Одобрил: Николай Ангелов кмет на Община Балчик Съгласувал: Евдокия Великовастраница5/8
Дата08.05.2018
Размер1.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Специфична цел 2.3. Да се намали броя на хората с увреждания в специализирани институции чрез развитие на алтернативна резидентна грижа от семеен тип
Приоритетно направление 3. Развитие на социални услуги в общността за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение.
Обща цел 3. Да се създадат условия за социално включване и интегриране на максимален брой хора от общностите в неравностойно положение, уязвимите групи и индивиди в община Балчик

Специфична цел 3.1. Да се осигурят условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания и старите хора в семейна среда;

Специфична цел 3.2. Да се осигури достъп до развитие за етническите общности в неравностойно положение и уязвими групи.

Специфична цел 3.3 Да се създадат условия за реинтеграция на рискови общности, индивиди и уязвими групи с рисково и зависимо поведение.

Приоритетно направление 4. Грижа за старите хора за по-добър и достоен животОбща цел 4. Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички населени места община Балчик,чрез:

Специфична цел 4.1. Развиване на мрежата от социални услуги за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора.

Специфична цел 4.2. Подобряване качеството на живот на стари хора, които са в невъзможност да се справят сами с живота си.

Функционалните приоритетни направления, които подпомагат ефективното изпълнение на основните дейности в Общинската стратегия, обхващат:

Приоритетно направление 5. Развитие на човешките ресурси

Обща цел 5. Да се повиши качеството и ефективността на социалните услуги чрез изграждане на необходимия капацитет за управление на общинско ниво и чрез осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги, чрез:

Специфична цел 5.1. Изграждане на капацитет за управление на социални услуги в общината и доставчиците на социални услуги.

Специфична цел 5.2. Изграждане на капацитет за предоставяне на социални услуги.

Специфична цел 5.3. Развиване на публично-частни партньорства в областта на социалните услуги.

Приоритетно направление 6: Изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество

Обща цел 6. Повишаване на ефикасността на услугите и осигуряване на равни възможности на достъп на ползвателите до тях чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество

Специфична цел 6.1. Стимулиране и развиване на междуобщинското партньорство в социалните услуги.

Специфична цел 6.2. Развиване на ефективни механизми за междусекторно сътрудничество и развитие на смесени услуги.
3.5. Ключови индикатори за успех на стратегията

Постигането на целите на стратегията в рамките на следващите пет години трябва да подобри качеството на живота и жизнения стандарт на рисковите групи и общностите в неравностойно положение. Качествената промяна в ситуацията в община Балчик ще бъде измервана чрез система от качествени и количествени индикатори за напредъка в решаването на идентифицираните проблеми.Ключовите базисни индикатори за промяната в ситуацията ще покажат разликите при сравнението на показателите за настоящия момент с данните към 2015 г. Такива са:

 • Изградена мрежа от достъпни и качествени социални услуги в Община Балчик, осигуряваща възможност за повишаване качеството на живот на максимален брой деца и лица, попаднали или живеещи в риск, чрез предоставяне на пълноценна грижа за създаване на условия за реално включване.

 • Подобрено равнище на създадени възможности за достъп до услуги на максимален брой нуждаещи се хора;

 • Подобрен достъп до социални услуги на пръснати рискови групи чрез развитие на мобилни услуги в цялата община Балчик;

 • Постигната качествена промяна в съотношението между предоставяните типове социални услуги чрез рязко увеличаване на дела на услугите в общността и намаляване на услугите от резидентен тип;

 • Предотвратена институционализация децата в риск от изоставяне към края на стратегията;

 • Осигурени услуги, подкрепа и грижи в домашна среда за поне 15% от старите хора в община Балчик с приоритетно обхващане на самотноживеещите в изолирани населени места;

Ключовите качествени индикатори за успеха на осъществената интервенция в рамките на периода от пет години изпълнение на Стратегията са:

 • Осигурена подкрепа за поне 30% от уязвимите семейства и деца в ЦОП в община Балчик;

 • Постигнати 40% от уязвимите семейства и деца обхванати в комплексна програма за ранно детско развитие в цялата община Балчик;

 • Постигнато намаляване с 30% на децата, настанени извън семейството си;

 • Постигнати 90% от децата в предучилищна възраст, обхванати в детска градина и 90% от децата в задължителна училищна възраст - в подходя ща форма на образование;

 • Увеличен брой на децата, настанени при близки и роднини с поне 20% от общия брой на децата, отделени от биологичните семейства.

 • Намален с 30% брой деца с увреждания, настанени в специализирани институции

 • Осигурена здравна грижа, медицинска и социална рехабилитация за 80% от децата с увреждания като и подкрепа за техните семейства.

 • 70% от децата с увреждания в предучилищна възраст обхванати в системата на образованието.

 • Намаление със 70% на децата в риск от отпадане от училище;

 • 20% от децата в специализирани институции изведени в семейна среда чрез реинтеграция в биологичното или разширено семейство и настаняване

 • Обучени социални работници, учители, възпитатели и медицински работници за разпознаване и докладване случаи на насилие

 • Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на 30% от хората с увреждания - потребители на услугите домашен социален патронаж, домашен помощник, социален и личен асистент;

 • Увеличени с 30% брой на ангажираните домашни помощници, лични и социални асистенти, както и с 30% броя на потребителите на тези услуги /самотно живеещи и в невъзможност да се справят сами с живота си., очакващи институционална подкрепа.;

 • Поне 30% от децата в СИ изведени в семейна среда чрез реинтеграция в биологичното или разширено семейство и настаняване в алтернативна семейна грижа

 • Постигнато намаляване с 90% на децата от община Балчик, отглеждани в СИ;

 • Повишена информираност за повишаване чувствителността на обществеността в община Балчик към проблемите на децата и лицата, настанени в СИ;

 • Повишен капацитет за управление на СУ на поне 2 представители на администрацията, дирекции социално подпомагане и поне 5 души персонал на доставчиците на услуги;

 • Инициирана и развита поне 1 смесена междусекторна услуга и/или мерки за социално включване на уязвими общности и рискови групи.

4. Интервенция - социални услуги и мерки

Приоритетно направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на деца и семейства в риск, преодоляване на социалното изключване и изолацияОбща цел 1. Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация на индивиди и групи. Подкрепа за интегритета на семейства и общности.

Специфична цел 1.1. Разширяване на мрежата от социални услуги и мерки в община Балчик за подкрепа на уязвимите семейства и децата, за предоставяне на добра грижа за децата, социална интеграция на семейството и децата и индивидуално развитие.

Мярка 1.1.1. Предоставяне на подкрепа на поне 30% от уязвимите семейства и деца в Център за обществена подкрепа.

Общинската стратегия предвижда създаване на Център за обществена подкрепа (ЦОП). Дейностите в ЦОП ще бъдат насочени към превенция на изоставянето на деца на ранна и по-късна възраст, превенция на насилието, отклоняващото се поведение и отпадането от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, приемната грижа и осиновяването, подкрепата и консултирането на деца и семейства в риск. Конкретните услуги включват семейно консултиране и подкрепа; индивидуални и фамилни консултации в случаи на кризи в семейството; превенция на рисково и асоциално поведение на деца и младежи; подкрепа за професионално ориентиране на деца и младежи; семейно планиране, развиване на родителския капацитет и уменията за отговорно родителство, работа на ниво родилен дом, психологическо консултиране и рехабилитация, обучения в умения за самостоятелен живот, превантивни програми на ниво училище, информационни кампании, оценяване, обучение, подкрепа на приемни родители, подготовка и подкрепа на осиновители.Дейност 1.1.1.1. Разкриване на нов Център за обществена подкрепа в община Балчик с предоставяне на мобилна услуга с капацитет 40 души. Предвижда се увеличаване на капацитета на 50 до 2015г.;

Мярка 1.1.2 Осъществяване на комплексна програма за ранно детско развитие с обхват на поне 40% от уязвимите семейства и деца

Дейност 1.1.2.1. Превенция на нежелана и ранна бременност, както и семейно планиране в ЦОП за деца и семейства, училища, лични лекари, здравни медиатори, педагогически съветници др. ангажирани с проблематиката специалисти.

Дейност 1.1.2.2. Повишаване на компетентността/способностите на родителите, стационарно и в домашни условия, да изпълняват по-качествено своите родителски роли. Услугата ще се предоставя в центрове за обществена подкрепа, ясли, детски градини, където могат да се създадат благоприятни условия за мотивиране и пълноценно участие на родителите.

Дейност 1.1.2.3. Осигуряване на среда, подкрепяща връзката между майката и бебето в родилните отделения чрез съвместна работа на общинските власти, ОЗД, РЗИ, ЦОП, Общностни центрове насочена към настаняване на детето заедно с майка веднага след раждането и осигуряване на възможност за престой на родителите в лечебното заведение при хоспитализиране на бебето.

Дейност 1.1.2.4. Осигуряване на здравни грижи съвместно от лични лекари, Първичен здравен център, детски заведения. Информиране и консултиране по въпроси, свързани с развитието на детето, неговите нуждите и умения за разпознаването им ще се осъществява от ЦОП в общината, общностни центрове за деца и семейства, здравни медиатори.

Мярка 1.1.3. Превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции

Дейностите целят „затваряне на входа" към специализираните институции. Както вече е посочено в Мярка 1.1.2. дейностите по превенция на нежелана и ранна бременност, формиране и развитие на родителски умения, осигуряване на подкрепяща среда за майката и бебето и осигуряване на здравни грижи също допринасят за намаляване на риска от изоставяне и ранна институционализация на бебета, непосредствено след раждането им.

Дейност 1.1.3.1. Ранна превенция на изоставянето и задържане на новородените деца в биологичното семейство чрез съвместни инициативи на лечебните заведения, ЦОП в общината, РЗИ, общинска администрация и ОЗД, в т.ч. проучване на възможността за назначаване на социален работник в родилните отделения в областта за информиране и консултиране на родилки в риск да изоставят новородените и предоставяне на информация за последиците от институционалното отглеждане на децата, особено в първите 6 месеца от раждането. Провеждане на информационни кампании и обучения.

Дейност 1.1.3.2. Подкрепа за развитието на социалните ресурси на уязвими семейства, която предвижда съвместна дейност на ЦОП, ДСП, ДБТ, образователните структури, структури за професионално обучение, медицински професионалисти и лечебни заведения за:


 • информиране и подкрепа за достъп до наличните форми на социално подпомагане и услуги,

 • информиране и подкрепа за достъп до административни и други услуги;

 • подкрепа за достъп до услуги по професионално ориентиране, квалификация и преквалификация, активни мерки на пазара на труда и заетост;

 • подкрепа за достъп до здравни грижи -подкрепа и консултиране за здравно осигуряване и налични здравни грижи;

 • осигуряване на общински жилища за временен престой на семейства в жилищна

криза;

 • семейно консултиране и подкрепа на семействата от ЦОП за преодоляване на семейни кризи и взаимоотношения в семействата.

Мярка 1.1.4. Включване на поне 90% от децата в предучилищна възраст в детска градина и на 90% от децата в задължителна училищна възраст в подходяща форма на образование

В мерките и дейностите досега бяха описани услуги за подкрепа на уязвимите семейства, което се очаква да има ефект и върху включване на децата в предучилищна и задължителна училищна възраст в съответна форма на подготовка и образование. Тук са включени само допълнителни и специално насочени дейности. Предвижда се инициативите и дейностите да се изпълняват съвместно от училищата, РИО на МОМН, общински администрации, кметове и кметски наместници, детски заведения, съобразно националните приоритети за осигуряване на равен достъп до образование и развитие на интегрирано и включващо образование.Дейност 1.1.4.1. Общинска политика и мерки за осигуряване на правото на децата на достъп до образователни услуги и превенция на отпадането от училище:

- Осигуряване на специализиран транспорт за деца в зависимост от възрастта им до

детските градини и училища (особено за малките населени места);

- Целенасочена политика на общината за подобряване на привлекателността на училището и мерки за превенция на отпадането в рамките на училищния процес.

- Пълно обхващане на децата в предучилищна подготовка - задължителен подготвителен клас и осигуряване на програми за социализиране и усвояване на български език от децата-билингви от етнически общности в неравностойно положение в детските градини и начален курс в училищата с подкрепата на помощник на учителя. Провеждане на кампании за обхващане на децата в подготвителен клас/група и осъществяване на постоянно наблюдение върху нивото на посещаемост. Работа с родители на деца от етническите малцинства за промяна на нагласите по отношение на образованието;

- Организиране на групи за подготовка за училище на деца, които не владеят български език в ЦОП и общностни центрове;

- Утвърждаване и разширяване ролята на ученическите съвети.
Дейност 1.1.4.1. Създаване на работна група за проучване начина и създаване регистър на децата и младежите на общинско ниво.

Мярка 1.1.5. Осъществяване на програми за превенция на всички форми на насилие над и от деца и подкрепа на жертвите на насилие, експлоатация и трафик

Дейностите в тази сфера включват създаване на система от мерки за превенция на насилието над деца чрез развиване на техните умения за себеотстояване и защита; намаляване на агресивното поведение и отношения сред децата и предприемане на актове на насилие от страна на деца. Дейностите са насочени и към създаване на чувствителност сред населението и професионалистите за причините и форми за насилие, симптомите на насилие, така че системите за закрила да могат да изградят адекватни мерки за реакция.

Дейностите се осъществяват от ЦОП в общината, ДСП, със съдействието на МКБППМН, органите на МВР и пробационните служби, лечебни заведения, образователни институции, НПО.Дейност 1.1.5.1. Осъществяване на образователни програми и кампании за превенция на агресивно поведение сред децата, развиване на познание за насилието, неговите симптоми и уменията за защита от него, организиране на хепънинги и инициативи на общинско ниво.

Дейност 1.1.5.2. Обучение на поне 5 социални работници, учители, възпитатели, полицаи и медицински работници за разпознаване и докладване на случаи на насилие над деца.

Дейност 1.1.5.3. Провеждане на обществени кампании за предотвратяване на насилието от и над деца, както и други форми на злоупотреба и експлоатация

Програмите и кампаниите ще бъдат осъществявани от ЦОП, МКБППМН , училищата, общинските администрации с подкрепата на ОЗД и ще използват материали, разработени от ДАЗД, УНИЦЕФ и други организации.Дейност 1.1.5.4. Преодоляване на последиците от преживяното насилие за деца, жертви на насилие и/или трафик.

Услугите ще се предоставят от ЦОП, Информационно-консултативен кабинет към МКБППМН или ЦСРИ: • Предоставяне на консултиране и рехабилитация;

 • Осигуряване на краткосрочен подслон за деца.


Дейност 1.1.5.5. Превенция на безнадзорността и тежките форми на детски труд


 • Работа с уязвими семейства и деца в ЦОП в общината;


Дейност 1.1.5.6. Прилагане на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца- жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция, който регламентира конкретните задължения на ангажираните субекти в случаите, при които е необходима кризисна интервенция. Механизмът обединява ресурсите и усилията на ОЗД, представителите на общината, РУ на МВР; РЗИ; личен лекар на детето; РИО на МОМН; училище; детска градина; МКБППМН; съд; прокуратура, доставчик на социална услуга и др.
Мярка 1.1.6. Превенция на рисково поведение и подкрепа за преодоляване на последиците от него при деца и младежи

Услугите са насочени към подкрепата за преодоляване и превенция на рисково поведение при децата и директна работа с деца с рисково поведение: консултиране и подкрепа за деца и семействата им. Планира се организирането на извънкласни занимания и дейности за деца - спорт, клубове по интереси и др.; образователни и национални програми за правата и задълженията на гражданите и санкциите при нарушаването им; образователни програми за опасностите и последиците от употребата на наркотици и алкохол, тютюнопушене, рисково сексуално поведение и др.

Изпълняват се от общинска администрация, училищни настоятелства, младежки и родителски организации, ЦОП в общината, НПО, МКБППМН и съществуващите към нея Информационно-консултативен кабинет и училище за родители;

Дейност 1.1.6.1. Извънучилищни дейности и осмисляне на свободното време на децата

Приоритетна необходимост е развитието на разнообразни извънучилищни дейности като клубове по интереси, ателиета, детски работилници, занимания със спорт и изкуство.Дейност 1.1.6.2. Реализиране на алтернативни дейности на асоциално поведение на деца, извършили или склонни към противообществени прояви.

Специфична цел 1.2. Създаване на нови социални услуги, които развиват и подкрепят форми на алтернативна семейна грижа

Мярка 1.2.1. Предоставяне на подкрепа на близки и роднините, при които е настанено дете.Дейност 1.2.1.1. Подкрепа за семействата на близки и роднини, които полагат грижи за дете от планираното за разкриване ЦОП.

Мярка 1.2.2. Развитие на приемната грижа и включване на работещи приемни семейства.

Центровете за обществена подкрепа ще изпълняват дейности по информационни кампании, оценка, обучение, назначаване и подкрепа на приемни семейства.

Дейност 1.2.2.1. Развитие на дейности по приемна грижа новоразкрития ЦОП в общината.

Мярка 1.2.3. Развиване на услуги в подкрепа на кандидат-осиновители, осиновители и осиновени деца.Дейност 1.2.3.1. Подкрепа на осиновители и осиновени деца в разкрития ЦОП;

Специфична цел 1.3. Разширяване на броя, капацитета и спектъра от дейности на социалните услуги за подкрепа на социалното включване на децата с увреждания.

Мярка 1.3.1. Подкрепа към родителите с цел превенция на изоставянето на деца с увреждания и намаляване на настаняването на деца с увреждания в специализирани институции

Мярката включва комплекс от дейности за навременна диагностика и ранна интервенция в случаите на раждане на дете с ниско тегло и/или увреждане. Интервенцията е насочена към предоставяне на информация на семейството за медицинските аспекти на състоянието на детето, подготовка и подкрепа за необходимите грижи. Услугата включва и дейностите по ранно детско развитие. Предоставя се от планираното ЦОП в общината, медицински професионалисти и лечебни заведения, кабинети по семейно планиране, общинска администрация, други услуги в общността, обществени организации.

Дейност 1.3.1.1. Да се разработи механизъм за сътрудничество между системата на здравеопазването и социалните услуги (ЦОП) в случаите на риск от раждане на дете с увреждане с цел предоставяне на психологически консултации и подкрепа на родителите преди и непосредствено след раждане на детето.

Мярка 1.3.2. Осигуряване на достъп до здравна грижа, медицинска и социална рехабилитация на децата с увреждания и подкрепа за техните семейства.

Тази мярка ще бъде осъществена чрез продължаване на функционирането на съществуващите услуги и развиване на нови за улесняване на достъпа до здравна грижа, медицинска и социална рехабилитация.

Дейност 1.3.2.1. Развиване на дейност в планираното ново ЦСРИ в гр. Балчик;

Дейност 1.3.2.2. Предоставяне на подкрепа за семействата с деца с увреждания в планирания за разкриване ЦОП в гр. Балчик

Дейност 1.3.2.3. Извършване на рехабилитация и работа с родителите на деца с увреждания в предвидения за разкриване нов ДЦДУ в гр. Балчик;

Дейност 1.3.2.4. Разкриване на Ресурсни кабинети за работа с деца със специални образователни потребности в детски градини и училища, с места за рехабилитация, целяща релаксиране и концентрация.

Мярка 1.3.3. Осигуряване на достъп до адекватна и гъвкава дневна, почасова и заместваща грижа на децата с увреждания според вида на техните увреждания, отглеждани в семейна среда.Дейност 1.3.3.1. Разкриване на Дневен център за деца с увреждания в гр. Балчик с първоначален капацитет от 35 места. Предвижда се увеличаване на капацитета на 40 места до 2015г.
Дейност 1.3.3.2. Осигуряване на възможност за предоставяне на краткосрочна грижа за деца с увреждания за период на отсъствие на близките им. Услугата ще се предоставя чрез краткосрочно настаняване в приемно семейство или Център за заместваща грижа - иновативна форма, разкрита в рамките на проектно финансиране с престой на децата на територията на центъра и в техните домове.

Дейност 1.3.3.3. Осигуряване и доразвиване на услугата Социален асистент по ОП„РЧР."

Дейност 1.3.3.4. Осигуряване и доразвиване на услугата Личен асистент по НП "АХУ" и по ОП „РЧР".

Дейност 1.3.3.5. Настаняване на деца с увреждания в семейства на близки и роднини, приемни родители и осиновяване.

Дейност 1.3.3.6. Осигуряване на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за деца и възрастни с посредничеството на социалните услуги в общността.

Приоритетно направление 2: Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа.


Обща цел 2.1. Намаляване на дела на децата и възрастните, настанени в специализирани институции

Специфична цел 2.1. Настаняване на децата от институции в различни форми на семейна грижа.

Мярка 2.1.1 Осигуряване на семейна среда за поне 20% деца от институции чрез реинтеграция в биологичното, разширеното семейство, осиновяване и настаняване в алтернативна семейна грижа.
Дейностите по тази специфична цел се изпълняват от ОЗД, ЦОП и СИ по подкрепа на децата и семействата /биологични, разширени, осиновителни/.

Дейност 2.1.1.1. Реинтеграция в биологичното семейство. Услугите по реинтеграция на децата в биологичното семейство ще се предоставят от ЦОП в общината и включват подкрепа на детето и на семейството.


 • Консултиране и подкрепа на семейства в риск за възстановяване на прекъснатите връзки;

 • Подкрепа на детето при реинтеграция в семейството;

 • Услуги за изграждане на родителския капацитет.

За изпълнението на тази дейност ще бъдат сформирани мобилни екипи към ЦОП по реинтеграция в семейна среда на децата, настанени в СИ.

Дейност 2.1.1.2. Интеграция в разширено семейство - услугите по интеграция на децата в семейство на роднини и близки, в. ч. и в разширеното семейство ще се предоставят от ЦОП и включват подкрепа на детето и на семейството.

 • Консултиране и подкрепа за възстановяване на прекъснатите връзки на децата с близки и роднини;

 • Подкрепа на детето в периода на адаптация в разширеното семейство;

 • Подкрепа на роднини и близки при поемане на грижата за деца, отглеждани в институции;

 • Консултиране, практическа подкрепа, съдействие, информиране, посредничество, материална и финансова подкрепа в процеса на отглеждане на изведените деца.

Дейност 2.1.1.3. Настаняване на деца от СИ в приемни семейства
Услугите ще се предоставят от ЦОП в общината и ще включват:

- Провеждане на кампании и информационни срещи по приемна грижа;

- Оценяване и обучение на бъдещи приемни родители;

- Подкрепа при предоставяне на приемната грижа.


Дейност 2.2.1.4. Подкрепа на процеса на осиновяването.

Услугите ще се предоставят от ЦОП в общината и ще включват:

- Обучение и психологическа подкрепа на кандидат - осиновители в предосиновителния период;

- Подкрепа на детето и на семейството в следосиновителния период.


Специфична цел 2.2. Създаване на нови социални услуги от резидентен тип със среда близка до семейната, за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда. Подобряване качеството на съществуващите услугите от резидентен тип.

Мярка 2.2.1. Осигуряване на близка до семейната среда за деца, лишени от родителска грижа

Центърът за настаняване от семеен тип представлява резидентна форма на грижи за деца, за които са изчерпани възможностите за осигуряване на семейна среда. Услугата предоставя ежедневни грижи за децата, като здравните и образователни услуги се предоставят в ЦНСТ за осигуряване на социална интеграция.

Дейност 2.2.1.1. Разкриване на две нови ЦНСТ за превенция на институционализацията и извеждане на децата и младежите от специализираните институции в гр.Балчик с капацитети от 15 места;
Специфична цел 2.3. Да се намали броя на хората с увреждания в специализирани институции чрез развитие на алтернативна резидентна грижа от семеен тип

Мярка 2.3.1. Изграждане на алтернативни социални услуги от резидентен тип за настаняване на хора с увреждания, които имат нужда от резидентна грижа в среда, близка до семейната.Дейност 2.3.1.1. Разкриване на 1 ново защитено жилище за хора с увреждания с капацитет 8 места;

Дейност 2.3.1.2 Провеждане общинска политика за стимулиране на частната инициатива за разкриването на Хоспис за предоставяне на качествена грижа за хора, нуждаещи се от постоянна грижа.
Приоритетно направление 3. Развитие на социални услуги в общността за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение

Обща цел 3. Да се създадат условия за социално включване и интегриране на максимален брой хора от общностите в неравностойно положение, уязвимите групи и индивиди в община Балчик

Специфична цел 3.1. Да се осигурят условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания и старите хора в семейна среда;

Мярка 3.1.1 Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа в ежедневието на хората с увреждания и техните семейства.

Предоставянето на обгрижване в домашна среда на децата с увреждания, възрастните с увреждания и старите хора ще им осигури възможност да живеят в своя дом и в своята семейна среда, както и ще предотврати настаняването им в специализирани институции.

Дейност 3.1.1.1. Осигуряване и доразвиване на услугата Домашен помощник и Социален асистент на проектен принцип по ОП „РЧР" .

Дейност 3.1.1.2. Осигуряване и доразвиване на услугата Личен асистент по НП "АХУ" и на проектен принцип по ОП „РЧР" .

Дейност 3.1.1.3. Увеличаване на броя на потребители на Домашните социални патронажи, увеличаване на обхвата на населените места в общината и разширяване на предлаганите дейности.

Дейност 3.1.1.4. Развиване на сезонни обществени трапезарии за социално слаби и самотно живеещи лица и семейства.

Дейност 3.1.1.5. Осигуряване на информация, съдействие и посредничество от представители на ДСП и социалните услуги за улесняване на достъпа до медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, добавки за социална интеграция и достъпна среда в дома на децата и възрастните с увреждания по програмите на АХУ и Закона за интеграция на хората с уреждания.

Дейност 3.1.1.6. Предоставяне на специализирана подкрепа на близките, които полагат грижи за хора с увреждания в домашна обстановка- информиране и консултиране (здравно, психологическо, социално, юридическо) от ЦСРИ.

Дейност 3.1.1.7. Осигуряване на социално включване на хората с увреждане в местният клуб на инвалида.

Мярка 3.1.2. Развиване на ЦСРИ с мобилни екипи за обхващане на хората с уврежданияДейност 3.1.2.1. Разкриване на нов ЦСРИ в община Балчик. Предвижда се работа на мобилни екипи за обхващане на рисковите групи от околните села и капацитет за ЦСРИ Балчик -40 потребителя;

Мярка 3.1.3. Развиване на дневни центрове с мобилни екипи за обхващане на хората с уврежданияСпецифична цел 3.2. Да се осигури достъп до развитие за етническите общности в неравностойно положение и уязвими групи.

Мярка 3.2.1. Да се осигури социално и икономическо включване на уязвими

групи.

Дейност 3.2.1.1. Изграждане на Общностен център за деца и семейства с мобилна услуга за лица от уязвими етнически групи в общината по проект „Социално включване" фаза 2

Дейност 3.2.1.2. Предоставяне на подкрепа в новизграденият ЦОП във общината на семейства и деца с риск

Мярка 3.2.2. Развиване на целева общинска политика/мерки за социално включване на хората с увреждания.Дейност 3.2.2.1. Подобряване на инфраструктурата и осигуряване на достъпна среда в общественото пространство за децата и възрастните с увреждания. (Определяне на конкретните задачи в рамките на оперативния план за действие през 2012 г., които да се включат и в актуализирания общински план за развитие).

Дейност 3.2.2.2 Обхващане с хоризонтални мерки и целеви инициативи за социално включване, насочени към достъп до професионална квалификация, заетост и доходи, чрез включване в програми и мерки на ДБТ; иницииране и изпълнение на проекти за професионална квалификация и заетост, финансирани по оперативни програми.

Дейност 3.2.2.3. Провеждане на разяснителни мероприятия от ДБТ сред работодателите в общината, относно възможностите за заетост на хората с увреждания.

Мярка 3.2.3. Работа на здравни медиатори за подобряване на достъпа до здравеопазване във високо рисковите ромски общности.Дейност 3.2.3.1. Периодично организиране на здравно-информационни кампании по превенция и промоция на здраве

Дейност 3.2.3.2. Съдействие за обхващане на всички бременни от женска консултация независимо от техния осигурителен статус.

Дейност 3.2.3.3. Информиране на ромското население и подпомагане дейността по осъществяване на прегледи с мобилни кабинети за скрининг и ранна диагностика.

Дейност 3.2.3.5. Организиране на кампании "Имунизация" с подкрепата на Общностните центрове, личните лекари, РЗИ, МБАЛ за пълен обхват на децата от уязвимите общности в задължителните мерки за имунизация.

Мярка 3.2.4. Обхващане с хоризонтални мерки и целеви инициативи за социално включване на безработни, насочени към достъп до професионална квалификация, заетост и доходи.Дейност 3.2.4.1. Включване в програми и мерки на ДБТ; иницииране и изпълнение на проекти за професионална квалификация и заетост, финансирани по действащите национални програми за заетост и оперативни програми за развитие на човешките ресурси.

Дейност 3.2.4.2. Общински мерки за подкрепа на заинтересовани страни за развитието на кооперации и социални предприятия по проекти на ОП за осигуряване на заетост за трайно безработни и хора с увреждания.

Дейност 3.2.4.3. Провеждане на мотивационни курсове, консултиране и оказване на подкрепа за реализацията на трудовия пазар - предимно към млади хора и семейства с деца в риск от ромската общност от Дирекции Бюро по труда и по проекти на НПО.

Специфична цел 3.3 Да се създадат условия за реинтеграция на рискови общности, индивиди и уязвими групи с рисково и зависимо поведение.

Мярка 3.3.1. Развиване на услуги за превенция на рисково и зависимо поведение, насочени към младежи и възрастни.

Дейност 3.3.1.1. Развиване на дейности по превенция в ЦОП и ЦСРИ за подпомагане приобщаването на рисковите групи към обществото.

Дейност 3.3.1.2. Включване на родителите и семействата в смесени социално- образователни услуги и кампании за превенция на домашното насилие, трафика, зависимостите и рисковото поведение, изпълнявани от училища, училищни настоятелства и НПО.

Дейност 3.3.1.3. Разработване и изпълнение на Общинска програма за изграждане на Социални жилища с външно финансиране.

Мярка 3.3.2. Услуги за реинтеграция на лица със зависимости и проблемно поведение.Дейност 3.3.2.1. Услуги за хора в пробация - консултиране, подкрепа за реинтеграция, курсове за професионална квалификация, които се изпълняват съвместно от Пробационни съвети, ДБТ, ДСП.

Приоритетно направление 4. Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот

Обща цел 4. Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички населени места в община Балчик ,чрез:

Специфична цел 4.1. Развиване на мрежата от социални услуги за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора.

Мярка 4.1.1. Разширяване обхвата на СУ в семейна среда за стари хораДейност 4.1.1.1. Разширяване на капацитета в ДСП Балчик от 100-150;

Дейност 4.1.1.2. Разширяване на обхвата на населените места в общини Балчик;

Дейност 4.1.1.3. Развиване на сезонни обществени трапезарии за социално слаби и самотно живеещи лица и семейства.

Дейност 4.1.1.4. Проучване на възможностите за създаване на комплекси за подкрепа на стари хора през 2012 год.

Комплексът за подкрепа на стари хора предполага съвместно планиране и координиране на ресурсите и дейностите за една и съща целева група на различни налични дейности и услуги на територията на общината (Домашен социален патронаж, Дневен център за стари хора, Клуб на пенсионера, обществена трапезария, услуги за обгрижване на стари хора в семейна среда по ОП РЧР и др.). Целта на предложението за проучване е свързано с преценката на общината, относно оптимизирането и ефективното използване на ресурсите.

Мярка 4.1.2. Осигуряване на здравна и социална подкрепа на възрастни и самотни

хора.

Идентифицираните потребности на рисковите групи изисква увеличение поне с 30% на наетите асистенти/домашни помощници за лица с увреждания и стари хора.

Дейност 4.1.2.1. Осигуряване и доразвиване на услугата Домашен помощник и Социален асистент по ОП „РЧР "

Дейност 4.1.2.2. Осигуряване и доразвиване на услугата Личен асистент по НП "АХУ" и по ОП „РЧР"

Дейност 4.1.2.3. Продължаване на общинската подкрепа за дейностите на Клубовете на пенсионера, които предоставят възможности за общуване и социален живот на стари хора с относително съхранено здраве и възможности за самостоятелно придвижване.

Специфична цел 4.2. Подобряване качеството на живот на стари хора, които са в невъзможност да се справят сами с живота си.

Обща цел 4. Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички населени места в община Балчик,чрез:

Мярка 4.2.1. Подкрепа на стари хора, нуждаещи се от 24 часова грижаДейност 4.2.1.1. Разкриване на нов дом за стари хора в община Балчик с осигуряване на близка до домашната среда и обособяване на спални помещения за максимум двама души (разкриване в периода 2012-2015

Дейност 4.2.1.2. Довършване на реконструкцията на материалната база на ДСХ гр.Балчик с осигуряване на задължителните стандарти и критерии за местоположение и материална база;

Дейност 4.2.1.3. Промяна на статута на ДСХ Балчик от сезонен в целогодишен;

Дейност 4.2.1.4.Осигуряване възможност за предоставяне на краткосрочна грижа за стари хора в ДСХ (за период на отсъствие на близките) чрез краткосрочно настаняване в специализирана институция.

Дейност 4.2.1.5. Разгръщане на общинска политика за стимулиране на частната инициатива при разкриването на услуги за 24 часова грижа за стари хора, в т. ч. на Хоспис.

4.1 Обобщена таблица за планираните услуги в Община Балчик
Услуга, вид

Потребители

Капацитет през годините

Съдържание – основни дейности, фокус на услугата

Местополо-жение

Статус - налична / нова (година за стартиране)
Целеви групи

Териториален обхват

2011

2012

2013

2014


2015
Център за обществена подкрепа с мобилна услуга

ЦОПСемейства и деца с риск от изоставяне или разрушени семейни връзки; кандидати/одобрени приемни родители; кандидати/осиновители; деца настанени в семейства на близки и роднини; деца в риск от отпадане от училище; деца с противообществени прояви или поведенчески отклонения; деца жертви и извършители на насилие

Деца, семейства, бременни и родилки в риск от изоставяне на децата си
Община Балчик и останалите общини на територията на област Добрич
40

50

Превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.

Идинтифициране на деца, родители и бременни жени в риск; Социално консултиране и подкрепа на майки, заявявящи намерение да изоставят детето си в родилно отделение; обучения за формиране умения за самостоятелен живот за деца от семейства в риск; арт терапия; семейно планиране;
Гр. Балчик

Нова – ДДД -2012 г. , увеличение на капацитета от 40 до 50 до 2015 г.
ЦНСТ 1

ЦНСТ 2


Деца от СИ и превенция на институционализация


Община Балчик и останалите общини на територията на област Добрич15

15


15

15


Комплексни услуги, свързани със задоволяване на основните жизнени потребности в близка до семейната среда, оказване на индивидуализирана подкрепа и грижа, съобразена с особеностите на децата. Съдействие на децата за поддържане на връзки с биологичните им родители, близки, приемни родители или осиновявители

Населено Място – Балчик
до Балчик

Нова – ОПРР

Нова – ДДД -2013 г.


ЦСРИ с мобилна услуга

Деца и възрастни с увреждания

Община Балчик и останалите общини на територията на област Добрич


40


Комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитационни, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране.


Гр.Балчик

Нова – ДДД -2014 г.
Ресурсен кабинет

Деца със специални образователни потребности

Балчик
15
Логопедична, психолочична, рехабилитационна, консултативна подкрепа на деца и родители, съобразно вида и степента на комуникативно нарушение, за постигане на социално- адаптивно поведение на децата при интегрирана форма на обучение

Балчик

Нова - 2015 г

5.

Защитено жилище за лица с увреждания

Възрастни лица с умствена изостаналост(психични разстройства, физически увреждания).

Община Балчик и останалите общини на територията на област Добрич8

Предоставяне на подслон и ежедневни грижи за възрастни с увреждания в близка до семейната среда.

Гр. Балчик

Нова – ДДД -2014 г.6.

Общностен център за деца и семейства с мобилна услуга

Проект „Социално включване” – фаза 2


Деца и родители от уязвими етнически групи в частност ром

ската общност; деца, които не по

сещават детска градина или не ползват друг тип услуга за грижа за деца; деца, за които родителите не полагат достатъчна грижа; ро

дители живеещи в лоши жилищни условия; бъдещи родителиОбщина Балчик и останалите общини на територията на област Добрич


Услуги за деца от 0-7 г. и техните родители.

Формиране и развитие на родителски умения и интеграция на децата в детските градини.Гр. Балчик

Нова, ОПРЧР

7.

Дневен център за деца с увреждания с мобилна услуга

Деца с увреждания

Община Балчик и останалите общини на територията на област Добрич35-40

Комплексни грижи за деца, свързани със задоволяване на ежедневните, здравните и ре хабилитационните потребности, в т.ч. хидротерапия и конна езда, организация на свободното време.

Гр. Балчик

Нова – ДДД -2013 г.
8.

Пенсионерски клубове общо 29

Лица в пенсионна възраст.

Гр.Балчик и общината1400


1400


1400


Социално включване на лицата в пенсионна възраст; осигуряване на занимания и мероприятия в свободното време на нуждаещите се ..

Гр. Балчик и 14 населени места от общината Балчик

Налична, МД


9.

Клуб на инвалида

Лица с трайни увреждания

Гр.Балчик

180-230

180-230


180

230Социално включване на хората, с увреждания; осигуряване на занимания и мероприятия в свободното време на нуждаещите се лица.

Гр.Балчик


Налична, МД


10.

Социален асистент

Осигуряване на грижи в семейна среда

за лица, които поради различни ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот и са в риск от зависимост от институционален тип грижи
Гр. Балчик и общината

10


Осигуряване на грижи в семейна среда за лица, които поради различни ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот и са в риск от зависимост от институционален тип грижи

Гр.Балчик и общината

Финансира се ОП „РЧР” бенефициент община Балчик


11.

Личен асистент

Деца и лица с различни увреждания; стари хора с трайни увреждания, или с тежко здравословно състояние, които не могат или са много затруднени да се обслужват сами

Гр.Балчик и общината

23Осигуряване на грижи в семейна среда за лица, нуждаещи се от постоянно обгрижване в ежедневието си, като успоредно се осигурява заетост на лицето от семейството, което го обгрижва.

Община Балчик

налична

12.

Домашен помощник

Услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиена на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и др. комунално-битови дейности.

Гр.Балчик и общината50


Услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиена на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и др. комунално-битови дейности

Гр. Балчик и общината

Финансира се ОП „РЧР” бенефициент община Балчик


13.

Домашен социален патронаж


лица с увреждания и стари хора със затруднения в самообслужването, които имат нужда от грижа в семейна среда;самотно живеещи стари хора в отдалечени населени места без достъп до услуги

Гр.Балчик и три населени места от общината до 2013 г.


100

100


150Комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, доставка на храна, поддържане на хигиена и хигиената на жилищните помещения, административни услуги

Гр.Балчик и три населени места от общината до 2013 г.


Налична, МД, увеличаване на.капацитет от 100-150 и вкл. 3 нас.места до 2013г.


14.

Обществена трапезария

лица и семейства на месечно подпомагане;лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства,


Гр. Балчик


72


Осигуряване на топла и питателна храна веднъж на ден

Гр.Балчик


По проектно предложение на общините

15.

Дом за стари хора
ДСХ – 1

ДСХ - 2

Стари хора без възможност за грижа в семейна среда.от цялата страна


28

40


Комплекс от услуги за осигуряване на качествена и здравословна храна; медицински грижи; развлекателни, рехабилитационни, психологически услуги.
Гр. Балчик

Близко населено място до Балчик


Налична ДДД – 2013г.

Нова ДДД – 2015г.
Каталог: files -> upload
upload -> Eкскурзии в Обединените Арабски Емирства Екскурзия в Дубай – Източната Приказка
upload -> Община Видин Видинска Света Митрополия Великденски празници – 2015 г
upload -> Конкурс за детска рисунка в цдг №9 "Арабела"- гр. Видин. 10 септември 10. 00 часа Провеждане на конкурс за детска рисунка в цдг„Иглика" гр. Белоградчик
upload -> Властелинът на ефира“ в лабиринта на подмятанията
upload -> Община балчик т е Х н и ч е с к о
upload -> Програма европейска нощ на музеите- 21 май 2016 г. Национален литературен музей


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница