Обяснителен меморандум контекст на предложението


ПРИЛОЖЕНИЕ XI СПИСЪК НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СОЦИАЛНИ И ЕКОЛОГИЧНИ КОНВЕНЦИИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 54, ПАРАГРАФ 2, ЧЛЕН 55, ПАРАГРАФ 3, БУКВА а) И ЧЛЕН 69, ПАРАГРАФ 4страница13/13
Дата23.07.2016
Размер2.78 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
ПРИЛОЖЕНИЕ XI
СПИСЪК НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СОЦИАЛНИ И ЕКОЛОГИЧНИ КОНВЕНЦИИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 54, ПАРАГРАФ 2, ЧЛЕН 55, ПАРАГРАФ 3, БУКВА а) И ЧЛЕН 69, ПАРАГРАФ 4


 • Конвенция 87 относно синдикалнатa свободa и закрилатa нa правото нa синдикално организиране;

 • Конвенция 98 относно правото нa организиране и колективно договаряне;

 • Конвенция 29 относно принудителния труд;

 • Конвенция 105 зa премахването нa принудителния труд;

 • Конвенция 138 относно минималнатa възраст зa приемане нa работa;

 • Конвенция 111 относно дискриминациятa в областтa нa трудa и професиите;

 • Конвенция 100 относно равенството в заплащането;

 • Конвенция 182 относно забранатa и незабавни действия зa ликвидирането нa най-тежките форми нa детския труд.

 • Виенската конвенция за защита на озоновия слой и Монреалския протокол за веществата, разрушаващи озоновия слой;

 • Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане („Базелската конвенция“);

 • Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители (Стокхолмската конвенция за УOЗ);

 • Ротердамската конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди (Конвенция PIC), Ротердам, 10.9.1998 г., и нейните 3 регионални протокола.

ПРИЛОЖЕНИЕ XII
РЕГИСТРИ46

Професионалните и търговски регистри и съответните декларации и сертификати за всяка държава-членка са: • в Белгия – „Registre du Commerce“/„Handelsregister“ и при поръчките за услуги – „Ordres professionels/Beroepsorden“;

 • в България – „Търговски регистър“;

 • в Чешката република – „obchodní rejstřík“;

 • в Дания – „Erhvers– og Selskabsstyrelsen“;

 • в Германия – „Handelsregister“, „Handwerksrolle“, а по отношение на обществените поръчки за услуги – „Vereinsregister“, „Partnerschaftsregister“ и „Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder“;

 • в Естония – „Registrite ja Infosüsteemide Keskus“;

 • в Ирландия от икономическия оператор може да се изиска представянето на сертификат, издаден от „Registrar of Companies“ или „Registrar of Friendly Societies“, или ако не е сертифициран по този начин – сертификат, който да удостоверява, че въпросното лице е заявило под клетва, че упражнява съответната професия в държавата, в която е установен, на конкретно място и под определено фирмено наименование;

 • в Гърция – „Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων – MEΕΠ“ към Министерството на околната среда, градското и държавно планиране и благоустройството (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) по отношение на обществените поръчки за строителство; "Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο" и "Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού" при поръчки за доставки; при обществени поръчки за услуги от доставчика на услуги може да бъде изискана декларация за упражняването на съответната професия, направена под клетва пред нотариус; в случаите, предвидени от действащото национално законодателство, за предоставяне на изследователски услуги, в съответствие с посоченото в приложение I – професионалният регистър „Μητρώο Μελετητών“, както и „Μητρώο Γραφείων Μελετών“;

 • в Испания – „Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado“ при обществени поръчки за строителство и услуги, а при обществени поръчки за доставки – „Registro Mercantil“ или в случай на нерегистрирани физически лица – сертификат, в който се казва, че съответното лице е заявило под клетва, че упражнява въпросната професия;

 • във Франция – „Registre du commerce et des sociétés“ и „Répertoire des métiers“;

 • в Италия – „Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato“; при обществени поръчки за доставки и услуги също и „Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato“ или освен дотук изброените регистри – „Consiglio nazionale degli ordini professionali“ при обществени поръчки за услуги;

 • в Кипър – във връзка с обществените поръчки за строителство от изпълнителя може да се изиска представянето на сертификат от „Съвета за регистрация и одит на изпълнителите на строително-инженерни работи и строителство (Συμβούλιο Εγγραφήςκαι Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων)“ в съответствие със Закона за регистрация и одит на изпълнителите на строително-инженерни работи и строителство; по отношение на обществени поръчки за доставки и услуги от доставчика може да се изиска представянето на сертификат от Регистъра на дружествата и официалните синдици (Έφορος Εταιρειών και ΕπίσημοςΠαραλήπτης) или ако не разполага с такъв сертификат – удостоверение, че лицето е декларирало под клетва, че упражнява съответната професия в държавата, в която е установено, на определено място и под определено фирмено наименование;

 • в Латвия – „Uzņēmumu reģistrs“;

 • в Литва – „Juridinių asmenų registras;

 • в Люксембург – „Registre aux firmes“ и „Rôle de la chambre des métiers“;

 • в Унгария – „Cégnyilvántartás“, „egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása“, а по отношение на обществени поръчки за услуги някои „szakmai kamarák nyilvántartása“ или в случай на определени дейности – сертификат, удостоверяващ, че съответното лице има разрешение да упражнява съответната търговска дейност или професия;

 • в Малта – икономическият оператор си прави „numru ta’ registrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (регистрация по ДДС) u n- numru tal-licenzja ta’ kummerc“, а ако става дума за партньорство или дружество – съответния регистрационен номер, издаден от Малтийския орган за финансови услуги;

 • в Нидерландия – „Handelsregister“;

 • в Австрия – „Firmenbuch“, „Gewerberegister“, „Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern“;

 • в Полша – „Krajowy Rejestr Sądowy“;

 • в Португалия – „Instituto da Construção e do Imobiliário“ (INCI) при обществени поръчки за строителство; и „Registro Nacional das Pessoas Colectivas“ при поръчки за доставки и услуги;

 • в Румъния – „Registrul Comerțului“;

 • в Словения – „Sodni register“ и „obrtni register“;

 • в Словакия – „Obchodný register“;

 • във Финландия – „Kaupparekisteri“/„Handelsregistret“;,

 • в Швеция – „aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren“;

 • в Обединеното кралство от икономическия оператор може да се изиска представянето на сертификат, издаден от „Registrar of Companies“, за това, че има удостоверение за учредяване или регистрация, или ако не е сертифициран – удостоверение, че въпросното лице е заявило под клетва, че упражнява съответната професия на конкретно място и под определено фирмено наименование.

ПРИЛОЖЕНИЕ XIII
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАСПОРТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Европейският паспорт за обществени поръчки съдържа следните реквизити:

а) идентификация на икономическия оператор;

б) удостоверение, че икономическият оператор не е осъждан с влязла в сила присъда по една от причините, изброени в член 55, параграф 1;

в) удостоверение, че икономическият оператор не е обект на производство по несъстоятелност или ликвидация по смисъла на член 55, параграф 3, буква б);

г) когато е приложимо, удостоверение за вписване в професионален или търговски регистър в държавата-членка по установяване по смисъла на член 56, параграф 2;

д) когато е приложимо, удостоверение, че икономическият оператор притежава конкретно разрешително или членува в конкретна организация по смисъла на член 56, параграф 2;

е) посочване на срока на валидност на паспорта, който не бива да бъде по-малко от 6 месеца.Приложение XIV
Свидетелства за съответствие с критериите за подбор


Част І: Икономическо и финансово състояние

Икономическото и финансово състояние на икономическия оператор като правило може да бъде доказано с един или няколко от следните документи:

а) подходящи извлечения от банки или когато е уместно – доказателства за подходяща застраховка за риска „професионална отговорност“;

б) представяне на баланси или откъси от тях, когато публикуването на баланса се изисква от законодателството на държавата, в която е установен икономическият оператор;

в) удостоверение за общия оборот на предприятието и когато е уместно – за оборота по дейностите, възложени съгласно обществената поръчка, за максимум последните три налични финансови години в зависимост от датата, на която предприятието е било основано или икономическият оператор е започнал търговската си дейност, доколкото такава информация за оборотите съществува.

Част ІІ: Техническа способност

Средства за доказване на техническата способност на икономическия оператор по смисъла на член 56:

a) Брой на участниците. следните списъци:

i) списък на строителството, извършено максимум през последните пет години, придружен от удостоверения за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; когато е необходимо за осигуряване на добро равнище на конкуренция, възлагащите органи може да посочат, че ще се вземат предвид доказателства за съотносими строителни работи, извършени преди повече от пет години;

ii) списък на основните доставки или основните услуги, извършени максимум през последните три години, включително сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни. Когато е необходимо за осигуряване на добро равнище на конкуренция, възлагащите органи може да посочат, че ще се вземат предвид доказателства за съотносими доставки или услуги, осъществени преди повече от три години;

б) посочване на участващите технически лица или органи, независимо дали са свързани пряко, или не с предприятието на икономическия оператор, и особено на тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство – тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството;

в) описание на техническото оборудване и мерките, предприемани от икономическия оператор за осигуряване на качеството, както и на оборудването за изпитване и изследване, с които разполага предприятието;

г) когато стоките или услугите, които са обект на обществената поръчка, са сложни или по изключение са със специално предназначение, следва да се направи проверка от възлагащите органи или от тяхно име от компетентен официален орган в държавата, където е установен доставчикът на стоки или услуги, стига този орган да даде съгласие за това. Проверката касае производствените мощности на снабдителя или техническия капацитет на доставчика на услуги и при необходимост – средствата за изпитване и изследване, с които те разполагат, и възможностите за контрол на качеството, които ще използват;

д) образованието и професионалната квалификация на доставчика на услуги или на предприемача или тези на ръководния състав на предприятието;

е) посочване на мерките за управление на околната среда, които икономическият оператор ще бъде в състояние да прилага при изпълнение на обществената поръчка;

ж) декларация за средната годишна численост на работната сила на доставчика на услуги или на предприемача, както и броя на ръководния състав през последните три години;

з) декларация за инструментите, съоръженията или техническото оборудване, с което разполага доставчикът на услуги или предприемачът за изпълнение на поръчката;

и) указване на дела от поръчката, който икономическият оператор възнамерява евентуално да предостави на подизпълнители;

й) по отношение на стоките, които ще се доставят:

i) мостри, описания или снимки, чиято автентичност трябва да бъде доказана при поискване от страна на възлагащия орган;

ii) сертификати, издадени от официални институции или агенции за контрол на качеството с призната компетентност, удостоверяващи съответствието на стоките чрез ясно обозначени позовавания на спецификации или стандарти.ПРИЛОЖЕНИЕ XV
СПИСЪК НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЕС, ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 67, ПАРАГРАФ 3

Директива 2009/33/EО47ПРИЛОЖЕНИЕ XVI
УСЛУГИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 74


Код по CPV

Описание

79611000-0 и

от 85000000-9 до 85323000-9

(с изключение на 85321000-5 и 85322000-2)


Услуги по здравеопазването и социалните дейности

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; от 79995000-5 до 79995200-7; от 80100000-5 до 80660000-8 (с изключение на 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); от 92000000-1 до 92700000-8 (с изключение на 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6)

Административни, образователни, здравни и културни услуги

75300000-9

Услуги по задължително обществено осигуряване

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Услуги, свързани със социална защита

98000000-3

Други обществени, социални и персонални услуги

98120000-0

Услуги, предоставяни от синдикални организации

98131000-0

Религиозни услуги

ПРИЛОЖЕНИЕ XVII
ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО48


Настоящата директива

Директива 2004/18/EО
Член 1
ново

Член 2, точка 1

Член 1, параграф 9, първа алинея

=

Член 2, точка 2

Член 7, буква а)

адаптирано

Член 2, точка 3
ново

Член 2, точка 4
ново

Член 2, точка 5
ново

Член 2, точка 6, буква а), първа част

Член 1, параграф 9, втора алинея, буква а)

=

Член 2, точка 6, буква а), втора част
ново

Член 2, точка 6, буква б)

Член 1, параграф 9, втора алинея, буква б)

=

Член 2, точка 6, буква в)

Член 1, параграф 9, втора алинея, буква в)

=

Член 2, точка 7

Член 1, параграф 2, буква а)

=

Член 2, точка 8

Член 1, параграф 2, буква б), първо изречение

изменено

Член 2, точка 9

Член 1, параграф 2, буква б), второ изречение

=

Член 2, точка 10

Член 1, параграф 2, буква в)

адаптирано

Член 2, точка 11

Член 1, параграф 2, буква г)

изменено

Член 2, точка 12

Член 1, параграф 8, втора алинея

адаптирано

Член 2, точка 13

Член 1, параграф 8, трета алинея

адаптирано

Член 2, точка 14

Член 1, параграф 8, трета алинея

изменено

Член 2, точка 15

Член 23, параграф 1

изменено

Член 2, точка 16

Член 1, параграф 10

изменено

Член 2, точка 17
ново

Член 2, точка 18

Член 1, параграф 10

изменено

Член 2, точка 19
ново

Член 2, точка 20

Член 1, параграф 12

=

Член 2, точка 21

Член 1, параграф 13

=

Член 2, точка 22
ново

Член 2, точка 23

Член 1, параграф 11, буква д)

=

Член 3, параграф 1, първа алинея
ново

Член 3, параграф 1, втора алинея

Член 1, параграф 2, буква г)

изменено

Член 3, параграф 2
ново

Член 4

Членове 7, 67

изменено

Член 5, параграф 1

Член 9, параграф 1

адаптирано

Член 5, параграф 2

Член 9, параграф 3, Член 9, параграф 7, втора алинея

изменено

Член 5, параграф 3

Член 9, параграф 2

изменено

Член 5, параграф 4

Член 9, параграф 9

=

Член 5, параграф 5
ново

Член 5, параграф 6

Член 9, параграф 4

изменено

Член 5, параграф 7

Член 9, параграф 5, буква а), първа и втора алинеи

=

Член 5, параграф 8

Член 9, параграф 5, буква б), първа и втора алинеи

=

Член 5, параграф 9

Член 9, параграф 5, буква а), трета алинея

Член 9, параграф 5, буква б), трета алинеяадаптирано

Член 5, параграф 10

Член 9, параграф 7

=

Член 5, параграф 11

Член 9, параграф 6

=

Член 5, параграф 12

Член 9, параграф 8, буква а)

=

Член 5, параграф 13

Член 9, параграф 8, буква б)

=

Член 6

Член 78, Член 79, параграф 2, буква а)

адаптирано

Член 7

Член 12

изменено

Член 8, първа алинея

Член 13

изменено

Член 8, втора алинея

Член 1, параграф 15

изменено

Член 9, буква а)

Член 15, буква а)

адаптирано

Член 9, буква б)

Член 15, буква б)

=

Член 9, буква в)

Член 15, буква в)

=

Член 9, буква г)
ново

Член 10, буква а)

Член 16, буква а)

=

Член 10, буква б)

Член 16, буква б)

адаптирано

Член 10, буква в)

Член 16, буква в)

=

Член 10, буква г)

Член 16, буква г)

изменено

Член 10, буква д)

Член 16, буква д)

=

Член 10, буква е)
ново

Член 11
ново

Член 12

Член 8

адаптирано

Член 13, параграф 1

Член 16, буква е)

адаптирано

Член 13, параграф 2

Член 79, параграф 2, буква е)

адаптирано

Член 14

Член 10

изменено

Член 15

Член 2

изменено

Член 16, параграф 1

Член 4, параграф 1

адаптирано

Член 16, параграф 2

Член 4, параграф 2

изменено

Член 17

Член 19

изменено

Член 18, параграф 1

Член 6

адаптирано

Член 18, параграф 2
ново

Член 19, параграф 1

Член 42, параграф 1; Член 71, параграф 1

изменено

Член 19, параграф 2

Член 42, параграфи 2 и 3; Член 71, параграф 1

адаптирано

Член 19, параграф 3, първа алинея

Член 42, параграф 4; Член 71, параграф 1

изменено

Член 19, параграф 3, втора алинея

Член 79, параграф 2, буква ж)

=

Член 19, параграф 3, трета алинея
ново

Член 19, параграф 4
ново

Член 19, параграф 5

Член 42, параграф 5; Член 71, параграф 3

изменено

Член 19, параграф 6

Член 42, параграф 6

адаптирано

Член 19, параграф 7
ново

Член 19, параграф 8
ново

Член 20, параграф 1

Член 1, параграф 14

адаптирано

Член 20, параграф 2

Член 79, параграф 2, букви д) и е)

адаптирано

Член 21
ново

Член 22
ново

Член 23, параграф 1

Член 5

изменено

Член 23, параграф 2
ново

Член 24

Член 28, член 30, параграф 1

изменено

Член 25, параграф 1

Член 38, параграф 2; Член 1, параграф 11, буква а)

изменено

Член 25, параграф 2

Член 38, параграф 4

изменено

Член 25, параграф 3

[виж Член 38, параграф 8]

ново

Член 25, параграф 4
ново

Член 26, параграф 1

Член 38, параграф 3; Член 1, параграф 11, буква б)

изменено

Член 26, параграф 2

Член 38, параграф 3

изменено

Член 26, параграф 3

Член 38, параграф 4

изменено

Член 26, параграф 4
ново

Член 26, параграф 5
ново

Член 26, параграф 6

Член 38, параграф 8

изменено

Член 27, параграф 1
ново

Член 27, параграф 2

Член 1, параграф 11, буква г)

изменено

Член 27, параграф 3

Член 30, параграф 2

изменено

Член 27, параграф 4

Член 30, параграф 3

изменено

Член 27, параграф 5

Член 30, параграф 4

адаптирано

Член 27, параграф 6

Член 30, параграф 2

изменено

Член 28, параграф 1

Член 38, параграф 3; Член 1, параграф 11, буква в)

изменено

Член 28, параграф 2

Член 29, параграф 2; Член 29, параграф 7

адаптирано

Член 28, параграф 3

Член 29, параграф 3; Член 1, параграф 11, буква в)

изменено

Член 28, параграф 4

Член 29, параграф 4

адаптирано

Член 28, параграф 5

Член 29, параграф 5

адаптирано

Член 28, параграф 6

Член 29, параграф 6

изменено

Член 28, параграф 7

Член 29, параграф 7

изменено

Член 28, параграф 8

Член 29, параграф 8

=

Член 29
ново

Член 30, параграф 1

Член 31, първо изречение

изменено

Член 30, параграф 2, първа алинея, буква а)

Член 31, точка 1, буква а)

изменено

Член 30, параграф 2, първа алинея, буква б)

Член 31, точка 1, буква б)

изменено

Член 30, параграф 2, първа алинея, буква в)

Член 31, точка 1, буква б)

изменено

Член 30, параграф 2, първа алинея, буква г)

Член 31, точка 1, буква в)

адаптирано

Член 30, параграф 2, от втора до четвърта алинеи
ново

Член 30, параграф 3, буква а)

Член 31, точка 2, буква а)

=

Член 30, параграф 3, буква б)

Член 31, точка 2, буква б)

=

Член 30, параграф 3, буква в)

Член 31, точка 2, буква в)

изменено

Член 30, параграф 3, буква г)

Член 31, точка 2, буква г)

адаптирано

Член 30, параграф 4

Член 31, точка 3

адаптирано

Член 30, параграф 5

Член 31, точка 4, буква б)

адаптирано

Член 31, параграф 1

Член 32, параграф 1; Член 1, параграф 5

изменено

Член 31, параграф 2

Член 32, параграф 2

адаптирано

Член 31, параграф 3

Член 32, параграф 3

=

Член 31, параграф 4

Член 32, параграф 4

адаптирано

Член 31, параграф 5

Член 32, параграф 4

адаптирано

Член 32, параграф 1

Член 33, параграф 1; Член 1, параграф 6

изменено

Член 32, параграф 2

Член 33, параграф 2

изменено

Член 32, параграф 3

Член 33, параграф 3

адаптирано

Член 32, параграф 4

Член 33, параграф 4

изменено

Член 32, параграф 5

Член 33, параграф 6

изменено

Член 32, параграф 6
ново

Член 32, параграф 7

Член 33, параграф 7, трета алинея

=

Член 33, параграф 1

Член 54, параграф 1; Член 1, параграф 7

изменено

Член 33, параграф 2

Член 54, параграф 2

адаптирано

Член 33, параграф 3

Член 54, параграф 2, трета алинея

адаптирано

Член 33, параграф 4

Член 54, параграф 3

адаптирано

Член 33, параграф 5

Член 54, параграф 4

адаптирано

Член 33, параграф 6

Член 54, параграф 5

адаптирано

Член 33, параграф 7

Член 54, параграф 6

=

Член 33, параграф 8

Член 54, параграф 7

адаптирано

Член 33, параграф 9

Член 54, параграф 8, първа алинея

=

Член 34
ново

Член 35, параграф 1

Член 11, параграф 1

изменено

Член 35, параграф 2
ново

Член 35, параграф 3

Член 11, параграф 2

изменено

Член 35, параграф 4
ново

Член 35, параграф 5

Член 11, параграф 2

изменено

Член 35, параграф 6
ново

Член 36
ново

Член 37
ново

Член 38
ново

Член 39, параграф 1

Съображение 8

изменено

Член 39, параграф 2
ново

Член 40, параграф 1

Член 23, параграф 1

изменено

Член 40, параграф 2

Член 23, параграф 2

адаптирано

Член 40, параграф 3

Член 23, параграф 3

адаптирано

Член 40, параграф 4

Член 23, параграф 8

=

Член 40, параграф 5

Член 23, параграф 4

адаптирано

Член 40, параграф 6

Член 23, параграф 5

изменено

Член 41, параграф 1

Член 23, параграф 6

изменено

Член 41, параграф 2

Член 23, параграф 6

адаптирано

Член 41, параграф 3
ново

Член 42, параграф 1

Член 23, параграфи 4, 5, 6 и 7

изменено

Член 42, параграф 2

Член 23, параграфи 4, 5 и 6

изменено

Член 42, параграф 3

Член 23, параграф 7

адаптирано

Член 42, параграф 4
ново

Член 43, параграф 1

Член 24, параграфи 1 и 2

изменено

Член 43, параграф 2

Член 24, параграф 3

адаптирано

Член 43, параграф 3

Член 24, параграф 4

адаптирано

Член 44
ново

Член 45, параграф 1

Член 38, параграф 1

адаптирано

Член 45, параграф 2

Член 38, параграф 7

изменено

Член 46, параграф 1

Член 35, параграф 1

адаптирано

Член 46, параграф 2
ново

Член 47

Член 35, параграф 2; Член 36, параграф 1

адаптирано

Член 48

Член 35, параграф 4

изменено

Член 49, параграф 1

Член 36, параграф 1; Член 79, параграф 1, буква а)

изменено

Член 49, параграф 2

Член 36, параграфи 2, 3 и параграф 4, втора алинея

изменено

Член 49, параграф 3

Член 36, параграф 4

адаптирано

Член 49, параграф 4
ново

Член 49, параграф 5

Член 36, параграфи 7 и 8

изменени

Член 49, параграф 6

Член 37

изменено

Член 50, параграф 1

Член 36, параграф 5, първа алинея

изменено

Член 50, параграфи 2 и 3

Член 36, параграф 5, втора и трета алинеи

адаптирано

Член 51

Член 38, параграф 6; Член 39, параграф 2

изменено

Член 52

Член 40, параграфи 1 и 2

адаптирано

Член 53, параграф 1

Член 41, параграф 1

адаптирано

Член 53, параграф 2

Член 41, параграф 2

адаптирано

Член 53, параграф 3

Член 41, параграф 3

=

Член 54, параграф 1

Член 44, параграф 1

адаптирано

Член 54, параграф 2
ново

Член 54, параграф 3
ново

Член 54, параграф 4
ново

Член 55, параграф 1

Член 45, параграф 1

изменено

Член 55, параграф 2

Член 45, параграф 2, букви д) и е)

изменено

Член 55, параграф 3

Член 45, параграф 2

изменено

Член 55, параграф 4
ново

Член 55, параграфи 5 и 6

Член 45, параграф 4

изменено

Член 56, параграф 1

Член 44, параграфи 1 и 2

изменено

Член 56, параграф 2

Член 46

адаптирано

Член 56, параграф 3

Член 47

изменено

Член 56, параграф 4

Член 48

изменено

Член 56, параграф 5

Член 44, параграф 2

адаптирано

Член 57
ново

Член 58
ново

Член 59
ново

Член 60, параграф 1

Член 45, параграф 3

адаптирано

Член 60, параграф 2

Член 47

адаптирано

Член 60, параграф 3

Член 48

адаптирано

Член 60, параграф 4
ново

Член 61, параграф 1

Член 49

изменено

Член 61, параграф 2

Член 50

изменено

Член 61, параграф 3
ново

Член 62, параграф 1

Член 47, параграфи 2 и 3; Член 48, параграф 3,4

адаптирано

Член 62, параграф 2
ново

Член 63, параграф 1

Член 52, параграф 1; Член 52, параграф 7

адаптирано

Член 63, параграф 2, първа алинея

Член 52, параграф 1, втора алинея

изменено

Член 63, параграф 2, втора алинея

Член 1, параграф 8, трета алинея

=

Член 63, параграф 3

Член 52, параграф 2

=

Член 63, параграф 4

Член 52, параграф 3

изменено

Член 63, параграф 5, първа алинея

Член 52, параграф 4, първа алинея

адаптирано

Член 63, параграф 5, втора алинея

Член 52, параграф 4, втора алинея

=

Член 63, параграф 6, първа алинея

Член 52, параграф 5, първа алинея

адаптирано

Член 63, параграф 6, втора алинея

Член 52, параграф 6

=

Член 63, параграф 7

Член 52, параграф 5, втора алинея

=

Член 63, параграф 8, първа алинея

Член 52, параграф 8

=

Член 63, параграф 8, втора алинея
ново

Член 64

Член 44, параграф 3

адаптирано

Член 65

Член 44, параграф 4

=

Член 66, параграф 1

Член 53, параграф 1

изменено

Член 66, параграф 2

Член 53, параграф 1, буква а)

изменено

Член 66, параграф 3
ново

Член 66, параграф 4

Първо съображение; 46-то съображение, трета алинея

изменено

Член 66, параграф 5

Член 53, параграф 2

изменено

Член 67
ново

Член 68
ново

Член 69, параграф 1

Член 55, параграф 1

изменено

Член 69, параграф 2

Член 55, параграф 1

адаптирано

Член 69, параграф 3, буква а)

Член 55, буква а)

=

Член 69, параграф 3, буква б)

Член 55, буква б)

=

Член 69, параграф 3, буква в)

Член 55, буква в)

=

Член 69, параграф 3, буква г)

Член 55, буква г)

изменено

Член 69, параграф 3, буква д)

Член 55, буква д)

=

Член 69, параграф 4, първа алинея

Член 55, параграф 2

изменено

Член 69, параграф 4, втора алинея
ново

Член 69, параграф 5

Член 55, параграф 3

адаптирано

Член 69, параграф 6
ново

Член 70

Член 26

изменено

Член 71, параграф 1

Член 25, първа алинея

=

Член 71, параграф 2
ново

Член 71, параграф 3

Член 25, втора алинея

адаптирано

Член 72, параграфи 1 - 4, 5 и 7
ново

Член 72, параграф 6

Член 31, параграф 4, буква а)

изменено

Член 72, параграф 7
ново

Член 73
ново

Член 74
ново

Член 75
ново

Член 76
ново

Член 77

Член 66

=

Член 78

Член 67

адаптирано

Член 79, параграфи 1 и 2

Член 69

адаптирано

Член 79, параграф 3

Член 70; Член 79, параграф 1, буква а)

адаптирано

Член 80, параграф 1
ново

Член 80, параграф 2

Член 72

=

Член 81

Член 73

=

Член 82

Член 74

=

Член 83

Член 81, първа алинея

адаптирано

Член 84, параграф 1

Член 81, втора алинея

изменено

Член 84, параграфи 2 и 8
ново

Член 85

Член 43

изменено

Член 86, параграф 1

Член 75

адаптирано

Член 86, параграф 2

Член 76

изменено

Член 86, параграф 3
ново

Член 86, параграф 4
ново

Член 86, параграф 5

Член 79, параграф 1, буква а)

адаптирано

Член 87
ново

Член 88
ново

Член 89

Член 77, параграфи 3 и 4

изменено

Член 90

Член 77, параграф 5

изменено

Член 91

Член 77, параграфи 1 и 2

адаптирано

Член 92

Член 80

адаптирано

Член 93

Член 82

адаптирано

Член 94
ново

Член 95

Член 83

изменено

Член 96

Член 84

=

Приложение І

Приложение IV

=

Приложение II

Приложение І

=; с изключение на първо изречение (изменено)

Приложение III

Приложение V

=

Приложение IV, букви a) – ж)

Приложение X, букви б) – з)

=

Приложение ІV, буква з)
ново

Приложение V
ново

Приложение VI

Приложение VII

изменено

Приложение VII

Член 54, параграф 3, букви а) – е)

=

Приложение VIII

Приложение VI

адаптирано (освен точка 4, която бе изменена)

Приложение IX

Приложение VIII

адаптирано

Приложение Х, част 1

Член 40, параграф 5

адаптирано

Приложение Х, част 2
ново

Приложение XI
ново

Приложение XII

Приложение IX

адаптирано

Приложение XIII
ново

Приложение XIV, Част 1

Член 47, параграф 1

=

Приложение XIV, Част 2

Член 48, параграф 2

=; изменено в букви a), д) и е)

Приложение XV
ново

Приложение XVI

Приложение II

изменено

Приложение XVII

Приложение XII

изменено1Директива 2004/17/ЕО от 31 март 2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1.

2Директива 2004/18/ЕО от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки, ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114.

3Директива 2009/81/ЕО от 13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО, ОВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 76.

4Директива 89/665/ЕИО от 21 декември 1989 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на производства по обжалване при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство, ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 33.

5COM(2011) 15: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0015:FIN:EN:PDF.

6http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/public_procurement/synthesis_

document_en.pdf.

7http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/conferences/index_en.htm.

8Работен документ на службите на Комисията SEC(2008) 2193.

9ОВ C ….

10ОВ C ….

11ОВ C ….

12COM(2010) 2020 окончателен, 3.3.2010 г.

13ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1.

14ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114.

15ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 1.

16SEC(2011) 853 окончателен, 27.6.2011 г.

17SPC/2010/10/8 окончателен, 6.10.2010 г.

18...

19ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 1.

20ОВ L 120, 15.5.2009 г., стр. 5.

21ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 1.

22ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр.1.

23ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1.

24ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

25ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1.

26ОВ L 217, 20.8.2009 г., стр. 76.

27ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.

28ОВ L 13, 19.1.2000 г., стр. 12.

29ОВ L 274, 20.10.2009 г., стр. 36.

30ОВ L 53, 26.2.2011 г., стр. 66.

31ОВ L 340, 16.12.2002 г., стр. 1.

32OВ L 210 от 31.7.2006 г., стр. 19

33ОВ L 395, 30.12. 1989 г., стр. 33

34ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30.

35ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42.

36ОВ C 195, 25.6.1997 г., стр. 1.

37ОВ L 192, 31.7.2003 г., стр. 54.

38ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48.

39ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3.

40ОВ L 166, 28.6.1991 г., стр. 77.

41ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 1.

42ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

43ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37.

44OВ L […]

45ОВ L 185, 16.8.1971 г., стр. 15.

46За целите на член 56, параграф 2 „професионални или търговски регистри“ са включените в настоящото приложение, а когато са направени промени на национално ниво – регистрите, които са ги заместили.

47ОВ L 120, 15.5.2009 г., стр. 5.

48„Адаптиран“ означава, че формулировката на текста е променена, но значението на отменените директиви е запазено. Промени в значението на разпоредбите на отменената директива са обозначени с „изменено“.

BG  BG

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница