Обяснителен меморандум контекст на предложението цели на предложениетостраница5/5
Дата19.07.2018
Размер0.77 Mb.
1   2   3   4   5

3.2.4. Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

  •  Предложението/инициативата е съвместимо(а) с настоящата многогодишна финансова рамка.

  •  Предложението/инициативата налага препрограмиране на съответната функция от многогодишната финансова рамка.

Обяснете какво препрограмиране е необходимо, като посочите съответните бюджетни редове и суми.

  •  Предложението/инициативата налага да се използва Инструментът за гъвкавост или преразглеждане на многогодишната финансова рамка45.

Обяснете какво е необходимо, като посочите съответните функции, бюджетни редове и суми.

3.2.5. Участие на трети страни във финансирането

  • Предложението/инициативата не предвижда съфинансиране от трети страни

  • Предложението/инициативата предвижда съфинансиране съгласно следните прогнози:

Бюджетни кредити в млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)
Година
2014

Година
2015

Година
2016

Година
2017

Година
2018

Година
2019

Година
2020

Общо

в млн. EURДа се посочи съфинансиращият орган: държави членки46

67,200

79,800

96,600

113,400

138,600

163,800

201,600

861,000

ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити

67,200

79,800

96,600

113,400

138,600

163,800

201,600

861,000

Данни за съфинансирането

Вноската на Съюза в оперативните разходи (като се изключат разходите за оценка) на програмата Eurostars-2 не може да превишава 2 % от общото финансово участие на Съюза.

Вноската на ЕС представлява една трета от вноските на участващите държави, но няма да надхвърли 287 млн. евро.

Освен това организациите, участващи в проекти за НРД, подбрани чрез отправени по програмата покани за представяне на предложения, ще съфинансират тези проекти. Очаква се това съфинансиране да възлиза средно на 60 % от полученото публично финансиране (но процентът варира за различните участващи държави).3.3. Очаквано отражение върху приходите

  •  Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.

  •  Предложението/инициативата има следното финансово отражение:

 върху собствените ресурси

 върху разните приходи.1Малко или средно предприятие е предприятие, което има по-малко от 250 служители, генерира годишен оборот по-малък от 50 млн. евро и е независимо от по-големите предприятия, в съответствие с Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. Вж. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:BG:PDF.

2МСП, осъществяващо научноизследователска дейност, е МСП, което реинвестира най-малко 10 % от оборота си или посвещава поне 10 % от еквивалентите на пълно работно време(ЕПРВ) на научноизследователска дейност.

3Брутната добавена стойност (БДС) обхваща амортизацията и възнаграждението на труда, капитала и предприемаческия риск. БДС е това, което остава след като междинните разходи се приспаднат от продажбите или оборота.

4Преглед на постиженията на МСП 2012 г. доклад, октомври 2012 г., http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2012/annual-report_en.pdf.

5Eurostars включваше първоначално 26 държави — членки на ЕС, и пет държави, асоциирани към Седмата рамкова програма. С присъединяването на Малта към Eurostars през октомври 2010 г. всички държави — членки на ЕС, вземат участие. Асоциираните държави са понастоящем шест: Хърватия, Исландия, Израел, Норвегия, Швейцария и Турция.

6EUREKA е европейска междуправителствена мрежа, създадена с конференция на министрите от 17 държави и държавите — членки на Европейските общности, през 1985 г., с цел подкрепа на промишленото научноизследователско сътрудничество. В момента в нея участват 40 държави членки и тя подкрепя също така отделни проекти, клъстери и единна всеобхватна програма наред с Eurostars.

7Решение № 743/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за участието на Общността в научноизследователска и развойна програма, осъществявана от няколко държави членки, насочена към подпомагане на малки и средни предприятия, извършващи научноизследователска и развойна дейност ОВ L 201, 30.7.2008 г., стр. 58. Вж. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:201:0058:0067:BG:PDF.

8Пълният текст на доклада: http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp7-evidence-base/other_fp7_panel_evaluations/eurostars_programme_interim_evaluation.pdf.

9Групата от независими експерти бе председателствана от г-жа Laperrouze, бивш член на Европейския парламент и заместник-председател на парламентарната комисия по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE).

10Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета, междинна оценка на съвместната програма Eurostars, Брюксел, 8 април 2011 г., COM (2011) 186. Вж. http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/communication_eurostars.pdf.

11Вж. http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st11/st11030.en11.pdf.

12COM(2011) 811 окончателен.

13Докладите относно работните срещи са публикувани в интернет на: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/workshops/innovation_in_small_and_medium_enterprises/summary_reports_workshops_on_21_june_and_12_july_2011.pdf#view=fit&pagemode=none.

14Интервюта с 37 участници в Eurostars, 17 национални институции за НИРД в 10 страни и над 3000 регистрирани лица в сайта за кандидатстване за участие в Eurostars.

15COM(2011) 808 окончателен, 30.11.2011 г..

16COM(2011) 809 окончателен, 30.11.2011 г.

17Сумата е индикативна и ще зависи от окончателната сума за ГД „Научни изследвания и иновации“ по предизвикателството/темата, посочени по-горе.

18ОВ C, стр. [Становище на ЕИСК].

19СOM (2010) 2020 окончателен, 3.3.2010 г.

20ОВ... [рамковата програма „Хоризонт 2020“].

21ОВ L 201, 30.7.2008 г., стр. 58.

22COM(2011) 186, 8.4.2011 г.

23ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

24ОВ... [специфичната програма „Хоризонт 2020“].

25COM(2010) 546 окончателен, 6.10.2010 г.

26COM(2012) 392 final, 17.7.2012 г.

27OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

28ОВ L362, 31.12.2012 г., стр.1.

29ОВ... [правила за участие в „Хоризонт 2020“].

30Сумата е индикативна и ще зависи от окончателно договорената сума за ГД „Научни изследвания и иновации“ за целта „Иновации в МСП“ по част 2 — „Водещи позиции в промишлеността“, която ще бъде окончателно одобрена от бюджетния орган в окончателната редакция на законодателната и финансова обосновка.

31ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.

32ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.

33УД: управление по дейности; БД: бюджетиране по дейности.

34Съгласно член 49, параграф 6, буква а) или б) от Финансовия регламент.

35Подробности във връзка с методите на управление и позоваванията на Финансовия регламент са публикувани на уебсайта BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

36Посочени в член 185 от Финансовия регламент.

37Многогод. = многогодишни бюджетни кредити / едногод. = едногодишни бюджетни кредити.

38ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия.

39Държави кандидатки и, ако е приложимо, потенциални държави кандидатки от Западните Балкани.

40Сумите са предмет на договаряне по финансовото програмиране за бюджетен ред 08 02 02 03.

41Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове „BA“), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.

42Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове „BA“), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.

43ДНП = договорно нает персонал; МП = местен персонал; КНЕ= командирован национален експерт; ПНА = персонал, нает чрез агенции за временна заетост; МЕД = младши експерт в делегация. .

44Под тавана за външния персонал от бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни редове „BA“).

45Вж. точки 19 и 24 от Междуинституционалното споразумение.

46Белгия, България, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Хърватия, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Финландия и Швеция, както и Исландия, Израел, Норвегия, Швейцария и Турция.

BG   BG
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница