Оценка на социалното въздействие от дейността на тп държавно горско стопанство „стара загора” тп „Държавно горско стопанство Стара Загора”Дата27.10.2018
Размер276.24 Kb.


ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „СТАРА ЗАГОРА”

ТП „Държавно горско стопанство Стара Загора” е сертифицирано горско стопанство и управлението на държавните горски територии е в съответствие с международно признатите Принципи и критерии на Съвета за стопанисване на горите (FSC). Като част от процеса е изготвено проучване на Горите с висока консервационна стойност (ГВКС) на територията, въведени са в управлението редица процедури и практики допълващи изискванията на националното законодателство и подкрепящи стремежа за постигане на екологично , устойчиво, социално полезно и икономически жизнеспособно управление на горите.

10-те принципа за сертификация по системата на FSC:

1.Прилагане на законодателството - спазва се националното законодателство, както и международните договори, конвенции и споразумения, които страната е подписала.

2.Права на работниците и условия на труд – поддържа се и/ или се подобрява социалното и икономическото благосъстояние на работниците.

3.Права на коренното население (неприложим за България).

4.Обществени отношения – осигуряване на принос за поддържането и насърчаването на социалното и икономическо благополучие на местните общности.

5.Ползи от гората - горскостопанските дейности осигуряват ефективното използване на целия спектър от продукти и услуги от горите, с което се поддържа и подобрява дългосрочната икономическа стабилност и широк кръг от екологични и социални ползи.

6.Екологични стойности и въздействия – осигурено е поддържане, опазване и/или възстановяване на екосистемните услуги и екологичните стойности и не се допускат отрицателните екологични въздействия.

7.Управленско планиране – налице са и се прилагат планиращи документи, служещи за насочване работата на персонала, информиране на засегнатите и заинтересованите страни и обосноваване на управленските решения.

8.Мониторинг и оценка - извършва се мониторинг на напредъка за постигане на целите на управление, въздействията от горскостопанските дейности и състоянието на гората.

9.Високи консервационни стойности – поддържат се и/или се подобряват високите консервационни стойности в горите.

10.Осъществяване на горскостопанските дейности – дейностите в обхвата на сертификация, са планирани и изпълнени в съгласие с икономическите, екологичните и социални политики на Организацията и в съответствие с Принципите и Критериите на FSC. Социалният аспект е широко застъпен в изискванията на FSC , част от ежедневната работа на служителите на ТП „ДГС Стара Загора“. Всичко това е продиктувано от важността на горите за цялото общество и преплитането на различни интереси изискващи активното въвличане и участие на различните заинтересовани страни в устойчиво управление на горските ресурси. В този смисъл изготвянето на оценка за социалното въздействие (ОСВ) от дейността на ДГС се определя като ключов момент за постигане на съответствие с международните принципи и критерии за отговорно стопанисване на горите, поради което бе инициирано изготвянето на настоящия документ. Целта на оценката е да идентифицира и обобщи въздействията, чиято дейност

 Да се установят основните ефекти/влияние от дейността на ДГС върху всяка от тези групи.

 Да се оцени достъпът до информация и възможностите за пряка комуникация с местното население и въвличане на местните хора в процесите по планиране на горскостопанските дейности.

 Да се посочат мерки за предотвратяване на негативните ефекти от дейността на ДГС, които са били идентифицирани;

 Да се предложи механизъм за редовен контакт със заинтересованите/засегнатите групи с цел да се наблюдава ефективността на посочените мерки. За изпълнение на така формулираните цели и задачи бяха използвани методология и подход, базирани на: преглед и анализ на налична информация и документи, контакти и консултативни срещи с ръководството на ТП”ДГС Стара Загора“, посещение на място, срещи и разговори по телефона и групови дискусии с представители на местните заинтересовани страни.

Целевите групи :

 ръководството и работещите в ТП”ДГС Стара Загора“;

 представители на държавни институции имащи законови правомощия по осъществяването на контрол на ДГС и територията управлявана от ДГС;

 представители на общинската администрация на общината, на чиято територия е разположено ДГС;

 представители на местното население и горовладелци;

 представители на местния бизнес, свързан с използването на горските ресурси;

 представители на местни организации и асоциации.    1. ОБЩА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РЕГИОНА В обхвата на дейност на ТП”ДГС Стара Загора” влиза територията на Община Стара Загора, Община Раднево, Община Гълъбово, Община Опан.

Държавно горско стопанство “Стара Загора” носи името на град Стара Загора, където е седалището на неговото административно управление. На северозапад граничи с Държавно горско стопанство “Казанлък”, на север с Държавно горско стопанство “Гурково” и държавно ловно стопанство “Мазалат”, на изток – с Държавно горско стопанство “Нова Загора”, на югоизток – с Държавно горско стопанство “Тополовград”, на юг – с Държавно горско стопанство “Харманли”, на югозапад с Държавно горско стопанство “Хасково” и на запад – с Държавно горско стопанство “Чирпан”.

Територията на стопанството се намира в Старозагорска област и обхваща следните общини със съответните им кметства:Община гр. Стара Загора: гр. Стара Загора и селата: Арнаутито, Бенковски, Богомилово, Борилово, Борово, Братя Кунчеви, Бъдеще, Воденичарово, Горно Ботево, Дълбоки, Еленино, Елхово, Загоре, Змейово, Казанка, Калитиново, Калояновец, Кирилово, Козаревец, Колена, Ловец, Лозен, Люляк, Лясково, Маджерито, Малка Верея, Малко Кадиево, Михайлово, Могила, Ново Село, Оряховица, Остра Могила, Памукчии, Петрово, Плоска Могила, Подслон, Преславен, Пряпорец, Пшеничево, Ракитница, Руманя, Самуилово, Сладък Кладенец, Стрелец, Сулица, Хан Аспарухово, Християново, Хрищени.

Община с. Опан: с. Опан и селата: Бащино, Бял Извор, Бяло Поле, Васил Левски, Венец, Кравино, Княжевско, Пъстрен, Средец, Столетово, Тракия, Ястребово.

Община гр. Раднево: гр. Раднево и селата: Бели Бряг, Боздуганово, Българене, Гледачево, Даскал Атанасово, Знаменосец, Ковачево, Коларово, Константиновец, Любеново, Маца, Овчарци, Полски Градец, Рисиманово, Свободен, Сърнево, Тихомирово, Тополяне, Трояново, Търговище.

Община гр. Гълъбово: гр. Гълъбово и селата: Априлово, Великово, Главан, Искрица, Медникарово, Мусачево, Мъдрец, Обручище, Помощник, Разделна.

Пътната мрежа на територията на Държавно горско стопанство “Стара Загора” е много добре развита. Гъста шосейна мрежа и автобусна връзка свързва всички населени места в района. Основни пътни артерии са следните:

Пловдив – Бургас – първокласен път. Пресича стопанството от запад на изток.

Русе – Маказа – първокласен път. Пресича стопанството от север на юг.

През територията на стопанството преминават ж.п. линиите София – Бургас (през Пловдив), Русе – Стара Загора – Подкова и Нова Загора – Симеоновград.

За своите нужди държавното стопанство е строило само камионни пътища (предимно черни и по-рядко чакълирани).

Държавното стопанство има радиовръзка с всички свои пунктове и коли.

Територията на Държавно горско стопанство “Стара Загора” е разделена на четири горскостопански участъка: “Старозагорски минерални бани”, “Дълбоки”, “Колхида” и “Гълъбово”.

В горско-административно отношение Държавно горско стопанство “Стара Загора” се числи към Югоизточно държавно предприятие - Сливен, а контролът по изпълнение на горскостопанските дейности се упражнява от Регионална дирекция на горите - Стара Загора.


    1. МЯСТО НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ

    2. Площта на ТП „ДГС Стара Загора” към 01.01.2018 г. е 40 506 ха, разпределена по собственост както следва: Държавни горски територии – 30 632 ха, Общински горски територии - 3 205 ха, Горски територии собственост на физически лица – 6 186 ха, Горски територии собственост на юридически лица – 483 ха.

Дърводобив и продажба на дървесина на територията на стопанството се извършва от фирми, които се разпределят в няколко категории: дърводобивни фирми, фирми за продажба на дърва за огрев.

    1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДГС И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА ТП ”Държавно горско стопанство – Стара Загора”

Районът на ДГС ”Стара Загора” на сегашния етап е със сравнително развита икономика. Налице са няколко големи работещи предприятия, в резултат на което процентът на безработица е под средния за страната.

В общи линии през последните двадесет и пет години се наблюдава намаление на броя на жителите в селата, като в градовете те се запазват приблизително едни и същи.

Към настоящия момент населението в четирите общини е общо около 219 000 души, като най-много са в община Стара Загора – 178 000. Средната гъстота е над 100 души на квадратен километър или около 55% над средната за страната.
Промишлеността е сравнително развита. Най-голямо значение имат мини ”Марица-изток” и трите ТЕЦ-а в южната част на стопанството, както и БРИКЕЛ” ЕАД, дружество “Енергоремонт”АД и Кнауф ЕООД, където работят много хора и от съседни общини. Бившите заводи в град Стара Загора (ДЗУ и Азотноторовия) в момента не работят. Има голям консервен комбинат - “Дерони”, свинекомбинат и няколко птицекомбината. В с.Горно Ботево има дървообработващо предприятие, което не работи с местни материали. Общо на територията на стопанството има над 80 дървообработващи цеха и складове за дървен материал.
Селското стопанство е много добре развито. Обработват се почти всички селскостопански площи в района на юг от пътя Чирпан - Нова Загора. Земеделието е насочено предимно към производство на зърнени култури (вкл. слънчоглед). Животновъдството също е добре развито.
В района на стопанството няма туристически обекти от национално значение. Възможностите на Балнеолечебния курорт Старозагорски минерални бани се използват нерационално. В съседство с него се намира природното образувание “Богородична стъпка”, което се посещава от все повече хора в последните няколко години.
В северозападната част на стопанството има голям комплекс гори, които попадат на територията на полигон “Змеево”. Достъпът, както в тези гори, така и северно от тях до билото на Средна гора е затруднен. Други труднодостъпни райони в стопанството няма.
Голяма част от горите на територията на ТП ”ДГС Стара Загора” са включени в различните категории ГВКС. Това прави гората особено значима за поддържане и повишаване на всички идентифицирани консервационни стойности. В такива случаи се прилагат препоръките и ограниченията за стопанисване и мониторинг, които имат най-строг режим по отношение на прилагането на горскостопанските дейности.

1.4 ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

При проучването бяха идентифицирани следните заинтересовани страни/ групи:

Организации:

1.РДГ Стара Загора

2.РИОСВ Стара Загора

3.Oбщинска служба по земеделие Стара Загора

4. Oбщинска служба по земеделие Раднево

5. Oбщинска служби по земеделие Гълъбово

6.Общинска служба по земеделие Опан

7.Служба по геодезия, картография и кадастър Стара Загора

8.Басейнова дирекция Пловдив

9.Обслужваща служба по трудова медицина гр.Стара Загора

10.Общински администрации и кметства на населените места в рамките на стопанството:Община гр. Стара Загора и селата: Арнаутито, Бенковски, Богомилово, Борилово, Борово, Братя Кунчеви, Бъдеще, Воденичарово, Горно Ботево, Дълбоки, Еленино, Елхово, Загоре, Змейово, Казанка, Калитиново, Калояновец, Кирилово, Козаревец, Колена, Ловец, Лозен, Люляк, Лясково, Маджерито, Малка Верея, Малко Кадиево, Михайлово, Могила, Ново Село, Оряховица, Остра Могила, Памукчии, Петрово, Плоска Могила, Подслон, Преславен, Пряпорец, Пшеничево, Ракитница, Руманя, Самуилово, Сладък Кладенец, Стрелец, Сулица, Хан Аспарухово, Християново, Хрищени.

Община с. Опан: с. Опан и селата: Бащино, Бял Извор, Бяло Поле, Васил Левски, Венец, Кравино, Княжевско, Пъстрен, Средец, Столетово, Тракия, Ястребово.

Община гр. Раднево: гр. Раднево и селата: Бели Бряг, Боздуганово, Българене, Гледачево, Даскал Атанасово, Знаменосец, Ковачево, Коларово, Константиновец, Любеново, Маца, Овчарци, Полски Градец, Рисиманово, Свободен, Сърнево, Тихомирово, Тополяне, Трояново, Търговище.

Община гр. Гълъбово: гр. Гълъбово и селата: Априлово, Великово, Главан, Искрица, Медникарово, Мусачево, Мъдрец, Обручище, Помощник, Разделна.

11.Фирми, извършващи дърводобив на територията на стопанството

„Агресия - 99”ЕООД,гр.Ст.Загора; „ВАД” ООД, гр.Ст.Загора; „Валентин Кирилов 8” ЕООД, „Делта”ЕООД, с.Дунавци; „Лесинпекс” ООД ; „Си Ем Си Форест“ ЕООД; ЕТ „Петко Ламбов, „РЕД“ ООД; „Респект - 07 ”ЕООД.

12. Фирми стопанисващи дивечовъдни участъци ДУ „Паметника“, ДУ„Медвен“.

13. РД ПБЗН Стара Загора и РС ПБЗН Стара Загора, РС ПБЗН Раднево, РС ПБЗН Гълъбово, РС ПБЗН Опан

14.Полицейски управления: 01 РУ гр.Стара Загора ; 02 РУ гр.Стара Загора ; РУ Раднево;

РУ Гълъбово; РУ Опан

15. Лесозащитна станция Пловдив

16.Семеконтролна станция Пловдив

Следва да се има предвид, че списъкът не е изчерпателен и се препоръчва текущото му актуализиране.

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ И СФЕРИ НА СОЦИАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

1.4.1 ДОСТЪП ДО ГОРАТА И ГОРСКИТЕ РЕСУРСИ Съгласно разпоредбите на Закона за горите достъпът до горските територии е свободен, на собствен риск, при спазване указанията на горската администрация. С разрешителен режим е достъпът във връзка с провеждането на горскостопански и ловностопански дейности, както и достъпът до горските разсадници. Със заповед на Директора на РДГ – Стара Загора може временно (до три месеца) да се ограничи или да забрани достъпа до определена горска територия с цел опазването и защитата на горските територии и дивеча или в интерес на здравето и безопасността на гражданите.

1.4.2 ЗАЧИТАНЕ НА ДРУГИТЕ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ

Общата площ на недържавните гори, на територията на четирите общини, в обхвата на ТП „ДГС Стара Загора”, възлиза на: общински горски територии - 3 205 ха, горски територии собственост на физически и юридически лица – 6 669 ха . Процесът на възстановяване на горите на територията на ДГС като цяло може да се счита за приключил. Тези гори са извън обхвата на сертификата. Съгласно действащото горско законодателство ТП „ДГС Стара Загора” като структура на ЮИДП ДП Сливен няма контролни функции по отношение на недържавните горски територии като единственото задължение е визирано в чл.187, ал.3 от ЗГ. Като потенциално проблематични могат да бъдат определени случаи, в които без знанието на собствениците на горски имоти се извършва : - преминаване на транспортни средства, свързани с горско- и ловностопанска дейност през имотите; - използване на недържавни имоти за разполагане на временни складове; - използване на инфраструктура (напр. общински пътища). За избягване на конфликтни ситуации, ДГС следва да търси писмено регламентиране на подобно ползване (напр. чрез включване на клаузи в договорите за извършване на сеч и извоз или за продажбата на дървесина от вр.складове, чрез подписване на споразумения и др.), като се гарантират необходимите компенсации за ползването.

1.4.3. ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА. ОСИГУРЯВАНЕ НА НУЖДИТЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ Съгласно действащият Горскостопански план от 2016 г. общото предвидено ползване на дървесина за 10-годишен период (2016-2025 г.) възлиза на 36 1260 м3 ст.маса или 36 126 м3 ст.маса годишно с преобладание на дърва. Като цяло това е най-видимата и оценяваната част от дейността на ТП „ДГС Стара Загора”, а поради високата степен на зависимост на местното население от дърва за огрев, тя и в бъдеще ще бъде ключова за определяне на отношението на местните хора, местните кметове и общинска администрация към ДГС. По данни на стопанството нуждите от дърва за огрев за местното население надхвърлят определените по горскостопански план (ГСП) на стопанството количества на дървата от обема на ползваната дървесина. Съгласно ГСП годишното ползване на дърва общо от иглолистни и широколистни видове от държавните горски територии за 2016г. е в размер на 9 894 пр. куб.м. ТП „ДГС Стара Загора” успява да удовлетвори нуждите на местното население от дърва за отопление и битови нужди от четирите общини в обхвата на стопанството. Задоволяването на местното население с дървесина и най-вече дърва за огрев и в бъдеще ще остане сфера от дейността на ДГС с висока степен на социално въздействие, като двата основни фактора влияещи върху чувствителността на хората по проблема са количествата и цената. Поради не особено доброто социално-икономическо положение на населението в региона и по-конкретно в селата, евентуален проблем би възникнал и в случай на повишаване на цената на дървата за огрев и дървения материал (напр. в резултат на сертификацията).

1.4.4. ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ГОРИТЕ

За възпроизводство на горите на територията на ТП „ДГС Стара Загора” предимно се разчита на естественото възобновяване, с което са съобразени и прилаганите лесовъдски системи. Извършеното пролетно залесяване в държавните горски територии на стопанството през 2018 г. е с насока „компенсационно залесяване” с цел възстановяване на гори, пострадали от горски пожари . За периода 2017-2018 г. са залесени общо 182 дка, като средно годишното залесяване по ГСП е 112 дка. Залесяванията се извършват приоритетно с местни видове характерни за месторастенията на стопанството. При анализа на тези сфера на дейност на ДГС не се констатират негативни въздействия, но следва да се има предвид, че залесяването винаги е било приемано като благородна мисия от обществото и като основно задължение за всяко горско стопанство. При всички случаи, ДГС трябва да предприеме целенасочени мерки за разясняване на ползите от естественото възобновяване и да даде гласност на залесителните кампании. На територията на стопанството функционира горски разсадник „Зора”, в който се произвеждат необходините фиданки за залесяване, произведени от семена, събрани от сертифицирани базови източници на стопанството. Горският разсадник е в обхвата на сертификацията.

1.4.5 ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ РЕСУРСИ

Паша. Във връзка с изискванията на чл.125, ал.2, т.1 от ЗГ кметовете на четирите общини в обхвата на ТП “ДГС Стара Загора” ежегодно, по предложение на стопанството издават заповеди за забранената за паша държавна горска територия. Забранените за паша на селскостопански животни през 2018 г. горски територии по общини са както следва: Община Стара Загора – 14 325,8 ха, Община Раднево – 167,1 ха, Община Гълъбово -2436 ха, Община Опан – 860,1 ха.Планът за паша се актуализира ежегодно, одобрява се от съответните общини, в т.ч. по землища и площи. Нуждите на местното население могат да се считат за задоволени, т.к. са удовлетворени всички постъпили заявления в ДГС. Поради намаляващият брой на отглежданите домашни животни местното население не е силно зависимо от използването на ресурси за паша на животни.

Събиране на недървесни горски продукти .

През 2017 г. за горските територии на стопанството са издадени 6 бр. позволителни за ползване на недървесни горски продукти (за добив на билки, коледни елхи, дрянови клонки). Удовлетворява се интереса на пчелари за разполагане на пчелини в горските територии. Не са констатирани и проблеми с ограничаване на достъпа за събиране на недървесни горски продукти за лично ползване, което по закон е свободно.

1.4.6 ЛОВ И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА

От гледна точка на ловните дейности, те се извършват съгласно одобрен Ловоустройствен план от 2016 г. Съгласно закона за лова и опазване на дивеча, по отношение на ползвателите, територията на ТП”ДГС Стара Загора” е разделена на две категории: Държавни дивечовъдни участъци (ДУ) – “Паметника - Бетера”, “Медвена”и ловностопански райони, предоставени за стопанисване на дружините (ПЛР), обединени в девет ловни сдружения в рамките на стопанството: СЛР ”Стара Загора”, ЛРД ”Гълъбово” , ЛРД ”Раднево”, ЛС ”Морулей - 2001”, ЛРД ”Нова Загора”, ЛРС ”Отбрана - 2005”, ЛРС ”Казанка”, ЛС ”Сърнена гора - 2001”, ЛРС ”Наслука - 09”, Предоставените ловностопански райони (ПЛР) по чл.20 от ЗЛОД се стопанисват от 75 ловни дружини . Взаимоотношенията с ловните сдружения и стопанисващите дивеча в ДУ са добри. При спазване разпоредбите на ЗЛОД и ППЗЛОД са сключени договори за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ПЛР на сдруженията и за двата ДУ. Ежегодно страните се уведомяват за горскостопанските дейности, които ще се извършват от ДГС в стопанисваните от тях райони. При необходимост от извършване на горскостопански дейности в излетните дни за лов, служителите на стопанството уведомяват ловните сдружения и стопанисващите дивеча, за да се съгласуват дейностите и не пречат една на друга. През годината се организиратминимум три заседания на комисията по ловно стопанство към ДГС, в които задължително присъстват представители на сдруженията, на стопанисващите дивеча, на общините от територията на стопанството, на РИОСВ – Стара Загора, на ОД на МВР Стара Загора и др., а протоколите от проведените събрания се изпращат в РДГ Стара Загора.

1.4.5 ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ

Опазването на горските територии от страна на ДГС се осъществява две направления по силата на Закона за горите: предотвратяване и установяване на нарушения. Обект на тази дейност са опазването на горските териториите от незаконни ползвания и увреждания; спазването на правилата за сеч и другите ползвания от горите; следене за спазването на противопожарните правила и/или предприемане на действия за ограничаване и потушаване на разразили се пожари; следене за появата на болести, вредители и други повреди; опазване на защитените видове животни и растения и следене за спазването на режимите на защитените територии и защитените зони и др.

През изминалата година са извършени общо 4008 проверки по контрола и опазването на горските територии в териториалния обхват на ТП„ДГС-Стара Загора”.

Организирани бяха внезапни проверки и акции за противодействие на нерегламентирани действия в държавните горски територии, като се търсеше съдействие на РУ по места. Въпреки полаганите усилия от страна на горските стражари и организираните дежурства по охрана на горите по ОУ, рискът от нерегламентирани действия в някои райони остава висок. Не всички нарушения могат да бъдат установени в момента на тяхното извършване. Продължава съвместната работа с полицейските управления на територията на четирите общини по спазване на ЗГ, ЗЛОД и ППЗЛОД. Наблюдава се известна цикличност при нарушенията в горите,като пикът на посегателствата е през зимните и студени месеци на годината.

Задължение на служителите на ДГС е при установяване на данни за извършване на нарушения е да съставят АУАН и при необходимост да сигнализират органите на МВР и РДГ – Стара Загора.

През изминалата 2017г. на територията на ТП„ДГС-Стара Загора” са констатирани общо 166 бр. нарушения, като 144 бр. от тях са покрити с АУАН, които са изпратени до РДГ-Стара Загора за придвижване по съответния ред. За 19 бр. нарушения от неизвестен извършител са съставени констативни протоколи.

1.4.6 ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ

Превенцията и борбата с горските пожари е една от социално значимите дейности на ДГС, тъй като за кратко време може да бъде унищожен значителен обществен ресурс, а в някои случаи да бъде засегната сигурността и имуществото на гражданите. Ролята на ДГС в тази насока се оценява изключително позитивно от обществото, макар и често усилията и безсънните нощи, на служителите на горите, за потушаването на даден пожар да остават на по-заден план.

През изминалата 2017 година на територията на ТП ДГС Стара Загора горяха 11 пожара - обхваната горска площ от пожарите е 1268 дка , в това число 204 дка върхов, 1164 дка - държавни горски територии. Щетите са на стойност 216 919 лв.

Ежегодно се изготвя Годишен план за защита на горските територии от пожари и План за действие при гасене на горски пожари, съгласувани със структурите на РС ПБЗН и ЮИДП ДП Сливен и утвърдени от директора на РДГ Стара Загора.

Ежегодно със заповед на Областен управител на Област Стара Загора се определя пожароопасния сезон в горските територии в областта и на база на тази заповед се изготвя заповед за дежурства в почивни и празнични дни от служители на ДГС Стара Загора.

Изпълнение по Годишен план за защита на горските територии от пожари за 2017г.:

Изградени са нови МИ в нови ЛПП – 5,23 км.

Почистени са 24,85 км. минерализовани ивици, в т.ч. и 2,3 км в ОГТ на Община Стара Загора.

Извършен е ремонт на пътища за движение на ПП техника – 81,10 км.

Изпълнението е на 100% по предвиденото по Годишен план , одобрен от РДГ Стара Загора.


1.4.7 РАЗВИТИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ФОРМИ НА ТУРИЗЪМ, СВЪРЗАНИ С ГОРАТА И ДЕЙНОСТТА НА ДГС ТП „ДГС Стара Загора“ не е пряко ангажирано в развиването на туристически дейности. На територията на стопанството има две защитени местности/ЗМ/ и четири природни забележителности /ПЗ/.

Защитена територия

Площ /hа/

Отдел/подотдел

Землище

Заповед за обявяване/ ограничения

Заповед за прекатегоризация

Цел на обявяване

ПЗ "Казането"

1

111 х

с. Казанка

№3039/03.10.1974 г. на МГГП;

Забрана за: сечи и изкореняване на растения, паша; лов и разваляне на леговища и гнезда; откриване на кариери.


Опазване на скално образувание

ПЗ „Пещерите“ (Змеевата дупка)

1,05

214 а, г

с. Змеево

№3039/03.10.1974 г. на МГГП;

Забрана за: сечи и изкореняване на растения, паша; лов и разваляне на леговища и гнезда; откриване на кариери; повреждане на сталагмити и скални образувания.


Опазване на скално образувание

ПЗ "Кратера на вулкана"

1,08

216 е

с. Змеево

№3039/03.10.1974 г. на МГГП;

Забрана за: сечи и изкореняване на растения, паша; лов и разваляне на леговища и гнезда; откриване на кариери.


Опазване на скално образувание

ПЗ "Милкини скали"

1,13

263 з

с. Колена

№3039/03.10.1974 г. на МГГП;

Забрана за: сечи и изкореняване на растения, паша; лов и разваляне на леговища и гнезда; откриване на кариери.


Опазване на скално образувание

ЗМ "Боздугановска кория"

310,8

376, 377, 378

с. Боздуганово

№3718/28.08.1975 г. на МГОПС;

Забрана за: сечи, освен санитарни; паша; откриване на кариери№РД 860/18.09.2002г. на МОСВ

Опазване на стара равнинна широколистна гора

ЗМ "Пропадналото блато"

27,29 (от които в ДГС «Ст. Загора» – 2,13 ha)
с. Бял извор

No.РД-566 от 02.06.2005 г. на МОСВ;

Забрана за: ново строителство, освен укрития за наблюдаване на птици; сечи, освен за отстраняване на неместни видове и за поддръжка на електропровода и за възстановяване на естествената крайречна растителност; залесяване с неместни видове; лов.


Опазване на влажна зона, равнинни крайречни гори и защитени видове животни и растения.

1.4.8 ПОДДЪРЖАНЕ НА РАЗНООБРАЗИЕТО НА ЕКОСИСТЕМИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ В ТЯХ

Територията на ТП”ДГС Стара Загора” е богата на биологично разнообразие доказателство за което са обявените защитени зони и територии:
Име

код

Нормативен акт

Държавен вестник

Община

Зони за птици

Язовир Розов кладенец

BG0002022

Заповед №РД-832/17.11.2008

бр.108/19.12.2008

Гълъбово

Язовир Овчарица

BG0002023

Заповед №РД-549/05.09.2008

бр.83/23.09.2008

Раднево
Зони за местообитания

Чирпански възвишения

BG0000628

РМС-№811/16.11.2010

бр.96/07.12.2010

Ст.Загора

Река Съзлийка

BG0000425

РМС-№122/02.03.2007

бр.21/09.03.2007

Ст.Загора, Раднево,

Гълъбово


Гора Тополяне

BG0000539

РМС-№122/02.03.2007

бр.21/09.03.2007

Раднево

Река Мартинка

BG0000442

РМС-№122/02.03.2007

бр.21/09.03.2007

Ст.Загора, Опан

Река Блатница

BG0000441

РМС-№122/02.03.2007

бр.21/09.03.2007

Раднево

Река Овчарица

BG0000427

РМС-№122/02.03.2007

бр.21/09.03.2007

Раднево,

Гълъбово


Река Соколица

BG0000440

РМС-№122/02.03.2007

бр.21/09.03.2007

Гълъбово
Информация за защитените територии и биологичното разнообразие в стопанството могат да бъдат открити в Доклада за горите с висока консервационна стойност на територията на ТП „ДГС Стара Загора”.

1.4.9 ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ Водоохранните функции на горите са добре известни сред обществото и ясно се осъзнава, че от адекватното управление/ ползване на горите в голяма степен зависи количеството и качеството както на водите за битови нужди така и на тези за напояване. За 2017 г. не са извеждани сечи в отдели, попадащи във вододайни зони около каптирани извори или сондажи на територията на стопанството. Не са идентифицирани проблеми с местното население по отношение интензивността на водените сечи във водохранните зони.

1.4.10 ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОМИНЪК Макар и не структороопределящ отрасъл за общините на територията на стопанството, горският сектор създава възможности за заетост и е източник за част от населението. Налице са различни социални измерения на въпросите свързани със заетостта, осигурявана директно от ДГС от една страна и от фирмите подизпълнители от друга, поради което тези измерения за разгледани диференцирано. ТП”ДГС Стара Загора” като работодател. Към настоящия момент, ТП”ДГС Стара Загора” осигурява заетост на 54 човека в т.ч. на ръководни длъжности – 3, специалисти – 10, техници и приложни специалисти – 9, помощен административен персонал – 3, горски надзиратели – 21, професии, неизискващи специална квалификация – 6 (работници ангажирани в разсадниковото производство, в т.ч. 2-ма пожаронаблюдатели , работник горско стопанство -1, чистач – домакин - 1), освен постоянните работници, ТП „ДГС Стара Загора” спазва трудовото законодателство в РБългария като осигурява редовното изплащане на трудовото възнаграждение, изплащането на социални и здравни осигуровки върху цялата заплата, платен годишен отпуск и отпуск по болест, осигуряване на работно облекло, дърва за горене по чл.193 от ЗГ и др. В стопанството е учредена СО към КНСБ, в която членуват 46 служители на стопанството. Действа браншови колективен трудов договор сключен между ФСОГСДП и директорите на шестте държавни горски предприятия в страната. Задълженията и отговорностите на служителите са регламентирани в подробно разписани Длъжностни характеристики, осигурени са начални и допълнителни обучения по отношение изпълнението на конкретните им задължения свързани с правилно провеждане на дейностите, съгласно ЗГ и Горскостопанския план. Горските стражари преминават допълнителен курс за правоспособност за носене на оръжие. Освен началния и инструктаж на работното място, два пъти в годината се извършва и периодичен инструктаж по безопасност на труда. Води се регистър на трудовите злополуки. Ежегодно се сключва договор със служба по трудова медицина. Изготвена е актуална Оценка на риска за различните позиции. Няма докладвани случаи на дискриминация (полова, религиозна) и сексуален тормоз. Горски работници наети от фирмите изпълнители Основен проблем пред фирмите, ангажирани в горскостопанските дейности и най-вече дърводобива е липсата на работна ръка. Това води до неизпълнение на сключените договори и санкции за фирмите и съответно до компрометиране изпълнението на планираните горскостопански дейности. Причините за липсата на работна ръка могат да се търсят в различни направления, но при всички случаи сегашната ситуация е резултат от комбинираното им действие:

 работата като цяло е тежка и се извършва при лоши метеорологични условия, недобре платена;

 липсват горски пътища, обектите за работа стават все по-трудни и отдалечени от населените места;

 обезлюдяване на много от селата от района и ограничен брой на лицата в трудоспособна възраст.

Липсата на работна ръка създава конкурентни взаимоотношения между самите фирми. Често те постъпват нелоялно една спрямо друга, което води до мигрирането на едни и същи работници от една фирма в друга без да са изпълнили задълженията си към предходната фирма. Друг съществен проблем е квалификацията на работната ръка. Работи се с почти неграмотен контингент, което води и до неграмотно ползване на гората. Настоящата система за отдаване на обектите от страна на ДГС не дава сигурност за фирмите изпълнители в дългосрочен план и те не са склонни да инвестират в своето развитие и в подобряване на квалификацията на работниците. Проблем е и осигуряването на безопасността на труда. Част от фирмите не са склонни да инвестират в лични предпазни средства, а тези които предоставят такива срещат трудности с това да накарат работниците да ги използват. Съгласно изискванията на сертификацията ДГС провежда инструктажи за безопасни условия на труд на лицензирания лесовъд и работниците на фирмата, за които са представени трудови договори и документи за професионална квалификация като служителите на стопанството документират извършените инструктажи.

1.4.11 ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРИТЕ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРВОДОБИВНИТЕ ФИРМИ. Възлагането на дейностите в горските територии в т.ч. залесяване и дърводобив става по силата на нарочна Наредба, която най-общо следва принципите на свободната конкуренция. По силата на Закона за горите, ДГС може да предостави до една трета от годишното си ползване на дървесина за добив или за преработване на местни фирми, което се оценява положително от последните. Основен проблем за фирмите е липсата или лошото състояние на съществуващата горскопътна мрежа. ДГС организира отделни процедури по Закона за обществените поръчки за поддръжка на съществуващата мрежа, но като цяло средствата са недостатъчни. Така на практика често се случва подизпълнителите по дърводобива сами да ремонтират даден път с оглед осигуряване на достъп до обектите за дърводобив без това да е включено в договорите им (там е включено само изграждането на технологичните пътища).

1.5 ПРИНОС НА ДГС КЪМ МЕСТНОТО СОЦИАЛНО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Участието в местни инициативи и осигуряването на подкрепа за местната общност под различни форми е важен инструмент за поддържане на комуникацията и повишаване на доверието между ДГС и местната общност.

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ДГС И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ. ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ. Комуникацията между заинтересованите страни и ДГС е на добро ниво. Няма постъпили жалби от местните хора заради действие/бездействие на служителите на стопанството.


    1. МЕХАНИЗМИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ЕФЕКТИ За преодоляване на индентифицираните и потенциалните негативни социални въздействия от дейността на ДГС се предвижда прилагането на следните механизми: Механизъм за провеждане на текущи консултации със засегнатите/ заинтересованите страни Провеждането на редовни консултации със засегнатите/ заинтересованите страни е от ключово значение за преодоляване на негативните социални въздействия от дейността на ТП „ДГС Стара Загора”.

Механизъм за разрешаване на спорове

Спор е всеки израз на неудовлетворение от страна на човек или организация, представен като оплакване към горското стопанство по отношение на дейността му и/или съблюдаването на правилата на FSC, и по което се очаква отговор. ДГС следва да разработи и въведе Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности, проучване и отговор на оплаквания и сигнали, както и за осигуряване на справедливи компенсации в случаите на щети. Процедурата за разрешаване на спорове се разработва с участието на заинтересованите страни като процесът се документира.Осигуряване на публичност на ключови документи

Във връзка със горската сертификация, ДГС следва да предприеме стъпки по осигуряването на публичност чрез своята уеб страница или чрез поставяне на информационното табло на:

- процедурите за разрешаване на спорове със засегнати и заинтересовани страни, за подаване на оплаквания и сигнали;

- ангажиментите за недопускане на корупция в т.ч. задължението да не се предлагат или приемат каквито и да било парични или друг тип подкупи;

- писмените документи, отразяващи дългосрочната ангажираност на горското стопанство към принципите и критериите на FSC и свързаните политики и стандарти;

- изготвената Оценка за социалното въздействие от горскостопанските дейности; - докладът за горите с висока консервационна стойност (с изключение на конфиденциална информация);

- резюме на целите на управление;

- резюме от горскостопанския план;

- резюме на резултатите от провеждания мониторинг (с изключение на конфиденциалната информация).

2 АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНАТА ОЦЕНКА

2.1 АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СПИСЪКА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ/ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ Списъкът на заинтересованите/ засегнатите страни от дейността на ДГС се актуализира текущо. При идентифициране на нови заинтересовани се определят сферите на социално въздействие, негативните ефекти от конкретни дейности на стопанството и се предписват мерки за неутрализирането/смекчаването им.

2.2 АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНАТА ОЦЕНКА Оценката за социалното въздействие от дейността на ТП „ДГС Стара Загора” се актуализира на всеки 5 години, както и в случаи на съществена промяна в социално-икономическата обстановка в страната/района.

FSC® - сертифицирано стопанство

Лицензионен код: FSC-С118598

Сертификационен код: CU-FM/COC-847512

гр.Стара Загора ул.”12-ти пехотен полк” № 22факс 042924150, e-mail: dgsstarazagora@uidp-sliven.com
Каталог: files -> etc
files -> Рецептура на лекарствените форми рецептурни бланки и тяхната валидност
files -> Прогностични възможности на тестовете, използвани за подбор на млади футболисти
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
etc -> Доклад за резултатите от проведения мониторинг при тп дгс елена за 2017г
etc -> Програма за развитие на селските райони, реализиран от дгс габрово. По него бяха залесени със зимен дъб, цер, явор и сребролистна липа 300 дка в лесопарк „Градище край Габрово
etc -> Одобрил: /инж. Д. Чоранова-Коева
etc -> Доклад съдържание 1 въведение 2
etc -> Заповед буйновци, №90/14. 10. 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница