Обяснителен меморандум контекст на предложението


ГЛАВА ІV Изпълнение на договора за обществена поръчкастраница7/13
Дата23.07.2016
Размер2.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
ГЛАВА ІV
Изпълнение на договора за обществена поръчка


Член 70
Условия за изпълнение на договорите

Възлагащите органи могат да поставят специални условия, имащи отношение към изпълнението на договор за обществена поръчка, стига те да са посочени в поканата за участие в състезателна процедура или в спецификациите. Тези условия могат конкретно да се отнасят до социални или екологични съображения. Те могат също да включват изискване към икономическите оператори да предвидят обезщетение за рисковете от повишаване на цените, които възникват вследствие на ценови колебания (хеджиране) и биха могли да окажат значително въздействие върху изпълнението на договорите.Член 71
Възлагане на подизпълнители


 1. В документацията за обществената поръчка възлагащият орган може да постави изискване или да бъде задължен от държава-членка да го направи за това оферентът да посочи в своята оферта дела от поръчката, за който възнамерява да използва външни подизпълнители, както и предлаганите подизпълнители.

 2. Държавите-членки могат да предвидят, че при заявка от страна на подизпълнителя и когато естеството на поръчката позволява, възлагащият орган се задължава да преведе дължимите плащания директно на подизпълнителя за услугите, доставките или строителството, предоставени на главния изпълнител. В този случай държавите-членки въвеждат подходящи механизми, позволяващи на главния изпълнител да оспори плащания, които не са дължими. Уреждането на този режим на плащане се посочва в документите за обществената поръчка.

 3. Параграфи 1 и 2 не засягат въпроса за отговорността на основния икономически оператор.

Член 72
Изменение на договорите в рамките на техния срок


 1. Същественото изменение на разпоредбите в договора за обществена поръчка по време на срока му се счита за ново възлагане за целите на настоящата директива и изисква нова процедура за възлагане на обществена поръчка в съответствие с нея.

 2. Изменението на договор за поръчка по време на срока му се счита за съществено по смисъла на параграф 1, когато прави поръчката съществено различна от първоначално възложената. Във всеки случай, без да се засягат параграфи 3 и 4, изменението се счита за съществено, когато е изпълнено едно от следните условия:

а) изменението въвежда условия, които, ако са били част от първоначалната процедура за възлагане на обществена поръчка, са щели да позволят подбор на кандидати, различни от първоначално подбраните, или са щели да позволят възлагането на поръчката на друг оферент;

б) изменението променя икономическия баланс на поръчката в полза на изпълнителя;

в) изменението разширява значително обхвата на поръчката така, че да включи доставки, услуги или строителство, които не са били обхванати първоначално.


 1. Заместването на партньора по договора се счита за съществено изменение по смисъла на параграф 1.

Въпреки това първа алинея не се прилага в случай на цялостно или частично наследяване на позицията на първоначалния изпълнител, след операции по фирмено преструктуриране или несъстоятелност, от друг икономически оператор, който изпълнява първоначално установените критерии за качествен подбор, стига това да не предполага други съществени изменения на поръчката и да не цели заобикаляне на прилагането на настоящата директива.

 1. Когато стойността на едно изменение може да бъде изразена в парично отношение, изменението не се счита за съществено по смисъла на параграф 1, когато неговата стойност не превишава праговете, посочени в член 4, и когато е под 5 % от цената на първоначалната поръчка, стига изменението да не променя общото естество на поръчката. Когато се правят няколко последователни изменения, стойността се изчислява въз основа на съвкупната стойност на последователните изменения.

 2. Изменения на договора не се считат за съществени по смисъла на параграф 1, когато са били предвидени в документите за обществената поръчка с ясни, точни и недвусмислени клаузи или варианти за преразглеждане на договора. В такива клаузи се посочва обхватът и естеството на възможните изменения или варианти, както и условията, при които те могат да се използват. Те не предвиждат изменения или варианти, които биха могли да променят общото естество на поръчката.

 3. Като изключение от случаите по параграф 1, съществено изменение не изисква нова процедура за възлагане на обществена поръчка, когато са изпълнени следните условия в своята съвкупност:

а) необходимостта от изменение е предизвикана от обстоятелства, които един добросъвестен възлагащ орган не би могъл да предвиди;

б) изменението не променя общото естество на поръчката;

в) няма увеличение на цената с повече от 50 % от стойността на първоначалната поръчка.

Възлагащите органи публикуват в Официален вестник на Европейския съюз уведомление за такива изменения. Тези уведомления съдържат информацията, посочена в приложение VI, част Ж, и се публикуват в съответствие с член 49. 1. Възлагащите органи не прибягват до изменения на поръчката в следните случаи:

а) когато изменението би целяло отстраняване на недостатъци в изпълнението от страна на изпълнителя или последствията, които могат да бъдат отстранени чрез изпълнението на договорните задължения;

б) когато изменението би целяло компенсиране на рисковете от повишаване на цените, които са били хеджирани от изпълнителя.Член 73
Прекратяване на договорите

Държавите-членки осигуряват на възлагащите органи възможността при условията, определени от приложимото национално законодателство за договорите и задълженията, да прекратят договор за обществена поръчка по време на неговия срок, когато е изпълнено едно от следните условия:

а) изключенията, предвидени в член 11, престанат да се прилагат вследствие на частно участие в юридическото лице, на което е била възложена поръчката по член 11, параграф 4;

б) изменение на договора за поръчката представлява ново възлагане по смисъла на член 72;

в) Съдът на Европейския съюз установи в процедура по член 258 от Договора, че държава-членка не изпълнява своите задължения по Договорите поради факта, че възлагащ орган от тази държава-членка е възложил въпросната поръчка, без да изпълнява своите задължения по Договорите и настоящата директива.

Дял III
Специални режими за възлагане на обществени поръчки


ГЛАВА I
Социални и други специфични услуги


Член 74
Възлагане на поръчки за социални и други специфични услуги

Поръчки за социални и други специфични услуги, изброени в приложение XVI, се възлагат в съответствие с настоящата глава, когато стойността на поръчките е по-голяма или равна на прага, посочен в член 4, буква г).Член 75
Публикуване на обявления


 1. Възлагащите органи, възнамеряващи да възложат обществена поръчка за услугите по член 74, оповестяват своето намерение с обявление за поръчка.

 2. Възлагащите органи, които са възложили обществена поръчка за услугите по член 74, оповестяват резултатите от процедурата с обявление за възложена поръчка.

 3. Обявленията по параграфи 1 и 2 съдържат информацията по приложения VI , Части З и И в съответствие със стандартните образци.

Комисията установява стандартните образци. Тези изпълнителни актове приемат в съответствие с процедурата по консултиране по член 91.

 1. Обявленията по параграфи 1 и 2 се публикуват в съответствие с член 49.

Член 76
Принципи на възлагане на поръчките


 1. Държавите-членки въвеждат подходящи процедури за възлагане на поръчки по настоящата глава, като осигурят пълно съответствие с принципите на прозрачност и равнопоставеност на икономическите оператори и позволят на възлагащите органи да се съобразяват със спецификата на въпросните услуги.

 2. Държавите-членки осигуряват на възлагащите органи правото да се съобразяват с необходимостта от осигуряване на качеството, непрекъснатото изпълнение, достъпността, предлагането и изчерпателността на услугите, специфичните потребности на различните категории потребители, приобщаването и осигуряването на възможности за потребителите и иновациите. Държавите-членки могат също така да предвидят, че изборът на доставчика на услугите не се осъществява единствено въз основа на цената за осигуряване на услугата.

ГЛАВА II
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРОЕКТ


Член 77
Общи разпоредби


 1. Правилата за организирането на конкурси за проект се подчиняват на разпоредбите на настоящата глава и се съобщават на тези, които са заинтересовани от участие в тях.

 2. Допускането на участници в конкурсите за проект не може да бъде ограничавано:

а) спрямо територията или част от територията на държава-членка;

б) под предлог, че съгласно правото на държавата-членка, в която се организира конкурсът, към тях би могло да бъде предявено изискване да бъдат физически или юридически лица.Член 78
Обхват

Настоящата глава се прилага за:

а) конкурси за проект, организирани като част от процедура, която има за резултат възлагане на обществена поръчка за услуга;

б) конкурси за проект с присъждане на награди или плащания за участниците.

В случаите по буква а), прагът по член 4 се изчислява въз основа на прогнозната стойност без ДДС на обществената поръчка за услуги, включваща всички евентуални награди или плащания за участниците.

Член 79
Обявления


 1. Възлагащите органи, които възнамеряват да проведат конкурс за проект, оповестяват своето намерение с обявление за конкурс за проект.

Когато възнамеряват да възложат впоследствие поръчка за услуги по член 30, параграф 3, това се посочва в обявлението за конкурс за проект.

 1. Възлагащите органи, които са провели конкурс за проект, изпращат обявление за резултатите от него по реда на член 49 по начин, който да им позволи да докажат датата на изпращането.

Когато разкриването на информация за резултата от конкурса би попречило на правоприлагането или би противоречало по друг начин на обществения интерес, би увредило законни търговски интереси на конкретно публично или частно предприятие или би накърнило лоялната конкуренция между доставчиците на услуги, подобна информация може да не се публикува.

 1. Обявленията по параграфи 1 и 2 от настоящия член се публикуват в съответствие с член 49, параграфи 2–6 и член 50. Те задължително включват информацията, посочена в приложение VI, част Ж, във формата на стандартните образци.

Комисията установява стандартните образци. Тези изпълнителни актове приемат в съответствие с процедурата по консултиране по член 91.

Член 80
Правила за организиране на конкурси за проект и избор на участниците


 1. Когато организират конкурси за проект, възлагащите органи прилагат процедури, които са съобразени с разпоредбите на настоящата директива.

 2. Когато конкурсите за проект се провеждат с ограничен брой участници, възлагащите органи определят ясни и недискриминационни критерии за подбор. Във всеки случай броят на кандидатите, поканени да участват, е достатъчен, за да се гарантира реална конкуренция.

Член 81
Състав на журито

Журито се състои изключително от физически лица, които са независими от участниците в конкурса. Когато от участниците в конкурса се изисква определена професионална квалификация, най-малко една трета от членовете на журито имат същата или еквивалентна квалификация.Член 82
Решения на журито


 1. Журито е независимо в решенията или становищата си.

 2. Журито разглежда представените от кандидатите планове и проекти анонимно и единствено въз основа на критериите, посочени в обявлението за конкурса.

 3. Журито записва своето класиране съобразно качествата на всеки проект в доклад, подписан от неговите членове, заедно с техните забележки и всякакви точки, които се нуждаят от изясняване.

 4. Анонимността се съблюдава, докато журито достигне до становище или решение.

 5. В случай на необходимост кандидатите могат да бъдат поканени да отговорят на въпроси, които журито е записало в протокола, с цел изясняване на всякакви аспекти на проектите.

 6. Съставя се пълен протокол на диалога между членовете на журито и кандидатите.

ДЯЛ IV
УПРАВЛЕНИЕ


Член 83
Правоприлагане

В съответствие с Директива 89/665/ЕИО на Съвета държавите-членки осигуряват точното прилагане на настоящата директива чрез ефективни, достъпни и прозрачни механизми, които допълват съществуващата система за преразглеждане на решенията, взети от възлагащите органи.Член 84
Публичен надзор


 1. Държавите-членки определят един независим орган, отговарящ за надзора и съгласуването на дейностите по изпълнението (наричан по-нататък „надзорния орган“). Държавите-членки информират Комисията за органа, който са определили.

Всички възлагащи органи задължително са обект на такъв надзор.

 1. Компетентните органи, участващи в дейностите по изпълнението, са организирани по начин, предотвратяващ конфликтите на интереси. Системата за публичен надзор е прозрачна. За тази цел се публикуват всички документи с указания и становища, както и годишен доклад, илюстриращ изпълнението и прилагането на правилата по настоящата директива.

Годишният доклад включва следното:

а) данни за процента на успех на малките и средните предприятия (МСП) в обществените поръчки; когато процентът е по-нисък от 50 % по отношение на стойностите на поръчките, възложени на МСП, в доклада се представя анализ на причините за това;

б) глобален преглед на изпълнението на политиката за устойчиво развитие в сферата на обществените поръчки, включително на процедурите, отчитащи съображенията, свързани с опазването на околната среда, социалното приобщаване, включително достъпността за лица с увреждания, или насърчаването на иновациите;

в) информация относно проследяването и последващите действия при нарушаване на правилата за обществените поръчки, оказващо влияние върху бюджета на Съюза в съответствие с параграфи 3—5 от настоящия член;

г) централизирани данни за докладваните случаи на измама, корупция, конфликт на интереси и други сериозни нередности в областта на обществените поръчки, включително тези, оказващи влияние върху проекти, които са съфинансирани от бюджета на Съюза.


 1. Надзорният орган отговаря за:

а) следенето на прилагането на правилата за възлагане на обществени поръчки и свързаната с тях практика от страна на възлагащите органи и особено от страна на централните органи за покупки;

б) осигуряването на правни консултации на възлагащите органи по тълкуването на правилата и принципите за възлагане на обществени поръчки и по прилагането на правилата за възлагане на обществени поръчки в специфични случаи;

в) издаването по своя инициатива на становища и указания по въпроси от общ интерес по отношение на тълкуването и прилагането на правилата за възлагане на обществени поръчки, по постоянно повтарящи се въпроси и по системни трудности, свързани с прилагането на правилата за възлагане на обществени поръчки, в светлината на разпоредбите на настоящата директива и на съответната съдебна практика на Съда на Европейския съюз;

г) утвърждаване и прилагане на широкообхватни и действащи предупредителни системи от типа „червени флагчета“ за предотвратяване, откриване и подходящо отчитане на случаите на измама, корупция, конфликт на интереси и други сериозни нередности в областта на обществените поръчки;

д) привличането на вниманието на националните компетентни институции, включително одитиращите органи, към открити конкретни нарушения и към системни проблеми;

е) разглеждането на жалби от граждани и фирми относно прилагането на правилата за възлагане на обществени поръчки в конкретни случаи и предоставянето на анализа на компетентните възлагащи органи, които се задължават да се съобразят с него при своите решения или когато не се съобразяват с анализа – да обяснят причините за неговото пренебрегване;

ж) следенето на решенията, взети от националните съдилища и органи вследствие на определение от Съда на Европейския съюз въз основа на член 267 от Договора или на констатациите на Европейската сметна палата, установяващи нарушения на правилата на Съюза за възлагане на обществени поръчки, свързани с проекти, съфинансирани от Съюза; надзорният орган докладва на Европейската служба за борба с измамите всяко нарушение на процедурите за обществени поръчки на Съюза, свързано с поръчки, които са били пряко или косвено финансирани от Съюза.

Задълженията по буква д) не засягат упражняването на правата за обжалване по националното право или по системата, установена въз основа на Директива 89/665/ЕИО.

Държавите-членки осигуряват правомощия на надзорния орган да сезира компетентния по националното право орган за преразглеждане на решенията на възлагащите органи, когато той е открил нарушение в хода на своята дейност по следене на изпълнението и предоставяне на правни консултации.


 1. Без да се засягат общите процедури и методи на работа, установени от Комисията за нейната комуникация и контакти с държавите-членки, надзорният орган действа като конкретна точка за контакт за Комисията, когато тя следи прилагането на правото на Съюза и изпълнението на бюджета от страна на Съюза въз основа на член 17 от Договора за Европейския съюз и член 317 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Той докладва на Комисията всяко нарушение на настоящата директива в процедури за възлагане на обществени поръчки, пряко или косвено финансирани от Съюза.

Комисията в частност може да отнесе към надзорния орган отделни случаи, при които все още не е сключен договор или все още има възможност за стартиране на процедура по преразглеждане. Тя може също така да повери на надзорния орган действията за следене, необходими за осигуряване на изпълнението на мерките, с които държавите-членки са се ангажирали, за да се отстрани нарушение на правилата и принципите на Съюза за възлагане на обществени поръчки, установени от Комисията.

Комисията може да поиска от надзорния орган да анализира предполагаеми нарушения на правилата за обществените поръчки на Съюза, оказващи влияние върху проекти, които са съфинансирани от бюджета на Съюза. Комисията може да повери на надзорния орган извършването на последващи действия в конкретни случаи, за да гарантира, че националните компетентни органи, които ще бъдат задължени да следват неговите инструкции, са предприели подходящи мерки спрямо нарушенията на правилата за обществените поръчки на Съюза, оказващи влияние върху съфинансирани проекти. 1. Действията по проверка и правоприлагане, извършвани от надзорния орган, за да гарантира съответствието на решенията на възлагащите органи с настоящата директива и принципите на Договора, не заменят и не предрешават институционалната роля на Комисията като блюстител на Договора. Когато Комисията реши да отнесе разглеждането на отделен случай съгласно параграф 4, тя си запазва правото да се намесва съгласно правомощията дадени ѝ по силата на Договора.

 2. Възлагащите органи предоставят на националния надзорен орган пълния текст на сключените договори, чиято стойност надхвърля:

а) 1 000 000 EUR при обществени поръчки за доставки или обществени поръчки за услуги;

б) 10 000 000 EUR при обществени поръчки за строителство. 1. Без да се засяга националното законодателство по отношение на достъпа до информация и в съответствие с националното и европейското законодателство относно защитата на данните, при писмено искане надзорният орган предоставя неограничен и пълен безплатен директен достъп до сключените договори, посочени в параграф 6. Достъпът до определени части от договорите може да бъде отказан, когато тяхното разкриване би попречило на правоприлагането или би противоречало по друг начин на обществения интерес, би увредило законни търговски интереси на публични или частни икономически оператори или би накърнило лоялната конкуренция между тях.

Достъпът до частите, които може да бъдат разкрити, се предоставя в рамките на разумни срокове и не по-късно от 45 дни от датата на подаване на искането.

Заявителят, който подава искането за достъп до договора, не трябва да посочва някакъв пряк или косвен интерес във връзка със съответния договор. Получателят на информацията има право да я оповести публично. 1. Резюме на всички действия, извършени от надзорния орган в съответствие с параграфи 1–7, се включва в годишния доклад по параграф 2.

Член 85
Индивидуални доклади за процедури за възлагане на поръчки

За всеки договор за обществена поръчка, рамково споразумение и всяко въвеждане на динамична система за покупки възлагащите органи изготвят писмен доклад, който включва като минимум следната информация:

а) име и адрес на възлагащия орган, предмет и стойност на договора за поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки;

б) имената на спечелилите кандидати или оференти и мотивите за техния избор;

в) имената на отхвърлените кандидати или оференти и мотивите за тяхното отхвърляне;

г) мотивите за отхвърляне на офертите, стойността на които е приета за необичайно ниска;

д) името на спечелилия оферент и мотивите за избора на неговата оферта и, ако е известен, делът от обществената поръчка или рамковото споразумение, който той възнамерява да възложи на трети лица;

е) за процедурите на договаряне без предварително обявяване, обстоятелствата по член 30, които оправдават използването на тази процедура;

ж) ако е необходимо, мотивите на възлагащия орган за решението му да не възложи обществена поръчка, да не сключи рамково споразумение или да не въведе динамична система за покупки;

з) когато е приложимо, установените конфликти на интереси и взетите впоследствие мерки.

Възлагащите органи документират хода на всички процедури за възлагане на обществени поръчки, независимо от това дали са били проведени с електронни средства, или не. За тази цел те документират всички етапи в процедурата за възлагане на обществена поръчка, включително цялата комуникация с икономическите оператори и вътрешните разисквания, подготовката на офертите, диалога или договарянето, ако има такива, подбора и възлагането на поръчката.

Докладът или неговите основни елементи се съобщават на Комисията или на националния надзорен орган при поискване от тяхна страна.Член 86
Национални доклади и списъци с възлагащи органи


 1. Органите, установени или назначени в съответствие с член 84, препращат до Комисията доклад за изпълнението и статистиката за всяка година по стандартен образец не по-късно от 31 октомври на следващата година.

 2. Докладът по параграф 1 съдържа като минимум следната информация:

а) пълен и актуален списък с всички централни държавни органи, нецентрални възлагащи органи и публичноправни органи, включително нецентрални органи и асоциации на възлагащи органи, възлагащи обществени поръчки или рамкови споразумения, като за всеки орган се посочва единният идентификационен номер, когато такъв номер е предвиден в националното законодателство; този списък се групира по видове органи;

б) пълен и актуален списък с всички централни органи за покупки;

в) за всички поръчки над праговете по член 4 от настоящата директива:

i) броя и стойността на възложените поръчки, разбити за всеки вид орган по процедура и по строителство, доставки и услуги, обозначени чрез подразделението си от номенклатурата по CPV;

ii) когато договорите са сключени по процедурата на договаряне без предварително обявяване, данните по точка i) също задължително се разбиват в съответствие с обстоятелствата по член 30 и задължително се посочват броят и стойността на възложените поръчки по държава-членка и трета държава на спечелилия изпълнител.

г) за всички поръчки, които попадат под праговете по член 4 от настоящата директива, но биха попаднали в обхвата й, ако тяхната стойност беше над прага, броят и стойността на възложените поръчки, разбити по всеки вид орган. 1. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 89 за изменение на приложение I с цел актуализиране на списъка с възлагащите органи вследствие на уведомления от държавите-членки, когато такива изменения се оказват необходими за точното обозначаване на възлагащите органи;

Комисията може периодично да публикува списъка на публичноправните органи, предаден по параграф 2, буква а), за информация в Официален вестник на Европейския съюз.

 1. Държавите-членки предоставят на Комисията информация за своята институционална организация по отношение на изпълнението, следенето и правоприлагането на настоящата директива, както и за предприетите национални инициативи за осигуряване на указания или помощ при изпълнението на правилата на Съюза за възлагането на обществени поръчки или в отговор на трудности, възпрепятстващи изпълнението им.

 2. Комисията установява стандартния образец за годишния доклад за изпълнението и статистиката по параграф 1. Тези изпълнителни актове приемат в съответствие с процедурата по консултиране по член 91.

Член 87
Съдействие за възлагащите органи и фирмите


 1. Държавите-членки осигуряват структури за техническа помощ, за да предлагат правни и икономически консултации, указания и съдействие на възлагащите органи при подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки. Държавите-членки също така осигуряват на всеки възлагащ орган възможност да получи компетентно съдействие и консултации по отделни въпроси.

 2. С оглед подобряване на достъпа до обществените поръчки за икономическите оператори, особено за МСП, и за да се улесни правилното разбиране на разпоредбите на настоящата директива, държавите-членки осигуряват възможност за получаване на подходящо съдействие, включително с електронни средства или с използване на съществуващите мрежи, специализирани в съдействието за фирми.

 3. Специфично административно съдействие се предоставя на икономически оператори, възнамеряващи да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка в друга държава-членка. Такова съдействие включва като минимум административните изисквания във въпросната държава-членка, както и евентуалните задължения, свързани с електронните обществени поръчки.

Държавите-членки осигуряват на заинтересованите икономически оператори лесен достъп до подходящата информация за задълженията по отношение на данъците, опазването на околната среда и задълженията по социалното и трудовото право, които действат в държавата-членка, в региона или мястото, където ще се извършва строителството или ще се предоставят услугите, и които се отнасят за строителството, извършвано на място, или за услугите, които ще се предоставят по време на изпълнението на поръчката.

 1. За целите на параграфи 1, 2 и 3 държавите-членки могат да определят един или няколко органа или административни структури. Държавите-членки осигуряват надлежна координация между тези органи и структури.

Член 88
Административно сътрудничество


 1. Държавите-членки си оказват взаимно съдействие и въвеждат мерки за ефективно взаимно сътрудничество, за да се гарантира обменът на информация по въпросите, упоменати в членове 40, 41, 42, 55, 57, 59, 60, 61, 63 и 69. Те осигуряват поверителността на информацията, която обменят.

 2. Компетентните органи на всички засегнати държави-членки обменят информация в съответствие със законодателството за защита на личните данни, предвидено в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета42 и Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета43.

 3. За целите на настоящия член държавите-членки определят едно или повече звена на връзка, данните за контакт на които се съобщават на другите държави-членки, надзорните органи и Комисията. Държавите-членки публикуват и редовно актуализират списъка на звената за връзка. Надзорният орган отговаря за координирането на такива звена за връзка.

 4. Обменът на информацията се извършва по Информационната система за вътрешния пазар, установена съгласно Регламент (ЕС) № XXX/XXXX на Европейския парламент и на Съвета44 [предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно административното сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („регламента относно ИСВП“) COM(2011) 522]. Държавите-членки осигуряват информацията, поискана от други държави-членки, във възможно най-кратък срок.

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница