Одобрил: Николай Ангелов кмет на Община Балчик Съгласувал: Евдокия Великовастраница1/8
Дата08.05.2018
Размер1.37 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Одобрил: Николай Ангелов ……………

Кмет на Община Балчик

Съгласувал: Евдокия Великова…………

Директор Дирекция „Социално подпомагане” гр. Балчик

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги

(2011 - 2015)
Община Балчик
Април 2011
Приета с Решение на Общински съвет Балчик с Протокол №………… от…………г.СЪДЪРЖАНИЕ:

Резюме………………………………………………………………………………………..………стр.4

Обхват…………………………………………………………………………………………..……стр.4

Визия…………………………………………………………………………………………..……..стр.4
РАЗДЕЛ I: ………………………………………………………………………………..………….стр.7

Контекст и оценка на нуждите……………………………………………………………………стр.7

1. Контекст…………………………………………………………………………………….……..стр.7

2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Балчик….…стр. 9

2.1. Тенденции в развитието на община Балчик ………………………………………….…стр. 10

2.2. Идентифицирани рискови групи и потребности………………………………………....стр.15

2.3. Обобщение на рисковите групи и потребностите им в Община Балчик………………стр.17

2.4. Анализ на дефицитите на услуги и мерки – Обобщение...................................................стр.23

2.5. Идентифицирани потребности от развитие на човешките ресурси………………........стр.25

2.6. Заключения и препоръки……………………………………………………………….…. .стр.26
РАЗДЕЛ II: Стратегия за развитие на социалните услуги
3. Визия и стратегически цели…………………………………………………………………..стр.30

3.1. Визия ………………………………………………………………………………………..…стр. 30

  1. Ценности и принципи……………………………………………………………………...…стр. 30

3.3. Приоритети на стратегията………………………………………………………………....стр.31

3.3.1.Приоритетни направления……………………………………………………………...стр.31

3.3.2. Целеви групи …………………………………………………………………………….…стр.32

3.4. Общи и специфични цели…………………………………………………………………...стр.33

3.5. Ключови индикатори за успех на стратегията…………………………………………..стр.35

4. Интервенция - социални услуги и мерки…………………………………………………...стр.36

4.1 Обобщена таблица за планираните услуги в Община Балчик………………………….стр.46

4.2. План-график за изпълнение на стратегията………………………………………………стр.52

5. Отговорности и роли в изпълнението на Общинската стратегия ……………………….стр.54


6. Изграждане на капацитет за изпълнение на стратегията……………………………..….стр.55

7. Система на наблюдение и оценка……………………………………………………………..стр.60

8. Ресурси и източници на финансиране………………………………………………………..стр.61

8.1. Структура на средствата за финансиране на социалните услуги ……………………..стр.61

8.2. Други необходими ресурси…………………………………………………………………..стр.61

9. Заключение…………………………………………………………………………………..….стр.61

Използвани съкращения (абревиатури)


A3

Агенция по заетостта

АСП

Агенция за социално подпомагане

АХУ

Агенция за хора с увреждания

ГРАО

Гражданска регистрация и административно обслужване

ДАЗД

Държавната агенция за закрила на детето

ДБТ

Дирекция Бюро по труда

ДРСЗ

Дирекция "Регионална служба по заетостта"

ДП

Домашен помощник

ДСП

Дирекция „Социално подпомагане"

ЕКПО

Екип за комплексно педагогическо оценяване към РИО на МОМН

ЗЖ

Защитено жилище

ЗМО

Звено за мониторинг и оценка

КСУДС

Комплекс за социални услуги за деца и семейства

ЛА

Личен асистент

МБАЛ

Многопрофилна болница за амбулаторно лечение

МКБППМН

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

МТСП

Министерството на труда и социалната политика

МФ

Министерството на финансите

НПО

Неправителствена организация

ОЗД

Отдел "Закрила на детето"

Отдел "СЗ"

Отдел "Социална закрила"

ПРООН

Програма за развитие на Организацията на обединените нации

РДСП

Регионална дирекция за социално подпомагане

РЗОК

Регионална здравноосигурителна каса

РЗП

Регионално звено за подкрепа

РИО на МОМН

Регионален инспекторат по образование към Министерството на образованието, младежта и науката

РИОКОЗ

Районна инспекция по опазване и контрол върху общественото здраве

РПУ

Районно полицейско управление

РЗЦ

Регионален здравен център

РЦПИОВДУСОП

Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности

СА

Социален асистент

СИ

Специализирана институция

СОП

Специални образователни потребности

СУ

Социална услуга

ТЗ- УНИЦЕФ

Техническо звено за деинституционализация към АСП и УНИЦЕФ

ЦНСТ

Център за настаняване от семеен тип

ЦОП

Център за обществена подкрепа

ЦРДУ

Център за работа с деца на улицата

ЦСРИ

Център за социална рехабилитация и интеграция

РЕЗЮМЕОбщинска стратегия за развитието на социалните услуги в Община Балчик 2011 – 2015 г. е разработена като секторна политика в Община Балчик и се предлага за обсъждане и одобрение от Общински съвет – Балчик. Тя е създадена в процес на партньорство между заинтересованите страни в общината (общинска администрация, Общински съвет, структури на АСП, НПО и други) с общата координация на Община Балчик.

Инициативата за този нов подход на общинско планиране на социалните услуги в община Балчик е подкрепена от МТСП и АСП, в синхрон с националните приоритети на социалната политика.Този нов комплексен модел на планиране, разработване и осигуряване на услуги на общинско равнище е във връзка с промените в Закона за социално подпомагане приет през месец януари 2010г. от Народното събрание, както и промените в Правилника за неговото прилагане приети с решение на Министерски съвет. Така се гарантира изграждането на една по-ефективна и ефикасна система за предоставяне на социални услуги и използване на структурните фондове на Европейския съюз.ОБХВАТ

Стратегията определя общинската рамка и параметрите на социалните услуги във всяко от населените места от общината. В географско отношение тя покрива всички населени места на територията на общината. За да се преодолее неравномерността в развитието и достъпа до социални услуги Общинската стратегия обхваща всички уязвими общности, всички възрастови групи, със специално внимание към малките изолирани населени места, където също живеят групи и индивиди в риск. Стратегията проектира развитието както на социалните услуги, така и на пакет от общински политики и хоризонтални мерки за социално включване, насочени към устойчиви решения на проблемите на рискови групи. Планираните услуги и мерки за социално включване ще се изпълняват на територията на цялата община през следващите пет години /2011- 2015 г./ включително.ВИЗИЯ

Създаването и приемането на Общинска стратегия за социални услуги в община Балчик изразява стремежа на всички участници да допринесат за развиването на модерна социална политика в общината. Тази стратегия изразява желанието за превръщането на Община Балчик в община с изградена мрежа от достъпни и качествени социални услуги , осигуряваща възможност за повишаване качеството на живот на всички деца и лица, попаднали или живеещи в риск, чрез предоставяне на пълноценна грижа и създаване на условия за реално включване.

Стратегията следва основните човешки права, утвърдени в международните документи за защита на правата на човека и основните свободи и за правата на детето. Основната е човекът и правото на всяко човешко същество да развие максимално своите възможности, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение.
Стратегическите и специфични цели, мерките и дейностите на Стратегията са изведени въз основа на заключенията и препоръките от общинския анализ, направените проучвания и обобщения анализ на ситуацията на общинско ниво, както и установените потребности на рисковите групи в община Балчик.

Избраните приоритетни направления за съдържанието на социалните услуги включват:


Приоритетно направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на деца и семейства в риск, преодоляване на социалното изключване и изолация

Обща цел 1. Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация на индивиди и групи. Подкрепа за интегритета на семейства и общности.

 • Специфична цел 1.1. Разширяване на мрежата от социални услуги в общини Балчик и мерки за подкрепа на уязвимите семейства и децата, за предоставяне на добра грижа за децата, социална интеграция на семейството и децата и индивидуално развитие.

 • Специфична цел 1.2. Създаване на нови социални услуги и увеличаване на капацитета на съществуващите услуги, които развиват и подкрепят форми на алтернативна семейна грижа.

 • Специфична цел 1.3. Разширяване на броя, капацитета и спектъра от дейности на социалните услуги за подкрепа на социалното включване на децата с увреждания.


Приоритетно направление 2: Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа.
Обща цел 2. Намаляване на дела на децата и възрастните, настанени в специализирани институции

 • Специфична цел 2.1. Настаняване на децата от институции в различни форми на семейна грижа.

 • Специфична цел 2.2. Създаване на нови социални услуги от резидентен тип със среда близка до семейната, за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда. Подобряване качеството на съществуващите услугите от резидентен тип.

 • Специфична цел 2.3. Да се намали броя на хората с увреждания в специализирани институции чрез развитие на алтернативна резидентна грижа от семеен типПриоритетно направление 3. Развитие на социални услуги в общността за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение

Обща цел 3. Да се създадат условия за социално включване и интегриране на максимален брой хора от общностите в неравностойно положение, уязвимите групи и индивиди в община Балчик

 • Специфична цел 3.1. Да се осигурят условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания и старите хора в семейна среда;

 • Специфична цел 3.2. Да се осигури достъп до развитие за етническите общности в неравностойно положение и уязвими групи.

 • Специфична цел 3.3 Да се създадат условия за реинтеграция на рискови общности, индивиди и уязвими групи с рисково и зависимо поведение.

Приоритетно направление 4. Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот

Обща цел 4. Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички населени места в Община Балчик, чрез:.

 • Специфична цел 4.1. Развиване на мрежата от социални услуги за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора.

 • Специфична цел 4.2. Подобряване качеството на живот на стари хора, които са в невъзможност да се справят сами с живота си.

Функционални приоритетни направления, които подпомагат ефективното изпълнение на основните дейности в Общинската стратегия обхващат:

 • Развитие на човешките ресурси

 • Изграждане на партньорство и между секторно сътрудничество.

Постигането на набелязаните дългосрочни и конкретни цели в рамките на следващите пет години ще създаде условия за устойчиво подобряване на качеството на живота и жизнения стандарт на рисковите групи и общностите в неравностойно положение. Качествената промяна в ситуацията ще бъде измервана чрез система от качествени и количествени индикатори за напредъка в решаването на идентифицираните проблеми и в модернизирането на системата от социални услуги в община Балчик.

Общинската стратегия за социални услуги ще се изпълнява на общинско ниво с общи усилия на всички заинтересовани страни в съответствия с техните компетенции, идентифицираните потребности на групите в риск планираните дейности за посрещането им. Общинските съвети и администрации отговарят за цялостно изпълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги на тяхна територия

В тези параметри е видимо, че при изпълнението на Общинската стратегия ще се развие модерна социална политика в подкрепа на интегритета на семейства и общности в община Балчик в съответствие с националните приоритети за де институционализация и европейските ценности.


РАЗДЕЛ I:
КОНТЕКСТ И ОЦЕНКА НА НУЖДИТЕ
1. КОНТЕКСТ

1.1. Подготовка и организация

Процесът на разработване на Стратегията за развитие на социалните услуги на общинско ниво започна с определянето на функционални екипи от специалисти, представители на всички заинтересовани страни.

Всички участници в планирането работиха на доброволен принцип, обединени и мотивирани от желанието да създадат максимално адекватен и полезен работен документ.

В периода май-юли 2010 г. в общината се разработи и Общински съвет прие Анализ на потребностите от социални услуги, които включваха заключения и препоръки, обсъдени на общи работни срещи. Нуждите на рисковите групи и ресурсите на областта и общината, бяха анализирани и обобщени през периода юли – август 2010 г. с участието на работна група от Община Балчик.


При разработването на Стратегията са използвани следните принципи и подходи на планиране:

 • Планиране с участието на заинтересованите страни на общинско ниво;

 • Съответствие с реалните потребности на лицата в риск;

 • Изпълнимост и приложимост на планираните интервенции;

 • Гъвкавост при определянето на съдържанието на планираните услуги и мерки.

Стратегията следва и принципите на законосъобразност по отношение на редица нормативни актове: Конституция, Семеен кодекс, Кодекс на труда, Наказателен кодекс, Закон за закрила на детето, Закон за социално подпомагане, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за интеграция на хората с увреждания, Закон за закрила от дискриминация и др., както и съответните подзаконови нормативни актове.
  1. Обхват и фокус на стратегията

Географски обхват:. В географско отношение обхватът на стратегията покрива всички населени места на територията на Община Балчик, като се обръща специално внимание на географската специфика на общината и на многобройните отдалечени от общинските центрове населени места.

Времеви обхват: Планираните услуги и мерки за социално включване ще се изпълняват на територията на общината през следващите 5 години - 2011-2015 г.

Видове услуги и обхват на рисковите групи: Включени са както съществуващите вече услуги (като се посочва дали те трябва да бъдат запазени в техния настоящ вид) и развитието на нови социални услуги. Посочени са начините на достъп до тези услуги и връзката между тях. Освен това, са посочени тези мерки и дейности в сферата на социалното подпомагане и свързани сфери (здравеопазване, образование, заетост, жилищна политика и инфраструктура), които са свързани с функционирането на социалните услуги и имат ключово значение за социалното включване и решаването на проблемите на рисковите групи и индивиди.

В стратегията са включени социални услуги за всички рискови групи на територията на общината като в рамките на стратегията са изведени нейните приоритети като целеви групи и услуги за периода на действието й. Реда и подредбата на приоритетите е основано на остротата на проблемите и наличните ресурси.

1.3 Съответствие с международни, национални и местни политики

1.3.1 Национални приоритети в развитието на социалните услуги

От 2000 г. държавата провежда целенасочена реформа в сферата на социалните услуги, която стартира първо в сферата на услугите за деца и след това премина и към услугите за другите възрастови групи.

Реформата е насочена към деинституционализация и децентрализация на социалните услуги. От система от специализирани институции, които предлагат универсален отговор на различните потребности и проблеми на хората, се премина към създаване на социални услуги в общността, които индивидуализират подхода към индивидите и групи в риск и целят интегрирането им в социалните общности. Въведени са отговорности на общините при управлението на социалните услуги на местно ниво. Последователната практика на децентрализация намери израз и във въвеждането на регламентите и практиката на договаряне на социалните услуги с частни доставчици.

Последните стратегически документи в областта на социалната политика са в контекста на членството в Европейския съюз и са разработени при следване на Отворения метод на координация.Националният доклад на България по стратегиите за социална закрила и социално включване 2008 - 2010 г. определя като свой фокус:

- Ограничаването на предаването на бедността и социалното изключване между поколенията (с акцент върху детската бедност и социално изключване);

- Активното включване за най-отдалечените от пазара на труда;

- Равните възможности за най-уязвимите групи в обществото.

Не трябва да пропускаме и това, че 2010 година е обявена за Европейска година за борба с бедността и социалното изключване.

Националният план залага на: • Превантивните мерки;

 • Подкрепата на децата и семействата чрез мерки за подобряване материалното състояние на семействата и развиване на качествени и разнообразни социални услуги;

 • Де институционализацията като процес и водещо направление в развитието на социалните услуги;

 • Връзката със системите на образование и здравеопазване като компоненти на концепцията за борба с бедността и социалното изключване сред децата.

1.3.2 Институционална рамка на предоставянето на социалните услуги

В процеса на планиране са включени основните институции с отговорности по отношение на планирането, създаването, предоставянето и управлението на социалните услуги. Тук са взети предвид следните им компетенции: • Министерство на труда и социалната политика (МТСП) - създава държавната политика в сферата на социалното подпомагане и социалните услуги, определя националните приоритети, заедно с Министерство на финансите определя държавно- делегираните дейности в социалните услуги и разработва разходните стандарти за финансиране на социалните услуги.

 • Министерство на финансите - определя разходните стандарти и тавани за финансиране на социалните услуги в страната.

 • Агенцията за социално подпомагане (АСП) разрешава откриването и закриването на социалните услуги - държавно-делегирана дейност, разработва методики за социални услуги, инспектира социалните услуги, поддържа регистър на доставчиците на социални услуги. Чрез Дирекциите Социално подпомагане се предоставят и социални услуги.

 • Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) - лицензира доставчиците на социални услуги за деца, контролира стандартите и критерии за социални услуги за деца и семейства.

 • Областен управител и Областен съвет за развитие и областни комисии, които имат отношение към планирането във всички сфери, в т.ч. и на социалните услуги;

 • РДСП, която изготвя становища за откриването/закриването на социални услуги - държавно-делегирана дейност.

 • Общините - създават общинската политика по отношение на социалните услуги, създават и предоставят социални услуги; възлагат и договарят предоставянето на социални услуги с външни доставчици, контролират тяхното качество.

 • Доставчици на социални услуги (общините, както и вписаните в регистъра на Агенцията за социално подпомагане физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица).

 • Дирекции "Социално подпомагане", които са ангажирани с идентифицирането на случаи, оценка и насочване към различни доставчици на социални услуги. Обществените съвети за социално подпомагане в общините, ангажирани с обществения контрол.

 • Организации с нестопанска цел и представители на рисковите групи.

1.3.3 Стратегически документи на международно, национално, областно и общинско ниво

При разработването на стратегическите документи на общинско ниво се прилагат принципите, утвърдени в международни нормативни актове, в сферата на социалното развитие, като: • Всеобща декларация за правата на човека на ООН;

 • Конвенция на ООН за правата на детето;

 • Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН;

 • Международния пакт за социални, икономически и културни права.

В документи на национално ниво, като:

 • Национален доклад по стратегиите за социална закрила и социално включване 2008 - 2010 г.

 • Национална стратегия за детето 2008 - 2018 година;

 • Национална стратегия за демографско развитие на Република България 2006 - 2020 година.

 • Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008 - 2015 година.

 • Национална стратегия „Визия за де институционализация на децата в Република България"

В документи на областно и общинско ниво:

 • Областна стратегия и план за регионално развитие на област Добрич (2011 — 2015);

 • Общински план за развитие;

 • Общински програми за закрила на детето;

 • Областни и общински програми и стратегии, във връзка с развитието на социалните услуги на ниво община;

Общинската стратегия следва и принципите на законосъобразност и обвързаност с нормативната уредба на Република България - Конституция, Семеен кодекс, Кодекс на труда, Наказателен кодекс, Закон за закрила на детето, Закон за социално подпомагане, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за интеграция на хората с увреждания, Закон за закрила от дискриминация и др., както и съответните подзаконови нормативни актове.
2. ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА СИТУАЦИЯТА И ОЦЕНКАТА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ В ОБЩИНА БАЛЧИК
Общинската стратегия е базирана на изводите и препоръките от направеното проучване на ситуацията в Община Балчик, обобщени във финалния доклад "Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Балчик".

Проучването на ситуацията община Балчик е фокусирано върху нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социо-икономическите проблеми, съществуващите политики и мерки за социално включване на уязвимите общности и групи от населението в областта. Рисковите групи са формулирани след анализ на техните социални и икономически предпоставки, идентифицирани чрез анализ на данните от цялостното проучване.

Обхватът на темите на проучването включва широк кръг социо-икономически проблеми, демографски тенденции, общо състояние на сектора социални услуги в община Балчик, като осигурени ресурси (финансови и човешки), достъп, капацитет и качество на наличните услуги.

Изводите от анализа на ситуацията и събраните конкретни данни са основа за планирането на социални услуги, които да осигуряват достъп на клиентите; избор на вид и капацитет на услугите; избор на видове финансиране; междусекторно и междуобщинско сътрудничество. Препоръките са съобразени и с нагласите и очакванията, както на различните участници в предоставянето на услугите - местна власт, териториални структури на АСП, граждански организации, доставчици, така и на настоящите и потенциалните ползватели - рискови групи и индивиди, за които са предназначени социалните услуги.

2.1. Тенденции в развитието на община Балчик

О
бщина Балчик е разположена в най-източната част на Дунавската равнина и заема югоизточната част на област Добрич. На север тя граничи с община Генерал Тошево, на изток с Каварна, на югозапад с Аксаково, на запад с община Добрич-селска и на юг с Черно море. Общата й площ е 524,2 кв. км.


На територията на Община Балчик има 21 населени места, като по броя на населението си, повечето села са от категориите “много малки” и “малки”. Изключение правят селата Оброчище (2476 д.), Соколово (1117 д.) и Кранево (705 д.). Почти обезлюдени са с. Брястово - 5 д. и с. Карвуна – 3 д. В общината е разположен и к.к. Албена - селищно образувание с национално значение.

Анализът на ситуацията идентифицира основните проблеми, които се отнасят до състоянието и развитието на социалните услуги на територията на община Балчик. В резултат от проучването са очертани основните фактори, които формират рисковите групи, нуждаещи се от социални услуги, както и причините, пораждащи конкретната ситуация на неравнопоставеност на уязвимите групи от населението на основата на социално- икономически и други неблагополучия.


Демографските процеси • Население

Населението на община Балчик наброява 22779 д. – 11,41% от населението на областта. В град Балчик е съсредоточено 60,5% (13782 д.) от населението на общината и през последните 5 г. не се променя.За периода 2007 – 2009 г. има спад на населението в общината (2007 г. – 22964 д.; 2008 г. – 22907 д.; 2009 г. - 22779 д.;), но за сравнение с преброяването през 2001 г. – 22354 д. нараства. Населението на общината е с тенденция към намаляване, с изключение на селата Ляхово, Преспа и Стражица, които отбелязват прираст, в с. Рогачево и с. Тригорци не се наблюдава промяна.

 • Възрастова структура

Възрастовата структура на населението е по-благоприятна от тази за областта и района. За периода 2007-2009 г., се очертава постепенно увеличение на броя на децата до 7 г., дела на младите хора под 18 г. намалява, както и жителите от 15 до 62 г., а лицата на 63 и повече години нарастват, като относителен дял и абсолютен брой, което води до застаряване на населението въпреки увеличинитето на ражданията. Групирането на населението по възрастови групи от (0-14 г.: 15-64 г.: 65+) е (12,5: 67,7: 19,8%) показва постепенно изместване на тежестта най-напред към средната възрастова група за сметка на младите. Този процес обаче не е толкова силно изразен, тъй като част от въздействието му се пренасочва към високо възрастовата група, чийто дял макар и бавно, но постоянно расте.

Всичко това говори за „застаряване” на населението, за увеличаване дела на възрастните хора, като следствие на тенденцията и на национално ниво.

Съотношението между трите основни възрастови групи за общината 0-14 г.: 15-64 г.: 65+ е 12,5: 67,7: 19,8%. Делът на младите генерации е по-нисък от този на възрастните хора. Възрастовата структура по населени места има значителни различия.
 • Етнически състав на населението.

Към 1 март 2001 г. от общия брой на населението в България 7 928 901 души, като българи са се самоопределили 6 625 210 души (83.9%), като турци - 746 664 души (9.4 %) и 370 908 души (4.7%) са се самоопределили като роми (цигани). Според същото преброяване, българската етническа група в община Балчик обхваща 69,27 % (15485д) от населението, турската - 16,18% (3616д), ромската – 12,31% (2753д) и други – 1,36% (305д).


 • Миграционни процеси, механичен прираст, движение на населението.

Механичното движение на населението се определя от промяната на настоящия адрес на лицата в рамките на страната и извън нея. В резултат на преселванията между градовете и селата населението на селата намалява с всяка изминала година, респективно се увеличава населението в градовете.

Положителна е тенденцията на механичния прираст на населението в община Балчик. През 2009 г., в общината са осъществени 683 заселвания и 624 изселвания. В сравнение с предходните години, механичното движение на населението не показва големи различия. За периода 2007-2009 г. характерно за област Добрич и Североизточния район за планиране е, че механичното движение на населението е с отрицателни стойности за целия период.

Тенденциите в развитието на населението през последните години е задържане на населението, положителен механичен и неголям отрицателен естествен прираст, нормална възрастова структура (диференцирана по населени места), повишаване на образователното равнище. Естественият отрицателен прираст не е висок и положителният механичен прираст на населението компенсира отрицателните последици.

Изводи

Основни демографски проблеми в общината, имащи пряко отношение към социалната политика и системата на социалните услуги и към потребностите на населението от социални, здравни и др. услуги: • застаряване на населението;

 • висока смъртност и отрицателен естествен прираст, макар и с тенденция към намаляване;

 • ниска гъстота на населението.


Икономическо развитие, заетост и безработица

 • Икономическо развитие

Балчик е сред общините, имащи структурна значимост в икономическото развитие на черноморския регион. Още по-съществено е значението й за икономиката на областта. Основен фактор за развитието на общината са богатите природни ресурси и действително благоприятното географско положение. Това определя водещото значение на туризма и селското стопанство за икономическата структура на общината.В бъдеще е целесъобразно да се търси разнообразяване на заетостта (алтернатива на туризма), за да се отговори на новите предизвикателства и тенденции в пазара на труда (произтичащи от глобализацията и динамиката на световната икономика).

 • Доходи

Важен резултат от реализирането на трудова заетост от населението в общината са получаваните доходи. За разглеждания период не само водеща, но и определяща в структурата на доходите е работната заплата. Нейният дял в общия доход се увеличава през 2009 г. спрямо този за 2007 г. Като цяло работната заплата и пенсиите формират между 70% и 80% от доходите на домакинствата през разглеждания четиригодишен период.

 • Заетост и безработица

Средногодишното равнище на безработица в община Балчик за 2009 г. е 7,1 % и е по-ниско от средното за страната (10,26%) и от средното за област Добрич (8,37%). Регистрираните безработни през декември 2009 г. в общината са 1033. От тях, до 29 г. са 148 д. (14,3%). Високата безработица сред младежите е тревожен проблем.

Безработните на възраст над 50 години в общината са 402 / 38,9%/,което я определя като най голяма група. Ограничените възможности на тази група за реализация на пазара на труда са свързани предимно с възрастта.

Броят на безработните без професия е 557. Делът им съставлява 53,9% от всички регистрирани. От тях с начално и по-ниско образование са 321, а с основно – 236. Лицата с висше образование са най-малко – 62 /6%/, а със средно са 414, от които със средно професионално образование – 316.

Делът на продължително безработните лица е 18,7 % /193 човека/ - по-нисък от този за областта (19,3%). Тези лица се отнасят към “групите в неравностойно положение”. Постепенно те губят трудовите си навици, квалификация и мотивация. Шансовете им за започване на работа прогресивно намаляват. Решение се търси чрез включване в редица национални, регионални и европейски програми.

Безработните с намалена работоспособност са 25, или 2,4%. %. Фактът, че по-голямата част от регистрираните безработни с намалена трудоспособност са с ниско образователно ниво, в съчетание с ниската квалификация, както и здравословните проблеми на тези лица в повечето случаи ги правят неконкурентна работна сила на пазара на труда.

Изводи

- неравномерна заетост (сезонност),

- висок дял на продължително безработните;

- висок дял на лицата с ниско образование, без специалност и професия.
 • Образование

Училищната мрежа на територията на община Балчик е добре изградена и оптимизирана.

Детските градини на територията на община Балчик са 14, като 3 от тях са в гр. Балчик, а останалите са в селата Кранево, Оброчище, Църква, Ляхово, Стражица, Соколово, Гурково, Сенокос, Дропла, Преспа, Безводица.

В община Балчик има 2 СОУ – в гр. Балчик СОУ“Христо Ботев” и в с. Оброчище СОУ “Христо Смирненски”, 1 Професионална гимназия за кадри в обслужващата сфера “Алеко Константинов”, 4 основни училища ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” и ОУ “Антим Първи” в гр. Балчик, ОУ “Г.С. Раковски” в с. Сенокос, и ОУ “ Васил Левски” в с. Соколово. За децата от населените места без училища е осигурен специализиран транспорт.

В 14-те детски градини са обхванати общо 776 деца, като от тях 151 са в предучилищна форма.

В училищата на общината учат 1992 деца , от тях от 1 до 4 клас посещават 798, от 5 до 8 клас – 710, а от 9 до 12 – 484.

Посещаемостта на учебните занятия в училищата на общината е различна. Най- голяма е в ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” /само 0,1% отсътвия/. Най- голям е броят на отсътвията в ПГ за КОС “Ал. Константинов” , гр. Балчик – 1,8%.

Ежегодно от училище отпадат около 150 деца. Най-голям е броят на отпадналите от СОУ “Хр.Смирненски”, с. Оброчище – около 7%, а най-малко от ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” – само 1 ученик.

Отпадналите от училище деца през учебната 2007/2008 г. са 147, през 2008/2009 г. – 75, а през първия учебен срок на 2009/2010 г. – 34 ученика.

Необхванатите ученици за последните три години намаляват. През учебната 2007/2008 г. те са 18, през 2008/2009 г. – 15, а през 2009/2010 г. – 11.

Необхванатите деца в детските градини през последните години намаляват. За учебната 2009/2010 г. те са около 5 %.

В община Балчик има един ресурсен учител, които работи с 11 деца и психолог за учениците в училище.


Каталог: files -> upload
upload -> Eкскурзии в Обединените Арабски Емирства Екскурзия в Дубай – Източната Приказка
upload -> Община Видин Видинска Света Митрополия Великденски празници – 2015 г
upload -> Конкурс за детска рисунка в цдг №9 "Арабела"- гр. Видин. 10 септември 10. 00 часа Провеждане на конкурс за детска рисунка в цдг„Иглика" гр. Белоградчик
upload -> Властелинът на ефира“ в лабиринта на подмятанията
upload -> Община балчик т е Х н и ч е с к о
upload -> Програма европейска нощ на музеите- 21 май 2016 г. Национален литературен музей


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница