Обяснителен меморандум контекст на предложението


ДЯЛ V ДЕЛЕГИРАНИ ПРАВОМОЩИЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОМОЩИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИстраница8/13
Дата23.07.2016
Размер2.78 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

ДЯЛ V
ДЕЛЕГИРАНИ ПРАВОМОЩИЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОМОЩИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Член 89
Упражняване на делегираните правомощия


 1. Правомощието да приема делегирани актове се дава на Комисията при условията, предвидени в настоящия член.

 2. Делегирането на правомощия по членове 6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 и 86 се дава на Комисията за неопределен период от време, считано от [датата на влизане в сила на настоящата директива].

 3. Делегирането на правомощието, посочено в членове 6, 13, 19, 20, 23, 54, 67 и 86, може да бъде оттеглено от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощието. То влиза в сила в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в решението по-късна дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира едновременно Европейския парламент и Съвета за него.

 5. Делегиран акт, приет съгласно настоящия член, влиза в сила само ако Европейският парламент или Съветът не са повдигнали възражение в срок от два месеца, след като са получили уведомлението за него, или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 90
Процедура по спешност


 1. Делегирани актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъде представено възражение в съответствие с параграф 2. В уведомлението за делегиран акт до Европейския парламент и до Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

 2. Европейският парламент или Съветът могат да представят възражения срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 89, параграф 5. В този случай Комисията незабавно отменя акта след уведомлението за решението за възражение от Европейския парламент или Съвета.

Член 91
Процедура на комитета


 1. Комисията се подпомага от Консултативния комитет за обществени поръчки, създаден с Решение 71/306/EИО на Съвета45. Комитетът представлява комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

 2. При позоваване на настоящия член се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 92
Транспониране

1. Държавите-членки приемат законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 30 юни 2014 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.Член 93
Отмяна

Директива 2004/18/ЕО се отменя, считано от 30 юни 2014 г.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение XVII.

Член 94
Преглед

Комисията се задължава да прегледа икономическите последствия върху вътрешния пазар, предизвикани от прилагането на праговете, установени в член 4, и да докладва за това на Европейския парламент и Съвета до 30 юни 2017 г.

В случай на промяна на съответните прагови стойности по Споразумението, когато е уместно, докладът трябва да бъде последван от законодателно предложение за промяна на праговете, посочени в настоящата директива.

Член 95
Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.Член 96
Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.Съставено в Брюксел на 20.12.2011 година.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I
ЦЕНТРАЛНИ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИ


Белгия

1. Services publics fédéraux (Ministries):

1. Federale Overheidsdiensten (Ministries):

SPF Chancellerie du Premier Ministre;

FOD Kanselarij van de Eerste Minister;

SPF Personnel et Organisation;

FOD Kanselarij Personeel en Organisatie;

SPF Budget et Contrôle de la Gestion;

FOD Budget en Beheerscontrole;

SPF Technologie de l’Information et de la Communication (Fedict);

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict);

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

SPF Intérieur;

FOD Binnenlandse Zaken;

SPF Finances;

FOD Financiën;

SPF Mobilité et Transports;

FOD Mobiliteit en Vervoer;

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale;

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg

SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale;

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

SPF Justice;

FOD Justitie;

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie;

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;

Ministère de la Défense;

Ministerie van Landsverdediging;

Service public de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale;

Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie;

Service public fédéral de Programmation Développement durable;

Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling;

Service public fédéral de Programmation Politique scientifique;

Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid;

2. Régie des Bâtiments;

2. Regie der Gebouwen;

Office national de Sécurité sociale;

Rijksdienst voor sociale Zekerheid;

Institut national d’Assurance sociales pour travailleurs indépendants

Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;

Institut national d’Assurance Maladie-Invalidité;

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

Office national des Pensions;

Rijksdienst voor Pensioenen;

Caisse auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité;

Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering;

Fond des Maladies professionnelles;

Fonds voor Beroepsziekten;

Office national de l’Emploi;

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

България

 • Администрация на Народното събрание

 • Aдминистрация на Президента

 • Администрация на Министерския съвет

 • Конституционен съд

 • Българска народна банка

 • Министерство на външните работи

 • Министерство на вътрешните работи

 • Министерство на държавната администрация и административната реформа

 • Министерство на извънредните ситуации

 • Министерство на земеделието и храните

 • Министерство на здравеопазването

 • Министерство на икономиката и енергетиката

 • Министерство на културата

 • Министерство на образованието и науката

 • Министерство на околната среда и водите

 • Министерство на отбраната

 • Министерство на правосъдието

 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството

 • Министерство на транспорта

 • Министерство на труда и социалната политика

 • Министерство на финансите

Държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни органи, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, имащи функции, свързани с упражняването на изпълнителни правомощия:

 • Агенция за ядрено регулиране

 • Висшата атестационна комисия

 • Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

 • Държавна комисия по сигурността на информацията

 • Комисия за защита на конкуренцията

 • Комисия за защита на личните данни

 • Комисия за защита от дискриминация

 • Комисия за регулиране на съобщенията

 • Комисия за финансов надзор

 • Патентно ведомство на Република България

 • Сметна палата на Република България

 • Агенция за приватизация

 • Агенция за следприватизационен контрол

 • Български институт по метрология

 • Държавна агенция ‘Архиви’

 • Държавна агенция ‘Държавен резерв и военновременни запаси’

 • Държавна агенция ‘Национална сигурност’

 • Държавна агенция за бежанците

 • Държавна агенция за българите в чужбина

 • Държавна агенция за закрила на детето

 • Държавна агенция за информационни технологии и съобщения

 • Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

 • Държавна агенция за младежта и спорта

 • Държавна агенция по горите

 • Държавна агенция по туризма

 • Държавна комисия по стоковите борси и тържища

 • Институт по публична администрация и европейска интеграция

 • Национален статистически институт

 • Национална агенция за оценяване и акредитация

 • Националната агенция за професионално образование и обучение

 • Национална комисия за борба с трафика на хора

 • Агенция ‘Митници’

 • Агенция за държавна и финансова инспекция

 • Агенция за държавни вземания

 • Агенция за социално подпомагане

 • Агенция за хората с увреждания

 • Агенция по вписванията

 • Агенция по геодезия, картография и кадастър

 • Агенция по енергийна ефективност

 • Агенция по заетостта

 • Агенция по обществени поръчки

 • Българска агенция за инвестиции

 • Главна дирекция ‘Гражданска въздухоплавателна администрация’

 • Дирекция ‘Материално-техническо осигуряване и социално обслужване’ на Министерство на вътрешните работи

 • Дирекция ‘Оперативно издирване’ на Министерство на вътрешните работи

 • Дирекция ‘Финансово-ресурсно осигуряване’ на Министерство на вътрешните работи

 • Дирекция за национален строителен контрол

 • Държавна комисия по хазарта

 • Изпълнителна агенция ‘Автомобилна администрация’

 • Изпълнителна агенция ‘Борба с градушките’

 • Изпълнителна агенция ‘Българска служба за акредитация’

 • Изпълнителна агенция ‘Военни клубове и информация’

 • Изпълнителна агенция ‘Главна инспекция по труда’

 • Изпълнителна агенция ‘Държавна собственост на Министерството на отбраната’

 • Изпълнителна агенция ‘Железопътна администрация’

 • Изпълнителна агенция ‘Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества’

 • Изпълнителна агенция ‘Морска администрация’

 • Изпълнителна агенция ‘Национален филмов център’

 • Изпълнителна агенция ‘Пристанищна администрация’

 • Изпълнителна агенция ‘Проучване и поддържане на река Дунав’

 • Изпълнителна агенция ‘Социални дейности на Министерството на отбраната’

 • Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози

 • Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия

 • Изпълнителна агенция по лекарствата

 • Изпълнителна агенция по лозата и виното

 • Изпълнителна агенция по околна среда

 • Изпълнителна агенция по почвените ресурси

 • Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

 • Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството

 • Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

 • Изпълнителна агенция по трансплантация

 • Изпълнителна агенция по хидромелиорации

 • Комисията за защита на потребителите

 • Контролно-техническата инспекция

 • Национален център за информация и документация

 • Национален център по радиобиология и радиационна защита

 • Национална агенция за приходите

 • Национална ветеринарномедицинска служба

 • Национална служба ‘Полиция’

 • Национална служба ‘Пожарна безопасност и защита на населението’

 • Национална служба за растителна защита

 • Национална служба за съвети в земеделието

 • Национална служба по зърното и фуражите

 • Служба ‘Военна информация’

 • Служба ‘Военна полиция’

 • Фонд ‘Републиканска пътна инфраструктура’

 • Авиоотряд 28

Чешка Република

 • Ministerstvo dopravy

 • Ministerstvo financí

 • Ministerstvo kultury

 • Ministerstvo obrany

 • Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Ministerstvo spravedlnosti

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Ministerstvo vnitra

 • Ministerstvo zahraničních věcí

 • Ministerstvo zdravotnictví

 • Ministerstvo zemědělství

 • Ministerstvo životního prostředí

 • Poslanecká sněmovna PČR

 • Senát PČR

 • Kancelář prezidenta

 • Český statistický úřad

 • Český úřad zeměměřičský a katastrální

 • Úřad průmyslového vlastnictví

 • Úřad pro ochranu osobních údajů

 • Bezpečnostní informační služba

 • Národní bezpečnostní úřad

 • Česká akademie věd

 • Vězeňská služba

 • Český báňský úřad

 • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 • Správa státních hmotných rezerv

 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost

 • Česká národní banka

 • Energetický regulační úřad

 • Úřad vlády České republiky

 • Ústavní soud

 • Nejvyšší soud

 • Nejvyšší správní soud

 • Nejvyšší státní zastupitelství

 • Nejvyšší kontrolní úřad

 • Kancelář Veřejného ochránce práv

 • Grantová agentura České republiky

 • Státní úřad inspekce práce

 • Český telekomunikační úřad

Дания

 • Folketinget

Rigsrevisionen

 • Statsministeriet

 • Udenrigsministeriet

 • Beskæftigelsesministeriet

5 styrelser og institutioner (5 агенции и институции)

 • Domstolsstyrelsen

 • Finansministeriet

5 styrelser og institutioner (5 агенции и институции)

 • Forsvarsministeriet

5 styrelser og institutioner (5 агенции и институции)

 • Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (Several agencies and institutions, including Statens Serum Institut)

 • Justitsministeriet

Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (Commissioner of Police, the public prosecutor, 1 directorate and a number of agencies)

 • Kirkeministeriet

10 stiftsøvrigheder (10 администрации на епархии)

4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (4 служби и няколко институции)

 • Miljøministeriet

5 styrelser (5 агенции)

 • Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration

1 styrelse (1 агенция)

 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

4 direktoraterog institutioner (4 дирекции и институции)

 • Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger (няколко агенции и институции, включително Risoe National Laboratory и Danish National Research and Education Buildings)

 • Skatteministeriet

1 styrelse og institutioner (1 агенция и няколко институции)

 • Velfærdsministeriet

3 styrelser og institutioner (3 агенции и няколко институции)

 • Transportministeriet

7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet (7 агенции и институции, включително Øresundsbrokonsortiet)

 • Undervisningsministeriet

3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (3 агенции, 4 учебни заведения, 5 други институции)

 • Økonomi- og Erhvervsministeriet

Adskilligestyrelser og institutioner (няколко агенции и институции)

 • Klima- og Energiministeriet

3 styrelse og institutioner (3 агенции и институции)

Германия

 • Auswärtiges Amt

 • Bundeskanzleramt

 • Bundesministerium für Arbeit und Soziales

 • Bundesministerium für Bildung und Forschung

 • Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

 • Bundesministerium der Finanzen

 • Bundesministerium des Innern (само стоки за гражданско потребление)

 • Bundesministerium für Gesundheit

 • Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

 • Bundesministerium der Justiz

 • Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

 • Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

 • Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

 • Bundesministerium der Verteidigung (без стоки за военни цели)

 • Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Естония

 • Vabariigi Presidendi Kantselei;

 • Eesti Vabariigi Riigikogu;

 • Eesti Vabariigi Riigikohus;

 • Riigikontroll;

 • Õiguskantsler;

 • Riigikantselei;

 • Rahvusarhiiv;

 • Haridus- ja Teadusministeerium;

 • Justiitsministeerium;

 • Kaitseministeerium;

 • Keskkonnaministeerium;

 • Kultuuriministeerium;

 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;

 • Põllumajandusministeerium;

 • Rahandusministeerium;

 • Siseministeerium;

 • Sotsiaalministeerium;

 • Välisministeerium;

 • Keeleinspektsioon;

 • Riigiprokuratuur;

 • Teabeamet;

 • Maa-amet;

 • Keskkonnainspektsioon;

 • Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus;

 • Muinsuskaitseamet;

 • Patendiamet;

 • Tarbijakaitseamet;

 • Riigihangete Amet;

 • Taimetoodangu Inspektsioon;

 • Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet;

 • Veterinaar- ja Toiduamet

 • Konkurentsiamet;

 • Maksu –ja Tolliamet;

 • Statistikaamet;

 • Kaitsepolitseiamet;

 • Kodakondsus- ja Migratsiooniamet;

 • Piirivalveamet;

 • Politseiamet;

 • Eesti Kohtuekspertiisi Instituut;

 • Keskkriminaalpolitsei;

 • Päästeamet;

 • Andmekaitse Inspektsioon;

 • Ravimiamet;

 • Sotsiaalkindlustusamet;

 • Tööturuamet;

 • Tervishoiuamet;

 • Tervisekaitseinspektsioon;

 • Tööinspektsioon;

 • Lennuamet;

 • Maanteeamet;

 • Veeteede Amet;

 • Julgestuspolitsei;

 • Kaitseressursside Amet;

 • Kaitseväe Logistikakeskus;

 • Tehnilise Järelevalve Amet.

Ирландия

 • President’s Establishment

 • Houses of the Oireachtas – [парламент]

 • Department of theTaoiseach – [министър-председател]

 • Central Statistics Office

 • Department of Finance

 • Office of the Comptroller and Auditor General

 • Office of the Revenue Commissioners

 • Office of Public Works

 • State Laboratory

 • Office of the Attorney General

 • Office of the Director of Public Prosecutions

 • Valuation Office

 • Office of the Commission for Public Service Appointments

 • Public Appointments Service

 • Office of the Ombudsman

 • Chief State Solicitor’s Office

 • Department of Justice, Equality and Law Reform

 • Courts Service

 • Prisons Service

 • Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests

 • Department of the Environment, Heritage and Local Government

 • Department of Education and Science

 • Department of Communications, Energy and Natural Resources

 • Department of Agriculture, Fisheries and Food

 • Department of Transport

 • Department of Health and Children

 • Department of Enterprise, Trade and Employment

 • Department of Arts, Sports and Tourism

 • Department of Defence

 • Department of Foreign Affairs

 • Department of Social and Family Affairs

 • Department of Community, Rural and Gaeltacht – [райони, в които се говори ирландски език] Affairs

 • Arts Council

 • National Gallery.


Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница