Одобрявам: димитър димитров, ръководител мер софия област документациястраница1/10
Дата30.07.2018
Размер1.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10ОДОБРЯВАМ:


ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ,

РЪКОВОДИТЕЛ МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ

ДОКУМЕНТАЦИЯ
РЕФ. № МЕР София област 2014/ 62ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА на договаряне

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Предмет: „Доставка на командни шкафове за МЕР София област””


София, октомври 2014 г.С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


Раздел І: Покана за участие в процедурата

Раздел ІI: Пълно описание на обекта на поръчката

Раздел ІІІ: Технически спецификации

Раздел ІV: правила за провеждане на договарянето

Раздел V: Указания към участниците

Раздел VI: Образец на първоначална оферта


Раздел VII: Образци на документи, неразделна част от първоначалната оферта

Раздел VІІІ: Проект на договор

Раздел ІХ: Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор

РАЗДЕЛ I. покана за участие в процедурата

факс 0884148889;
Уважаеми ГОСПОДА,

На основание Решение № Р-72/30.10.2014г. на Ръководителя на МЕР София област за провеждане на процедура на договаряне с предмет: : „Доставка на командни шкафове за МЕР София област”, чрез използване на създадената система за предварителен подбор /СПП/ с предмет: „Доставка на командни и релейни шкафове, лицеви панели и монтажни плочи” открита с решение №.1455/08.12.2011г. и публикувано обявление в АОП под УНП 01379-2011-0126 Ви отправям покана за представяне на първоначална оферта и участие в договарянето при следните условия:1. Вид на процедурата: договаряне с обявление.

2. обект на поръчката: доставка, включващa доставка на командни шкафове .

3. Срок за изпълнение на поръчката: еднократна доставка до 60 календарни дни , считано от датата на влизане на договора в сила

4. Гаранция за изпълнение на договора: 3% от стойността на договора .

5. Цена и начин на плащане: съгласно условията на проекта на договор.

6. Срок на валидност на офертата: минимум 90 календарни дни.

7. Критерий за оценка на офертите: „най-ниска цена”

8. Условия за получаване на документацията за участие:

Документацията за участие може да бъде получена безплатно от 8.00 до 16.00 часа на адреса на възложителя – София, бул. Европа № 2 – сектор ОИРД. Началният срок за получаване на документацията за участие е датата на изпращането на поканата. При поискване, документацията за участие може да бъде изпратена и по E-mail адрес.9. Срок за подаване на първоначалната оферта: Офертата се подава в 1 екземпляр в запечатан непрозрачен плик в деловодството на адреса на възложителя: гр. София, бул. Европа № 2 до 14 часа на 14.11.2014г.

10. договарянето ще се проведе на 17.11.2014г. от 14.00 часа на адреса на възложителя, ет. 1, стая 3- заседателна зала.
Лица за контакти:

по технически въпроси: Симеон Георгиев – тел. 028121857, E-mail –s.georgiev@sfo.eso.bg

по процедурни въпроси: Христо Иванов – тел.02 8121830, 0887929221
С уважение,
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ,

РЪКОВОДИТЕЛ МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ

РАЗДЕЛ ІI. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА 1. Пълно описание на поръчката:

Пълното описание на обекта на настоящата обществена поръчка подробно е дадено в документацията на създадената Система за предварителен подбор на изпълнители (СПП) с предмет: „Доставка на командни и релейни шкафове, лицеви панели и монтажни плочи”.

В Раздел ІII: Технически спецификации от настоящите приложения са описани специфичните изисквания към конкретната доставка, която представлява предмет на текущата процедура.

ІІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Обща част

В настоящите технически спецификации са посочени основните технически изисквания, на които трябва да отговарят доставяните командни шкафове. Те ще се използват при подмяна на съществуващи командни шкафове в открити разпределителни уредби на елекрически подстанции.

Командните шкафове ще се използват за управление на присъединения 110 kV в открити разпределителни уредби на следните електрически подстанции

п/ст Елин Пелин 110/20kV, пет броя

п/ст "Етрополе" 110/20 kV, един брой

п/ст "Самоков" 110/20 kV един брой

П/ст Априлово 110/20кV Два броя

п/ст София запад 400/110кV три броя2. Обем на поръчката

Типовете командни шкафове и количествата за доставка са посочени в Таблица 1.Таблица 1Oписание материал

Мерна е-ца

К-во

 

КОМАНДНИ ШКАФОВЕ

 

 

1

КШ-I-002

Бр.

3

2

КШ-I-005

Бр.

1

3

КШ-I-006

Бр.

1

4

КШ-I-009

Бр.

1

5

КШ-I-029

Бр.

3

6

КШ – Реактор клон 1 и клон 2

Бр.

2

7

КШ– Реактор клон 3 (0)

Бр.

1


II. Технически спецификации за изработване на командните шкафове /КШ/

1. Предназначение

Командните шкафове ще се използват за управление на присъединения 110 kV и 400 kV в открити разпределителни уредби на електрически подстанции.


2. Стандарти и норми

Всички командни шкафове обект на доставка трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти: • БДС EN 60439-1:1999/A1:2006 - Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1: Типово изпитани и частично типово изпитани комплектни комутационни устройства (IEC 60439-1:1999/A1:2004)

 • БДС EN 60439-1:2002 - Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1: Типово изпитани и частично типово изпитани комплектни комутационни устройства (IEC 60439-1:1999+A1:2004)

 • БДС HD 60364-4-41:2007 - Електрически уредби за ниско напрежение. Част 4-41: Защити за безопасност. Защита срещу поражения от електрически ток (IEC 60364-4-41:2005, с промени)

 • БДС EN ISO 12944 - Бои и лакове. Корозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи

 • БДС 1212:1970 - Оцветявания отличителни за голи проводници и шини. Технически изисквания

 • БДС EN ISO 2081:2009 - Метални и други неорганични покрития. Електроотложени покрития от цинк с допълнителни обработки върху чугун или стомана (ISO 2081:2008)

 • БДС EN 12476:2002 - Фосфатни конверсионни покрития за метали. Метод за определяне на изискванията

 • БДС EN 60529+A1:2004 - Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989 + A1:1999)


3. Основни изисквания към командните шкафове

3.1. Общи изисквания

Ще се доставят окомплектовани с апаратура метални шкафове от затворен тип, стоящи, за неподвижен монтаж върху бетонови фундаменти. За всеки тип шкаф Възложителят предоставя конструктивни чертежи, чертежи с разположение на апаратурата и монтажни схеми в Приложение 1. Окомплектовката на всеки шкаф е дадена в Приложение 2. Минималните изисквания към апаратурата и материалите, използвани за окомплектоване на командните шкафове са посочени в Приложение 3.

Командните шкафове /КШ/ ще се приемат след преминали успешно проверки и изпитания в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-1:1999 т. 8.2.7; 8.3.1; 8.3.2; 8.3.3 и 8.3.4 и в съответствие на настоящите технически изисквания. За всеки доставян шкаф трябва да бъде представен протокол за успешно преминати заводски изпитания.

След изработване на 1 бр. КШ, Изпълнителят да информира Възложителя и покани негови специалисти за осъществяване на контрол при изработката. При забелязване от страна на Възложителя на пропуски от страна на Изпълнителя, последният е длъжен да извърши съответните корекции. По нататъшното изпълнение на поръчката ще се осъществи само след одобрение от страна на Възложителя на предоставения шкаф и подписване на приемателен протокол.

Командните шкафове трябва да осигуряват надеждна защита срещу поражения от електрически ток в съответствие с БДС HD 60364-4-41. За защитно заземяване на кабелите, металните нетоководещи части на шкафовете, корпусите на комутационната апаратура и др. в шкафа да се монтира заземителна медна шина с размери 20/3 mm, окомплектована със заземителни болтове. Заземителната шина и заземителните болтове на шкафа да са свързани електрически.

На всеки шкаф да се постави трайна табела със следното съдържание:

Производител

Тип

Степен на защитаРазмери

Маса


Всеки КШ трябва да се доставя с всички необходими за нормалната експлоатация принадлежности, включително ключове и специални инструменти при необходимост.

Шкафовете да се доставят изпитани и окомплектовани със съответните сертификати и декларации за съответствие, в транспортна опаковка, предпазваща ги сигурно от външни въздействия по време на транспорт и съхранение на склад. Доставчика трябва да предостави указания, относно условията за съхранение на шкафовете до въвеждането им в експлоатация.

На всяка транспортна опаковка трайно се нанасят най-малко следните данни:

Наименование/тип

Габаритни размери

Маса


Места за прикачване

Условия за съхранение


3.2.Специални изисквания

3.2.1. Механична част

Шкафовете трябва да са изработени от материали, способни да издържат механичните, електрическите и топлинни натоварвания, както и въздействията на влага, които могат да се наблюдават при нормални експлоатационни условия. Системата за антикорозионна защита трябва да отговаря на изискванията на БДС EN ISO 12944-5 за категория на околната среда С3 и дълготрайност на покритието съгласно БДС EN ISO 12944-1 т.4.4 – категория Н /над 15 години/. Всички обвивки и разделни стени /прегради/, конзоли за закрепване на детайли, включително средствата за закрепване на врати и други подобни, трябва да притежават достатъчна механична якост, за да издържат натоварванията, на които могат да бъдат изложени при нормална експлоатация.

Металната обвивка на шкафовете трябва да бъде изработена по възможност от цели листове нисковъглеродна стоманена ламарина с дебелина не по-малко от 2 mm – заварена конструкция. Шевовете на заварките трябва да бъдат непрекъснати. Шкафовете ще бъдат с необслужваема задна страна. Конструкцията на шкафа в монтирано положение трябва да осигурява отлична механична устойчивост. Използваните материали за антикорозионна защита трябва да са устойчиви на въздействието на компонентите на околната среда – UV радиация, корозионното въздействие на въздушното замърсяване, високи температури, дъждове, обледяване, сняг, вятър или други фактори характерни за околната среда.

Цветовото оформление да бъде светло сиво – RAL 7032 – гладка повърхност /или шагрен – повърхност портокалова кора/.

Металната обвивка на шкафовете може да бъде изработена и от неръждаема стоманена ламарина със съответната дебелина, гарантираща механичната здравина.

Всички шкафове ще бъдат окомплектовани с една метална предна вертикална врата, направена от стоманена ламарина със същата дебелина, от която е направен шкафа. Вратата трябва да осигурява стабилно затваряне, да бъде лесна за монтаж и демонтаж върху шкафа и да се отваря отляво надясно.

С оглед осигуряването на необходимата твърдост, предотвратяваща измятане, е допустимо използването на усилващи вътрешни профили. Всяка врата ще се уплътнява чрез качествено, непрекъснато формовано полиуретаново уплътнение, гарантиращо степен на защита IP54 в съответствие с БДС EN 60529+A1:2004.

Всяка врата да бъде прикрепена към основната конструкция чрез панти, с възможност за смазване. Пантите трябва да са изработени от корозионноустойчив материал и да осигуряват възможност за сваляне на вратата. Конструктивното им изпълнение трябва да позволява вратата да се отваря на ъгъл не по-малко от 150º. Вратата да се фиксира в затворено положение чрез самоцентриращ се в не по-малко от три точки затварящ корозионно защитен механизъм, да е защитно заземена чрез гъвкав изолиран проводник и да е снабдена с противозатварящо се устройство /фиксатор в отворено положение (anti-locking safety device)/. От вътрешната и страна да се предвиди джоб за съхранение на чертежи.

Неподвижната монтажна плоча ще бъде изработена от стоманена ламарина с дебелина не по-малко от 2.5 mm, електрогалванично поцинкована и неперфорирана. Подвижната монтажна плоча да бъде изработена от същият материал и боядисана както обвивката на таблото и монтирана на панти с възможност за отваряне на 90º.

Фиксирането на неподвижната монтажна плоча в работно положение ще става откъм задната и страна върху опори.

Фиксирането на подвижната монтажна плоча в работно положение ще става с две болтови съединения или по някакъв друг начин, предполагащ лесно отвиване и завиване без използване на инструмент /перчата гайка или др./. Подвижната монтажна плоча трябва да е защитно заземена чрез гъвкав изолиран проводник.

На дъното на шкафа трябва да се изпълнят отвори с щуцери за преминаване на входящите и изходящите кабели.

За всеки шкаф да се предвиди и монтажна основа с демонтируем преден капак.

Монтажната основа ще се свързва с останалата част на шкафа чрез болтови връзки. Обвивката на основата да се изработи от ламарина с дебелина не по-малка от тази, от която е изработена основната част на шкафа. Антикорозионната обработка на основата трябва да бъде еднаква с тази на основната част. Конструкцията на основата трябва да гарантира отлична механична устойчивост. Прикрепването към бетоновите фундаменти ще става чрез анкерни болтове, за които трябва да се предвидят отвори със съответния диаметър.

За подобряване на защитните качества на шкафа срещу дъжд, сняг и нагряване от слънчевата радиация да се предвиди втори защитен покрив, конструктивно разработен така, че да образува затворено пространство /кутия/. Горната повърхност трябва да отвежда атмосферните води без всякакъв остатък.

На шкафа да се предвидят минимум две точки за заземяване – съответно отвън и отвътре.

Минималният проектен живот на шкафовете да бъде 25 години.
3.2.2. Антикорозионна защита

Антикорозионната защита трябва да се изпълни в два основни етапа:Първи етап – осъществяване на необходимата корозионна защита и адхезия на следващото покритие. Допуска се да се изпълни по два начина:

- чрез галванично цинково покритие в съответствие с БДС EN ISO 2081 с минимална локална дебелина 25 µm. За осигуряване на добра адхезия между цинковото покритие и бояджийското такова, както и добър външен вид на изделията да се приложи алтернативна обработка - например фосфатиране. Класификационен код на галваничното цинково покритие - Fe/Zn25

- чрез фосфатно конверсионно покритие – железен фосфат /FePh/ означение – БДС EN 12476 – Fe/FePh/r/1/Т2/T1. Маса на единица площ на железното фосфатното покритие от 0,1 до ≤ 1g/m². Или цинково-фосфатно покритие /Znph/ означение БДС EN 12476 – Fe/ZnPh/r/3/Т2/T1, маса на единица площ на цинковото фосфатно покритие - ≥ 3g/m².

Втори етап – ще се изпълни чрез нанасяне на бояджийско покритие върху външните и вътрешните стоманени повърхности на обвивката на шкафа, основата и подвижната монтажна плоча, изпълнено чрез електростатично прахово нанасяне с епоксидно-полиестерно свързващо вещество и последващ полимеризационен процес в сушилна камера. Минимална дебелина на покритието - 60 µm.

Забележка: Ако КШ се изработва от неръждаема стомана, то изпълнението на първи етап не е задължително.
3.2.3. Електрическа част

Възложителя предоставя чертежи на фасадата, разположение на апаратурата и клеморедите в шкафа, както и монтажни схеми за изпълнение на електрическите връзки за всеки тип команден шкаф. На подвижната монтажна плоча ще се монтират пакетни ключове и бутони за управление, както и светлинни индикатори показващи положението на съоръженията (включено/изключено).

Върху подвижната монтажна плоча се изпълнява мнемосхема с оцветяване и надписване съгласно БДС 1212:1970 в следните цветове:


 • червен – за уредба 110 kV;

 • черен – за уредба 400 kV.

На неподвижната монтажна плоча ще се монтират клемореди и комутационна апаратура (автоматични предпазители, помощни релета и др.), както и кабелни канали, в които да се положи монтажния проводник. Апаратурата, клеморедите и кабелните канали да бъдат разположени на монтажните плочи, по начин позволяващ удобно прикрепване, обслужване и следене.

Във всеки шкаф да се монтират осветително тяло с ключ, монофазен контакт за напрежение 220 V AC, защитен с автоматичен предпазител с номинален ток 16А и трифазен контакт, защитен с автоматични предпазители с номинален ток 25 А. За защита от образуване на конденз, във всеки шкаф да се монтират нагревател /и/ с подходяща мощност и терморегулатор управляващ тяхната работа и отвори с вентилационни капаци .

Вътрешните проводникови връзки за КШ се реализират с многожичен /гъвкав/ проводник, като краищата трябва да са кербовани /кримпвани/. Всяко от жилата да е двустранно маркирано посредством обозначителен пръстен /бананка/. Маркировката да носи информация за номера на жилото и адреса на присъединяване на двата му края.

Маркировъчните пръстени (бананките) се надписват се във формат


XXX:NN; YYY; ZZZ:NN;

където:


XXX – е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура (устройство, клеморед и пр.), към което отива проводника, съдържа букви и/или цифри, но никога само цифри.

YYY е сигналът, който се пренася, например 133 (сигнал за изключване), съдържа букви и/или цифри, но никога само букви.

ZZZ е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура, от което тръгва проводника, съдържа букви и/или цифри, но никога само цифри.

със символът “NN” (само цифри) e означен номерът на клемата на апаратурата.


Пример: 1АП:2

101


X21:25.

Надписите се поставят върху различните стени на бананките разделно, като се редуват отляво надясно по посока на надписа. Те трябва да бъдат изпълнени с неизтриваем и неизбледняващ устойчив флумастер тип Phoenix Contact 0,5, Beishift 0,5 или друг аналогичен. Не се допуска надписване с флумастери, неотговарящи на посочените изисквания.

Цялата вторична комутация за КШ трябва да се изпълни съгласно предоставените от Възложителя схеми в съответствие с изискванията на стандарта и настоящите технически изисквания при следните минимални сечения на проводниците:


 • токови вериги – 2,5 mm2

 • напреженови вериги – 1,5 mm2

 • оперативни вериги и вериги за сигнализация – 1,5 mm2, освен ако в проектната документация не е предвидено друго.

Да се предвидят всички необходими приспособления за добра аранжировка на кабелните жила и тяхното прикрепване към кабелните канали.

За апаратурата, монтирана на отваряемата монтажна плоча да се изпълнят надписи от предната и задната страна. За апаратурата, монтирана в шкафа да се изпълнят надписи на лицето на монтажната плоча. Всички апарати, клемореди и клеми да се маркират с трайна неизбеляваща и неизтриваща се маркировка.

Отделните вътрешни вериги да бъдат положени в кабелни канали във вътрешността на шкафа.
Доставката на всички материали необходими за оборудването на командните шкафове е задължение на Изпълнителя.

III. Гаранционен период

Доставчикът ще гарантира за качеството на доставяното оборудване от датата на пускането му в експлоатация. При поява на дефекти, те ще бъдат своевременно отстранявани, а при невъзможност за тяхното отстраняване, дефектиралото оборудване ще бъде подменяно от Доставчика във възможния най-кратък срок. Всички гаранции на подмененото оборудване ще текат от датата на неговата подмяна. Гаранционната поддръжка на оборудването е 24 месеца, считано от датата на пускането му в експлоатация.

Минималният проектен живот на командните шкафове да бъде не по-малко от 25 години.
IV. Опаковка, транспорт и съхранение

Фабричната опаковка е задължение на Доставчика. Описаното по-горе оборудване трябва да бъде доставяно в подходяща опаковка. Тя трябва да предпазва стоката от външни въздействия по време на транспорт и съхранение на склад. Доставчикът трябва да даде указания за правилното съхранение на всеки артикул.


Приложения

1. Конструктивни чертежи, чертежи с разположение на апаратурата и монтажни схеми за изработка на командни шкафове.

2. Окомплектовка на различните типове командни шкафове.

V. Минимални изисквания към влаганите апаратура и материали
1. Клеми и аксесоари към тях

1.1. Предназначение

Клемите са предназначени за присъединяване на кръгли медни проводници за токови, напреженови и оперативни вериги.1.2.Стандарти и норми

Клемите трябва да бъдат произведени и изпитани съгласно БДС EN 60947-7-1 или друг еквивалентен стандарт/ стандарти.1.3. Основни изисквания към клемите

3.1 Проводниците трябва да се присъединяват към клемите с винтово закрепване с неотслабваща сила на притискане при вибрации и стареене.

3.2 Проводимите и притискащи части да са устойчиви срещу електролитна корозия и ръжда.

3.3 Да гарантират клас на негоримост – V0 съгласно UL 94.

3.4 Повишена устойчивост на чупене.

3.5 Изолационният материал да не абсорбира влага.

3.6 Клемите да са с гнездо за поставяне на етикет.

3.7 Клемите да се монтират върху универсална рейка (DIN шина с размери 35х7.5mm).

3.8 Възможност за видимо разделяне на оперативните вериги по предназначение /чрез поставяне на разделителни пластини/.

3.9 Възможност за монтаж на фиксирани мостове до 10 полюса.

3.10 Възможност за монтаж на тест букси /за разкъсваеми клеми/.

3.11 Разкъсваеми клеми: • пофазно шунтиране на токовите вериги към ТТ с подвижни (фиксирани към клемата) или преносими изолирани мостове, съгласно приложената схема /фиг.1, 2 и 3/;

 • видимо разкъсване на токовите вериги след шунтиране;

 • възможност за монтаж на тест букса за включване на товарно устройство за тестване на релейна защита;

 • възможност за включване на измервателни уреди от двете страни на клемата;


2. Автоматични предпазители и сигнални контакти към тяхПоделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница