Оценка на едногодишната работа на правителството на гербстраница4/5
Дата12.06.2017
Размер0.89 Mb.
1   2   3   4   5

Състояние на изпълнението на програмите и проектите

За последните осем месеца страната ни се е сринала от 14-о до 26-о, предпоследно, място по усвояване на средствата по оперативните програми.


От специалния анализ на КPMG за европейските фондове в страните от Централна и Източна Европа (2010 г.) се вижда, че и в сравнение с другите „нови” страни-членки изоставането ни е особено значително. Най-добро е изпълнението в Естония, Литва и Унгария, където са договорени съответно 44%, 41% и 39%.

За периода 2007-2009 г. са договорени 2,6 млрд. евро, или 339 евро на човек.

Това предизвиква сериозно безпокойство у Европейската комисия. В писмото на генералния директор на ГД „Регионална политика” до министъра за европейските фондове от 23.04.2010 се посочва:

Един от общите изводи е, че като цяло усвояването остава под заложените цели. Договарянето е в стагнация и през изтеклия период увеличението е едва 1%, което означава, че през последните осем месеца нивото на договаряне е нараснало от 24% до едва 25%. Нещо повече, тези цифри включват всички договори по инструмента JEREMIE, който не е регистрирал напредък през това време. Ако изключим договорите по JEREMIE, нивото на договаряне е под 22%.”

Безпокойство у ЕК буди изоставането на България в ключови за европейската политика на растеж и заетост области, като икономическо развитие и транспорт, където договорените и съответно платените средства са на много ниско равнище. Относително по-високо е договарянето по програмите за развитие на селските райони и рибарството, но там изпълнението и плащанията по проектите са забавени. По структурните фондове програмите за техническа помощ (договорени 41%) и административен капацитет (40%) се развиват с по-добри темпове, но това са програмите с най-малък ресурс и по-ограничен характер.

Средно за страните от Централна и Източна Европа най-висок е процентът на договаряне на средства за здравеопазване – 95%, изследвания и иновативни проекти - 83%, развитие на човешките ресурси - 77% от предвидените средства за 2007-2009 г. За България тези средства съответно са – 0% за здравеопазване и за енергийни проекти, 46% за развитие на човешките ресурси.

Забавяне на изпълнението на проекти се наблюдава по всички оперативни програми, като най-сериозно е забавянето по най-големите инфраструктурни програми – „Транспорт” и „Околна среда”. Следва да припомним, че ние защитихме тези оперативни програми в много кратки срокове, успяхме да го направим за разлика от много други страни в края на 2007 г.. Беше създадена и една добра подготовка, която гарантираше усвояване на средствата по правилото „М + 3, М + 2”, т.е. нашата цел беше по-голяма част от проектите да бъдат одобрени до юни 2010 г.

Реалното изпълнение на проектите, които са финансирани от ОП „Околна среда” е силно затруднено и тяхното успешно приключване в рамките на заложените срокове е практически невъзможно. МОСВ предприе пълен преглед или т.нар. скрининг на 187 проекта във водния сектор по Приоритетна ос 1. Това създаде несигурност както у общините бенефициенти, така и у потенциалните фирми изпълнители по проектите. МОСВ бе въвело и временна мярка за преустановяване на провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и сключването на договори с изпълнители, до провеждане на пълния преглед на всички проекти, което съществено забави и процеса на физическо изпълнение на програмата. Забавена е подготовката и изпълнението на проекти в сектор отпадъци по Приоритетна ос 2. По Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” отново е налице сериозно забавяне на процедурите.

Наблюдава се бездействие и липса на ясна визия и политика по отношение управлението на европейските средства и в сектор „Транспорт”. Забавени са графиците и фактическото изпълнение на проектите, предвидени за финансиране по ОП „Транспорт”. Най-силно безпокойство буди натрупаното сериозно забавяне на железопътните инфраструктурни проекти, които по мнение и на ЕК до октомври 2009 г. вървяха с добри темпове. Макар че през октомври 2009 г. стартира търг за строителството на жп линията Пловдив-Бургас, процедурата беше забавена с шест месеца, а впоследствие бе отменена под предлог, че финансовите предложения надхвърлят бюджета на проекта! Има сериозно забавяне от приетия график за изпълнение на другия приоритетен жп проект - този за модернизацията на жп линията София-Пловдив. Към настоящия момент дори не е стартирала подготовката на тръжната документация за възлагане на строителството. Това означава, че реалното изпълнение на този обект няма да стартира по-рано от средата на 2011 г.

В края на миналата година на управляващите органи на оперативните програми беше позволено да ревизират прогнозите си за изпълнение за 2010 г. И това ревизиране бе направено в посока отлагане и забавяне на изпълнението.

Пример за такова отлагане е и ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, където за 10 месеца не бе открита нито една нова процедура, въпреки че такава програма в Европа се разглежда като най-важния инструмент за пряка подкрепа на бизнеса, особено в условията на финансова и икономическа криза. Предвидените за обявяване през първото тримесечие на 2010 г. процедури „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” и „Технологична модернизация в големи предприятия”, особено важни и стратегически за бизнеса, закъсняха, като едва на 10 май 2010г. бе стартирана схемата за „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”. По оперативната програма “Конкурентоспособност” са контрактувани 32,8% от предвидените средства, като реално разплатените са едва 1,38%.

Неблагоприятно е развитието по програмата „JEREMIE”. В края на мандата на предишното правителство през май 2009 г. бе подписано споразумението с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), с което една сравнително голяма част от оперативна програма „Конкурентоспособност” от 200 млн.евро трябваше да бъде заделена в капиталов фонд. Тези средства преимуществено трябваше да бъдат разходвани за създаването на частни гаранционни фондове, които представителите на малкия и средния бизнес очакваха отдавна. Наред с това се предвиждаше и създаване на фондове за дялово инвестиране. С приетия в края на май 2010 г. от НС Закон за ратификация на Споразумението с ЕИФ по програма „JEREMIE” се премахва участието в него на държавната Българска банка за развитие, респективно създадения при нея Национален гаранционен фонд, под претекст, че е налице "държавна помощ". Понастоящем по Споразумението се очертава съотношение 80:20 в полза на фондовете за дялово инвестиране. По този начин на разпределение, средства ще има само за 100 - 120 фирми. В случай, че бе запазено старото споразумение с ЕИФ, вероятно средства щяха да достигнат до няколко хиляди малки и средни фирми.

Трудности има и при усвояването на европейските средства за социална политика. Сравнително добре се развиват двете малки оперативни програми – „Административен капацитет” и „Техническа помощ”, където натрупаната инерция от предходните години продължава. По ОП „Административен капацитет” са сключени 253 договора на стойност близо 140 милиона лева и са изплатени 76,3 млн. лв. или 21.6% от бюджета на ОПАК.

ОП „Развитие на човешките ресурси” е програмата с най-голям брой отворени операции. След юли 2009 г. обаче се забави процесът на разгръщане на програмата и реално стартиране на част от одобрените и подготвени операции. От общо 61 процедури в процес на изпълнение в момента на стойност 1,4 млрд. лв., 57 процедури на стойност 1,3 млрд.лв. са подготвени и одобрени от Комитет за наблюдение до юни 2009 г. Реалното увеличение на усвоените средства към момента – 123 млн.лв., в сравнение с юни 2009г.- 40 млн.лв., е в резултат от подготвени, договорирани и стартирани операции преди изборите.

Много сериозно изостават операциите в една от важните приоритетни оси – ПО 1 „Въздействие и помощ за интегриране на пазара на труда на безработни лица”. От общо 6 одобрени операции за 435 млн. лв., в които се предвижда да се включат 150 хил. безработни лица, до момента са усвоени едва 2 млн. лв.ОП „Регионално развитие” е програмата, която се развиваше сравнително добре, но вече има забавяне. И по тези проекти плащанията изостават – договорени са 617,7 млн. евро, изплатени са 65,3 млн. евро.

По отношение на програмата за Развитие на селските райони генералният директор по земеделие на ЕК г-н Жан–Люк Демарти в писмо от 8 март т.г. изразява безпокойство от темповете на одобрение и изплащане на проекти. На практика от август 2009 г. не се приемат документи по нито една от мерките. Ако не се разплатят 202 млн. евро до края на 2010 г. страната ни ще ги изгуби по правилото N+2. Изостава подписването на договори и плащания особено по мерки 121– модернизация на селските стопанства и 112 – създаване на стопанства на млади фермери. Следва да се обърне внимание, че близо 70 на сто от проектите по ОС1 и ОС2 (10995 на брой) бяха одобрени или преминали през комисии за одобряване до края на юли 2009 г. Едва на 14 юни 2010 г. започна прием на документи по основните мерки на програмата „Развитие на селски райони”, но само в рамките на един месец и с много ограничен бюджет. Това става на фона на недовършени процедури по одобряване на проекти и без ясна визия за средствата които могат да бъдат резервирани по отделните бюджети. Отделно от това в последните промени, касаещи ПРСР, се предвижда срокът на обработване на проектите да бъде 5 месеца, което означава, че е вероятно да изгубим доста средства дори от бюджет 2009 г., за която няма осъществен прием на документи.

По отношение на Оперативна програма „Рибарство и аквакултури” съществува реална опасност от спиране на финансирането от ЕС, поради прекомерно забавяне на процедурите по кандидатстване, одобрение и изпълнение на проектите.

1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница