Обяснителен меморандум контекст на предложението


Раздел 1 Предмет и определениястраница3/13
Дата23.07.2016
Размер2.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Раздел 1
Предмет и определения


Член 1
Предмет и обхват


 1. Настоящата директива установява правила за процедурите за обществени поръчки, провеждани от възлагащи органи, във връзка с договорите за обществени поръчки и конкурсите за проект, чиято прогнозна стойност не е под праговете, посочени в член 4.

 2. По смисъла на настоящата директива „обществена поръчка“ е закупуването или други форми на придобиване на строителство, доставки или услуги от страна на един или няколко възлагащи органа от икономически оператори, подбрани от тях, без значение дали строителството, доставките или услугите са предназначени за обществени цели.

Целият обем строителство, доставки и/или услуги представляват една обществена поръчка по смисъла на настоящата директива, дори ако са закупени с различни договори, когато тези договори са част от един проект.

Член 2
Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения: 1. „Възлагащи органи“ са държавните, регионалните или местните органи, публичноправни органи, асоциации от един или няколко държавни, регионални и местни органа или от един или няколко публичноправни органа.

 2. „Централни държавни органи“ са възлагащите органи, изброени в приложение I, и доколкото на национално ниво са направени поправки или изменения – наследилите ги органи.

 3. „Нецентрални възлагащи органи“ са всички възлагащи органи, които не са централни държавни органи.

 4. „Регионални органи“ включват всички органи в административните териториални единици, попадащи в NUTS 1 и 2, съгласно Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета25;

 5. „Местни органи“ включват всички органи в административните териториални единици, попадащи в NUTS 3, и в по-малки административни териториални единици съгласно Регламент (ЕО) № 1059/2003.

 6. „Публичноправни органи“ са органите, които имат всички долуизброени характеристики:

а) са създадени с цел или със специално предназначение да задоволяват обществени интереси и нямат промишлен или търговски характер; за тази цел орган, който функционира в нормални пазарни условия, стреми се да натрупа печалба и понася загубите в резултат от упражняването на дейността си, няма за цел да удовлетворява обществени интереси, макар че не е с промишлен или търговски характер;

б) са юридически лица;

в) са финансирани в голяма част от държавата, регионалните или местните органи, или други публичноправни органи; или са обект на управленски контрол от страна на тези органи; или имат административен, управителен или надзорен съвет, повечето от половината от чиито членове са назначени от държавните, регионалните или местните органи, или от други публичноправни органи.


 1. „Договори за обществени поръчки“ са писмени договори с определен паричен интерес, сключени между един или повече икономически оператори и един или повече възлагащи органи, с предмет строителство, доставки на стоки или предоставяне на услуги по смисъла на настоящата директива.

 2. „Обществени поръчки за строителство“ са договори с предмет едно от следните:

а) изпълнение или проектиране и изпълнение на строителство, свързано с една от дейностите по смисъла на приложение II;

б) изпълнение или проектиране и изпълнение на строеж;

в) изпълнение, независимо с какви средства, на строеж, отговарящ на изискванията на възлагащия орган, който влияе решително върху вида или проектирането на строежа.


 1. „Строеж“ е резултатът от строителство, който е достатъчен сам по себе си да изпълнява икономическа или техническа функция.

 2. „Обществени поръчки за доставки“ са договори, чийто предмет е покупка, лизинг, наем или наем с възможност за закупуване, със или без правото на закупуване на стоки. Поръчките за доставки може да включват като допълнителен предмет дейности по проучване на терена и инсталиране.

 3. „Обществени поръчки за услуги“ са договори, чийто предмет е предоставянето на услуги, различни от посочените в точка 8.

 4. „Икономически оператор“ е всяко физическо, юридическо лице или публичен субект или група от такива лица и/или субекти, които предлагат на пазара изпълнение на строителство и/или строеж, доставка на стоки или предоставяне на услуги.

 5. „Оферент“ е икономически оператор, който е представил оферта.

 6. „Кандидат“ е икономически оператор, който се стреми да получи покана или е поканен за участие в ограничена процедура, в състезателна процедура с договаряне или в процедура на договаряне без предварително обявяване, в състезателен диалог или партньорство за иновации.

 7. „Документация по обществената поръчка“ представлява всички документи, предоставени от възлагащия орган, или такива, на които той се позовава, с цел описание или определяне на елементите на обществената поръчка или процедурата, в това число обявлението за поръчката, обявлението за предварителна информация, когато то се използва като покана за участие в състезателна процедура, техническите спецификации, описателния документ, примерен договор, формати за представянето на документи от кандидатите и оферентите, информация за общоприложими задължения и каквито и да било други допълнителни документи.

 8. „Централизирани дейности по закупуване“ са дейности, които се осъществяват постоянно в една от следните форми:

а) придобиване на доставки и/или услуги, предназначени за възлагащи органи;

б) възлагане на договори за обществени поръчки или сключване на рамкови споразумения за строителство, доставки или услуги, предназначени за възлагащи органи; 1. „Подпомагащи дейности по закупуване“ са дейности в помощ на закупуването, по-специално включващи следните форми:

а) техническа инфраструктура, даваща възможност на възлагащите органи да възлагат договори за обществени поръчки или да сключват рамкови споразумения за строителство, доставки или услуги;

б) консултации по провеждането или проектирането на процедурите за обществени поръчки;

в) подготовка и управление на процедурите за обществени поръчки от името и за сметка на въпросния възлагащ орган.


 1. „Централен орган за покупки“ е възлагащ орган, осъществяващ централизирани дейности по закупуване и евентуално подпомагащи дейности по закупуване.

 2. „Доставчик на услуги в областта на обществените поръчки“ е публичен или частен орган, предлагащ на пазара подпомагащи дейности по закупуване.

 3. „Писмен“ или „в писмена форма“ означава всеки израз, съставен от думи или цифри, който може да бъде прочетен, възпроизведен и впоследствие съобщен, в това число информация, която се предава и съхранява с електронни средства.

 4. „Електронни средства“ означава електронно оборудване за обработка (включително цифрово компресиране) и съхраняване на данни, които се предават, съобщават и получават по кабел, чрез радиовълни, по оптичен път или чрез други електромагнитни средства.

 5. „Жизнен цикъл“ означава всички последователни и/или взаимосвързани стадии, в това число производство, транспорт, употреба и поддръжка, в целия период на съществуване на продукта или строежа или на предоставяне на услугата, от придобиването на суровината или генерирането на ресурсите до депонирането, разчистването и финализирането.

 6. „Конкурси за проект“ са процедури, при които главно в областите на градското и селищното устройство, архитектурата, инженеринговата дейност или обработката на данни възлагащият орган придобива план или проект, избран от жури, въз основа на проведен конкурс със или без присъждане на награди.

Член 3
Смесени обществени поръчки


 1. Договори с предмет два или повече типа обществени поръчки (строителство, услуги или доставки) се възлагат в съответствие с разпоредбите, приложими към типа на обществената поръчка, характеризираща основния предмет на въпросния договор.

При смесени поръчки, включващи услуги по смисъла на Глава I от Дял III и други услуги или услуги и доставки, основният предмет се определя чрез сравняване на стойностите на съответните услуги или доставки.

 1. При договори с предмет обществена поръчка, попадащ в обхвата на настоящата директива, заедно с предмет или други елементи, които не попадат в нейния обхват или в обхвата на директиви [заменяща 2004/17/ЕО] или 2009/81/ЕО26, частта от договора, която представлява обществена поръчка, попадаща в обхвата на настоящата директива, се възлага в съответствие с нейните разпоредби.

При договори за смесени поръчки, съдържащи елементи на обществени поръчки и на концесии, частта от договора, която представлява обществена поръчка, попадаща в обхвата на настоящата директива, се възлага в съответствие с нейните разпоредби.

Когато различните части от въпросния договор са обективно неразделни, приложението на настоящата директива се определя въз основа на основния му предмет.Раздел 2
Прагове


Член 4
Прагови стойности

Настоящата директива се прилага за обществени поръчки с прогнозна стойност без данък върху добавената стойност (ДДС) по-голяма или равна на следните прагове:

а) 5 000 000 EUR – за обществени поръчки за строителство;

б) 130 000 EUR за обществени поръчки за доставки и услуги, които се възлагат от централни държавни органи, и конкурси за проект, които се организират от такива органи; когато обществените поръчки за доставки се възлагат от възлагащи органи, работещи в областта на отбраната, този праг се отнася само за поръчки, засягащи продукти, попадащи в обхвата на приложение III;

в) 200 000 EUR за обществени поръчки за доставки и услуги, които се възлагат от нецентрални възлагащи органи, и конкурси за проект, които се организират от такива органи;

г) 500 000 EUR за обществени поръчки за социални и други специфични услуги, изброени в приложение XVI.Член 5
Методи за изчисляване на прогнозната стойност на обществените поръчки


 1. Изчисляването на прогнозната стойност на обществените поръчки се основава на общата сума за плащане без ДДС, прогнозно изчислена от възлагащия орган и включваща всеки възможен вариант и всички подновявания на поръчката.

Когато възлагащият орган предвижда награди или плащания за кандидатите или оферентите, той ги взема предвид при изчисляване на прогнозната стойност на поръчката.

 1. Изборът на метод за изчисляване на прогнозната стойност на поръчка не може да се прави с намерението тя да бъде изключена от приложното поле на настоящата директива. Една отделна обществена поръчка следователно не се разделя с цел да не попадне в обхвата на настоящата директива, освен ако това не е обосновано по обективни причини.

 2. Тази прогнозна сума е валидна към момента на изпращане на поканата за участие в състезателна процедура или в случаите, в които такова обявление не се предвижда – към момента, в който възлагащият орган започва процедурата за обществена поръчка, като по-специално дефинира основните характеристики на съответната обществена поръчка.

 3. По отношение на рамковите споразумения и динамичните системи за покупки, прогнозната стойност, която се взема предвид, е максималната прогнозна стойност без ДДС на всички поръчки, предвидени за целия срок на действие на рамковото споразумение или динамичната система за покупки.

 4. В случай на партньорства за иновации въпросната сума трябва да бъде максималната прогнозна стойност без ДДС на научноизследователските и развойните дейности, които ще се извършват на всеки етап от предвиденото партньорство, както и на доставките, услугите или строителството, които ще се разработват и доставят в края на предвиденото партньорство.

 5. По отношение на обществените поръчки за строителство при изчисляването на прогнозната стойност се отчитат както разходите за строителство, така и общата прогнозна стойност на доставките и услугите, предоставени на изпълнителя от страна на възлагащите органи, стига те да са необходими за изпълнението на строителството.

 6. Когато предложен строеж или покупка на услуги може да доведе до едновременно възлагане на договори под формата на отделни обособени позиции, се взема предвид общата прогнозна стойност на всички обособени позиции.

Когато общата стойност на обособените позиции е равна или надвишава прага, предвиден в член 4, настоящата директива се прилага по отношение на възлагането на всяка обособена позиция.

 1. Когато предложение за придобиване на еднородни доставки може да доведе до едновременно възлагане на договори под формата на отделно обособени позиции, се взема предвид общата прогнозна стойност на всички обособени позиции, когато се прилага член 4, букви б) и в).

Когато общата стойност на обособените позиции е равна или надвишава прага, предвиден в член 4, настоящата директива се прилага по отношение на възлагането на всяка обособена позиция.

 1. Възлагащите органи могат да възлагат поръчки за отделни обособени позиции, без да прилагат процедурите, предвидени в настоящата директива, стига прогнозната стойност без ДДС на въпросната обособена позиция да бъде по-малка от 80 000 EUR за доставки или услуги или 1 милион EUR за строителство. Въпреки това общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин без прилагане на настоящата директива, не трябва да надхвърля 20 % от общата стойност на всички обособени позиции, на които е било разделено предложеното строителство, предложеното придобиване на еднородни стоки или предложеното заплащане на услуги.

 2. При редовни или периодично повтарящи се обществени поръчки за доставки или услуги изчисляването на прогнозната стойност на обществената поръчка се основава на следното:

а) общата действителна стойност на последващите поръчки от същия вид, които са възложени през предходните 12 месеца или предходната финансова година, по възможност коригирана, за да се отчетат промените в количеството или стойността, които биха могли да настъпят в продължение на 12-те месеца след първоначалната поръчка;

б) или общата прогнозна стойност на последващите поръчки, възложени през 12-те месеца след първата доставка или през финансовата година, при условие че тя е по-дълга от 12 месеца. 1. При обществени поръчки за доставка на стоки чрез финансов лизинг, наемане или изплащане, стойността, която служи като основа за изчисляване на прогнозната стойност на поръчката е, както следва:

а) при обществени поръчки с фиксиран срок, когато този срок е по-кратък или равен на 12 месеца – общата прогнозна стойност за срока на действие на договора за обществена поръчка, или ако срокът на действие на договора е по-дълъг от 12 месеца – общата стойност, която включва прогнозната остатъчна стойност;

б) при обществени поръчки без фиксиран срок или в случай че срокът им не може да бъде определен – месечната стойност, умножена по 48. 1. По отношение на обществените поръчки за услуги основата за изчисляване на прогнозната им стойност, когато е уместно, е следната:

а) застрахователни услуги: платимата застрахователна премия и други форми на заплащане;

б) банкови и други финансови услуги: таксите, комисионите, лихвите и други форми на заплащане;

в) поръчки за проектиране: таксите, платимите комисиони и други форми на заплащане.


 1. По отношение на обществени поръчки за услуги, в които не се посочва обща цена, основата за изчисляване на прогнозната стойност на поръчката е следната:

а) при поръчки с фиксиран срок, ако този срок е по-кратък или равен на 48 месеца: общата стойност за техния пълен срок;

б) при поръчки без фиксиран срок или със срок, по-дълъг от 48 месеца: месечната стойност, умножена по 48.Член 6
Ревизиране на праговете


 1. На всеки две години, считано от 30 юни 2014 г., Комисията проверява дали праговете съгласно член 4, букви а), б) и в) съответстват на праговете, установени в Споразумението за обществените поръчки, като при необходимост ги ревизира.

В съответствие с метода за изчисляване, установен в Споразумението за обществените поръчки, Комисията изчислява стойността на тези прагове въз основа на средната дневна стойност на еврото спрямо специалните права на тираж (СПТ) за период от 24 месеца, завършващ на последния ден от месец август, предхождащ ревизирането, влизащо в сила от 1 януари. Ревизираната по такъв начин стойност на праговете се закръгля, когато е необходимо, надолу до най-близките хиляда евро, за да се гарантира, че праговете, които са в сила съгласно Споразумението, изразени в СПТ, са спазени.

 1. Когато извършва ревизирането по параграф 1 от настоящия член, Комисията освен това ревизира:

а) прага, установен в член 12, параграф 1, буква а), като го съгласува с ревизирания праг, който се прилага към обществените поръчки за строителство;

б) прага, установен в член 12, параграф 1, буква б), като го съгласува с ревизирания праг, който се прилага към обществените поръчки за услуги, възлагани от нецентрални възлагащи органи. 1. На всеки две години, считано от 1 януари 2014 г., Комисията определя стойностите в националните валути на държавите-членки, които не участват във валутния съюз, на праговете по член 4, букви а), б) и в), ревизирани съгласно параграф 1 от настоящия член.

Едновременно с това Комисията определя стойността в националните валути на държавите-членки, които не участват във валутния съюз, на прага по член 4, буква г).

В съответствие с метода за изчисляване, установен в Споразумението за обществените поръчки, определянето на тази стойност се основава на средните дневни стойности на тези валути спрямо съответния праг, изразени в евро, в продължение на 24 месеца, завършващи на последния ден от месец август, предхождащ ревизирането, влизащо в сила на 1 януари. 1. Ревизираните прагове по параграф 1 и съответните им стойности в националните валути по параграф 3 се публикуват от Комисията в Официален вестник на Европейския съюз в началото на месец ноември, следващ тяхната ревизия.

 2. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 89, за да съгласува методологията, установена във втора алинея от параграф 1, с всяка промяна на методологията по Споразумението за обществените поръчки за ревизиране на праговете по член 4, букви а), б) и в) и за определянето на праговете в националните валути на държавите-членки, които не участват във валутния съюз, по параграф 3 от настоящия член.

Тя е оправомощена също така да приема делегирани актове в съответствие с член 89 за ревизиране на праговете по член 4, букви а), б) и в) съгласно параграф 1 от настоящия член. Тя бива оправомощена също така да приема делегирани актове в съответствие с член 89 за ревизиране на праговете по член 12, параграф 1, букви а) и б) съгласно параграф 2 от настоящия член.

 1. Когато е необходимо да се ревизират праговете по член 4, букви а), б) и в) и праговете по член 12, параграф 1, букви а) и б), но времето не позволява използването на процедурата по член 89 и следователно се налагат императивните изисквания за спешни случаи, процедурата по член 90 се използва за делегирани актове, приети по силата на параграф 5, втора алинея от настоящия член.

Раздел 3
Изключения


Член 7
Поръчки във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги

Настоящата директива не се прилага за обществени поръчки и конкурси за проект, които съгласно [директива, заменяща Директива 2004/17/ЕО] се възлагат или организират от възлагащи органи, извършващи една или повече от дейностите, посочени в членове [5–11] от нея, и се възлагат за изпълнение на тези дейности, не се прилага и за обществени поръчки, изключени от приложното поле на тази директива съгласно [членове 15, 20 и 27] от нея.Член 8
Специални изключения в областта на електронните комуникации

Настоящата директива не се прилага за обществени поръчки и конкурси за проект с основна цел да се позволи на възлагащите органи да предоставят или експлоатират обществени съобщителни мрежи или да предоставят на обществото една или повече електронни съобщителни услуги.

За целите на настоящия член:

а) „Обществена съобщителна мрежа“ е електронна съобщителна мрежа, използвана изцяло или предимно за предоставяне на обществено достъпни електронни съобщителни услуги, които поддържат пренос на информация между крайни точки на мрежата;

б) „Електронна съобщителна мрежа“ са предавателни системи и, когато е приложимо, оборудване за комутация или маршрутизация и други ресурси, включително неактивни мрежови елементи, които служат за пренос на сигнали посредством проводник, радио, оптични или други електромагнитни способи, включително спътникови мрежи, фиксирани (с комутация на канали или с пакетна комутация, включително интернет) и мобилни наземни мрежи, електроразпределителни мрежи, доколкото се използват за пренос на сигнали, мрежи, използвани за радио- и телевизионно разпръскване, и кабелни електронни съобщителни мрежи за разпространение на радио- и телевизионни програми, независимо от вида на пренасяната информация;

в) „крайна точка на мрежата“ (КТМ) е физическата точка, където абонатът получава достъп до обществена съобщителна мрежа; когато мрежите предполагат комутиране или маршрутизация, КТМ се идентифицира чрез специфичен мрежов адрес, който може е свързан с номера или името на абоната;

г) „електронна съобщителна услуга“ означава услуга, осигурявана обикновено срещу заплащане, която се състои изцяло или главно в пренасянето на сигнали по електронни съобщителни мрежи, включително далекосъобщителни услуги и предавателни услуги в мрежи, използвани за разпръскване, но изключват услугите, осигуряващи или упражняващи редакторски контрол върху съдържанието, предавано посредством електронни съобщителни мрежи и услуги; тя не включва услуги на информационното общество, както е определено в член 1 от Директива 98/34/ЕО, които не се състоят изцяло или предимно в пренасянето на сигнали по електронни съобщителни мрежи.

Член 9
Възложени поръчки и организирани конкурси за проект съгласно международни правила

Настоящата директива не се прилага към обществени поръчки и конкурси за проект, които възлагащият орган е задължен да възлага или организира в съответствие с процедури за обществени поръчки, различни от тези по настоящата директива, установени посредством което и да било от следните:

а) международно споразумение, сключено в съответствие с Договора, между държава-членка и една или повече трети държави, за строителство, доставки или услуги, предназначени за съвместна реализация или експлоатация на проект от подписалите го държави;

б) международно споразумение, свързано с разполагане на войски и отнасящо се до предприятия на държава-членка или трета държава;

в) конкретна процедура на международна организация;

г) правила за обществени поръчки, предвидени от международна организация или международна финансираща институция, за обществени поръчки и конкурси за проект, които са изцяло финансирани от съответната организация или институция; в случай на обществени поръчки и конкурси за проект, съфинансирани в значителна степен от международна организация или международна финансираща институция, страните трябва да договорят кои са приложимите процедури за възлагане на обществени поръчки, които трябва да бъдат в съответствие с Договора.

Всички споразумения по буква а) от първа алинея се съобщават на Комисията, която може да се обърне към Консултативния комитет за обществени поръчки съгласно член 91.

Член 10
Специални изключения за поръчки за услуги

Настоящата директива не се прилага за обществени поръчки за услуги при:

а) придобиване или наемане, независимо с какви финансови средства, на земя, съществуващи сгради или други недвижими имоти, както и на права върху тях; въпреки това поръчките за финансови услуги, сключени едновременно с, преди или след договора за придобиване или наемане, независимо под каква форма, са предмет на настоящата директива;

б) придобиването, разработката, продукцията или копродукцията на програмни материали, предназначени за аудиовизуални медийни услуги, които се възлагат от оператори на електронни медии, или поръчки за програмно време, които се възлагат на доставчици на аудиовизуални медийни услуги;

в) арбитражни и помирителни услуги;

г) финансови услуги във връзка с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти по смисъла на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета27, относно услуги и операции на централните банки, извършвани с Европейския инструмент за финансова стабилност;

д) трудови договори;

е) обществени пътнически транспортни услуги по релсови пътища или метро.

Аудиовизуалните медийни услуги по буква б) от първия параграф включват всяко предаване и разпространение по всякакъв вид електронна мрежа.

Член 11
Отношения между публичните органи


 1. Поръчка, която се възлага от възлагащ орган на друго юридическо лице, попада извън приложното поле на настоящата директива, когато са изпълнени следните условия в своята съвкупност:

а) възлагащият орган упражнява върху въпросното юридическо лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си служби;

б) поне 90 % от дейността на това юридическо лице се извършва от името на контролиращия възлагащ орган или от името на други юридически лица, контролирани от същия възлагащ орган;

в) няма частно участие в контролираното юридическо лице.

За един възлагащ орган се счита, че упражнява върху едно юридическо лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си служби по смисъла на буква а) от първа алинея, когато има решаващо влияние както върху стратегическите цели, така и върху съществените решения на контролираното юридическо лице. 1. Параграф 1 се отнася също и за случаите, когато контролирано лице, което представлява възлагащ орган, възлага поръчка на своето контролиращо лице или на друго юридическо лице, контролирано от същия възлагащ орган, стига да няма частно участие в юридическото лице, на което се възлага обществената поръчка.

 2. Възлагащ орган, който не упражнява контрол върху юридическо лице по смисъла на параграф 1, може въпреки това да възлага обществена поръчка, без да прилага настоящата директива, на юридическо лице, което контролира съвместно с други възлагащи органи, когато са изпълнени следните условия:

а) възлагащите органи упражняват съвместно върху въпросното юридическо лице контрол, подобен на този, който упражняват върху собствените си служби;

б) поне 90 % от дейността на това юридическо лице се извършва от името на контролиращите възлагащи органи или от името на други юридически лица, контролирани от същите възлагащи органи;

в) няма частно участие в контролираното юридическо лице.

За целите на буква а) за възлагащите органи се счита, че контролират съвместно едно юридическо лице, когато са изпълнени следните условия в своята съвкупност:

а) взимащите решения органи на контролираното юридическо лице са съставени от представители на всички участващи възлагащи органи;

б) тези възлагащи органи са в състояние съвместно да упражнят решаващо влияние върху стратегическите цели и съществените решения на контролираното юридическо лице;

в) контролираното юридическо лице не преследва интереси, различни от тези на свързаните с него публични органи;

г) контролираното юридическо лице не получава други приходи освен възстановяването на действително извършените разходи от договорите за обществени поръчки с възлагащите органи. 1. Споразумение, сключено между два или повече възлагащи органа, не се счита за обществена поръчка по смисъла на член 2, параграф 6 от настоящата директива, когато са изпълнени следните условия в своята съвкупност:

а) споразумението установява реално сътрудничество между участващите възлагащи органи с цел съвместно изпълнение на техните задължения за осигуряване на обществени услуги, включващо взаимни права и задължения на страните;

б) споразумението се ръководи единствено от съображения, свързани с обществения интерес;

в) участващите възлагащи органи не изпълняват на свободния пазар повече от 10 % от дейностите, изразени в оборот, имащи отношение към контекста на споразумението;

г) споразумението не включва финансови трансфери между участващите възлагащи органи, освен съответстващите на възстановяването на действително извършените разходи за строителството, услугите или стоките;

д) няма частно участие в нито един от участващите възлагащи органи.


 1. Отсъствието на частно участие по параграфи от 1 до 4 се проверява към момента на възлагането на поръчката или на сключването на споразумението.

Предвидените в параграфи 1–4 изключения престават да действат от момента, в който се появи каквото и да е частно участие, което предизвиква задължението текущите поръчки да се отворят за конкуренция по редовните процедури за възлагане на обществени поръчки.


Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница