Одобрил: Николай Ангелов кмет на Община Балчик Съгласувал: Евдокия Великовастраница8/8
Дата08.05.2018
Размер1.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

7. Система на наблюдение и оценка.

7.1. Цели и задачи на мониторинга и оценката.Конкретните цели и задачи на системата за мониторинг и оценка са:

Конкретна цел 1. Да осигурява постоянен поток от актуална информация за развитието на социалната среда в община Балчик, чрез:

 • Наблюдение на промените в базовите индикатори за ситуацията;

 • Обратна връзка от целевите групи и преките потребители за вида и качеството на предоставяните услуги и подкрепа;

 • Обратна връзка от преките изпълнители на дейностите за трудностите в изпълнението на услугите, възможностите за усъвършенстване и нуждите от обучение и развитие на човешките ресурси.


Конкретна цел 2. Да обезпечи текущия мониторинг на изпълнението на дейностите по Стратегията на общинско ниво, чрез:

 • Събиране на информация за обема и преките резултати от осъществяваните дейности / услуги;

 • Пряко наблюдение на хода, методите и начините на текущото изпълнение на планираните дейности, както и на степента на изпълнение на времевия график на дейности и резултати;

 • Анализ на резултатите от мониторинга в сравнение със заложените количествени и качествени индикатори;

 • Предоставяне на консултации и съвети на място на преките изпълнители на стратегията - община, външните доставчици на услугите, свързани сектори и др. за подобряване на дейностите и качеството на социалните услуги.

Конкретна цел 3. Да се изработят комплексни оценки на ефекта и цялостното въздействие от изпълнението на Общинската стратегия от гледна точка на целевите рискови групи.

Конкретна цел 4. Да гарантира системното актуализиране на Обшинската стратегия, подобряването на политиките за социално включване и постоянното усъвършенстване на социалните услуги и мерки чрез:

 • Предоставяне на конкретни препоръки за актуализиране на цялостната Стратегия по отношение на избраните приоритетни направления, дългосрочни и конкретни цели на интервенцията;

 • Препоръки и текуща актуална информация за оперативно препланиране на дейностите и следващите етапи от изпълнението на предвидените дейности - социални услуги и мерки;

 • Системна обратна връзка от потребителите на услуги и препоръки за подобряване на вида и качеството на услугите в съответствие с реалните групови и индивидуални потребности;

 • Консултации и методическа помощ за усъвършенстване и подобряване на качеството на социалните услуги;

 • Идентифициране на добрите практики и научените уроци от осъществяването на Общинската стратегия и мултиплициране на натрупания опит по места.

В съответствие с тези цели и задачи, изграждането и функционирането на цялостна Система за мониторинг и оценка дава реални, практически ползи за общината и структурите, които изпълняват Стратегията. Препоръките за промени, постоянният поток от информация и обратната връзка от целевите потребители на услугите, осигурен от Системата за мониторинг и оценка е задължително условие за ефективното изпълнение на Стратегията.

Мониторингът и оценката с участие е основният подход, който ще се следва при изграждането на системата. Този подход изисква включването и обратната връзка от всички участници в изпълнението на предоставянето на социалните услуги и носи допълнителни предимства за ефективността на мониторинга. Участието гарантира съпричастността и чувството за собственост на заинтересованите страни върху продуктите и резултатите от мониторинга и оценката и съответно - тяхната готовност и интерес от прилагането на препоръките на практика.8. Ресурси и източници на финансиране

8.1. Структура на средствата за финансиране на социалните услуги

Финансирането на социалните услуги, които се реализират на територията на Община Балчик е основно в две насоки - делегирани от държавата и местни дейности. Делегираните от държавата дейности се финансират от републиканския бюджет по единни разходни стандарти. Финансовите постъпления на Община Балчик в частта на местните приходи, особено в условията на икономическа криза, не дават възможност за разкриване на нови социални услуги, финансирани от общинския бюджет. Възможностите са новите услуги да бъдат държавно делегирана дейност или финансирането да е осигурено чрез кандидатстване с проекти по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г.

Разчетните на средства, необходими за финансиране на социалните услуги по община Балчик за прогнозния период са представени по направления в Таблица 1.Таблица 1

Разпределение на средствата за финансиране на социалните услуги по години


Община\Година

2010

2011

2012

2013

2014

2015

БалчикЗа издръжка

100 800

854 662

1 737 676

1 746 828

2114 157

2 267 001

За капиталови разходи

0

0

60 000

1 910 000

470 000

580 000

Общо средства

100 800

854 662

1 794 676

3 656 828

2 584 157

2 847 0018.2. Други необходими ресурси

Важен фактор в развитието на социалните услуги е кадровата осигуреност на действащите и предвидените за разкриване заведения за социални услуги. Общината трябва да предвиди средства за преквалификация на работещите социални работници и придобиване на подходяща квалификация за тези, които се предвижда да постъпят в сектора на работа през следващия период. Наред с това подходяща квалификация и преквалификация трябва да придобият и общинските служители, които са отговорни за социалните дейности. Така че към групата на обучаващите трябва да се предвидят и работещите сега общински служители, както и предвидените допълнително минимум две лица за общината. Във връзка с това е подходящо да се формират партньорства с обучаващи организации и институции за организиране на обучителни курсове, финансирани по оперативните програми (ОП Развитие на човешките ресурси и ОП Административен капацитет).

С оглед на териториалното разполагане на социалните услуги, общината трябва да направи пълен списък на възможните обекти (сгради, помещения и пр.), които могат да се използват за разкриване на социални услуги. Такъв на този етап липсва. Възможните обекти трябва да са съобразени с визията за развитие на социалните услуги, заложена в стратегията, като се елиминира всякакво маргинализиране на тяхното предоставяне.

Към средствата, които непосредствено се предвиждат за развитие на социалните услуги, трябва да се добавят и тези, които в значителна степен подобряват социалния статус на нуждаещите се. Те се отнасят към други бюджетни функции (по Единната бюджетна класификация), но могат да доведат до елиминиране на някои потребности от социални услуги. Става дума за изграждане на общински социални жилища за бедни и самотни семейства, за подобряване на транспортните връзки между общинските центрове и селищата от общината, като се стимулира развитието на частната инициатива..Наред с това общината има сериозни възможности за развитие на различни клонове на икономиката в своя район, като се имат предвид някои от мерките по ОП „Развитие на селските райони", ОП "Регионално развитие", другите оперативни програми и програмите за трансгранично сътрудничество.

9. Заключение
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Балчик (2011-2015) е изработена от териториална работна група, в която са включени представители на общинска администрация, на Дирекция СП – община Балчик. Обсъдена е от всички заинтересовани страни и е приета от Общински съвет – Балчик. Така приета стратегията остава отворена за изменения и допълнения.


Каталог: files -> upload
upload -> Eкскурзии в Обединените Арабски Емирства Екскурзия в Дубай – Източната Приказка
upload -> Община Видин Видинска Света Митрополия Великденски празници – 2015 г
upload -> Конкурс за детска рисунка в цдг №9 "Арабела"- гр. Видин. 10 септември 10. 00 часа Провеждане на конкурс за детска рисунка в цдг„Иглика" гр. Белоградчик
upload -> Властелинът на ефира“ в лабиринта на подмятанията
upload -> Община балчик т е Х н и ч е с к о
upload -> Програма европейска нощ на музеите- 21 май 2016 г. Национален литературен музей


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница