Обяснителен меморандум контекст на предложението


ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТАстраница2/13
Дата23.07.2016
Размер2.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно обществените поръчки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 53, параграф 1, член 62 и член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти9,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет10,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите11,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че: 1. Възлагането на обществени поръчки от или от името на органите на държавите-членки трябва да спазва принципите на Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално тези за свободното движение на стоки, свободата за установяване и свободата за предоставяне на услуги, както и произтичащите от тях принципи като равнопоставеност, липса на дискриминация, взаимно признаване, пропорционалност и прозрачност. Въпреки това за обществени поръчки над определена стойност трябва да се изготвят разпоредби, координиращи националните процедури за възлагане на обществени поръчки, за да се гарантира, че тези принципи ще действат на практика и обществените поръчки ще бъдат отворени за конкуренция.

 2. Обществените поръчки играят ключова роля в стратегията „Европа 2020“12 като един от пазарните инструменти, които трябва да се използват за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и едновременно с това за гарантиране на най-ефективното използване на публичните средства. За тази цел текущите правила за възлагане на обществени поръчки съгласно Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги13, и Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки14 трябва да се ревизират и модернизират, за да се повиши ефективността на публичните разходи, да се улесни по-специално участието на малките и средните предприятия в обществените поръчки и да се разреши на възложителите да използват по-добре обществените поръчки в подкрепа на общи обществени цели. Налице е също така необходимост от изясняване на основните понятия за осигуряване на по-голяма правна сигурност и за включване на определени аспекти на съотносимата утвърдена практика на Съда на Европейския съюз.

 3. Все по-разнообразните форми на публична дейност налагат по-ясното дефиниране на понятието „обществена поръчка“. Правилата на Съюза за обществените поръчки нямат за цел да обхванат всички форми на изразходване на публични средства, а само на онези, предназначени за придобиване на предвидените строителство, доставки или услуги. Понятието „придобиване“ следва да се разбира в широкия смисъл на получаване на ползите от въпросните строителство, доставки или услуги, без задължително да се изисква прехвърляне на собствеността на възлагащите органи. Освен това самото финансирането на дадена дейност, което често се свързва със задължението за възстановяване на получените суми, когато те не се използват по предназначение, не попада обикновено под действието на правилата за възлагане на обществени поръчки.

 4. Също така се оказва необходимо да се изясни какво трябва да се разбира под „отделна обществена поръчка“, за да може общата стойност на всички сключени договори за целите на същата обществена поръчка да се отчита по отношение на праговете в настоящата директива и за да може обществената поръчка да се обявява като едно цяло, евентуално разделена на обособени позиции. Понятието за отделна обществена поръчка обхваща всички доставки, строителство и услуги, необходими за изпълнението на отделен проект – например отделен строителен проект или съвкупност от строителство, доставки и/или услуги. Признаците за наличие на един отделен проект могат например да включват цялостно предварително планиране и замисъл от страна на възлагащия орган, факта, че различните закупени елементи изпълняват една отделна икономическа и техническа функция или че са по някакъв друг начин логически обвързани и се изпълняват в кратък период от време.

 5. По силата на член 11 от Договора за функционирането на Европейския съюз изискванията за защита на околната среда трябва да бъдат включени в определянето и изпълнението на политиките и действията на Съюза, по-специално за да се насърчи устойчивото развитие. Настоящата директива разяснява по какъв начин възлагащите органи могат да допринесат за защитата на околната среда и насърчаването на устойчивото развитие, като същевременно осигурят най-добро съотношение качество-цена за своите поръчки.

 6. Дори да не водят задължително до корупционни действия, действителните, потенциалните или предполагаемите конфликти на интереси имат висок потенциал да повлияят неправомерно върху решенията при възлагането на обществените поръчки, което води до изкривяване на конкуренцията и застрашаване на равнопоставеността на оферентите. Следователно трябва да се установят ефективни механизми за предотвратяване, откриване и премахване на конфликтите на интереси.

 7. Неправомерните действия на участниците в процедура за обществена поръчка, като опитите за нерегламентирано влияние върху процеса на взимане на решения или сключване на споразумения с други кандидати с цел манипулиране на резултата от процедурата, могат да доведат до нарушения на основните принципи на правото на Съюза и до сериозни изкривявания на конкуренцията. Следователно икономическите оператори трябва да бъдат задължени да подадат клетвена декларация, че не участват в подобни неправомерни действия, и да бъдат изключени, ако тази декларация се окаже невярна.

 8. С Решение 94/800/ЕО от 22 декември 1994 година относно сключването от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986—1994 г.)15, Съветът одобри по-специално Споразумението за обществените поръчки на Световната търговска организация (наричано по-долу „Споразумението“). Целта на споразумението е да установи многостранна рамка от балансирани права и задължения по отношение на обществените поръчки с оглед постигане на либерализация и разширяване на световната търговия. За поръчките, обхванати от Споразумението, както и от други съответни международни споразумения, задължаващи Съюза, възлагащите органи изпълняват задълженията по тези споразумения, като прилагат настоящата директива към икономическите оператори от трети държави, подписали споразуменията.

 9. Споразумението се прилага за поръчки над определени прагове, установени в него, и изразени в специални права на тираж. Праговете, установени от настоящата директива, трябва да се съгласуват, за да се гарантира, че съответстват на равностойността в евро на праговете в Споразумението. Трябва също така да се предвиди периодично преразглеждане на праговете, изразени в евро, за да могат те да се коригират посредством чисто математическа операция според евентуалните отклонения в стойността на еврото спрямо специалното право на тираж.

 10. Резултатите от оценката на въздействието и ефективността на законодателството в областта на обществените поръчки на ЕС16 показаха, че изключването на определени услуги от пълното приложение на директивата следва да се преразгледа. Вследствие от това пълното приложение на настоящата директива се разширява върху определен брой услуги (например хотелиерските и правните услуги – и двете свързани с особено висок процент на трансгранична търговия).

 11. Поради специфичното си естество други категории услуги продължават да имат ограничено трансгранично измерение, а именно така наречените персонални услуги като определени социални, здравни и образователни услуги. Тези услуги се извършват в специфичен контекст, който се различава силно в отделните държави-членки поради различни културни традиции. Ето защо по отношение на обществените поръчки за тези услуги следва да се установи специален режим с по-висок праг от 500 000 EUR. Персонални услуги със стойности под този праг обикновено не представляват интерес за доставчиците от други държави-членки, освен ако няма конкретни признаци за противното, като например финансираните от Съюза трансгранични проекти. Поръчки за персонални услуги над този праг трябва да са обект на изискванията за прозрачност, действащи в рамките на целия Съюз. Предвид значението на културния контекст и деликатния характер на тези услуги, държавите-членки трябва да имат голяма свобода да организират избора на доставчиците на услуги по считания от тях за най-подходящ начин. Правилата на настоящата директива отчитат тази безусловна необходимост, като налагат единствено спазването на основните принципи за прозрачност и равнопоставеност и гарантират възможността възлагащите органи да прилагат специални критерии за избора на доставчици на услуги като критериите, установени в доброволната европейска рамка за качеството на социалните услуги на Комитета за социална закрила на Европейския съюз17. Държавите-членки и/или публичните органи продължават да разполагат със свободата да извършват тези услуги сами или да организират социалните услуги по начин, който не включва възлагане на обществени поръчки – например само финансирайки такива услуги или предоставяйки лицензи или разрешения на всички икономически оператори, отговарящи на условията, установени предварително от възлагащия орган, без ограничения или квоти, стига тази система да гарантира в достатъчна степен разгласяването и да отговаря на принципите за прозрачност и липса на дискриминация.

 12. Обществените поръчки, които се възлагат от възлагащите органи, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, и които попадат в сферата на тези дейности, са в приложното поле на Директива […] на Европейския парламент и на Съвета от […] относно обществените поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги18. Поръчките, възложени от възлагащите органи в контекста на извършваните от тях морски, крайбрежни или речни транспортни услуги, попадат в обхвата на настоящата директива.

 13. Тъй като е предназначена за държавите-членки, настоящата директива не се прилага за обществени поръчки, изпълнявани от международни организации от тяхно име и за тяхна сметка. Въпреки това е необходимо да се изясни до каква степен настоящата директива трябва да се прилага към обществените поръчки, регламентирани от конкретни международни правила.

 14. Налице е значителна правна несигурност по въпроса доколко сътрудничеството между публичните органи следва да се регламентира от правилата за обществените поръчки. Съотносимата съдебна практика на Съда на Европейския съюз се тълкува по различен начин сред отделните държави-членки и дори сред възлагащите органи. Следователно е необходимо да се изясни в кои случаи сключените между възлагащите органи договори не са обект на правилата за обществените поръчки. Подобно изясняване трябва да се води от принципите, установени в съотносимата съдебна практика на Съда. Сам по себе си фактът, че и двете страни по едно споразумение представляват възлагащи органи, не изключва прилагането на правилата за обществените поръчки. Въпреки това прилагането на правилата за обществените поръчки не трябва да ограничава свободата на публичните органи да решават как да организират изпълнението на своите задължения за осигуряване на обществени услуги. Поръчките, възложени на контролирани субекти, или сътрудничеството между участващите възлагащи органи за съвместно изпълнение на задълженията им за осигуряване на обществени услуги следователно трябва да бъдат освободени от прилагането на правилата, ако са изпълнени условията, посочени в настоящата директива. Настоящата директива трябва да има за цел да гарантира, че всяко сътрудничество между публични органи, за което тя не важи, не води до изкривяване на конкуренцията по отношение на частните икономически оператори. Също така участието на възлагащ орган като оферент в процедура за възлагане на обществена поръчка не трябва да води до изкривяване на конкуренцията.

 15. Налице е повсеместна необходимост от допълнителна гъвкавост и по-специално – от по-широк достъп до процедура за възлагане на обществени поръчки с възможност за договаряне, както изрично е предвидено в Споразумението, където договарянето е разрешено във всички процедури. Освен ако не е предвидено друго в законодателството на въпросната държава-членка, възлагащите органи следва да могат да използват свободно състезателната процедура с договаряне, предвидена в настоящата директива, в различни ситуации, при които откритите или ограничените процедури без договаряне вероятно не биха довели до задоволителни резултати от обществените поръчки Тази процедура следва да е придружена от адекватни защитни механизми, осигуряващи съблюдаването на принципите на равнопоставеност и прозрачност. Това ще осигури на възлагащите органи по-голяма свобода на действие при покупката на строителство, доставки и услуги, пригодени идеално към специфичните им потребности. Същевременно това би следвало да увеличи и трансграничната търговия, тъй като оценката сочи, че поръчките, възложени при процедура на договаряне с предварително обявяване, имат особено висока степен на успех що се отнася до подадените трансгранични оферти.

 16. По същите причини възлагащите органи следва свободно да могат да използват състезателния диалог. Използването на тази процедура значително се увеличи по отношение на стойността на поръчките през последните години. Тя се оказа полезна в случаите, в които възлагащите органи не са в състояние да дефинират средствата за задоволяване на своите потребности или за преценяване на това, какво предлага пазарът като технически, финансови или правни решения. Такава ситуация може да възникне особено при новаторски проекти, при изпълнение на мащабни интегрирани проекти по транспортната инфраструктура, големи компютърни мрежи или проекти, включващи сложно и структурирано финансиране.

 17. Изследванията и иновациите, включително екологичните и социални иновации, са сред основните двигатели на бъдещия растеж и са поставени в центъра на Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“. Публичните органи трябва да използват по най-добрия стратегически начин обществените поръчки, за да стимулират иновациите. Купуването на новаторски стоки и услуги играе ключова роля в подобряването на ефективността и качеството на обществените услуги, като същевременно спомага за решаването на сериозни социални предизвикателства. То допринася за постигането на най-рентабилно изразходване на публичните средства, както и на по-широки икономически, екологични и социални ползи по отношение на генерирането на нови идеи, тяхното превръщане в новаторски продукти и услуги и оттам насърчаването на устойчив икономически растеж. Настоящата директива следва да допринесе за по-лесно възлагане на обществени поръчки за иновации и да помогне на държавите-членки да постигнат целите на инициативата „Съюз на иновации“. Следователно трябва да се предвиди специална процедура за възлагане на обществени поръчки, която позволява на възлагащите органи да установят дългосрочно партньорство за иновации с цел разработване и закупуване впоследствие на новаторски продукт, услуга или строителство, стига те да могат да бъдат доставени при договорените нива на изпълнение и разходи. Партньорството трябва да се структурира по начин, осигуряващ необходимата „пазарна тяга“, стимулираща разработката на новаторско решение, без да изземва пазара.

 18. Предвид неблагоприятните отражения върху конкуренцията, процедурите на договаряне без предварително обявяване на обществена поръчка трябва да се използват само при изключителни обстоятелства. Това изключение трябва да се ограничава само до случаите, когато обявяването е невъзможно поради форсмажорни обстоятелства, съгласувани с действащата съдебна практика на Съда на Европейския съюз, или когато по начало е очевидно, че обявяването няма да доведе до по-голяма конкуренция, предимно защото обективно съществува само един икономически оператор, който може да изпълни поръчката. Единствено обективно изключителни ситуации могат да оправдаят използването на процедурата на договаряне без обявяване, при които изключителната ситуация не трябва да бъде създадена от самия възлагащ орган с оглед на бъдещата процедура за възлагане на обществена поръчка и при които липсват адекватни заместители, съществуването на каквито следва да бъде подложено на изчерпателна оценка.

 19. Електронните средства за информация и комуникация могат значително да опростят обявяването на поръчките и да увеличат ефективността и прозрачността на процесите за възлагането им. Те трябва да станат стандартните средства за комуникация и обмен на информация в процедурите за обществени поръчки. Употребата на електронни средства също води до икономия на време. Вследствие на това трябва да се предвиди намаляване на минималните срокове, когато се използват електронни средства, при условие обаче че те са съвместими с конкретния начин на предаване, предвиден на ниво Съюз. Освен това електронните средства за информация и комуникации, притежаващи подходящи функционални възможности, могат да позволят на възлагащите органи да предотвратяват, откриват и коригират , които възникват по време на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

 20. Във всички пазари на обществени поръчки в Съюза е налице силна тенденция към окрупняване на търсенето от страна на възложителите с оглед постигане на икономии от мащаба, включително по-ниски цени и такси за транзакциите, подобряване и професионализиране на управлението на обществените поръчки. Това може да се постигне с концентриране на поръчките по броя на участващите възлагащи органи или по обема и стойността във времето. Въпреки това окрупняването и централизирането на покупките трябва внимателно да се следи, за да се избегнат прекомерната концентрация на покупателна способност и тайните споразумения, както и да се запазят прозрачността, конкуренцията и възможностите за достъп до пазара за малките и средните предприятия.

 21. Инструментът на рамковите споразумения се използва широко и се счита за ефективна техника за възлагане на обществени поръчки в цяла Европа. Следователно той трябва да се запази до голяма степен непроменен. Някои понятия обаче трябва да се изяснят, особено условията за използването на рамковото споразумение от възлагащи органи, които сами по себе си не са страна по него.

 22. Предвид натрупания опит има също така необходимост да се коригират правилата, регламентиращи динамичните системи за покупки, за да позволят на възлагащите органи да се възползват в пълна степен от възможностите, предоставяни от този инструмент. Системите трябва да се опростят по-специално чрез прилагането им под формата на ограничена процедура, което премахва необходимостта от индикативни оферти – сочена като една от най-сериозните тежести, свързани с тези системи. По този начин всеки икономически оператор, който изпраща заявка за участие и отговаря на критериите за подбор, следва да бъде допуснат до участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки, изпълнявани през динамичната система за покупки. Тази техника за покупки позволява на възлагащия орган да получи особено широк диапазон от оферти и така да осигури оптимално използване на публичните средства чрез широка конкуренция.

 23. Освен това непрекъснато се разработват нови електронни техники за покупка – например електронните каталози. Те помагат за увеличаването на конкуренцията и рационализирането на обществените поръчки особено по отношение на икономията на време и пари. Въпреки това следва да се въведат определени правила, за да се гарантира, че използването на новите техники отговаря на правилата на настоящата директива и на принципите на равнопоставеност, липса на дискриминация и прозрачност. По-конкретно, когато състезателна процедура е подновена по силата на рамково споразумение или когато се използва динамична система за покупки и се осигуряват достатъчно гаранции за проследимостта, равнопоставеността и предсказуемостта, възлагащите органи трябва да имат право да генерират оферти по отношение на конкретни покупки въз основа на предварително изпратени електронни каталози. Съгласно изискванията на правилата за електронните средства за комуникация възлагащите органи трябва да избягват необосновани препятствия пред достъпа на икономическите оператори до процедурите за възлагане на обществени поръчки, в които офертите се представят под формата на електронни каталози и които гарантират спазването на общите принципи на липса на дискриминация и равнопоставеност.

 24. Техники за централизирани покупки се използват все по-често в повечето държави-членки. Централните органи за покупки отговарят за придобиванията или сключването на договори за обществени поръчки/рамкови споразумения вместо други възлагащи органи. С оглед на големите обеми на покупките тези техники способстват за нарастването на конкуренцията и професионализацията на обществените поръчки. Следователно на ниво Европейски съюз трябва да се предвиди определение за „централен орган за покупки“, специално отнасящ се за възлагащите органи, без това да предотврати продължаването на по-слабо институционализираните и систематични общи покупки или на установената практика за прибягване до доставчици на услуги, които подготвят и управляват процедурите за възлагане на обществени поръчки от името и за сметка на възлагащия орган. Трябва също така да се въведат правила за разпределяне на отговорността за спазването на задълженията, произтичащи от настоящата директива, в това число и по отношение на средствата за правна защита, между централния орган за покупки и възлагащите органи, поръчващи от или чрез него. Когато последният носи цялата отговорност за провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, той трябва да бъде също така изцяло и пряко отговорен за правомерността им. Когато възлагащ орган провежда определени части от процедурата – например подновяване на състезателната процедура по силата на рамково споразумение или възлагане на отделни поръчки въз основа на динамична система за покупки – той трябва да продължи да носи отговорността за етапите, които провежда.

 25. Електронните средства за комуникация са особено подходящи за поддържане на практики и инструменти за централизирани покупки поради възможностите, които предлагат, за многократно използване и автоматична обработка на данните и за свеждане до минимум на разходите за информацията и транзакциите. Следователно като първа стъпка използването на такива електронни средства за комуникация трябва да се направи задължително за централните органи за покупки, като същевременно ще улесни и сближаването на практиките в рамките на целия Съюз. Това трябва да бъде последвано от общо задължение за използване на електронните средства за комуникация във всички процедури за обществени поръчки след преходен период от две години.

 26. Съвместното възлагане на обществени поръчки от възлагащи органи от различни държави-членки понастоящем среща специфични правни трудности особено във връзка с противоречията в националните законодателства. Въпреки че Директива 2004/18/ЕО негласно разрешава трансгранични съвместни обществени поръчки, на практика няколко национални правни системи изрично или негласно ги правят несигурни или невъзможни от законова гледна точка. Възлагащите органи от различни държави-членки може да имат интерес от сътрудничество и съвместно възлагане на обществени поръчки, за да извлекат максимална полза от потенциала на вътрешния пазар по отношение на икономиите от мащаба и споделянето на ползите и рисковете особено за новаторски проекти с по-висока степен на риск от този, който е приемлив за отделен възлагащ орган. Следователно трябва да се установят нови правила за съвместните трансгранични поръчки, които да определят приложимото право, за да се улесни сътрудничеството между възлагащите органи в рамките на целия единен пазар. В допълнение възлагащи органа от различни държави-членки могат да формират съвместни юридически лица, конституирани съгласното националното право или правото на Съюза. За такива форми на съвместни обществени поръчки следва да се установят специфични правила.

 27. Техническите спецификации, изготвяни от възложителите, би трябвало да насърчават конкуренцията в сферата на обществените поръчки. За тази цел трябва да бъде възможно подаването на оферти, които отразяват разнообразието от технически решения, за да се постигне необходимото ниво на конкуренция. В този смисъл техническите спецификации трябва да се изготвят по начин, избягващ изкуственото ограничаване на конкуренцията с изисквания, които облагодетелстват конкретен икономически оператор чрез копиране на основни характеристики на стоките, услугите или строителството, обичайно предлагани от него. Изготвянето на техническите спецификации по отношение на функционалните изисквания и изискванията за работните характеристики по принцип позволява тази цел да бъде постигната по възможно най-добрия начин и е в полза на иновациите. Когато се цитира Европейски стандарт или – при липса на такъв – национален стандарт, офертите с характеристики, равностойни на тези стандарти, трябва да се разглеждат от възлагащите органи. За да се демонстрира равностойността, от оферентите може да се изиска предоставяне на свидетелства, потвърдени от трета страна. Въпреки това други подходящи свидетелства като техническо досие на производителя също следва да се допускат, когато въпросният икономически оператор няма достъп до подобни сертификати или протоколи от изпитване или няма възможност да ги получи в съответните срокове.

 28. Възлагащите органи, които желаят да закупят строителство, стоки или услуги със специфични екологични, социални или други характеристики, трябва да могат да цитират определени етикети – например европейския екоетикет, (мулти)националните екоетикети или всеки друг етикет, стига изискванията за етикета да бъдат свързани с предмета на поръчката като описанието на продукта и неговото представяне, включително изискванията за опаковане. Освен това е изключително важно тези изисквания да бъдат изготвени и приети въз основа на обективно проверяеми критерии с използване на процедура, в която заинтересованите страни като държавните органи, потребителите, производителите, дистрибуторите и екологичните организации могат да участват, и етикетът да бъде достъпен за всички заинтересовани страни.

 29. За всички обществени поръчки, предназначени за използване от физически лица – независимо дали става дума за широката общественост, или за персонала на възлагащия орган – е необходимо възлагащите органи да изготвят техническите спецификации така, че да бъдат съобразени с критериите за достъпност за хора с увреждания или да бъдат с предназначение за всички потребители, освен в надлежно обосновани случаи.

 30. За да се стимулира участието на малки и средни предприятия (МСП) в пазара на обществените поръчки, възлагащите органи следва да бъдат насърчени да разделят поръчките на обособени позиции, а в противен случай задължени да посочат съответните причини.. Когато поръчките са разделени на обособени позиции, възлагащите органи могат например, за да запазят конкуренцията или за да осигурят стабилно предлагане, да ограничат броя на позициите, за които един икономически оператор може да подава оферти; те могат също така да ограничат броя на позициите, които могат да бъдат възложени на един отделен оферент.

 31. Твърде строгите изисквания по отношение на икономическия и финансовия капацитет често представляват необосновано препятствие пред участието на МСП в обществени поръчки. На възлагащите органи следователно не бива да се позволява да изискват от икономическите оператори да имат минимален оборот, надхвърлящ трикратната прогнозна стойност на поръчката. Въпреки това при надлежно обосновани обстоятелства могат да се прилагат по-високи изисквания. Такива обстоятелства могат да бъдат свързани с високите рискове при изпълнението на поръчката или с факта, че нейното срочно и точно изпълнение е от критично значение – например, ако представлява задължително предварително условие за изпълнението на други поръчки.

 32. Много икономически оператори и особено МСП откриват, че сериозно препятствие за тяхното участие в обществени поръчки представляват административните затруднения, произтичащи от необходимостта да представят значителен брой сертификати или други документи, свързани с критериите за изключване и подбор. Ограничаването на такива изисквания – например с клетвени декларации – може да доведе до значително опростяване в полза както на възлагащите органи, така и на икономическите оператори. От оферента, на когото бъде решено да се възложи поръчката, обаче трябва да се изиска да представи съответните свидетелства и възлагащите органи не трябва да сключват договори с оференти, които не успеят да го направят. По-нататъшно опростяване може да се постигне със стандартизирани документи като Европейския паспорт за обществени поръчки, които следва да се признават от всички възлагащи органи и широко да се популяризират сред икономическите оператори особено сред МСП, за които те могат съществено да облекчат административната тежест.

 33. Комисията осигурява и управлява електронна система – e-Certis – която се актуализира и проверява на доброволни начала от националните органи. Целта на e-Certis е да улесни обмена на сертификати и други документални свидетелства, често изисквани от възлагащите органи. Досегашният опит сочи, че доброволното актуализиране и проверка е недостатъчно да гарантира, че e-Certis може да реализира в пълна степен своя потенциал за опростяване и улесняване на обмена на документи в полза на малките и средните предприятия в частност. Поддръжката следователно трябва като първа стъпка да стане задължителна; използването на e-Certis ще стане задължително на по-късен етап.

 34. Обществени поръчки не трябва да се възлагат на икономически оператори, които са участвали в престъпна организация или са били признати за виновни за корупция, измама, увреждаща финансовите интереси на Съюза, или пране на пари. Неплащането на данъци или осигурителни вноски също трябва да се санкционира със задължително изключване на ниво Съюз. Освен това на възлагащите органи трябва да се даде възможността да изключват кандидати или оференти за нарушения на екологични или социални задължения, включително правилата за достъпност за хора с увреждания или други форми на тежки професионални нарушения – например нарушения на правилата за защита на конкуренцията или на правата върху интелектуалната собственост.

 35. Трябва обаче да се предвиди възможност за икономическите оператори да предприемат мерки за съответствие, насочени към отстраняването на последствията от престъпления или нарушения и ефективното предотвратяване на бъдещи случаи на такива действия. Тези мерки могат да включват по-конкретно кадрови и организационни мерки като прекъсване на всякакви връзки с лица или организации, участвали в неправомерните действия, подходящи мерки за кадрова реорганизация, внедряване на системи за отчитане и контрол, създаване на структура за вътрешен одит, която да следи за съответствието, и приемане на вътрешни правила за понасяне на отговорност и обезщетяване. Когато такива мерки осигуряват достатъчно гаранции, въпросният икономически оператор не трябва повече да бъде изключван на тези основания. Икономическите оператори трябва да имат възможността да поискат от възлагащите органи да проверят взетите мерки за съответствие с оглед евентуално допускане до процедурата за възлагане на обществени поръчки.

 36. Възлагащите органи могат да изискват прилагането на схеми или мерки за екологично управление по време на изпълнението на една обществена поръчка. Схемите за екологично управление – независимо дали са регистрирани съгласно инструменти на Съюза като Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)19 — могат да демонстрират, че икономическият оператор има техническата възможност да изпълни поръчката. Описание на мерките, прилагани от икономическия оператор за гарантиране същото ниво на защита на околната среда, трябва да бъде прието като алтернатива на регистрираните схеми за управление на околната среда и като форма на доказателство, когато въпросният икономически оператор няма достъп до подобни схеми или няма възможност да ги получи в съответните срокове.

 37. Поръчките трябва да се възлагат въз основа на обективни критерии, които гарантират съответствие с принципите на прозрачност, липса на дискриминация и равнопоставеност. Тези критерии трябва да гарантират, че офертите се оценяват в условия на ефективна конкуренция, което се отнася и за случаите, когато възлагащите органи изискват висококачествено строителство, доставки и услуги, които оптимално отговарят на техните потребности, например когато избраните критерии за възлагане включват фактори, свързани с производствения процес. В резултат на това възлагащите органи трябва да имат право да приемат като критерии за възлагане или „икономически най-изгодната оферта“, или „най-ниската цена“, като се има предвид, че във втория случай те са свободни да установяват адекватни стандарти за качество чрез технически спецификации или условия за изпълнение на поръчката.

 38. Когато възлагащите органи решат, че ще възлагат поръчка на икономически най-изгодната оферта, те трябва да определят критериите за възлагане, въз основа на които ще оценяват офертите, за да определят коя от тях предлага най-доброто съотношение качество-цена. Определянето на тези критерии зависи от предмета на поръчката, тъй като те трябва да дадат възможност нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, да бъде оценено от гледна точка на този предмет, както е определен в техническите спецификации, както и да се прецени съотношението качество-цена за всяка оферта. Освен това избраните критерии за възлагане не бива да дават неограничена свобода на избор на възлагащия орган, те следва да осигуряват възможност за ефективна конкуренция и да бъдат съпътствани от изисквания, които позволяват ефективната проверка на информацията, предоставена от оферентите.

 39. От изключителна важност е напълно да се използва потенциалът на обществените поръчки за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ за устойчив растеж. Предвид значителните различия между отделните сектори и пазари обаче не би било подходящо да се въвеждат общи задължителни изисквания за екологични, социални и иновативни обществени поръчки. Законодателството на Съюза вече е въвело задължителни изисквания за обществените поръчки за постигане на определени цели в секторите на пътните превозни средства (Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства20) и офис оборудването (Регламент (ЕО) № 106/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година относно програма на Общността за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване21). Освен това бе постигнат значителен напредък по отношение на определението на общи методологии за оценката на разходите за целия жизнен цикъл. Следователно изглежда целесъобразно да се запази утвърдения модел — да се остави на законодателството в конкретните сектори да установява задължителни цели като функция от конкретните политики и преобладаващите условия в съответния сектор и да се насърчи разработването и използването на модели за оценка на разходите за целия жизнен, което допълнително ще подчертае ролята на обществените поръчки в подкрепа на устойчивия растеж.

 40. Тези мерки в конкретните сектори трябва да се допълнят с адаптиране на директивите за обществените поръчки, даващи право на възлагащите органи да преследват целите на стратегията „Европа 2020“ в своите стратегии за покупки. Поради това следва да бъде пояснено, че възлагащите органи могат да определят икономически най-изгодната оферта и подхода за оценка на разходите за целия жизнен цикъл, при условие че използваната методология е установена по обективен и недискриминационен начин и достъпна за всички заинтересовани страни. Понятието за оценка на разходите за целия жизнен цикъл включва всички разходи в рамките на целия жизнен цикъл на строителството, доставките или услугите, както техните вътрешни разходи (като тези за разработка, производство, експлоатация, поддръжка и депониране в края на жизнения цикъл), така и техните външни разходи, стига те да могат да се остойностяват и следят. Общи методологии трябва да се разработят на ниво Съюз за изчисляване на разходите за целия жизнен цикъл за определени категории доставки или услуги; когато такава методология бъде разработена, нейното използване трябва да стане задължително.

 41. Освен това в техническите спецификации и в критериите за възлагане възлагащите органи трябва да имат право да посочват определен производствен процес, определен начин за предоставяне на услугите или определен процес за всеки от другите етапи от жизнения цикъл на продукт или услуга, при условие че те са свързани с предмета на обществената поръчка. За по-добро интегриране на социалните съображения в обществените поръчки на възложителите може да бъде позволено да включват в критерия за възлагане на „икономически най-изгодна оферта“ изисквания, които са свързани с работните условия на лицата, участващи пряко в съответния процес на производство или доставка. Тези изисквания могат да засягат единствено опазване на здравето на персонала, участващ в производствения процес, или да подпомагат социалната интеграция на хора в неравностойно социално положение или членове на уязвими групи сред лицата, ангажирани с изпълнението на поръчката, включително достъпността за лица с увреждания. Всеки критерий за възлагане, включващ въпросните изисквания, следва да бъде ограничен до изисквания, които имат непосредствено отражение върху членовете на персонала в тяхната работна среда. Те следва да се прилагат в съответствие с Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 година относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги22 и по начин, който не води до пряка или косвена дискриминация на икономически оператори от други държави-членки или на лица от трети държави, участващи в споразумения или споразумения за свободна търговия, по които Съюзът е страна. За поръчки за услуги и за поръчки, включващи строително проектиране, възлагащите органи трябва също така да имат право да използват като критерий за възлагане организацията, квалификацията и опита на персонала, на когото е възложено изпълнението на въпросната поръчка, тъй като това може да се отрази на качеството на изпълнението ѝ и в резултат на това – на икономическата стойност на офертата.

 42. Оферти, чиято стойност се счита за необичайно ниска, по отношение на строителството, стоките или услугите, може да се основават на технически, икономически или юридически неиздържани предположения или практики. За да се избегнат евентуални недостатъци по време на изпълнението на поръчката, възлагащите органи трябва да бъдат длъжни да поискат обяснение за заявената цена, когато дадена оферта значително подбива цените, заявени от другите оференти. Когато оферентът не може да даде задоволително обяснение, възлагащият орган следва да има правото да отхвърли офертата. Отхвърлянето трябва да бъде задължително в случаите, в които възлагащият орган е установил, че необичайно ниската стойност се дължи на неспазване на задължителното законодателство на Съюза в областите на социалното, трудовото или екологичното право или на разпоредбите на международното трудово право.

 43. Условията за изпълнение на поръчката са съвместими с настоящата директива, стига да не бъдат пряко или непряко дискриминационни, да бъдат свързани с предмета на поръчката и да бъдат посочени в обявлението за обществена поръчка, в обявлението за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или в документите за обществената поръчка. Те могат по-специално да бъдат насочени в подкрепа на професионалното обучение на място, наемането на работа на лица, за които представлява трудност да се интегрират в обществото, за борба срещу безработицата, за опазване на околната среда или хуманно отношение към животните. Например наред с останалото могат да се споменат изисквания, приложими при изпълнение на поръчката, свързани с наемане на работа на лица, които са безработни от дълго време, с обучение на безработни и младежи, със спазване по същество на основните конвенции на Международната организация на труда (МОТ), дори когато подобни конвенции не са приети в националното законодателство, както и с наемане на по-голям брой лица в неравностойно положение от изисквания по националното законодателство.

 44. За периода на изпълнение на обществената поръчка се прилагат законите, подзаконовите актове и колективните споразумения на национално ниво и на ниво Европейски съюз, които са в сила по отношение на условията за заетост и безопасност на труда, при условие че тези правила и тяхното прилагане са съобразени с правото на Съюза. В случаите от трансграничен характер, когато работници от една държава-членка предоставят услуги в друга с оглед изпълнението на обществена поръчка, Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 година относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги23 определя минималните условия, които трябва да бъдат спазвани от приемащата държава по отношение на тези командировани работници. Ако в националното право се съдържат разпоредби в този смисъл, неизпълнението на тези задължения може да се разглежда като сериозно нарушение на професионалното поведение от страна на съответния икономически оператор, което може да доведе до изключването му от процедурата за възлагане на обществена поръчка.

 45. Необходимо е да се изяснят условията, при които изменения на договора за поръчка по време на неговото изпълнение изискват нова процедура за възлагане на обществена поръчка, като се отчита съответната съдебна практика на Съда на Европейския съюз. Нова процедура за възлагане на обществени поръчки се изисква в случай на съществени промени в първоначалната поръчка, особено в обхвата и съдържанието на взаимните права и задължения на страните, включително разпределението на правата върху интелектуалната собственост. Такива промени демонстрират намерението на страните да предоговорят основни срокове или условия на тази поръчка. Това е така, особено когато изменените условия биха оказали влияние върху резултата от процедурата, ако бяха част от първоначалната процедура.

 46. Възможно е възлагащите органи да бъдат изправени пред външни обстоятелства, които не биха могли да предвидят, когато са възлагали поръчката. В този случай е необходима известна степен на гъвкавост за адаптиране на поръчката към тези обстоятелства без нова процедура. Понятието за непредвидими обстоятелства се отнася за обстоятелства, които не биха могли да бъдат предвидени въпреки достатъчно надлежната подготовка на първоначалната поръчка от страна на възлагащия орган при отчитане на наличните средства, вида и характеристиките на конкретния проект, добрата практика във въпросната сфера и необходимостта да се гарантира разумно съотношение между изразходваните ресурси за подготовката на поръчката и нейната предвидена стойност. Това обаче не може да се прилага в случаите, когато едно изменение води до промяна на естеството на цялостната поръчка – например чрез замяна на поръчаното строителство, доставки или услуги с нещо друго или чрез коренна промяна на вида на поръчката, тъй като при такава ситуация може да се предположи хипотетично повлияване върху резултата.

 47. В съответствие с принципите на равнопоставеност и прозрачност спечелилият оферент не може да се заменя от друг икономически оператор без подновяването на състезателната процедура. Спечелилият оферент, изпълняващ поръчката, обаче може да претърпи определени структурни промени по време на изпълнението – например чисто вътрешни реорганизации, сливания и придобивания или изпадане в несъстоятелност. Такива структурни промени не следва автоматично да изискват нови процедури за всички обществени поръчки, изпълнявани от това предприятие.

 48. Възлагащите органи следва да имат възможността в самите отделни договори да предвиждат изменения посредством клаузи за преразглеждане, но тези клаузи не трябва да им дават неограничена свобода. Настоящата директива следователно трябва да посочва до каква степен могат да се предвиждат изменения на първоначалния договор за обществена поръчка.

 49. Оценката сочи, че държавите-членки не следят последователно и систематично изпълнението и функционирането на правилата за обществените поръчки. Това дава отрицателно отражение върху правилното изпълнение на разпоредбите, произтичащи от тези директиви, което е сериозен източник на разходи и несигурност. Няколко държави-членки са назначили национален централен орган, който се занимава с проблемите на обществените поръчки, но поверените на тези органи задължения се различават значително в отделните държави-членки. По-ясни, по-последователни и меродавни механизми за следене и контрол биха подобрили познаването на функционирането на правилата за обществените поръчки, биха подобрили правната сигурност за фирмите и възлагащите органи и биха допринесли за създаването на равни условия за всички. Такива механизми биха послужили като инструменти за откриването и ранното разрешаване на проблеми, особено по отношение на съфинансираните от Съюза проекти, и за установяването на структурни недостатъци. Има особено силна необходимост от координиране на тези механизми, за да се гарантира последователно прилагане, контрол и следене на политиката за обществените поръчки, както и систематична оценка на резултатите от нея в рамките на целия Съюз.

 50. Държавите-членки следва да определят един национален орган, отговарящ за следенето, изпълнението и контрола на обществените поръчки. Този централен орган трябва своевременно да разполага с информация от първа ръка особено по отношение на различните проблеми, засягащи прилагането на правото в сферата на обществените поръчки. Той трябва да бъде в състояние да осигурява незабавна обратна връзка за функционирането на политиката и за потенциалните слабости в националното законодателство и практика и да допринася за бързото намиране на решения. За повишаване на ефективността на борбата с корупцията и измамите този централен орган и широката общественост следва също да имат възможност да проверяват текстовете на сключените договори. Следователно договорите на висока стойност трябва да бъдат съобщавани на надзорния орган, както и да се осигури достъп на заинтересованите лица до тези документи, доколкото това не застрашава легитимните обществени или частни интереси.

 51. Не всички възлагащи органи могат да имат необходимия собствен опит за справяне с икономически или технически сложни поръчки. При това положение подходящата професионална помощ би допълнила ефективно дейностите по следенето и контрола. От една страна тази цел може да се постигне от инструменти за споделяне на знанието (центрове за знания), предлагащи техническо съдействие на възлагащите органи; от друга страна фирмите и особено МСП би следвало да се възползват от административно съдействие, по-специално при участие в процедури за възлагане на обществени поръчки на трансгранична основа.

 52. На национално ниво вече съществуват структури или механизми за следене, надзор и съдействие, които могат, разбира се, да се използват, за да осигурят следенето, изпълнението и контрола на обществените поръчки, както и необходимата помощ на възлагащите органи и икономическите оператори.

 53. Ефективно сътрудничество е необходимо, за да се гарантира последователно консултиране и практика в рамките на всяка държава-членка и в рамките на целия Съюз. Определените органи за следене, изпълнение, контрол и техническо съдействие трябва да могат да споделят информация и да си сътрудничат; в същия контекст националният орган, определен от всяка държава-членка, трябва да действа като приоритетната точка за контакт със службите на Комисията с цел събиране на данни, обмен на информация и следене на прилагането на правото на Съюза в сферата на обществените поръчки.

 54. С цел приспособяване към бързите технически, икономически и регулаторни промени, правомощието за приемане на актове по силата на член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията по отношение на определен брой второстепенни елементи на настоящата директива. Всъщност поради необходимостта от спазване на международните споразумения Комисията е оправомощена да изменя техническите процедури за изчислителните методи по отношение на праговете, както и периодично да преразглежда самите прагове и да съгласува приложение V и XI; списъците с централните държавни органи подлежат на изменения поради административни промени на национално ниво. Те се съобщават на Комисията, която трябва да има правото да адаптира приложение I; позоваванията на номенклатурата по Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV), може да претърпят нормативни промени на ниво ЕС и тези промени трябва да се отразят в текста на настоящата директива; техническите данни и характеристики на устройствата за електронно получаване трябва да се поддържат в синхрон с развитието на технологиите и административните потребности; необходимо е също така да се дадат правомощия на Комисията да изготвя задължителни технически стандарти за електронна комуникация, за да се гарантира оперативната съвместимост на техническите формати, процеси и съобщения в процедурите за възлагане на обществени поръчки, провеждани с използване на електронните средства за комуникация, като се отчита развитието на технологиите и административните потребности; съдържанието на Европейския паспорт за обществени поръчки трябва също да отразява административните потребности и нормативните промени както на национално ниво, така и на ниво ЕС; списъкът със законодателните актове на Съюза, установяващи общи методологии за изчисляване на разходите за целия жизнен цикъл, трябва бързо да се съгласува с включване на приетите мерки по сектори. За да задоволи тези потребности, Комисията трябва да има правото да поддържа в актуално състояние списъка със законодателните актове, включително методологиите за оценка на разходите за целия жизнен цикъл.

 55. От особено значение е Комисията да провежда подходящи консултации при подготвителната си работа, включително на експертно равнище. При подготвянето и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременно, своевременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

 56. За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящата директива, на Комисията трябва да се предоставят изпълнителни правомощия по отношение на изготвянето на стандартните образци за публикуване на обявления, стандартния образец на Европейския паспорт за обществени поръчки и общия шаблон, който ще се използва от надзорните органи за изготвяне на доклада за изпълнението и статистиката. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията24. Процедурата по консултиране трябва да се използва за приемането на изпълнителните актове, които нямат отражение от финансова гледна точка или върху вида и обхвата на задълженията, произтичащи от настоящата директива. Тези актове, точно обратното, се характеризират със своята чисто административна цел и служат за улесняване на прилагането на правилата, установени с настоящата директива.

 57. Тъй като целта на настоящата директива, а именно координиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки, приложими към определени процедури за обществени поръчки, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

 58. Следователно Директива 2004/18/ЕО трябва да се отмени.

 59. В съответствие със Съвместната политическа декларация на държавите-членки и Комисията относно обяснителните документи от [дата], държавите-членки се ангажират в обосновани случаи да осигурят към уведомлението за своите мерки за транспониране един или повече придружаващи документа, обясняващи отношението между компонентите на директивата и съответстващите на тях части от инструментите за национално транспониране. По отношение на настоящата директива законодателят счита представянето на такива документи за обосновано.

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ДЯЛ I: ПРИЛОЖНО ПОЛЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЩИ ПРИНЦИПИ

ГЛАВА I: Приложно поле и определения

РАЗДЕЛ 1: Предмет и определения

Член 1: Предмет

Член 2: Определения

Член 3: Смесени обществени поръчки

РАЗДЕЛ 2: Прагове

Член 4: Прагови стойности

Член 5: Методи за изчисляване на прогнозната стойност на обществените поръчки

Член 6: Ревизиране на праговете

РАЗДЕЛ 3: Изключения

Член 7: Поръчки във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги

Член 8: Специални изключения в областта на телекомуникациите

Член 9: Възложени поръчки и организирани конкурси за проект съгласно международни правила

Член 10: Специални изключения за поръчки за услуги

Член 11: Отношения между публичните органи

РАЗДЕЛ 4: СПЕЦИАЛНИ СЛУЧАИ

Член 12: Поръчки, субсидирани с повече от 50 % от възлагащите органи

Член 13: Услуги за научноизследователска и развойна дейност

Член 14: Отбрана и сигурност

ГЛАВА II: Общи правила

Член 15: Принципи на обществените поръчки

Член 16: Икономически оператори

Член 17: Запазени поръчки

Член 18: Поверителност

Член 19: Правила, приложими за комуникацията

Член 20: Номенклатури

Член 21: Конфликти на интереси

Член 22: Неправомерни действия

ДЯЛ II: ПРАВИЛА ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ГЛАВА I: Процедури

Член 23: Условия, свързани със Споразумението за обществените поръчки и други международни споразумения

Член 24: Избор на процедури

Член 25: Открита процедура

Член 26: Ограничена процедура

Член 27: Състезателна процедура с договаряне

Член 28: Състезателен диалог

Член 29: Партньорство за иновации

Член 30: Използване на процедурата на договаряне без предварително обявяване

ГЛАВА II: Техники и инструменти за електронни и комбинирани обществени поръчки

Член 31: Рамкови споразумения

Член 32: Динамични системи за покупки

Член 33: Електронни търгове

Член 34: Електронни каталози

Член 35: Централизирани дейности по закупуване и централни органи за покупки

Член 36: Подпомагащи дейности по закупуване

Член 37: Инцидентни съвместни обществени поръчки

Член 38: Съвместни обществени поръчки между възлагащи органи от различни държави-членки

ГЛАВА III: Провеждане на процедурата

РАЗДЕЛ 1 ПОДГОТОВКА

Член 39: Предварителни пазарни консултации

Член 40: Технически спецификации

Член 41: Етикети

Член 42: Протоколи от изпитване, сертифициране и други свидетелства

Член 43: Варианти

Член 44: Разделяне на поръчките на обособени позиции

Член 45: Поставяне на срокове

Раздел 2: ПУБЛИКУВАНЕ и прозрачност

Член 46: Обявления за предварителна информация

Член 47: Обявления за поръчки

Член 48: Обявления за възложени поръчки

Член 49: Форма и начин на публикуване на обявленията

Член 50: Публикуване на национално ниво

Член 51: Предоставяне на документите за обществените поръчки по електронен път

Член 52: Покани за представяне на оферта или за участие в диалога; покани за потвърждаване на интерес

Член 53: Информиране на кандидатите и оферентите

РАЗДЕЛ 3: ИЗБОР НА УЧАСТНИЦИ И ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ

Член 54: Общи принципиПодраздел 1: Критерии за качествен подбор

Член 55: Основания за изключване

Член 56: Критерии за подбор

Член 57: Декларации от собствено име и други свидетелства

Член 58: Онлайн хранилище за сертификати (e-Certis)

Член 59: Европейски паспорт за обществени поръчки

Член 60: Сертификати

Член 61: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Член 62: Разчитане на възможностите на други субекти

Член 63: Официални списъци на одобрените икономически оператори и сертифициране от публичноправни или частноправни органиПодраздел 2: Намаляване на броя на кандидатите, офертите и решенията

Член 64: Намаляване на броя на иначе квалифицираните кандидати, които да бъдат поканени за участие

Член 65: Намаляване на броя на офертите и решенията

Подраздел 3: Възлагане на поръчката

Член 66: Критерии за възлагане на поръчката

Член 67: Жизнен цикъл и оценка на разходите за целия жизнен цикъл

Член 68: Пречки пред възлагането

Член 69: Оферти с необичайно ниска стойност

ГЛАВА IV: Изпълнение на договора за обществена поръчка

Член 70: Условия за изпълнение на договорите

Член 71: Възлагане на подизпълнители

Член 72: Изменение на договорите в рамките на техния срок

Член 73: Прекратяване на договорите

ДЯЛ III СПЕЦИАЛНИ РЕЖИМИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ГЛАВА I: Социални и други специфични услуги

Член 74: Възлагане на поръчки за социални и други специфични услуги

Член 75: Публикуване на обявления

Член 76: Принципи на възлагане на поръчкитеГлава II: Правила за провеждане на конкурси за проект

Член 77: Общи разпоредби

Член 78: Обхват

Член 79: Обявления

Член 80: Правила за организиране на конкурси за проект и избор на участниците

Член 81: Състав на журито

Член 82: Решения на журито

ДЯЛ IV: УПРАВЛЕНИЕ

Член 83: Правоприлагане

Член 84: Публичен надзор

Член 85: Индивидуални доклади за процедури за възлагане на поръчки

Член 86: Национални доклади

Член 87: Съдействие за възлагащите органи и фирмите

Член 88: Административно сътрудничество

ДЯЛ V: ДЕЛЕГИРАНИ ПРАВОМОЩИЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОМОЩИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 89: Упражняване на делегираните правомощия

Член 90: Процедура по спешност

Член 91: Процедура на комитета

Член 92: Транспониране

Член 93: Отмяна

Член 94: Преглед

Член 95: Влизане в сила

Член 96: Адресати

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ I ЦЕНТРАЛНИ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИ

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ СПИСЪК НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 8, БУКВА а)

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ СПИСЪК НА СТОКИТЕ ПО ЧЛЕН 4, БУКВА б) ВЪВ ВРЪЗКА С ПОРЪЧКИТЕ, ВЪЗЛАГАНИ ОТ ВЪЗЛАГАЩИ ОРГАНИ В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА

ПРИЛОЖЕНИЕ ІV ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБОРУДВАНЕТО ЗА ЕЛЕКТРОННО ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ, ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ, ПЛАНОВЕ И ПРОЕКТИ ЗА КОНКУРСИ ЗА ПРОЕКТ

ПРИЛОЖЕНИЕ V СПИСЪК НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 23

ПРИЛОЖЕНИЕ VI ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В ОБЯВЛЕНИЯТА

ПРИЛОЖЕНИЕ VII ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В СПЕЦИФИКАЦИИТЕ ПРИ ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГОВЕ (ЧЛЕН 33, ПАРАГРАФ 4)

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII ДЕФИНИРАНЕ НА НЯКОИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ IX ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПУБЛИКУВАНЕТО

ПРИЛОЖЕНИЕ X СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОКАНИТЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ, ЗА УЧАСТИЕ В ДИАЛОГ ИЛИ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ИНТЕРЕС, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 52

ПРИЛОЖЕНИЕ XI СПИСЪК НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СОЦИАЛНИ И ЕКОЛОГИЧНИ КОНВЕНЦИИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 54, ПАРАГРАФ 2, ЧЛЕН 55, ПАРАГРАФ 3, БУКВА а) И ЧЛЕН 69, ПАРАГРАФ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ XII РЕГИСТРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ XIII СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАСПОРТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИПриложение XIV Свидетелства за съответствие с критериите за подбор

ПРИЛОЖЕНИЕ XV СПИСЪК НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЕС, ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 67, ПАРАГРАФ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ XVI УСЛУГИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 74

ПРИЛОЖЕНИЕ XVII ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТОДЯЛ I
ПРИЛОЖНО ПОЛЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЩИ ПРИНЦИПИ


ГЛАВА I
Приложно поле и определенияКаталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница