се посочат целите и резултатите

Година
2014

Година
2015

Година
2016

Година
2017

Година
2018

Година
2019

Година
2020

ОБЩОВид резултат


Среден разход за резултата

Брой резултати

Разходи

Брой резултати

Разходи

Брой резултати

Разходи

Брой резултати

Разходи

Брой резултати

Разходи

Брой резултати

Разходи

Брой резултати

Разходи

Общ брой на резултатите

Общо разходи***

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 1

- Резултат (* **)

Проекти за НИРД

0,56

180

100,700

205,000

114,800

240

134,600

275

154,400

325

181,600

375

209,800

450

252,100

2050

1.148,000

- Резултат- РезултатМеждинен сбор за конкретна цел № 1

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 2…

- РезултатМеждинен сбор за конкретна цел № 2

ОБЩО РАЗХОДИ

180

100,700

205

114,800

240

134,600

275

154,400

325

181,600

375

209,800

450

252,100

2050

1.148,000

* Част от вноската на ЕС (максимум 2 % от нея) може да се използва за покриване на административните разходи на специалната изпълнителна структура.

* * За проектите на Eurostars се приема среден разход от 1,4 млн. евро със среден размер от 40 % на публичното съфинансиране. При публично финансиране от 0,56 млн. евро на проект и цялостен бюджет на програмата 1148 млн. евро (861 млн. евро от държави участнички в Eurostars-2 + 287 млн. евро участие на ЕС) могат да бъдат финансирани около 2050 проекта.

*** Вноската на ЕС в общите разходи няма да надхвърля 287 млн. евро.

3.2.3. Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

3.2.3.1. Обобщение  •  Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за административни разходи

  •  Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:

в млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)
Година
2014

Година

2015

Година
2016

Година
2017

Година
2018

Година
2019

Година
2020ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамкаЧовешки ресурси


Други административни разходи


Междинна сума за ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка

Извън ФУНКЦИЯ 542 от многогодишната финансова рамкаЧовешки ресурси

0,337

0,344

0,351

0,358

0,365

0,372

0,380

Други разходи
с административен характер


Междинна сума
извън ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка

ОБЩО

0,337

0,344

0,351

0,358

0,365

0,372

0,380

Необходимите бюджетни кредити за административни разходи ще бъдат покрити от бюджетните кредити на ГД, които вече са предоставени за управлението на действието и/или които са преразпределени в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати средства, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид съществуващите бюджетни ограничения.

3.2.3.2. Очаквани нужди от човешки ресурси  •  Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси

  •  Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

Оценката се посочва в еквиваленти на пълно работно време
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и временно наети лица)

08 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията)


08 01 01 02 (Делегации)


08 01 05 01 (Непреки научни изследвания)

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

10 01 05 01 (Преки научни изследвания)
Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време: ЕПРВ)43

08 01 02 01 (ДНП, ПНА, КНЕ от общия финансов пакет)


08 01 02 02 (ДНП, ПНА, МЕД, МП и КНЕ в делегациите)


08 01 04 yy44

— в централата


— в делегациите


08 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Непреки научни изследвания)

2

2

2

2

2

2

2

10 01 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Преки научни изследвания)


Други бюджетни редове (да се посочат)


ОБЩО

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

е съответната област на политиката или бюджетен дял.

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на действието и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнително отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:

Длъжностни лица и временно наети лица

Участие в заседания на управителния орган на Eurostars-2, които се провеждат в секретариата на Eureka (всеки управителен орган събира членовете си средно веднъж на всеки два месеца)

Одобрение на годишния план за работа.

Наблюдение на изпълнението въз основа на годишни доклади

Координиране на междинните и крайните оценки и подготовка на отговора на Комисията на тези оценки под формата на доклад на Комисията, който да се предаде на Парламента и на Съвета (1,5 длъжностни лица)Външен персонал

Подпомагане на изготвянето на споразумение със специалната изпълнителна структура.

Подготовка на годишното решение за финансиране и свързаните плащания.

Административна подкрепа

(2 ДНП)

1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница