Обявление за участие в обществена поръчкаДата02.02.2017
Размер54.07 Kb.СТАЦИОНАРНА КОМУНИКАЦИОННА И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА


гр. София, п.к. 1606, бул. “Генерал Е. И. Тотлебен” № 34


ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ,

Обявявам процедура за реализиране на обществена поръчка съгласно чл. 20, ал. 3, точка 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).Условията за провеждането и участието са както следва:

 1. Обществената поръчка (ОП) е с предмет доставка на „Лиценз за софтуер за антивирусна защита”, съгласно Таблица 1:

Таблица №1

по ред

Наименование на отбранителните продукти

Мярка

Количество

1.

Лицензи за ESET Endpoint Protection Advanced - за срок 24 месеца.

бр.

2000

2.

Лицензи ESET Mail Security for Microsoft Exchange server за - за срок 24 месеца.

бр.

2000 1. Техническите изисквания към продуктите са посочени в Приложение 1 „Техническа спецификация ТС_С_93.2342.16“.

 2. Общата прогнозна стойност на ОП е 56 666 (петдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и шест) лева без ДДС.

 3. Начин на изпълнение на поръчката – чрез закупуване от търговската мрежа.

 4. Срок на доставка – до 30 /тридесет/ работни дни от датата на уведомяване за избора на изпълнител.

 5. Място на изпълнение - доставка до военно формирование 26340-София.

 6. Изисквания към предмета на поръчката:

  1. Срок на лицензите – съгласно дадената от производителя, но не по-малко от 2 (две) години;

  2. Начин на плащане – по банков път.

 7. Изисквания към участниците:

  1. Да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1, т.1-5 и 7 на ЗОП;

  2. Да отговарят на изискванията на чл.3, т.8 и ал.4 от ЗИФОДРЮПДРС;

  3. Да отговарят на изискванията на чл. 327б, ал. 1 и 2 на ЗОВС;

 8. Изисквания за минимално съдържание на офертите:

  1. Копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документ за самоличност когато участникът е физическо лице.

  2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП - Приложение № 2.

  3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВС - Приложение № 3.

  4. Декларация по чл. 3, т.8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързани с тях лица и техните действителни собственици - Приложение № 4.

  5. Ценово предложение, включващо - единична цена с включен ДДС за всеки отделен артикул от Таблица 1 и крайна цена за всички позиции с включен ДДС.

 9. Всеки участник може да представи само една оферта с ценово предложение с единична цена за всеки отделен артикул от Таблица 1 и крайна обща цена за всички артикули.

 10. Изборът на изпълнителя ще се осъществи по критерий „най-ниска цена” в лева с включен ДДС за крайна цена на всички позиции, определена от офертите на допуснатите участници.

 11. Възложителят на обществената поръчка си запазва правото, на базата на предложените единични цени, на незначителни промени в количеството на заявените в Таблица № 1 артикули, с цел спазване на определения за поръчката финансов лимит.

 12. Срок на валидност на предложението - не по-малко от 60 дни от датата на представянето му.

 13. Офертите да се представят в писмена форма, на български език, в запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента и участникът трябва да се подпише отгоре върху лентата. На пликът следва да бъдат посочени наименование и адрес на лицето, което прави предложението, телефон за контакт, предмета на обществената поръчка и за кои позиции се участва.

 14. Участниците да представят (изпратят) офертите си на адрес: гр. София – п.к. 1606, за военно формирование 38040 - София, от 09.00 ч. до 13.00 часа и от 14.00 ч. до 16.30 часа всеки работен ден. Телефон за връзка: 02/92 22915, 02/92 22916 - Славка Спирова Ламбова и Маргарита Антонова Царева. При приемането на офертата, върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, като посочените данни се вписват в Регистратурата за некласифицирана информация на военно формирование 38040 - София. Краен срок за приемане на офертите – 12.00 ч. на 29.11.2016 г.

 15. На разглеждане и оценка подлежат само офертите подадени съгласно посочените в поканата изисквания и срок. С цел събирането на максимален брой оферти, обявлението с посочените приложения ще бъде публикувана на Интернет-страницата на Стационарната КИС – „Профил на купувача” ( http://scis.armf.bg/protseduri.html ) и Портала на Агенцията за обществени поръчки.

 16. За допълнителна информация:

полковник Георги Владимиров Георгиев тел. 02/9226704, факс: 02/9226714, GSM 0884 54 24 08 и e-mail: gvgeorgiev@armf.bg .
ПРИЛОЖЕНИЯ:

 1. Приложение 1 - „Техническа спецификация ТС_С_93.2342.16” от 3 (три) листа, некласифицирана информация.

 2. Приложение 2 - „Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП ” от 1 (един) лист, некласифицирана информация.

 3. Приложение 3 - „Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВС” от 1 (един) лист, некласифицирана информация.

 4. Приложение 4 - „Декларация по чл. 3, т.8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързани с тях лица и техните действителни собственици” от 1 (един) лист, некласифицирана информация.

 5. Приложение 5 - „Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор ” от 1 (един) лист, некласифицирана информация.

 6. Приложение 6 - „Проект на Договор” от 2 (два) листа, некласифицирана информация.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница