Обяснителен меморандум контекст на предложениетостраница5/13
Дата23.07.2016
Размер2.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Раздел 1
Подготовка


Член 39
Предварителни пазарни консултации


 1. Преди да стартират процедура за възлагане на обществена поръчка, възлагащите органи могат да провеждат пазарни консултации, за да оценят структурата, възможностите и капацитета на пазара и да уведомят икономическите оператори за своите планове и изисквания за обществената поръчка.

За тази цел възлагащите органи могат да потърсят или приемат съвети от административните помощни структури, от трети страни или от участници на пазара, стига тези съвети да не водят до възпрепятстване на конкуренцията и до нарушаване на принципите на недискриминация и прозрачност.

 1. Когато кандидат, оферент или предприятие, свързано с кандидат или оферент, консултира възлагащия орган или по друг начин участва в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка, възлагащият орган е длъжен да вземе съответните мерки, за да гарантира, че конкуренцията не се изкривява от участието на този кандидат или оферент.

Такива мерки включват съобщаването на другите кандидати и оференти на цялата съществена информация, разменена в контекста или получена в резултат на участието на кандидата или оферента в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка, и поставянето на адекватни срокове за получаването на оферти. Въпросният кандидат или оферент може да се изключи от процедурата единствено когато няма други начини да се осигури изпълнението на задължението за спазване на принципа на равнопоставеност.

Преди всяко такова изключване, на кандидатите или оферентите задължително се предоставя възможност да докажат, че тяхното участие в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка не е в състояние да изкриви конкуренцията. Взетите мерки се документират в индивидуалния доклад, който се изисква по член 85.Член 40
Технически спецификации


 1. Техническите спецификации, определени в точка 1 от приложение VIII, се посочват в документите за обществените поръчки. Те определят необходимите характеристики на строителство, услуга или доставка.

Тези характеристики могат да се отнасят до конкретния процес за производство или осигуряване на заявеното строителство, доставки или услуги или за всеки друг етап от съответния жизнен цикъл по член 2, точка 22.

Освен това техническите спецификации посочват дали ще бъде необходимо прехвърляне на правата върху интелектуалната собственост.

За всички обществени поръчки, чийто предмет е предназначен за използване от физически лица – независимо дали става дума за широката общественост, или за персонала на възлагащия орган – тези технически спецификации са изготвени така, че да бъдат съобразени с критериите за достъпност за хора с увреждания или да бъдат с предназначение за всички потребители, освен в надлежно обосновани случаи.

Когато задължителни стандарти за достъпност са приети със законодателен акт на Съюза, техническите спецификации задължително се определят с позоваване на тези стандарти, що се отнася до критериите за достъпност. 1. Техническите спецификации гарантират равнопоставен достъп на икономическите оператори до процедурата за възлагане на обществена поръчка и не водят до създаване на необосновани препятствия пред откриването на обществената поръчка за конкуренцията.

 2. Без да засягат задължителните национални технически правила, доколкото те съответстват на правото на Съюза, техническите спецификации се определят по един от следните начини:

а) по отношение на изискванията за работните характеристики или функционалните изисквания, включително екологичните характеристики, стига параметрите да са достатъчно точно формулирани, за да позволяват на оферентите да определят предмета на поръчката, а на възлагащите органи – да възложат поръчката;

б) чрез позоваване на техническите спецификации и по ред на предимство – на националните стандарти, които транспонират европейски стандарти, европейски технически одобрения, общи технически спецификации, международни стандарти, други технически еталони, установени от европейски органи по стандартизация, или когато такива не съществуват – чрез позоваване на националните стандарти, националните технически одобрения или националните технически спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителството, както и до използването на стоките; при всяко позоваване се добавят думите „или еквивалентно“;

в) по отношение на изискваният във връзка с работните характеристики или функционалните изисквания, упоменати в буква а), чрез позоваване на техническите спецификации, упоменати в буква б), като средство за предполагане на съответствието с тези изисквания;

г) чрез позоваване на техническите спецификации, упоменати в буква б), за едни характеристики, а за други – чрез позоваване на изискванията във връзка с работните характеристики или функционалните изисквания, упоменати в буква а). 1. Освен ако това не е обосновано от предмета на поръчката, техническите спецификации не може да се позовават на конкретен модел или източник, или на специфичен процес, нито на търговска марка, патент, тип или специфичен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на някои предприятия или някои продукти. Подобно позоваване се разрешава в изключителни случаи, когато е невъзможно предметът на поръчката да се опише достатъчно точно и разбираемо съгласно параграф 3. Към това позоваване се добавят думите „или еквивалентно“.

 2. Когато възлагащ орган използва възможността за позоваване на спецификациите, упоменати в буква б) от параграф 3, той не отхвърли оферта с аргумента, че оферираното строителство, доставки и услуги не съответстват на спецификациите, на които се позовава, ако оферентът докаже в своята оферта по какъвто и да било подходящ начин, включително чрез свидетелствата по член 42, че предлаганите от него решения удовлетворяват в еквивалентна степен изискванията, определени от техническите спецификации.

 3. Когато възлагащ орган използва възможността по параграф 3, буква а) да формулира технически спецификации въз основа на изисквания за работни характеристики и функционални изисквания, той не може да отхвърли оферта за строителство, доставки или услуги, която съответства на национален стандарт, транспониращ европейски стандарт, европейско техническо одобрение, обща техническа спецификация, международен стандарт или технически еталон, установен от европейски орган по стандартизация, ако тези спецификации се отнасят до определените от възлагащия орган изисквания за работни характеристики и функционални изисквания.

В своята оферта оферентът доказва по какъвто и да било подходящ начин, включително предвидените по член 42, че съответстващите на стандарта строителство, доставка или услуга, изпълняват изискванията за работните характеристики или функционалните изисквания на възлагащия орган.

Член 41
Етикети


 1. Когато възлагащи органи посочват екологични, социални или други характеристики на строителство, услуга или доставка по отношение на изискванията за работните характеристики или функционалните изисквания по член 40, параграф 3, буква а), те могат да изискат това строителство, услуги или доставки да носят определен етикет, стига всички долуизброени условия да бъдат изпълнени:

а) изискванията за етикета засягат единствено характеристики, свързани с предмета на поръчката, и са подходящи за определяне на характеристиките на строителството, доставките или услугите, предмет на поръчката;

б) изискванията за етикета са изготвени въз основа на научна информация или на други обективно проверими и недискриминиращи критерии;

в) етикетите са приети съгласно открита и прозрачна процедура, в която могат да участват всички заинтересовани страни, включително държавни органи, потребители, производители, дистрибутори и екологични организации;

г) етикетите са достъпни за всички заинтересовани страни.

д) критериите за етикета се определят от трето лице, което е независимо от икономическия оператор, който прилага етикета.

Възлагащите органи, които изискват определен етикет, приемат всички еквивалентни етикети, които изпълняват изискванията на конкретно посочения от тях етикет. При продукти, които нямат етикет, възлагащите органи приемат също техническото досие на производителя или други подходящи свидетелства. 1. Когато етикет изпълнява условията, предвидени в параграф 1, букви от б), в), г) и д), но също така поставя изисквания, които не са свързани с предмета на поръчката, възлагащите органи могат да определят техническата спецификация, като се позоват само на онези подробни спецификации на етикета или, когато е необходимо, на части от тях, които са свързани с предмета на поръчката и са подходящи за определяне на характеристиките на този предмет.

Член 42
Протоколи от изпитване, сертифициране и други свидетелства


 1. Възлагащите органи могат да изискват от икономическите оператори да представят протокол от изпитване от признат орган или сертификат, издаден от такъв орган, като свидетелство за съответствие с техническите спецификации.

Когато възлагащите органи изискват представянето на сертификати, изготвени от признати органи, свидетелстващи за съответствие с определена техническа спецификация, те са длъжни да приемат и сертификати от други еквивалентни признати органи.

 1. Възлагащите органи приемат други подходящи свидетелства, освен тези по параграф 1, като техническо досие на производителя, когато въпросният икономически оператор няма достъп до сертификатите или протоколите от изпитване по параграф 1 или няма възможност да ги получи в съответните срокове.

 2. Признати органи по смисъла на параграф 1 от настоящия член са лабораториите за изпитвания и калибриране и всички органи за сертифициране и проверка, акредитирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета34.

 3. Държавите-членки се задължават да предоставят на други държави-членки при поискване всяка информация, свързана със свидетелствата и документите, подадени в съответствие с член 40, параграф 6, член 41 и параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член, за доказване на съответствие с техническите изисквания. Компетентните органи в държавата-членка по установяване предоставят тази информация в съответствие с разпоредбите на член 88.

Член 43
Варианти


 1. Възлагащите органи могат да разрешават на оферентите да представят варианти. Те са длъжни да посочат дали разрешават варианти в обявлението за поръчката или когато обявление за предварителна информация се използва като покана за участие в състезателна процедура – в поканата за потвърждаване на интерес. Без това посочване представянето на варианти не се разрешава.

 2. Възлагащите органи, които разрешават представянето на варианти, излагат в документацията за поръчката минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите, и специфичните изисквания за тяхното представяне, ако има такива. Те са длъжни също така да гарантират, че избраните критерии за възлагане могат успешно да се прилагат както към варианти, отговарящи на тези минимални изисквания, така и към редовните оферти, които не са варианти.

 3. Само варианти, които отговарят на предвидените от възлагащите органи минимални изисквания, се приемат за разглеждане.

При процедури за възлагане на обществени поръчки за доставки или услуги, възлагащите органи, които са разрешили представянето на варианти, не могат да отхвърлят вариант само на основание, че изборът на този вариант би довел до сключването на договор за услуги вместо на договор за доставки или обратното.

Член 44
Разделяне на поръчките на обособени позиции


 1. Обществените поръчки могат да се разделят на еднородни или разнородни обособени позиции. Когато възлагащият орган не счита за необходимо да разделя на обособени позиции поръчките на стойност, по-голяма или равна на праговете, предвидени в член 4, но не по-малка от 500 000 EUR, определена в съответствие с член 5, той посочва в обявлението за поръчката или в поканата за потвърждаване на интерес обяснение за своите причини.

Възлагащите органи посочват в обявлението за поръчката или в поканата за потвърждаване на интерес дали офертите се ограничават само до една или до повече обособени позиции.

 1. Възлагащите органи могат, дори когато е посочена възможността да се подават оферти за всички обособени позиции, да ограничат броя обособени позиции, които могат да се възлагат на един оферент, стига максималният брой да е посочен в обявлението за поръчката или в поканата за потвърждаване на интерес. Възлагащите органи определят и посочват в документите за обществената поръчка обективни и недискриминационни критерии или правила за възлагането на различните обособени позиции, когато прилагането на избраните критерии за възлагане би могло да доведе до възлагане на един оферент на по-голям от максималния брой обособени позиции.

 2. Когато повече от една обособена позиция може да се възложи на един и същ оферент, възлагащите органи могат да предвидят възлагане на отделен договор за поръчка за всяка обособена позиция или на един или повече договори, обхващащи няколко или всички обособени позиции.

Възлагащите органи посочват в документите за обществената поръчка дали си запазват правото да правят такъв избор и ако е така – кои обособени позиции могат да се групират в един договор за поръчка.

Възлагащите органи първо определят офертите, които най-добре изпълняват критериите за възлагане, установени по член 66, за всяка отделна обособена позиция. Те могат да възлагат поръчка за повече от една обособена позиция на оферент, който не е класиран на първо място по отношение на всички отделни обособени позиции, включени в съответната поръчка, стига критериите за възлагане, установени по член 66, да бъдат изпълнени по-добре по отношение на всички обособени позиции, включени в тази поръчка. Възлагащите органи посочват методите, които възнамеряват да използват за такова сравнение, в документите за обществената поръчка. Тези методи са прозрачни, обективни и недискриминационни. 1. Възлагащите органи могат да изискват всички изпълнители да координират своите действия под ръководството на икономическия оператор, на който е възложена обособена позиция, включваща координирането на целия проект или на съответните части от него.

Член 45
Поставяне на срокове


 1. При определяне на сроковете за получаване на оферти и заявки за участие, възлагащите органи отчитат сложността на поръчката и времето, необходимо за изготвяне на офертите, без да се засягат минималните срокове, определени в членове 24–30.

 2. Когато офертите могат да се направят само след посещение на обекта или след проверка на място на документите, съпътстващи документите за обществената поръчка, сроковете за получаването на оферти задължително се удължават, за да могат всички засегнати икономически оператори да се запознаят с цялата необходима информация за изготвяне на офертите си.

Раздел 2
Публикуване и прозрачност


Член 46
Обявления за предварителна информация

1. Възлагащите органи могат да оповестят своите намерения за планирани обществени поръчки с публикуването на обявление за предварителна информация при първа възможност след началото на бюджетната година. Тези обявления съдържат информацията, посочена в приложение VI, част Б, раздел I. Те се публикуват от Комисията или от възлагащите органи в техните профили на купувачи в съответствие с точка 2, буква б) от приложение IX. Когато обявлението е публикувано от възлагащите органи в профила им на купувач, те пращат известие за публикуването в профила си в съответствие с точка 3 от приложение IX.

2. За ограничени процедури и състезателни процедури с договаряне, нецентралните възлагащи органи могат да използват обявление за предварителна информация като покана за участие в състезателна процедура по член 24, параграф 2, стига обявлението да изпълнява всички долупосочени условия:

а) да указва изрично доставките, строителството или услугите, които са предмет на поръчката, която се възлага;

б) да посочва, че поръчката ще бъде възложена чрез ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне без по-нататъшно публикуване на покана за участие в състезателна процедура, и да покани заинтересованите икономически оператори да заявят своя интерес писмено;

в) да съдържа, освен информацията, посочена в приложение VI, част Б, раздел I, информацията, посочена в приложение VI, част Б, раздел II;

г) да е било публикувано не повече от 12 месеца преди датата, на която е изпратена поканата, посочена в член 52, параграф 1.

Такива обявления не се публикуват в профил на купувач.Член 47
Обявления за поръчки

Всички възлагащи органи могат да използват обявление за поръчка като покана за участие в състезателна процедура по отношение на всички видове процедури. Такива обявления съдържат информацията, посочена в приложение VI, част В, и се публикуват в съответствие с член 49.Член 48
Обявления за възложени поръчки


 1. Не по-късно от 48 дни след възлагането на поръчка или сключването на рамково споразумение, възлагащите органи изпращат обявление за възложена поръчка, съдържащо резултатите от процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Такива обявления съдържат информацията, посочена в приложение VI, част Г, и се публикуват в съответствие с член 49.

 1. Когато поканата за участие в състезателна процедура за въпросната поръчка е направена под формата на обявление за предварителна информация и възлагащият орган не възнамерява да възлага други поръчки по време на 12-месечния период, обхванат от обявлението за предварителна информация, това бива посочено в обявлението за възложена поръчка.

При рамковите споразумения, сключени в съответствие с член 31, възлагащите органи не са задължени да изпращат обявление за резултатите от процедурата на възлагане за всяка поръчка, основаваща се на такова споразумение.

 1. Възлагащите органи изпращат обявление за резултата от възлагането на поръчките, основаващи се на динамична система за покупки, в срок до 48 дни от възлагането на всяка поръчка. Те могат обаче да групират тези обявления на тримесечна основа. В този случай те изпращат събраните за тримесечието обявления в срок до 48 дни от края на всяко тримесечие.

 2. Може да бъде отказано публикуването на определена информация за възлагането на поръчката или за сключването на рамковото споразумение, когато разкриването ѝ би попречило на правоприлагането или би противоречало по друг начин на обществения интерес, би увредило законни търговски интереси на публични или частни икономически оператори или би накърнило лоялната конкуренция между тях.

Член 49
Форма и начин на публикуване на обявленията


 1. Обявленията по членове 46, 47 и 48 включват информацията, посочена в приложение VI, под формата на стандартни образци, включително стандартните образци за внасяне на поправки.

Комисията установява тези стандартни образци. Тези изпълнителни актове приемат в съответствие с процедурата по консултиране по член 91.

 1. Обявленията по членове 46, 47 и 48 се изготвят, предават с електронни средства на Комисията и публикуват в съответствие с приложение IX. Обявленията се публикуват не по-късно от пет дни след тяхното изпращане. Разходите за публикуване на обявленията от Комисията се поемат от Съюза.

 2. Обявленията по член 46, параграф 2 и член 47 се публикуват изцяло на официален език на Съюза, избран от възлагащия орган. Вариантът на този език представлява единственият автентичен текст. Резюме на важните елементи от всяко обявление се публикува на останалите официални езици.

 3. Комисията осигурява продължаване на публикуването на обявленията за предварителна информация по член 46, параграф 2 и поканите за участие в състезателна процедура, въвеждащи динамична система за покупки, по член 32, параграф 3, буква а):

а) при обявления за предварителна информация – в продължение на 12 месеца или до получаване на обявление за възложена поръчка, както е предвидено в член 48, в което се посочва, че няма да се възлагат други поръчки по време на 12-месечния период, обхванат от поканата за участие в състезателна процедура;

б) при поканите за участие в състезателна процедура, въвеждащи динамична система за покупки – през периода на валидност на динамичната система за покупки. 1. Възлагащите органи са в състояние да удостоверят датите, на които обявленията са били изпратени.

Комисията предоставя на възлагащия орган потвърждение за получаване на обявлението и за публикуване на изпратената информация, в което се посочва датата на публикуването. Това потвърждение представлява доказателство за публикуване.

 1. Възлагащите органи могат да публикуват обявления за обществени поръчки, които не подлежат на изискването за публикуване по настоящата директива, стига тези обявления да бъдат изпратени до Комисията с електронни средства в съответствие с формата и процедурите за предаване, посочени в приложение IX.

Член 50
Публикуване на национално ниво


 1. Обявленията по членове 46, 47 и 48 и информацията, съдържаща се в тях, не се публикуват на национално ниво преди публикуването по член 49.

 2. Обявленията, публикувани на национално ниво, не съдържат информация, различна от тази, която се съдържа в обявленията, изпратени до Комисията, или публикувана в профила на купувача, но в тях се посочва датата на изпращането на обявлението до Комисията или неговото публикуване в профила на купувача.

 3. Обявленията за предварителна информация не се публикуват в профила на купувача, преди до Комисията да бъде изпратено известието за тяхното публикуване в тази форма. В тях се посочва датата на това изпращане.

Член 51
Предоставяне на документите за обществените поръчки по електронен път


 1. Възлагащите органи предоставят неограничен и пълен безплатен директен достъп с електронни средства до документите за обществените поръчки от датата на публикуване на обявлението в съответствие с член 49 или датата на изпращане на поканата за потвърждаване на интерес. В текста на обявлението или поканата за потвърждаване на интерес се посочва адресът в интернет, на който тази документация е достъпна.

 2. При условие че е поискана своевременно, възлагащите органи или компетентните служби осигуряват допълнителна информация, отнасяща се до спецификациите и всички съпътстващи документи, не по-късно от шест дни преди крайния срок, определен за получаване на офертите. В случай на ускорена процедура по член 25, параграф 3 и член 26, параграф 5 този срок е четири дни.

Член 52
Покани за представяне на оферта или за участие в диалога; покани за потвърждаване на интерес


 1. При ограничените процедури, процедурите за състезателен диалог, партньорствата за иновации и състезателните процедури с договаряне възлагащите органи приканват едновременно и в писмена форма избраните кандидати да подават своите оферти или в случай на състезателен диалог – да вземат участие в диалога.

Когато обявление за предварителна информация се използва като покана за участие в състезателна процедура по член 46, параграф 2, възлагащите органи приканват едновременно и в писмена форма икономическите оператори да потвърдят изразения от тях интерес.

 1. Поканите по параграф 1 включват препратка към електронния адрес, на който се предлага директен достъп с електронни средства до спецификациите или описателния документ и всички други съпътстващи документи. Освен това те включат информацията, посочена в приложение X.

Член 53
Информиране на кандидатите и оферентите


 1. Възлагащите органи информират възможно в най-кратък срок всеки кандидат и оферент за решенията, взети във връзка със сключването на рамково споразумение, възлагането на обществена поръчка или допускането до динамична система за покупки, включително и за основанията за всяко решение да не се сключва рамково споразумение, да не се възложи обществена поръчка, за която е имало покана за участие в състезателна процедура, да се започне наново процедурата или да не се въведе динамична система за покупки.

 2. По заявка на съответната страна възлагащият орган, по най-бързия възможен начин и не по-късно от 15 дни след получаване на писмена заявка, уведомява:

а) всеки неуспял кандидат за причините за отхвърляне на неговата заявка за участие;

б) всеки неуспял оферент за причините за отхвърляне на неговата оферта, включително при случаите, посочени в член 40, параграфи 5 и 6 – за причините за своето решение да счете офертата за нееквивалентна или за решението си, че строителството, доставките или услугите не отговарят на изискванията за работни характеристики или функционалните изисквания;

в) всеки оферент, който е подал допустима оферта, за характеристиките и относителните преимуществата на избраната оферта, както и за името на спечелилия оферент или за страните по рамковото споразумение;

г) всеки оферент, който е подал допустима оферта, за провеждането и хода на договарянето и диалога с оферентите. 1. Възлагащите органи могат да откажат достъп до определена информация по параграф 1, свързана с възлагането на поръчката, сключването на рамкови споразумения или допускането до динамична система за покупки, когато разкриването ѝ би попречило на правоприлагането или би противоречало по друг начин на обществения интерес, би увредило законни търговски интереси на публични или частни икономически оператори или би накърнило лоялната конкуренция между тях.


Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница