Обяснителен меморандум контекст на предложението


Раздел 4 Специални случаистраница4/13
Дата23.07.2016
Размер2.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Раздел 4
Специални случаи


Член 12
Поръчки, субсидирани от възлагащите органи

Настоящата директива се прилага за възлагането на следните поръчки:

а) поръчки за строителство, които се субсидират директно от възлагащите органи с повече от 50 % и чиято прогнозна стойност без ДДС е по-голяма или равна на 5 000 000 EUR, когато тези поръчки включват една от следните дейности:

i) дейности, свързани с гражданското строителство по смисъла на приложение II,

ii) изграждане на болници, спортни съоръжения, съоръжения за възстановяване и отдих, училищни и университетски сгради, както и сгради, използвани за административни цели.

б) обществени поръчки за услуги, които се субсидират пряко от възлагащите органи с повече от 50 %, чиято прогнозната стойност без ДДС е по-голяма или равна на 200 000 EUR и които са свързани с обществена поръчка за строителство по смисъла на буква а).

Възлагащите органи, осигуряващи субсидиите по букви а) и б) от първа алинея, трябва да гарантират съответствието с настоящата директива, когато не възлагат сами субсидираните поръчки или когато възлагат поръчката от името и за сметка на други субекти.

Член 13
Услуги за научноизследователска и развойна дейност


 1. Настоящата директива се прилага за обществени поръчки за услуги за научноизследователска и развойна дейност с референтни номера по номенклатурата на CPV от 73000000-2 до 73436000-7, с изключение на 73200000-4, 73210000-7 или 73220000-0, стига следните две условия да бъдат изпълнени:

а) ползите се начисляват изцяло на възлагащия орган за използване от него при провеждането на неговата дейност;

б) предоставената услуга изцяло се заплаща от възлагащия орган.

Настоящата директива не се прилага за обществени поръчки за услуги за научноизследователска и развойна дейност с референтни номера по номенклатурата на CPV от 73000000-2 до 73436000-7, с изключение на 73200000-4, 73210000-7 или 73220000-0, когато не е изпълнено едно от условията, посочени в буква а) или буква б) от първа алинея.


 1. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 89 за изменение на референтните номера по номенклатурата на CPV, упоменати в параграф 1, с цел отразяване на промените в тази номенклатура, стига тези изменения да не водят до изменение на приложното поле на настоящата директива.

Член 14
Отбрана и сигурност


 1. При спазване на член 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз настоящата директива се прилага за възлагането на обществени поръчки и конкурси за проект, организирани в областите на отбраната и сигурността, с изключение на следните поръчки:

а) поръчки, попадащи в приложното поле на Директива 2009/81/ЕО;

б) поръчки, за които Директива 2009/81/ЕО не се прилага съгласно нейните членове 8, 12 и 13. 1. Настоящата директива не се прилага за обществени поръчки и конкурси за проект, освен за тези по параграф 1, доколкото защитата на основните интереси по сигурността на държава-членка не може да се гарантира в процедура за възлагане на обществени поръчки по смисъла на настоящата директива.

ГЛАВА II
Общи правила


Член 15
Принципи на обществените поръчки

Възлагащите органи се отнасят към икономическите оператори в съответствие с принципите на равнопоставеност и липса на дискриминация и действат съгласно принципите на прозрачност и пропорционалност.

Обществените поръчки не се проектират с цел тяхното изключване от приложното поле на настоящата директива или изкуствено ограничаване на конкуренцията.

Член 16
Икономически оператори


 1. Икономически оператори, които съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени, имат право да предоставят съответните услуги, не биват отхвърляни единствено на основание, че съгласно законодателството на държавата-членка, в която е възложена поръчката, от тях се изисква да бъдат или физически, или юридически лица.

Въпреки това при обществените поръчки за услуги и строителство, както и при обществените поръчки за доставки, включващи и услуги или дейности по проучване на терена и инсталиране, към юридическите лица може да бъде предявено изискване да посочат в офертата или заявката си за участие имената и съответната професионална квалификация на лицата, които ще отговарят за изпълнението на съответната поръчка.

 1. Групи от икономически оператори могат да представят оферти или да заявят кандидатурите си. Възлагащите органи не поставят на такива групи специфични условия за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, които не са поставени на индивидуалните кандидати. Възлагащите органи не изискват от тези групи да приемат определена юридическа форма, за да могат да представят оферта или заявка за участие.

Възлагащите органи могат да поставят специфични условия за изпълнението на поръчката от група, стига тези условия да са обосновани по обективни причини и да са пропорционални. Такива условия могат да изискат групата да придобие определена юридическа форма, след като поръчката ѝ бъде възложена, доколкото тази промяна е необходима за задоволителното изпълнение на поръчката.

Член 17
Запазени поръчки

Държавите-членки могат да запазят правото на участие в процедури за възлагане на обществени поръчки за защитени предприятия или икономически оператори, чиято основна цел е интегрирането на работници с увреждания или в неравностойно положение, или да предвидят такива поръчки да бъдат изпълнявани по програми за създаване на защитени работни места, когато над 30 % от служителите на тези предприятия, икономически оператори или програми са лица с увреждания или в неравностойно положение.

В поканата за участие в състезателна процедура има позоваване на тази разпоредба.

Член 18
Поверителност


 1. Освен ако не е предвидено друго в настоящата директива или в националното законодателство по отношение на достъпа до информация и без да се засягат задълженията, свързани с обявяването на възложените поръчки и с информацията за кандидати и оференти по смисъла на членове 48 и 53 от настоящата директива, възлагащият орган не разкрива информация, предоставена му от икономическите оператори, която те са обозначили като поверителна, включително, но не само технически или търговски тайни и поверителните аспекти на офертите.

 2. Възлагащите органи могат да поставят на икономическите оператори изисквания, целящи защитата на поверителния характер на информацията, която възлагащите органи предоставят в процедурата за възлагане на обществени поръчки.

Член 19
Правила, приложими за комуникацията


 1. Освен в случаите, в които използването на електронни средства е задължително съгласно членове 32, 33, 34, член 35, параграф 4, член 49, параграф 2 или член 51 от настоящата директива, възлагащите органи могат да избират между следните средства за комуникация за целия комуникационен и информационен обмен:

а) електронни средства в съответствие с параграфи 3, 4 и 5;

б) поща или факс;

в) телефон в случаите и обстоятелствата по параграф 6;

г) комбинация от тези средства.

Държавите-членки може да направят задължително използването на електронните средства за комуникация и в други ситуации, освен предвидените в членове 32, 33, 34, член 35, параграф 2, член 49, параграф 2 или член 51 от настоящата директива.


 1. Избраните средства за комуникация трябва да бъдат широко достъпни и да не ограничават достъпа на икономическите оператори до процедурата за обществената поръчка.

При цялото предаване, обмен и съхраняване на информацията, възлагащите органи гарантират опазването на целостта на данните и поверителността на офертите и заявките за участие. Те разглеждат съдържанието на офертите и заявките за участие само след изтичането на срока за тяхното подаване.

 1. Средствата, които трябва да бъдат използвани за осъществяване на комуникацията по електронен път, както и техните технически характеристики са недискриминиращи, широкодостъпни и оперативно съвместими с продуктите на информационните и комуникационните технологии за широка употреба. Те не ограничават достъпа на икономическите оператори до процедурата за обществената поръчка. Техническите данни и характеристиките на устройствата за електронно получаване, за които се счита, че съответстват на първа алинея от настоящия параграф, са посочени в приложение IV.

Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 89 за изменение на техническите данни и характеристиките, посочени в приложение IV, поради развитието на технологиите или по административни причини.

За да се гарантира оперативната съвместимост на техническите формати и стандартите за процеси и съобщения особено в трансграничен контекст, Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 89 за установяване на задължителното използване на специфични технически стандарти, поне по отношение на използването на електронно подаване на документи, електронни каталози и средства за електронно удостоверяване на самоличността. 1. Възлагащите органи могат, когато е необходимо, да изискват използването на инструменти, които не са общодостъпни, стига да предлагат алтернативни средства за достъп.

Счита се, че възлагащите органи предлагат подходящи алтернативни средства за достъп във всяка от следните ситуации:

а) те предлагат неограничен и пълен директен достъп с електронни средства до тези инструменти от датата на публикуване на обявлението в съответствие с приложение IX или от датата на изпращане на поканата за потвърждаване на интерес; в текста на обявлението или поканата за потвърждаване на интерес задължително се посочва адресът в интернет, на който тези инструменти са достъпни;

б) те осигуряват на оферентите, установени в държави-членки, различни от тази на възлагащия орган, достъп до процедурата за възлагане на обществени поръчки с използването на временни опознавателни знаци, които са достъпни онлайн без допълнително заплащане;

в) те поддържат алтернативен канал за електронно подаване на оферти. 1. Следните правила се прилагат за устройствата за електронно предаване и получаване на оферти, както и за устройствата за електронно получаване на заявки за участие:

а) информацията относно спецификациите, необходима за електронно подаване на оферти и заявки за участие, включително криптиране и поставяне на времеви печат, се намира на разположение на заинтересованите страни;

б) устройствата, методите за удостоверяване на самоличността и електронните подписи съответстват на изискванията на приложение IV;

в) възлагащите органи посочват необходимото ниво на защита за електронните средства за комуникация на различните етапи от конкретната процедура за обществена поръчка; нивото е пропорционално на съпътстващите рискове;

г) там, където се изискват усъвършенствани електронни подписи по смисъла на Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета28, възлагащите органи – стига подписът да е валиден – приемат подписи, подкрепени с квалифицирано електронно удостоверение, фигуриращо в Доверителния списък, предвиден с Решение 2009/767/ЕО на Комисията29, създадени със или без устройство за защитено създаване на подписи, при спазване на следните условия:

а) те трябва да установят необходимия формат на усъвършенстваните подписи въз основа на форматите, установени с Решение 2011/130/ЕС на Комисията30, и да осигурят необходимите мерки за техническата обработка на тези формати;

б) когато оферта е подписана с помощта на квалифицирано удостоверение, фигуриращо в Доверителния списък, те не трябва да въвеждат допълнителни изисквания, които да възпрепятстват използването на тези подписи от оферентите. 1. Предаването на заявки за участие се извършва по следните правила:

а) заявките за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки могат да бъдат направени писмено или по телефона; във втория случай трябва да се изпрати писмено потвърждение преди изтичането на установения срок за тяхното получаване;

б) възлагащите органи могат да поставят изискване заявките за участие, изпратени по факс, да бъдат потвърдени по пощата или по електронен път, когато това е необходимо за правно доказателство.

За целите на буква б) възлагащият орган посочва в обявлението за поръчката или в поканата за потвърждаване на интерес, че изисква заявките за участие, изпратени по факс, да бъдат потвърдени по пощата или с електронни средства и срока за изпращане на потвърждението.


 1. Държавите-членки гарантират, че най-късно две години след датата, предвидена в член 92, параграф 1, всички процедури за възлагане на обществени поръчки по настоящата директива ще бъдат изпълнявани с използване на електронни средства за комуникация особено що се отнася до електронното подаване на документи в съответствие с изискванията на настоящия член.

Това задължение не се отнася за случаите, при които използването на електронни средства ще изисква специализирани инструменти или формати на файлове, които не са общодостъпни във всички държави-членки по смисъла на параграф 3. Възлагащите органи, които използват други средства за комуникация за подаването на оферти, носят отговорността да демонстрират в документите за обществените поръчки, че използването на електронни средства ще изисква специализирани инструменти или формати на файлове, които не са общодостъпни във всички държави-членки, поради особения характер на информацията, която ще се обменя с икономическите оператори.

Счита се, че възлагащите органи имат основателни причини да не изискват електронни средства за комуникация в процеса на подаване на документи в следните случаи:

а) описанието на техническите спецификации, поради специализирания характер на обществената поръчка, не може да се представи с използване на форматите на файлове, поддържани като цяло от често използваните приложения;

б) приложенията, поддържащи формати на файлове, които са подходящи за описанието на техническите спецификации, се предоставят по защитена схема за лицензиране и не могат да се предоставят за изтегляне или дистанционно използване от страна на възлагащия орган;

в) приложенията, поддържащи формати на файлове, които са подходящи за описанието на техническите спецификации, използват формати на файлове, които не могат да се обработват от други свободно достъпни за използване или изтегляне приложения.


 1. Възлагащите органи могат да използват данните, обработвани електронно за процедурите по възлагане на обществени поръчки, с цел да се предотвратяват, откриват и коригират грешките, които възникват на всеки етап от разработването на подходящите инструменти.

Член 20
Номенклатури


 1. Всички позовавания на номенклатури в контекста на обществените поръчки използват „Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)“, приет съгласно Регламент (ЕО) № 2195/200231.

 2. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 89 за съгласуване на референтните номера, използвани в приложение II и XVI, когато промени в номенклатурата по CPV трябва да се отразят в настоящата директива и когато те не водят до изменение на приложното поле на настоящата директива.

Член 21
Конфликти на интереси


 1. Държавите-членки предвиждат правила за ефективно предотвратяване, откриване и незабавно отстраняване на конфликти на интереси, възникващи при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по настоящата директива, включително при проектирането и подготовката на процедурата, изготвянето на документите за обществените поръчки, подбора на кандидати и оференти и възлагането на поръчката, за да се избегне всяко изкривяване на конкуренцията и да се гарантира равнопоставеността на всички оференти.

Понятието за конфликт на интереси включва като минимум всяка ситуация, при която категориите лица по параграф 2 имат пряк или косвен личен интерес от резултата от процедурата за възлагане на обществени поръчки, за който може да се предположи, че пречи на безпристрастното и обективно изпълнение на техните задължения.

За целите на настоящия член „лични интереси“ означава всякакви семейни, емоционални, икономически, политически или други общи интереси с кандидатите или оферентите, включително конфликт на професионални интереси. 1. Правилата по параграф 1 се прилагат за конфликти на интереси, включващи като минимум следните категории лица:

а) членове на персонала на възлагащия орган, доставчици на услуги в областта на обществените поръчки или членове на персонала на други доставчици на услуги, участващи в провеждането на процедурата за възлагане на обществената поръчка;

б) председателя на възлагащия орган и членовете на взимащите решения структури на възлагащия орган, които, въпреки че не е задължително да участват в провеждането на процедурата за възлагане на обществени поръчки, могат да оказват влияние върху резултата от нея. 1. По-специално държавите-членки гарантират, че:

а) членовете на персонала по параграф 2, буква а) се задължават да разкриват всеки конфликт на интереси по отношение на всеки от кандидатите или оферентите, веднага щом узнаят за такива конфликти, за да позволят възлагащият орган да вземе мерки за отстраняването на конфликтите;

б) кандидатите и оферентите се задължават да подават в началото на процедурата за възлагане на обществени поръчки декларация за съществуването на привилегировани връзки с лицата по параграф 2, буква б), които е вероятно да поставят тези лица в ситуация на конфликт на интереси; възлагащият орган се задължава да посочи в индивидуалния доклад по член 85 дали всеки кандидат или оферент е подал декларация.

В случай на конфликт на интереси възлагащият орган взема съответните мерки. Тези мерки могат да включват отвод на въпросния член на персонала от участие в съответната процедура за възлагане на обществени поръчки или пренасочване на задълженията и отговорностите му. Когато конфликтът на интереси не може ефективно да се отстрани с други средства, засегнатият кандидат или оферент се изключва от процедурата.

Когато бъдат установени привилегировани връзки, възлагащият орган се задължава незабавно да уведоми надзорния орган, определен в съответствие с член 84, и да вземе съответните мерки, за да се избегне всякакво неправомерно влияние върху процеса на възлагане и да се осигури равнопоставеността на кандидатите и оферентите. Когато конфликтът на интереси не може ефективно да се отстрани с други средства, засегнатият кандидат или оферент се изключва от процедурата. 1. Всички взети мерки по настоящия член се документират в индивидуалния доклад по член 85.

Член 22
Неправомерни действия

Кандидатите се задължават в началото на процедурата да представят клетвена декларация, че не са предприели и няма да предприемат действия за:

а) неправомерно оказване на влияние върху процеса на вземане на решения на възлагащия орган или получаване на поверителна информация, която може да им осигури неправомерни предимства в процедурата за възлагане на обществени поръчки;

б) влизане в съглашения с други кандидати и оференти, целящи изкривяване на конкуренцията;

в) умишлено предоставяне на подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането.

ДЯЛ II
ПРАВИЛА ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ


ГЛАВА I
Процедури


Член 23
Условия, свързани със Споразумението за обществените поръчки и други международни споразумения


 1. Доколкото това попада в обхвата на Приложения I, II, IV и V и Общите бележки към приложение 1 на Европейския съюз към Споразумението за обществените поръчки и в обхвата на другите задължаващи Съюза международни споразумения, изброени в приложение V към настоящата директива, възлагащите органи осигурят на строителството, доставките, услугите и икономическите оператори на подписалите тези споразумения страни третиране, което е не по-малко благоприятно от третирането, осигурено на строителството, доставките, услугите и икономическите оператори на Съюза. Като прилагат настоящата директива към икономическите оператори на подписалите тези споразумения страни, възлагащите органи спазват тези споразумения.

 2. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 89 за изменение на списъка в приложение V, когато това е необходимо поради сключването на нови международни споразумения или изменение на съществуващите.

Член 24
Избор на процедури


 1. При възлагането на обществени поръчки възлагащите органи прилагат националните процедури, коригирани в съответствие с настоящата директива, стига да бъде публикувана покана за участие в състезателна процедура в съответствие с настоящата директива, без това да засяга член 30.

Държавите-членки се задължават да осигурят правото на възлагащите органи да прилагат открити или ограничени процедури, както това е регламентирано в настоящата директива.

Държавите-членки могат да позволят на възлагащите органи да прилагат партньорства за иновации съгласно регламентираното в настоящата директива.

Държавите-членки могат да позволят на възлагащите органи да използват състезателна процедура с договаряне или състезателен диалог във всеки от следните случаи:

а) по отношение на строителство, при което предметът на договора за строителство обхваща както проектирането, така и изпълнението на строителство по смисъла на член 2, параграф 8 или когато за установяването на правния или финансовия състав на проекта се налага договаряне;

б) при обществените поръчки за строителство, при които строителството се осъществя единствено за целите на проучвания, и новации, експериментална или развойна дейност, а не с цел осигуряване на печалба или възстановяване на разходи за научноизследователска и развойна дейност;

в) по отношение на услуги и доставки, при които техническите спецификации не могат да бъдат установени с необходимата точност във връзка с някой от стандартите, европейските технически одобрения, общите технически спецификации или техническите спецификации по смисъла на точки 2—5 от приложение VIII;

г) при нередовни или неприемливи оферти по смисъла на член 30, параграф 2, буква а) в рамките на открита или ограничена процедура;

д) поръчката не може да бъде възложена без предварително договаряне поради специфични обстоятелства, свързани с естеството и сложността на строителството, доставките или услугите или със съответните им рискове.

Държавите-членки могат да решават да не транспонират в националното си законодателство състезателната процедура с договаряне, състезателния диалог и процедурите за партньорство за иновации.


 1. Поканата за участие в състезателна процедура може да се направи по един от следните начини:

а) с обявление за поръчка по член 47;

б) когато поръчката се възлага с ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне от нецентрален възлагащ орган посредством обявление за предварителна информация по член 46, параграф 2.

В случая по буква б) икономическите оператори, изразили интерес след публикуването на обявлението за предварителна информация, биват впоследствие поканени да потвърдят своя интерес писмено с „покана за потвърждаване на интерес“ в съответствие с член 52.


 1. Държавите-членки могат да осигурят на възлагащите органи право да прилагат процедура на договаряне без предварително обявяване само в специфичните случаи и обстоятелства, изрично посочени в член 30.

Член 25
Открита процедура


 1. При откритите процедури всеки заинтересован икономически оператор може да подаде оферта в отговор на покана за участие в състезателна процедура.

Минималният срок за получаване на офертите е 40 дни от датата на изпращане на обявлението за обществената поръчка.

Офертата е придружена от поисканата информация за качествен подбор. 1. Когато възлагащите органи са публикували обявление за предварителна информация, което не се използва като покана за участие в състезателна процедура, минималният срок за получаване на оферти по втора алинея от параграф 1 от настоящия член може да се съкрати до 20 дни, стига едновременно да са изпълнени следните две условия:

а) обявлението за предварителна информация включва цялата необходима информация за обявлението за поръчката в раздел I от част Б от приложение VI, доколкото тази информация е била на разположение към момента на публикуване на обявлението за предварителна информация;

б) то е изпратено за публикуване между 45 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на обявлението за поръчката. 1. Когато обстоятелства на неотложност, надлежно обосновани от възлагащите органи, направят невъзможно прилагането на срока по втора алинея от параграф 1, те могат да поставят срок, който не е по-кратък от 20 дни от датата на изпращане на обявлението за поръчката.

 2. Възлагащият орган може да съкрати с пет дни срока за получаване на оферти, посочени във втора алинея от параграф 1, когато допуска подаването на офертите с електронни средства в съответствие с член 19, параграфи 3, 4 и 5.

Член 26
Ограничена процедура


 1. При ограничените процедури всеки икономически оператор може да подаде заявка за участие в отговор на покана за участие в състезателна процедура, като представи поисканата информация за качествен подбор.

Минималният срок за получаване на заявките за участие е 30 дни от датата на изпращане на обявлението за поръчката или, когато се използва обявление за предварителна информация като покана за участие в състезателна процедура – от датата на изпращане на поканата за потвърждаване на интерес.

 1. Само икономическите оператори, поканени от възлагащия орган след оценката на поисканата от тях информация, могат да подават оферта. Възлагащите органи могат да ограничават броя на подходящите кандидати, които да бъдат поканени за участие в процедурата, в съответствие с член 64.

Минималният срок за получаване на офертите е 35 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.

 1. Когато възлагащите органи са публикували обявление за предварителна информация, което не се използва като покана за участие в състезателна процедура, минималният срок за получаване на оферти по втора алинея от параграф 2 от настоящия член може да се съкрати до 15 дни, стига да са изпълнени всички долуизброени условия:

а) обявлението за предварителна информация включва цялата необходима информация за обявлението за поръчката в раздел I от част Б от приложение VI, доколкото тази информация е била на разположение към момента на публикуване на обявлението за предварителна информация;

б) то е изпратено за публикуване между 45 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на обявлението за поръчката. 1. Срокът за получаване на оферти може да бъде установен от нецентралните възлагащи органи чрез взаимно споразумение между възлагащия орган и подбраните кандидати, при условие че всички кандидати разполагат с еднакво време, за да изготвят и представят своите оферти. Когато не е възможно да се постигне споразумение за срока за получаване на офертите, възлагащият орган поставя срок, който е най-малко 10 дни от датата на поканата за представяне на оферти.

 2. Срокът за получаване на оферти по параграф 2 може да се съкрати с пет дни, когато възлагащият орган допуска подаването на офертите с електронни средства в съответствие с член 19, параграфи 3, 4 и 5.

 3. Когато обстоятелства на неотложност, надлежно обосновани от възлагащите органи, направят невъзможно прилагането на сроковете по настоящия член, те могат да поставят:

а) срок за получаването на заявки за участие, който не може да бъде по-малък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението за поръчка;

б) срок за получаване на оферти, който не може да бъде по-малък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.Член 27
Състезателна процедура с договаряне


 1. При състезателните процедури с договаряне всеки икономически оператор може да подаде заявка за участие в отговор на покана за участие в състезателна процедура, като представи поисканата информация за качествен подбор.

В обявлението за поръчката или в поканата за потвърждаване на интерес възлагащите органи описват обществената поръчка и минималните изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, както и посочват критериите за възлагане, за да позволят на икономическите оператори да определят естеството и обхвата на поръчката и да решат дали да заявят участие в договарянето. В техническите спецификации възлагащите органи уточняват кои части от тях определят минималните изисквания.

Минималният срок за получаване на заявките за участие е 30 дни от датата на изпращане на обявлението за поръчката или, когато се използва обявление за предварителна информация като покана за участие в състезателна процедура – поканата за потвърждаване на интерес; минималният срок за получаване на оферти е 30 дни от датата на изпращане на поканата. Прилага се член 26, параграфи 3–6. 1. Само икономическите оператори, поканени от възлагащия орган след оценката на поисканата от тях информация, могат да подават оферта в писмен вид, която служи като основа на последващото договаряне. Възлагащите органи могат да ограничават броя на подходящите кандидати, които да бъдат поканени за участие в процедурата, в съответствие с член 64.

 2. Възлагащите органи договарят с оферентите подадените от тях оферти, за да подобрят съдържанието им с цел по-доброто им съответствие с критериите за възлагане и минималните изисквания, посочени във втора алинея от параграф 1.

В хода на договарянето не се променя следното:

а) описанието на поръчката;

б) частта от техническите спецификации, която определя минималните изисквания;

в) критериите за възлагане. 1. По време на договарянето възлагащите органи гарантират равнопоставеност на всички оференти. За тази цел те не предоставят информация по дискриминационен начин, който може да даде предимство на някои оференти за сметка на други. Те изрично гарантират, че всички оференти, чиито оферти не са елиминирани съгласно параграф 5, са информирани своевременно и в писмен вид за каквито и да било промени в техническите спецификации, различни от онези, които определят минималните изисквания, за да се даде възможност на тези оференти да променят и представят отново офертите си след тези промени, както е уместно.

Възлагащите органи не разкриват на другите участници предложените решения или друга поверителна информация, предоставена от кандидат, участващ в договарянето, без неговото съгласие. Това съгласие не е под формата на общо освобождаване от отговорност, а се дава по отношение на намерението да се съобщят конкретни решения или друга поверителна информация.

 1. Състезателните процедури с договаряне могат да се провеждат на последователни етапи, за да се намали броят на офертите за договаряне, като се прилагат критериите за възлагане, посочени в обявлението за поръчката, в поканата за потвърждаване на интерес или в документите за обществената поръчка. В обявлението за поръчката, поканата за потвърждаване на интерес или документите за обществената поръчка възлагащият орган се задължава да посочи дали ще използва тази възможност.

 2. Когато възлагащият орган възнамерява да приключи договарянето, той информира останалите оференти за това и постановява общ срок за подаването на всякакви нови или актуализирани оферти. Той оценява договорените оферти въз основа на първоначално посочените критерии за възлагане и възлага поръчката в съответствие с членове 66–69.

Член 28
Състезателен диалог


 1. При състезателните диалози всеки икономически оператор може да подаде заявка за участие в отговор на покана за участие в състезателна процедура, като представи поисканата информация за качествен подбор.

Минималният срок за получаване на заявките за участие е 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществената поръчка.

Само икономическите оператори, поканени от възлагащия орган след оценката на поисканата от тях информация, могат да участват в диалога. Възлагащите органи могат да ограничават броя на подходящите кандидати, които да бъдат поканени за участие в процедурата, в съответствие с член 64. Поръчката се възлага единствено въз основа на критерия за възлагане „икономически най-изгодна оферта“ в съответствие с член 66, параграф 1, буква а). 1. Възлагащите органи посочват своите потребности и изисквания в обявлението за поръчката и ги дефинират в обявлението и/или в описателен документ. Едновременно с това и в същите документи те посочват и дефинират избраните критерии за възлагане.

 2. Възлагащите органи започват диалог с кандидатите, избрани съгласно съответните разпоредби на членове 54–65, целта на който е да установи и определи най-подходящите средства за удовлетворяване на техните потребности. По време на диалога те могат да обсъждат всички аспекти на поръчката с избраните кандидати.

По време на диалога възлагащите органи гарантират равнопоставеност на всички оференти. За тази цел те не предоставят информация по дискриминационен начин, който може да даде предимство на някои оференти за сметка на други.

Възлагащите органи не разкриват на другите участници предложените решения или друга поверителна информация, предоставена от кандидат, участващ в диалога, без неговото съгласие. Това съгласие не е под формата на общо освобождаване от отговорност, а се дава по отношение на намерението да се съобщят конкретни решения или друга конкретна поверителна информация. 1. Състезателните диалози могат да се провеждат на последователни етапи, за да се намали броят на решенията за обсъждане по време на етапа на диалога, като се прилагат критериите за възлагане, дефинирани в обявлението за поръчката или в описателния документ. В обявлението за поръчката или в описателния документ възлагащият орган посочва дали ще използва тази възможност.

 2. Възлагащият орган продължава диалога, докато установи решението или решенията, които могат да удовлетворят неговите потребности.

 3. След като обявят диалога за приключен и уведомят участниците за това, възлагащите органи ги канят да представят своите окончателни оферти на базата на представените и конкретизирани по време на диалога решения. Офертите съдържат всички задължителни елементи, необходими за изпълнението на проекта.

 4. Възлагащите органи оценяват получените оферти въз основа на критериите за възлагане, изложени в обявлението за поръчката или описателния документ.

Когато е необходимо, за да се финализират финансовите ангажименти или други условия на поръчката, възлагащият орган може да договори окончателните условия на поръчката с оферента, определен като подал икономически най-изгодната оферта в съответствие с член 66, параграф 1, буква а), стига това договаряне да не води до изменение на основни параметри на офертата или на обществената поръчка, включително потребностите и изискванията, посочени в обявлението за поръчката или в описателния документ, и да няма опасност от изкривяване на конкуренцията или дискриминация.

 1. Възлагащите органи могат да предвидят награди или плащания за участниците в диалога.

Член 29
Партньорство за иновации


 1. При партньорствата за иновации всеки икономически оператор може да подаде заявка за участие в отговор на обявление за поръчка с оглед установяване на структурирано партньорство за разработка на новаторски продукт, услуга или строителство и закупуване впоследствие на получените в резултат на това стоки, услуги или строителство, стига те да отговарят на договорените нива на изпълнение и разходи.

 2. Партньорството се структурира на последователни етапи според последователността на стъпките в процеса на изследване и разработка на иновациите, евентуално до производството на стоката или извършването на услугите. То предвижда междинни показатели за постигане от партньора и заплащане на възнаграждението на съответни вноски. Въз основа на тези показатели възлагащият орган може да реши след всеки етап да прекрати партньорството и да стартира нова процедура за възлагане на обществени поръчки за останалите етапи, стига да е придобил съответните права върху интелектуалната собственост.

 3. Поръчката се възлага в съответствие с правилата за състезателна процедура с договаряне, посочени в член 27.

При подбора на кандидатите възлагащите органи обръщат особено внимание на критериите по отношение на капацитета и опита на оферентите в областта на научноизследователската и развойната дейност и разработката на новаторски решения. Те могат да ограничават броя на подходящите кандидати, които да бъдат поканени за участие в процедурата, в съответствие с член 64.

Само икономическите оператори, поканени от възлагащия орган след оценката на поисканата от тях информация, могат да подават проекти за изследване и разработка на иновации, чиято цел е удовлетворяване на потребностите, установени от възлагащия орган, които не могат да се удовлетворят от съществуващите решения. Поръчката се възлага единствено въз основа на критерия за възлагане „икономически най-изгодна оферта“ в съответствие с член 66, параграф 1, буква а). 1. Структурата на партньорството и особено продължителността и стойността на различните етапи отразяват степента на новаторство в предложеното решение и последователността на действията за изследване и разработка на иновациите, необходими за осигуряването на новаторско решение, което все още не се предлага на пазара. Стойността и продължителността на една поръчка за покупка на получената в резултат на това стока, услуга или строителство остават в рамките на подходящите лимити, като се отчита необходимостта от възстановяване на направените разходи, включително разходите за разработка на новаторско решение, и за постигане на достатъчна печалба.

Възлагащите органи не използват партньорствата за иновации, за да препятстват, ограничават или изкривяват конкуренцията.

Член 30
Използване на процедурата на договаряне без предварително обявяване


 1. Държавите-членки могат да осигурят на възлагащите органи право да възлагат обществени поръчки с процедура на договаряне без предварително обявяване само в случаите по параграфи 2–5.

 2. Процедурата на договаряне без предварително обявяване може да се предвижда за обществени поръчки за строителство, за доставки и за услуги във всеки от следните случаи:

а) когато не са били подадени оферти, подходящи оферти или заявки за участие при провеждането на открита или ограничена процедура, при условие че първоначално обявените условия на обществената поръчка не са съществено променени и че е изпратен доклад до Комисията или до националния надзорен орган, определен по член 84, по тяхно искане.

б) когато целта на обществената поръчка е създаване или придобиване на произведение на изкуството;

в) когато строителството, доставките или услугите могат да се осигурят само от конкретен икономически оператор поради някоя от следните причини:

i) отсъствието на конкуренция по технически причини;

ii) защитата на патенти, авторски права или други права върху интелектуалната собственост;

iii) защитата на други изключителни права.

Това изключение се прилага само когато не съществува достатъчно добра алтернатива или заместител и отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на обществената поръчка.

г) доколкото това е строго необходимо, когато поради изключителна неотложност при форсмажорни обстоятелства сроковете за открити, ограничени процедури или състезателни процедури с договаряне не могат да бъдат спазени; обстоятелствата, предявени с цел обосноваване на изключителната неотложност, в никакъв случай не трябва да се дължат на възлагащия орган;

За целите на буква а) се счита, че една оферта не е подходяща, когато:


 • е нередовна или неприемлива и

 • няма никакво отношение към поръчката, тъй като не може да удовлетвори потребностите на възлагащия орган, посочени в документите за обществената поръчка.

По-специално се счита, че офертите са нередовни, когато не са в съответствие с документите за обществената поръчка или когато предложените цени са защитени от действието на силите на нормалната конкуренция.

По-специално се счита, че офертите са неприемливи във всеки от следните случаи:

а) получени са със закъснение;

б) подадени са от оференти, които не притежават изискуемите квалификации;

в) цената им надхвърля бюджета на възлагащия орган, определен преди стартирането на процедурата за възлагане на обществена поръчка; предварително определеният бюджет трябва да се документира в писмен вид;

г) приети са като оферти с необичайно ниска стойност в съответствие с член 69. 1. Процедура на договаряне без предварително обявяване може да се предвиди за обществени поръчки за доставки, при които:

а) стоките, предмет на доставка, се произвеждат единствено с цел научноизследователска дейност, експеримент, проучване или развойна дейност; тази разпоредба не обхваща производството в количество, което позволява да се установи търговската жизнеспособност или да се покрият разходите за научноизследователска и развойна дейност;

б) когато са необходими допълнителни доставки от първоначалния доставчик, предназначени за частична замяна на нормални снабдявания или инсталации или за разширяване обхвата на съществуващите снабдявания или инсталации, когато смяната на доставчика би принудила възлагащия орган да се сдобие с материал с различни технически характеристики, което ще доведе до несъвместимост или несъразмерно големи технически затруднения при експлоатацията и поддръжката; продължителността на такива поръчки, както и на периодично повтарящи се поръчки като правило не може да надвишава три години;

в) за стоки, които се котират и купуват на стокова борса или други подобни борси като борсите за електроенергия;

г) за закупуване на доставки при особено изгодни условия от изпълнител на доставки, който окончателно прекратява стопанската си дейност, или от синдици при производство по несъстоятелност, споразумение с кредитори или друга сходна процедура съгласно националните законови или подзаконови разпоредби. 1. Процедурата на договаряне без предварително обявяване може да се предвиди за обществени поръчки за услуги, когато въпросната поръчка е предшествана от конкурс за проект, организиран в съответствие с настоящата директива, и се възлага по съответните правила на победителя или на един от победителите в конкурса за проект; във втория случай всички победители трябва да бъдат поканени да участват в договарянето.

 2. Процедурата на договаряне без предварително обявяване може да се предвиди за ново строителство или услуги, които се състоят в повторение на подобно строителство или услуги, възложени от същите възлагащи органи на изпълнителя на първоначалната поръчка, при условие че това строителство или услуги съответстват на основния проект, в изпълнение на който е възложена първоначалната поръчка, при процедура съгласно член 24, параграф 1. Основният проект посочва размера на възможното необходимо допълнително строителство или услуги и условията, при които те ще се възлагат.

Веднага щом започне тръжната процедура по първоначалния проект, възможността за използване на горепосочената процедура се обявява и общата прогнозна стойност на допълнителното строителство или услуги се взема предвид от възлагащите органи, когато прилагат разпоредбите на член 4.

Тази процедура може да се използва само за срок от три години след сключване на първоначалния договор.ГЛАВА II
Техники и инструменти за електронни и комбинирани обществени поръчки


Член 31
Рамкови споразумения


 1. Възлагащите органи могат да сключват рамкови споразумения, стига да прилагат процедурите, предвидени в настоящата директива.

„Рамково споразумение“ означава споразумение между един или повече възлагащи органи и един или повече икономически оператори, чиято цел е да се определят условията на договорите за поръчки, които ще се възложат през определен период, и по-специално условията, свързани с цените и когато е уместно – с предвидените количества.

Срокът на рамковото споразумение не може да надвишава четири години, освен в изключителни надлежно обосновани случаи, по-специално когато това е оправдано от предмета на рамковото споразумение. 1. Поръчките, основаващи се на рамково споразумение, се възлагат съгласно процедурите, предвидени в настоящия параграф и в параграфи 3 и 4.

Тези процедури могат да се прилагат само между възлагащите органи, които са ясно установени за тази цел в поканата за участие в състезателна процедура или в поканата за потвърждаване на интерес, и икономическите оператори, които по начало са страна по рамковото споразумение.

Договорите, основаващи се на рамково споразумение, в никакъв случай не могат да внасят съществени изменения в условията, определени в него, по-специално в случая, посочен в параграф 3.

Възлагащите органи не използват неправомерно рамковите споразумения или с цел да препятстват, ограничават или изкривяват конкуренцията.


 1. Когато се сключва рамково споразумение само с един икономически оператор, договорите за поръчки, основаващи се на това рамково споразумение, се възлагат съгласно условията, определени в него.

При възлагането на тези поръчки възлагащите органи могат да се обърнат писмено към икономическия оператор – страна по рамковото споразумение с искане да допълни своята оферта, ако е необходимо.

 1. Когато рамково споразумение се сключва с повече от един икономически оператор, това може да стане по един от следните два начина:

а) по реда и условията на рамковото споразумение, без да се подновява състезателната процедура, когато в него са посочени всички условия, регламентиращи осигуряването на въпросното строителство, услуги и доставки, и обективните условия за определяне на това, кой от икономическите оператори – страни по рамковото споразумение, трябва да ги изпълни; вторият вид условия задължително се посочват в документите за обществената поръчка;

б) когато не всички условия, регламентиращи осигуряването на строителството, услугите и доставките, са посочени в рамковото споразумение – с подновяване на състезателната процедура между икономическите оператори, които са страни по рамковото споразумение. 1. Състезателната процедура по параграф 4, буква б) се основава на същите условия, които се прилагат за възлагането на рамковото споразумение, а когато е необходимо – на по-точно формулирани условия, и когато е уместно – на други условия, посочени в спецификациите към рамковото споразумение, в съответствие със следната процедура:

а) за всяка поръчка, която трябва да бъде възложена, възлагащите органи се консултират писмено с икономическите оператори, способни да я изпълнят;

б) възлагащите органи определят достатъчно дълъг срок за представяне на офертите за всеки специфичен договор, като вземат предвид фактори като сложността на предмета на поръчката и времето, необходимо за изпращане на офертите;

в) офертите се представят в писмен вид и тяхното съдържание не се отваря до изтичане на предвидения срок за отговор;

г) възлагащите органи възлагат всяка поръчка на оферента, който е представил най-добрата оферта въз основа на критериите за възлагане, определени в спецификациите към рамковото споразумение.Член 32
Динамични системи за покупки


 1. Възлагащите органи имат могат използват динамична система за покупки при често осъществявани покупки, чиито характеристики отговарят на техните изисквания във вида, в който се предлагат по принцип на пазара. Динамичната система за покупки се експлоатира като напълно електронен процес, отворен за всеки икономически оператор, който удовлетворява критериите за подбор, през целия си период на валидност.

 2. За да възлагат поръчки чрез нея, възлагащите органи спазват правилата на ограничената процедура. Всички кандидати, които удовлетворяват критериите за подбор, се допускат до системата; броят на тези кандидати не се ограничава в съответствие с член 64. Всички комуникации в контекста на една динамична система за покупки се осъществяват само с електронни средства в съответствие с член 19, параграфи 2–6.

 3. За целите на възлагането на поръчки чрез динамична система за покупки възлагащите органи:

а) публикуват покана за участие в състезателна процедура, в която поясняват, че става дума за динамична система за покупки;

б) посочват в спецификациите като минимум естеството и прогнозното количество на предвидените покупки, както и цялата необходима информация за системата за покупки, използваното електронно оборудване, организацията и спецификациите на техническото свързване;

в) предлагат неограничен и пълен директен достъп през целия период на валидност на системата до спецификациите и до всички допълнителни документи в съответствие с член 51.


 1. Възлагащите органи се задължават да предоставят на всеки икономически оператор през целия срок на действие на динамичната система за покупки възможността да заяви участие в нея при условията по параграф 2. Възлагащите органи финализират своите оценки на тези заявки според критериите за подбор в рамките на 10 работни дни след тяхното получаване.

Възлагащият орган уведомява възможно най-скоро икономическия оператор по първа алинея дали е бил допуснат до динамичната система за покупки, или не.

 1. Възлагащите органи канят всички квалифицирани участници да подадат оферта за всяка конкретна обществена поръчка по динамичната система за покупки в съответствие с член 52.

Те възлагат поръчката на оферента, подал най-добрата оферта въз основа на критериите за възлагане, посочени в обявлението за поръчката за динамичната система за покупки, или когато обявление за предварителна информация се използва като покана за участие в състезателна процедура – в поканата за потвърждаване на интерес. Когато е уместно, тези критерии могат да бъдат формулирани по-точно в поканата за представяне на оферти.

 1. Възлагащите органи посочват срока на действие на динамичната система за покупки в поканата за участие в състезателна процедура. Те уведомят Комисията за всяка промяна на срока на действие, като използват следните стандартни образци:

а) когато срокът на действие се променя без прекратяване на действието на системата – образеца, използван първоначално за поканата за участие в състезателна процедура за динамичната система за покупки;

б) когато действието на системата се прекратява – обявление за възлагане на поръчка по член 48. 1. Не се начисляват такси на заинтересованите икономически оператори или на страните в динамичната система за покупки.

Член 33
Електронни търгове


 1. Възлагащите органи могат да използват електронни търгове, при които се предоставят нови цени, преразгледани по-ниски цени и/или нови стойности, засягащи определени елементи от офертите.

За тази цел възлагащите органи използват цикличен електронен процес (електронен търг), който възниква след първоначална пълна оценка на офертите, която позволява те да бъдат класирани с автоматични методи за оценка.

 1. При открити процедури, ограничени процедури или състезателни процедури с договаряне възлагащите органи могат да вземат решение възлагането на обществената поръчка да бъде предшествано от електронен търг, когато спецификациите за офертите могат да бъдат съставени точно.

При същите обстоятелства електронен търг може да бъде проведен при подновяване на състезателната процедура между страните по рамково споразумение съгласно член 31, параграф 4, буква б), както и при откриване на процедура за обществени поръчки, които ще бъдат възлагани съгласно динамичната система за покупки по член 32.

 1. Електронният търг се основава на един от следните критерии:

а) единствено на цени, когато поръчката се възлага на офертата, предлагаща най-ниска цена;

б) на цени и/или на новите стойности на характеристиките на офертите, посочени в спецификациите, когато поръчката се възлага по критерия за икономически най-изгодна оферта. 1. Възлагащите органи, които решат да провеждат електронен търг, посочват този факт в обявлението за поръчката или в поканата за потвърждаване на интерес. Спецификациите включват минимума от информация, посочен в приложение VII.

 2. Преди да пристъпят към електронен търг, възлагащите органи правят пълна първоначална оценка на офертите съгласно критерия или критериите за възлагане и съгласно определените за тях тежести.

Оферта се счита за допустима, когато е подадена от квалифициран оферент и е в съответствие с техническите спецификации.

Всички оференти, подали допустими оферти, се канят едновременно по електронен път да участват в електронния търг, като използват към посочената дата и час връзките в съответствие с указанията, дадени в поканата. Електронният търг може да се проведе в няколко последователни етапа. Той не може да започне по-рано от два работни дни след датата на изпращане на поканите. 1. Когато поръчката се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, поканата се придружава от резултата от пълната оценка на съответния оферент, извършена в съответствие с относителната тежест, посочена в член 66, параграф 5, първа алинея.

Поканата съдържа също и математическата формула, която ще се използва в електронния търг за целите на автоматичното прекласиране на основата на представените нови цени и/или нови стойности. Тази формула обхваща относителната тежест на всички критерии, които са установени, за да се определи икономически най-изгодната оферта, както е посочено в обявлението, използвано като поканата за участие в състезателна процедура, или в спецификациите. За тази цел обаче всички интервали от стойности се редуцират предварително до конкретна стойност.

Когато са разрешени варианти, за всеки вариант се предоставя отделна формула. 1. През цялото времетраене на всеки етап от електронния търг възлагащите органи съобщават незабавно на всички оференти като минимум информацията, необходима за да определят относителното си място в класацията към всеки един момент, като имат право, когато това е посочено предварително, да съобщават и друга информация за други подадени цени или стойности, както и да обявяват броя на участниците на всеки конкретен етап от търга. В никакъв случай обаче не могат да разкриват самоличността на оферентите на който и да е етап от електронния търг.

 2. Възлагащите органи прекратяват електронния търг по един или по няколко от следните начини:

а) на посочените предварително дата и час;

б) когато не получават повече нови цени или нови стойности, които отговарят на изискванията за минималните разлики, стига предварително да са посочили времето, което ще оставят да измине след получаване на последната оферта, преди да закрият електронния търг;

в) когато е достигнат посоченият предварително брой етапи в търга.

Когато възлагащите органи са взели решение да закрият електронния търг в съответствие с точка в) и евентуално в съчетание с определената в точка б) процедура, в поканата за участие в търга се посочва времевият график за всеки негов етап. 1. След закриване на електронния търг възлагащите органи възлагат поръчката въз основа на резултатите от него по реда на член 66.

Член 34
Електронни каталози


 1. Когато възлагащите органи изискват използването на електронни средства за комуникация по член 19, те могат да поискат офертите да бъдат представени под формата на електронен каталог.

Държавите-членки могат да направят използването на електронни каталози задължително във връзка с определени видове обществени поръчки.

Офертите, представени под формата на електронен каталог, могат да бъдат придружени от други документи, допълващи офертата. 1. Електронните каталози се изготвят от кандидатите или оферентите с оглед участие в конкретна процедура за възлагане на обществена поръчка в съответствие с техническите спецификации и формата, установени от възлагащия орган.

Освен това електронните каталози изпълняват изискванията за електронните инструменти за комуникация, както и всички допълнителни изисквания, поставени от възлагащия орган, в съответствие с член 19.

 1. Когато представянето на оферти под формата на електронни каталози е допустимо или задължително, възлагащите органи се задължават да:

а) посочат това в обявлението за поръчката или в поканата за потвърждаване на интерес, когато обявление за предварителна информация се използва като покана за участие в състезателна процедура;

б) посочат в спецификациите цялата необходима информация по член 19, параграф 5 по отношение на формата, използваното електронно оборудване и организацията и спецификациите на техническото свързване за каталога. 1. Когато е сключено рамково споразумение с повече от един икономически оператор след подаване на оферти под формата на електронни каталози, възлагащите органи могат да предвидят възможността за подновяване на състезателната процедура за специфични договори въз основа на актуализираните каталози. В този случай възлагащите органи се задължават да използват един от следните алтернативни методи:

а) да поканят оферентите да изпратят отново своите електронни каталози, съгласувани с изискванията на въпросния специфичен договор;

б) да уведомят оферентите, че възнамеряват да съберат от вече изпратените каталози необходимата информация за съставяне на оферти, съгласувани с изискванията на въпросния специфичен договор (оттук нататък „изписване“); при условие че използването на този метод е било обявено в документите за обществената поръчка за рамковото споразумение. 1. Когато възлагащите органи подновяват състезателната процедура за специфични договори в съответствие с буква б) от параграф 4, те посочват датата и часа, когато възнамеряват да съберат необходимата информация за съставяне на оферти, съгласувани с изискванията на въпросния специфичен договор, и да предоставят на оферентите възможността да откажат такова събиране на информация.

Възлагащите органи осигуряват достатъчен период от време между уведомяването и действителното събиране на информация.

Преди да възложат поръчката, възлагащите органи предоставят събраната информация на въпросния оферент, за да му дадат възможност да оспори или потвърди точността на така съставената оферта. 1. Възлагащите органи могат да възлагат поръчки по динамична система за покупки чрез „изписване“, стига заявката за участие в динамичната система за покупки да бъде придружена от електронен каталог в съответствие с техническите спецификации и формата, установени от възлагащия орган. Този каталог впоследствие се попълва от кандидатите, когато бъдат уведомени за намерението на възлагащия орган да съставя оферти чрез „изписване“. „Изписването“ се извършва в съответствие с параграф 4, буква б) и параграф 5.

Член 35
Централизирани дейности по закупуване и централни органи за покупки


 1. Възлагащите органи могат да купуват строителство, доставки и/или услуги от или чрез централен орган за покупки.

 2. Държавите-членки предвиждат възможността възлагащите органи да прибягват до централизирани дейности по закупуване, предлагани от централни органи за покупки, установени в друга държава-членка.

 3. Един възлагащ орган изпълнява своите задължения по настоящата директива, когато осъществява обществена поръчка чрез прибягване до централизирани дейности по закупуване, доколкото въпросните процедури за възлагане на обществени поръчки и тяхното изпълнение се провеждат изцяло от централния орган на всички техни етапи от публикуването на поканата за участие в състезателна процедура до края на изпълнението на произтичащите от това поръчка или поръчки.

Когато обаче определени етапи от процедурата за възлагане на обществени поръчки или изпълнението на произтичащите от това поръчки се провеждат от въпросния възлагащ орган, той продължава да носи отговорност за изпълнението на задълженията по настоящата директива по отношение на етапите, които провежда.

 1. Всички процедури за възлагане на обществени поръчки, провеждани от централен орган за покупки, се изпълняват с използване на електронни средства за комуникация в съответствие с изискванията на член 19.

 2. Възлагащите органи могат, без да прилагат предвидените в настоящата директива процедури, да избират централен орган за покупки, който да изпълнява централизирани дейности по закупуване, включително в случаите, при които централният орган за покупки получава възнаграждение за това.

 3. Централните органи за покупки се задължават да осигурят документиране на всички транзакции в хода на изпълнение на поръчките, рамковите споразумения или динамичните системи за покупки, които сключват в хода на своите централизирани дейности по закупуване.

Член 36
Подпомагащи дейности по закупуване

Доставчиците на подпомагащи дейности по закупуване се избират в съответствие с процедурите за възлагане на обществени поръчки, посочени в настоящата директива.Член 37
Инцидентни съвместни обществени поръчки


 1. Един или повече възлагащи органи могат да се договарят да изпълнят съвместно определени специфични обществени поръчки.

 2. Когато един възлагащ орган провежда самостоятелно въпросните процедури за възлагане на обществени поръчки на всички техни етапи от публикуването на поканата за участие в състезателна процедура до края на изпълнението на произтичащите от това поръчка или поръчки, този възлагащ орган носи цялата отговорност за изпълнението на задълженията по настоящата директива.

Когато обаче провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и изпълнението на произтичащите от това поръчки се осъществяват от повече от един от участващите възлагащи органи, всеки от тях продължава да носи отговорност за изпълнението на своите задължения по настоящата директива по отношение на етапите, които провежда.

Член 38
Съвместни обществени поръчки между възлагащи органи от различни държави-членки


 1. Без да се засяга член 11, възлагащи органи от различни държави-членки могат съвместно да възлагат обществени поръчки, като използват един от описаните в настоящия член механизми.

 2. Няколко възлагащи органа могат да купуват строителство, доставки и/или услуги от или чрез централен орган за покупки, намиращ се в друга държава-членка. В този случай процедурата за възлагане на обществени поръчки се провежда в съответствие с националните разпоредби на държавата-членка, в която се намира централният орган за покупки.

 3. Няколко възлагащи органа от различни държави-членки могат съвместно да възложат обществена поръчка. В този случай участващите възлагащи органи се задължават да сключат споразумение, което определя:

а) кои национални разпоредби се прилагат към процедурата за възлагане на обществени поръчки;

б) вътрешната организация на процедурата за възлагане на обществената поръчка, включително управлението на процедурата, споделянето на отговорностите, разпределението на строителството, доставките или услугите, предмет на поръчката, и сключването на договорите.

Когато определят приложимото национално право в съответствие с буква а), възлагащите органи могат да изберат националните разпоредби на всяка държава-членка, в която се намира поне един от участващите органи.


 1. Когато няколко възлагащи органа от различни държави-членки формират съвместно юридическо лице, включително европейски групи за териториално сътрудничество по смисъла на Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета32, или други лица, конституирани по правото на Съюза, участващите възлагащи органи се договорят посредством решение на компетентния орган на съвместното юридическо лице относно приложимите национални правила за възлагане на обществени поръчки на една от следните държави-членки:

а) националните разпоредби на държавата-членка, в която се намира седалището на съвместното юридическо лице;

б) националните разпоредби на държавата-членка, в която съвместното юридическо лице осъществява своята дейност.

Тази договореност може да се прилага за неопределен период, когато това е уредено в учредителния акт на съвместното юридическо лице, или може да бъде ограничена за определен период от време, за определени видове поръчки или за възлагането на една или повече отделни поръчки.


 1. При липса на договореност, определяща приложимото право в сферата на обществените поръчки, националното законодателство, което регламентира възлагането на поръчката, се определя съгласно посочените по-долу правила:

а) когато процедурата се провежда или управлява от един от участващите възлагащи органи от името на останалите, се прилагат националните разпоредби на държавата-членка на този възлагащ орган;

б) когато процедурата не се провежда или управлява от един от участващите възлагащи органи от името на останалите и

i) засяга поръчка за строителство, възлагащите органи прилагат националните разпоредби на държавата-членка, в която се намира по-голямата част от строителството;

ii) засяга поръчка за услуги или доставки, възлагащите органи прилагат националните разпоредби на държавата-членка, в която се осигурява по-голямата част от услугите или доставките.

в) когато не е възможно да се определи приложимото национално право по букви а) или б), възлагащите органи прилагат националните разпоредби на държавата-членка на възлагащия орган, който понася най-големия дял от разходите.


 1. При липса на договореност, определяща приложимото право в сферата на обществените поръчки по параграф 4, националното законодателство, което регламентира процедурите за възлагане на обществени поръчки, провеждани от съвместни юридически лица, сформирани от няколко възлагащи органа от различни държави-членки, се определя по следните правила:

а) когато процедурата се провежда или управлява от компетентния орган на съвместното юридическо лице, се прилагат националните разпоредби на държавата-членка, в която се намира седалището на юридическото лице;

б) когато процедурата се провежда или управлява от член на юридическото лице от негово име, се прилагат правилата, посочени в букви а) и б) от параграф 5;

в) когато не е възможно да се определи приложимото национално право по букви а) или б) от параграф 5, възлагащите органи прилагат националните разпоредби на държавата-членка, в която се намира седалището на юридическото лице.


 1. Един или повече възлагащи органи могат да възлагат отделни поръчки по рамково споразумение, сключено от или съвместно с възлагащ орган, намиращ се в друга държава-членка, стига рамковото споразумение да съдържа специфични разпоредби, позволяващи на съответния възлагащ орган или възлагащи органи да възлагат отделни поръчки.

 2. Решенията за възлагане на трансгранични обществени поръчки са обект на редовните механизми за преразглеждане, които се предвиждат от приложимото национално право.

 3. За да се осигури ефективното действие на механизмите за преразглеждане, държавите-членки гарантират, че решенията на органите, пред които се обжалва, по смисъла на Директива 89/665/ЕИО на Съвета33, които се намират в други държави-членки, ще се изпълняват изцяло по техния вътрешен законов ред, когато такива решения включват възлагащи органи, установени на тяхна територия и участващи в съответната процедура за възлагане на трансгранични обществени поръчки.

ГЛАВА IІІ
Провеждане на процедуратаКаталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница