Оценка за съвместимост на Подробен устройствен план (пуп) – Парцеларен план (ПП) за поземлен имот (ПИ) №000629страница1/5
Дата12.09.2016
Размер0.69 Mb.
  1   2   3   4   5ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ


на


Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП)

за поземлен имот (ПИ) № 000629,

в местността Край село,

в землището на с. Камено Поле, общ. Роман, обл. Враца,

за изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФВЕЦ),

с инсталирана мощност 2.5 MWp

Възложител: „АЛВАС И РОМА” ООД, ВрацаМарт, 2012 г.

София


I. Анотация на плана.


С Плана се предвижда промяна предназначението на ПИ № 000629, с площ 71.386 дка, с начин на трайно ползване (НТП) “пасище, мера”, Х-та категория при неполивни условия, в землището на с. Камено Поле, обл. Враца, за изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, като ще се обособи територия с предназначение “високо технологична зона”. Имотът граничи на запад с третокласен път Мездра - Камено Поле - Бяла Слатина, по който ще се осъществява и достъпа до територията на инвестиционното предложение. От останалите страни е заобиколен с други земеделски земи с НТП “пасище, мера”. Имота е в близост до регулационната зона на с. Камено Поле (Прил. 1).

Фотоволтаичната централа ще бъде с инсталирана мощност 2.5 MWp.

Плана се изготвя на основание Заповед № 307 от 30.03.2011 г. на кмета на Община Роман. Имота е общинска частна собственост, на същата община. Предоставен е за ползване на фирмата възложител “Алвас и Рома” ООД, гр. Враца, чрез писмени споразумения, сключени между двете страни.

Обектът попада в границите на Защитена Зона „Карлуково”, с код BG0001014, тип К, обявена по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (Прил. 1), и не попада в защитени територии по смисъла на Закона за Защитените Територии.II. Описание на характеристиките на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона.
Съгласно Наредбата за ОС “Кумулативни въздействия” са въздействия върху околната среда, които са резултат от увеличаване ефекта на оценявания план, програма и проект/инвестиционно предложение, когато към него се прибави ефектът от други минали, настоящи и/или очаквани бъдещи такива, независимо от кого са осъществявани. Кумулативните въздействия могат да са резултат от отделни планове, програми и проекти/инвестиционни предложения с незначителен ефект, разглеждани сами по себе си, но със значителен ефект, разглеждани в съвкупност, и реализирани, нееднократно в рамките на определен период от време.

Въздействията върху защитената зона, които изграждането на ФВЕЦ могат да окажат, са:

- Пряко отнемане на природни местообитания и местообитания на видове, вкл. тяхната фрагментация;


  • - Пряко нарушаване на природни местообитания и местообитания на видове;

  • - Безпокойство на фауната по време на строителството.

  • - Замърсяване на района с отпадни продукти от строителството;

Съгласно информация от МОСВ, РИОСВ Враца и РИОСВ Плевен, достъпна на страниците им (http://www.moew.government.bg/; http://riosv.vracakarst.com/; http://riew-pleven.eu/), на територията на ЗЗ “Карлуково” досега са осъществени, са в процес на осъществяване или одобряване 29 други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, чието въздействие върху зоната и нейните елементи би могло да породи кумулативен ефект в съчетание с насоящия план (Прил. 2). Дванадесет от тях са одобрени.

Цялостен работен проект за проучване на подземни богатства - скално-облицовъчни материали в площ „Кунино”

Площ “Кунино” е разположена в землищата на гр. Луковит, с. Карлуково и с. Кунино. Обхваща 2750 дка, от които 2529 дка попадат в ЗЗ “Карлуково”. Засегнатата площ ще е значително по-малко, тъй като става въпрос за проучване – прокарване на 50 m (линейни) канави, 8 броя вертикални сондажи, разкриване на проучвателна кариера и вземане на техноложка проба с обем 400 m3. Няма данни каква част от геолого-проучвателните работи ще засегнат природни местообитания.Добив на скално-облицовъчни материали от находище "Врачански варовик"

Находището се намира в землищата на селата Кунино и Реселец. Инвестиционното намерение ще обхване площ от 299.434 дка, от които 179.973 дка са природно местообитание 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia).Изграждане на МВЕЦ „Кунино” на течащи води на р. Искър

МВЕЦ „Кунино” е в землището на с. Кунино, в периферията на защитената зона. Няма информация за площта му. Не засяга природно местообитание 6210.Изграждане на 2 ВЛ 20 кV и МКТП 160 КVА 20кV

Двата ВЛ са във връзка с ИП МВЕЦ „Кунино”. Намират се в селата Кунино и Радовене. Части от тях пресичат защитената зона, като в нея се разполагат по няколко стълба. Общо засегнатата площ възлиза на 0.046 дка. Не се засяга природно местообитание 6210.Изграждане на ветроенергиен парк „Веслец” - 55 броя вятърни генератори с обща мощност 150 МW и два броя подстанции

Ветропарка ще се разположи в землищата на селата Камено Поле, Горна Бешовица и Цаконица. В границите на ЗЗ “Карлуково” попадат 23 генератора и една подстанция. Заедно с площадките, необходими за инсталирането на ветрогенераторите, пътищата (където такива са необходими) и кабелните трасета пряко засегнатата територия ще възлезе на около 53 дка, от които 15.209 дка ще са в природно местообитание 6210.Изграждане на МВЕЦ на р. Искър в землището на с. Реселец

Освен коритото на реката, този МВЕЦ засяга един имот, за чиято площ няма информация. Не се засяга природно местообитание 6210.Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води на гр. Червен Бряг

Пречиствателната станция е разположена в землището на с. Горник. Площта на имота е 52.848 дка, с начин на трайно ползване пустееща земя. По-голямата част – 44.451 дка, попада в защитената зона. Не се засяга природно местообитание 6210.Изграждане на базова станция за мобилна телефония

Разположена е в землището на гр. Червен Бряг, в имот с начин на трайно ползване голина, и с площ 0.4 дка. Реално станцията заема площ от около 0.1 дка. Имота е силно захрастен, най-вероятно от келяв габър. Не се засяга природно местообитание 6210.Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води на с. Чомаковци

Разположена е в непосредствена близост с р. Искър. Имота е с начин на трайно ползване пасище, с площ 4.29 дка. Не се засяга природно местообитание 6210.Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води на с. Сухаче

Разположена е в непосредствена близост със селото. Имота е с начин на трайно ползване пасище, но е силно рудерализиран. Площта му е 34.619 дка, от които 29.260 дка попадат в защитената зона. Не се засяга природно местообитание 6210.
Подробен устройствен план – план за застрояване за открит паркинг за ТИР

Плана обхваща един имот, в землището на гр. Червен Бряг, и е с площ 4.793 дка и начин на трайно ползване пасище, мера. Част от имота – 1.198 дка попадат в ЗЗ “Карлуково” и вероятно представлява природно местообитание 6210.

От останалите проекти два – МВЕЦ “Орляка” и ВЕП "Маркова Могила" са на етап изготвяне на ОВОС, като решенията за изготвянето са от 17.06.2008 и 21.05.2009 г. респективно. Газопровод “Южен поток" е на етап задание за обхват и съдържание на ОВОС, инвестиционното предложение за продължаване експлоатацията на находище „Кунино” е на етап преценка, а инвестиционното предложение за разработка на газокондензатно находище „Койнаре” е получило отрицателна оценка на доклада за ОВОС.

Останалите инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, за които имаме информация, са на етап уведомление. За голяма част от тях липсва информация за площта на имотите, НТП, засегната площ от зоната и/или засегнати природни местообитания (Прил. 2).III. Описание на елементите на плана, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона и нейните елементи.
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия от слънчева светлина. За целта ще се промени предназначението на ПИ № 000629, в землището на с. Камено Поле, обл. Враца. Проведена е процедура с Община Роман за възлагане изработването на ПУП-ПРЗ, предвиждащ линии за застрояване на 2 m от имотните граници (Фиг. 1).

Фотоволтаичната електроцентрала ще се изгради на групи, всяка от която с по 22 броя фотоволтаични модула (1640 х 990 х 50 mm), разположени на 2 реда по 11 броя портретно, с ъгъл на монтаж 30°. Основната носеща конструкция на модула е пространствен самоносещ метален поцинкован скелет, включващ – опори, разпънки, диагонали от тръби Ø32 х 1.5; напречни греди от профил СОП [] 50 х 50 х 2. Монтажът на конструкцията се извършва на „единични стъпки” от набивни стълбчета с профил [ 100 х 60 х 3 / EN 10162 /, горещо поцинкован с покритие съгласно БДС EN ISO 1460:2000 (600 g/m2). Монтажа на модулите ще се извърши след монтажа на конструкцията на основния скелет. За осигуряването на точен монтаж на опорите от тръби Ø32 х 1.5 и последващ монтаж на цялата конструкция, е необходимо да се спазят проектните размери по време на монтирането /набиването/ на стълбчетата. Монтажа на конструкцията към земната повърхност не предвижда изкопни и бетонови работи.

Електроцентралата се разделя условно на пет полета, като преобразуваната от генераторите електрическа енергия ще се отдава изцяло към Електро Енергийната Система (ЕЕС). Връзката на електроцентралата с ЕЕС ще се осъществява чрез кабелна линия (СрН 20 kV) към съществуваща въздушна линия ”Ушите” 20 kV (Фиг. 1). Общата инсталирана мощност на генераторите на фотоволтаичната електроцентрала е 2481.60 kWp. Поради естеството на първичната енергия централата ще работи само през светлата част на денонощието. Управлението е автоматично, в зависимост от параметрите на електроразпределителната мрежа, и ще се осъществява от инверторите. Фотоволтаичните модули са преобразувателите на слънчевата енергия в електрическа. За изграждането на централата ще се използват поликристални фотоволтаични модули с номинална мощност 235 W, със следните технически параметри:


  • 10560 броя поликристални модула (Фиг. 1), които ще осигурят общата инсталирана мощност на електроцентралата от 2481.60 kWp;

  • Модулите ще бъдат свързани в 480 паралелни клона по 22 последователно свързани модула (стрингове). Електрическите връзки в стринговете ще се осъществяват чрез проводниците и конекторните клеми на модулите. Всички стрингове захранват разпределително табло тип SMA SSB-16, изходящите проводници захранват входовете на инверторите, като всеки инвертор се захранва от осем разпределителни табла.

  • За преобразуването на генерираните от фотоволтаичните модули постояннотокови величини в променливотокови, като последните се синхронизират в реално време в мрежата, ще се използват три автоматични инвертора SMA SC500HE-11 с номинална мощност 500 kW. Инверторите ще се групират и ситуират в инверторни отделения на БКТП. Системата за следене на интегрираната мощност в инверторите контролира и проследява генерираната мощност от модулите и при достигане на допустимата стойност започва да се отдава към ЕЕС.

Ситуирането в имотите на електрическа уредба на генераторно напрежение е базирано на предложената в предпроектните проучвания (одит) PV технология.

Трасетата за кабелните линии НН и СрН са подбрани по условието за минимален разход на кабел и възможност за осигуряване на прилежащите им сервитути съгласно Наредба 16/2004 г. Връзката на електроцентралата с ЕЕС ще се осъществява чрез кабелна линия (СрН 20 kV) към съществуваща въздушна линия ”Ушите” 20 kV (Фиг. 1). Трасето на кабелната линия ще минава успоредно на северозападната граница на имота. Дължината му ще е 300 m, а ширината на изкопа, необходим за полагането на кабела, ще е 0.8 m. По дължината му ще са разположени 7 бр. ревизорни електрически шахти с ширина 1.0 m, дължина 1.0 m, и с дълбочина 1.1 m. Присъединяването към ВЛ ще стане чрез изграждане на нов стоманорешетъчен стълб СРС-ЪМ-40-501. За “стъпката” на стълба ще са необходими 2 m2. Кабелното трасе между стълба и първият трафопост е с дължина 18 m и ширина 0.8 m. Вътрешното трасе е с обща дължина 680 m, ширина 0.8 m и дълбочина 0.8 m. Заземителната инсталация е с дължина 654 m и с 0.40 m ширина на дъбочина 0.6 m. Площта засенчена от поставените фотоволтаични модули е 17318.4 m2.

Набивните стълбчета на скелетната конструкция, която ще поддържа фотоволтаичните модули ще отнеме площ от 2.3 m2.

Терена ще бъде ограден с ограда, следваща релефа на терена, като се предвиди достатъчно разстояние между земята и оградата, което да дава възможност за свободното преминаване на дребни животински видове.

Покрай североизточната граница на имота ще има път за противопожарни цели, с обръщало в северния ъгъл. Пътя ще е с дължина 200 m и ширина 6 m, а обръщалото ще е 12 х 12 m (Фиг. 1). За нуждите на строителството, ситуирането на стомано-решетъчният стълб, БТПК-тата, кабелните трасета и заземителните инсталации се предвижда прокарване на временни пътища.

Бетонните комплектни трансформаторни постове – БКТП1, 2 и 3 ще бъдат монтирани върху бетонови основи с размери 6.9 m на 3 m. Трите трафопоста ще отнемат площ от 63 m2.

В процеса на експлоатация фотоволтаичните модули ще бъдат измивани периодично. Предвижда се това да става по два начина:

- с условно чисти води – доставяни с водонска, периодично според процента на запрашаване на модулите и в зависимост от атмосферните условия;


- с питейна вода от напорния водопровод, който минава в съседство на имота (в сервитута на третокласния път с. Камено поле – Драшан) за което се очаква отговор от ВиК ООД за захранване на обекта;
Въздействията върху защитената зона и нейните елементи, които подобни проекти могат да окажат, са:

- Пряко отнемане на природни местообитания и местообитания на видове, причинено от инсталираните фотоволтаици и оградата;  • - Пряко нарушаване на природни местообитания и местообитания на видове, причинено от, стоманорешетъчния стълб, 3-те БКТП, полагането на подземните кабелни трасета, ревизорните шахти, заземителната инсталация, временните пътища, обслужващи строителството, пътя за противопожарни цели и обръщалото. Площ на въздействието – 48.458 дка (Фиг. 1);

  • - Пряко унищожаване на екземпляри от видове, предмет на опазването по време на строителството;

  • - Безпокойство на фауната по време на строителството;

  • - Замърсяване на района с отпадни продукти от строителството.IV. Описание на Защитената Зона, местообитанията, видовете и целите на управление.
Обектът попада в границите на една защитена зона (Прил. 1).

Защитена Зона „Карлуково”, с код BG0001014, тип К, е обявена по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Тя е с площ 28841.93 ha. Зоната е разположена в района на средния Предбалкан и включва част от средното течение на река Искър и нейни притоци, които се врязват в околните хълмисти равнини и образуват мозайка от широки варовикови проломи, и ображдащите ги хълмове. Това е комплекс от скалисти местообитания, различни видове гори, ливади и степи.

Реките в зоната са запазени в техните естествени или полуестествени състояния. Текът в естествените си речни корита и териториите на техните крайречни тераси са слабо фрагментирани. Крайречните гори от Alnus glutinosa и Salix sp. (приоритетно местообитание 91Е0) формира една от най-значимите крайречни галерии в страната. Зоната е съществена за опаване и на приоритетни местообитания, свързани с термофилните варовикови склонове – Панонски гори с Quercus pubescens (91H0), Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества (40А0), Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (6210), Субпанонски степни тревни съобщества (6240).


Фиг. 1: Разположение на елементите на плана.

Ихтиофауната е особено богата и разнообразна (важен източник на храна за популацията на видра). Три от установените видове са включени в Приложение ІІ на Директива 92/43/ЕЕС. Това прави зоната една от най-ценните за опазването на ихтиофауната и естествените местообитания. Зоната е важен стъпков био-коридор по долината на Искър за видовете риби, но също така и за термофилата фауна – в някои части на зоната все още има съхранени жизнени популации на Testudo hermanni и Spermophilus citellus. В зоната са най-високо разположените (посока юг) по долината на Искър находища на местообитание 91F0 (Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки) и на вида Mustela eversmanni. В зоната е раположен един от най-големите пещерни комплески с богата прилепна фауна.

По стандартен формуляр целите са както следва:

• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
Предмет на опазване в ЗЗ „Карлуково” са 15 типа природни местообитания (Табл. 1) и 41 вида животни и растения (Федерация на природозащитни сдружения „Зелени Балкани”).
Таблица 1: Типове природни местообитания, предмет на опазване в Защитена Зона „Карлуково”.

Код

Приоритет

Име

Покритие (%)

91E0

*

Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)

0.2000

3140
Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от Chara

0.00010

6110

*

Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi

1.00000

6210

*

Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)

26.00000

6240

*

Субпанонски степни тревни съобщества

3.00000

7220

*

Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion)

0.01000

8210
Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове

0.30000

8310
Неблагоустроени пещери

0.00100

40A0

*

Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества

0.50000

91F0
Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris)

0.03000

91G0

*

Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus

0.53200

91H0

*

Панонски гори с Quercus pubescens

2.27100

91I0

*

Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.

0.00243

91M0
Балкано-панонски церово-горунови гори

13.91800

91Z0
Мизийски гори от сребролистна липа

0.94100
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница