Одобрил: Николай Ангелов кмет на Община Балчик Съгласувал: Евдокия Великовастраница3/8
Дата08.05.2018
Размер1.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

2.4.1.1. Специализирани институции.


На територията на община Балчик специализирани институции за деца няма, което от своя страна е предпоставка за улеснение процеса на деинституционализация.

Общината разполага със “Сезонен дом за стари хора” в реконструкция, намиращ се в гр. Балчик, в.з “Сборно място”, върху терен публична общинска собственост. Поради засиления интерес към почивната база от страна на възрастните хора, тя се оказва недостатъчна. За целта се наложи изграждане на допълнителна леглова база. Изграждането на масивна постройка дава възможност и за увеличаване на периода за почивка през пролетта и есента, както и сезонният дом за стари хора да се превърне в целогодишен.


2.4.1.2. Социални услуги в общността


В тази група влизат услуги, които се предоставят в семейна среда или в среда близка до семейната. По своя смисъл те представляват алтернатива на настаняването на деца и възрастни в институция и през последните години дават възможност да се реализира държавната политика за деинституционализация. Финансирането на тези услуги се извършва като държавно делегирани дейности и дейности, финансирани от общинския бюджет.

В община Балчик има една неправителствена организация, която досега не е била доставчик на социални услуги, поради което общината пряко управлява и кандидатства за социални проекти и услуги.
 • Домашен социален патронаж в община Балчик

Домашният социален патронаж е услуга развита като общинска дейност. Ползватели на услугата са 85 лица, като има и необхваната група от нуждаещи поради ограничен капацитет. Домашен социален патронаж се осъществява само в рамките на гр. Балчик, но има потребност от услугата и в малките населени места в общината.


  • Услуги, предоставяни по проекти и програми

Услугите “Личен асистент” , “Домашен помощник” и “Социален асистент” се предлагат от общинската админитстрация на община Балчик. Тези услуги са предпочитани, тъй като са най-близко до семейната среда на нуждаещите.

 • Обществена трапезария – през зимния период /1 декември – 20 май/ на 80 човека се предоставя социалната услуга.

 • Подпомагане в натура-хляб – в гр. Балчик и 16 села на общината 474 лица получават ежедневно хляб.

Изводи:

 • Най-развита услуга в общността за възрастни хора е Домашният социален патронаж, който би могъл да разшири дейността си и в малките населени места. Търсенето на възможности за допълнително финансиране би намалило броя на хората, които се отказват от ползване на услугата, поради невъзможност за заплащане на такса.

 • В община Балчик услугите за деца и лица с увреждания се свеждат до програмите за домашен помощник, личен и социален асистент, които не могат да обхванат всички нуждаещи. От проведена среща на 04.06.2010 г. с рисковата група и техни представители, като необходима социална услуга на първо място беше посочена нуждата от Дневен център за деца и лица с увреждане и отпускане на повече бройки за Личен асистент.

Изводи за услугите за деца:

 • В община Балчик няма развити услуги за деца;

 • Няма гарантиран набор от услуги по превенция на риска за деца и семейства;

 • На територията на общината липсват услуги от резидентен тип за малък брой деца, в случаи на невъзможно настаняване в семейство на деинституционалицирани деца;

 • Приемната грижа е неразвита в общината, настаняването при близки и роднини е недостатъчно използвано като ресурс за отглеждане на децата

 • Липсват услуги за деца и младежи с психични проблеми и жертви на насилие и трафик

 • Извън подкрепа в семейна и близка до семейната среда остават деца с увреждания в селските райони.

Изводи за услугите за възрастни с увреждания и за стари хора:

 • За намаляването на чакащите за настаняване в социални институции би довело предоставянето на услугите "Личен асистент ", "Социален асистент" и «Домашен помощник». На този етап обаче финансирането на тези СУ се извършва само по проекти, чийто одобрение и реализация се проточва много във времето, което поставя потребителите и семействата им в риск. Настаняването в домове се предпочита и поради ограничения достъп до здравни и социални услуги в общността.

 • Неразвити в Община Балчик са услугите от резидентен тип за възрастни с увреждания.

 • Липсват развити услуги в семейна среда. Дневни центрове за възрастни с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция съществуват само на територията на областния град.

 • Най-развитата услуга в общността за възрастни хора е Домашният социален патронаж, който би могъл да разшири обхвата на дейностите за подобряване на социалната подкрепа на потребителите , чрез увеличаване на капацитета, броят на обслужващия персонал по селата, търсене на нови алтернативни източници на финансиране.

 • Липсват услуги за подкрепа на възрастни, самотни и бездомни лица;

 • Липсват услуги в семейна среда за възрастни с увреждания - Дневен център за възрастни с увреждания, Центрове за социална рехабилитация и интеграция.

 • В почти всички населени места в общината работят читалища и клубове на пенсионера, които изпълняват много социални функции, близки до услугата Дневен център за възрастни хора.

2.5. Идентифицирани потребности от развитие на човешките ресурси.

Основните потребности от развитие на човешките ресурси и на организационния капацитет за осъществяване на стратегията, идентифицирани в процеса на анализа на ситуацията в етапа на разработване на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Балчик, които имат отношение към административния и организационен капацитет са свързани с: • Повишаване на капацитета на общинската администрация да управляват процеса на контрактиране и управление на предоставянето на социални услуги в общината;

 • Увеличаване ресурса на звената, координиращи предоставянето на социалните услуги в общината;

 • Повишаване на капацитета на персонала, ангажиран с администрирането, управлението и директното предоставяне на социалните услуги;

 • Повишаване на самостоятелността на общината в планиране на създаване, закриване и трансформиране на социални услуги, на база на променящите се потребности на населението;

 • Потребност от развитие на капацитета за подготовка и управление на проекти, осигуряващи развитие на социалните услуги в общината и разширяване на обхвата на съществуващите услуги, осигуряване на качество и ефективност на предоставяните услуги;

 • Практически умения и механизми за осъществяване на междуобщинско и междуинституционално сътрудничество в сферата на социалните услуги.

Специфичните потребности от промяна и развитие, свързани с капацитета на човешките ресурси, които бяха идентифицирани в процеса на разработване са:

 • Повишаване на квалификацията, професионалния опит и уменията на управляващите социалните услуги от резидентен тип и на услугите предоставяни в общността по отношение на подбор на персонал, ориентиране и на стратегията са:

 • Обучение на персонала, планиране на работните задачи, мотивиране на персонала, стимулиране на работата в екип и работата в разширени/ мултидисциплинарни екипи.

 • Преодоляване на дефицита от човешки ресурси (социални работници и специализиран персонал), необходими за директното предоставяне на новоразкритите социални услуги.

 • Основна потребност за развитието на управленския персонал е повишаване на професионалните компетенции, свързани с прилагане на иновативни практики за повишаване на качеството и ефективността на предоставяните услуги, както и с въвеждане на механизми за ефективна оценка на положения труд, съобразени със спецификата на различните дейности по предоставяне на социалните услуги и обвързване на възнагражденията на служителите с реалната работа по обслужване на клиентите. - - - Управленският персонал на съществуващите доставчици на социални услуги има потребност от развитие на уменията за добро управление и задържане на персонала от специалисти и стимулиране на тяхното непрекъснато развитие.

 • Професионалистите, ангажирани със създаването и управлението на нови социални услуги, имат потребност от нов тип управленски умения и практика, свързана със създаване на методологии за предоставяне на новите услуги, изграждане на стратегии за популяризиране на услугите и спечелване на доверието на клиентите, развитие на междуинституционалното сътрудничество и включване на гражданското общество в процеса на развитие на новите услуги.

 • Потребностите на специалистите (социални работници, психолози, специални педагози, рехабилитатори и др.) и на помощния персонал ангажирани в директното предоставяне на социалните услуги в община Балчик са свързани с: обогатяване на знанията и опита им за ефективна работа по случай, индивидуализиране на оценката на потребностите на клиента, осигуряване на активното участие на клиента в процеса на работата по удовлетворяване на неговите потребности, необходимост от методическа подкрепа по отношение на осъществяване на адекватен подбор на специфичните дейности, свързани с предоставянето на социалната  1. Заключения и препоръки


2.6.1. Заключения

Каталог: files -> upload
upload -> Eкскурзии в Обединените Арабски Емирства Екскурзия в Дубай – Източната Приказка
upload -> Община Видин Видинска Света Митрополия Великденски празници – 2015 г
upload -> Конкурс за детска рисунка в цдг №9 "Арабела"- гр. Видин. 10 септември 10. 00 часа Провеждане на конкурс за детска рисунка в цдг„Иглика" гр. Белоградчик
upload -> Властелинът на ефира“ в лабиринта на подмятанията
upload -> Община балчик т е Х н и ч е с к о
upload -> Програма европейска нощ на музеите- 21 май 2016 г. Национален литературен музей


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница