Одобрявам: димитър димитров, ръководител мер софия област документациястраница10/10
Дата30.07.2018
Размер1.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
РАЗДЕЛ VІІІ. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Д О Г О В О Р
№………………/……………..2014 г.
Днес, ............... 2014 г., в гр. София, между:
ЕСО ЕАД, МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ , вписан в търговския регистър по ф.д. №16298/2006 год. на СГС, БУЛСТАТ 1752013040012, гр.София бул.Европа №2, представляван от Димитър Петров Димитров – Ръководител МЕР - София област, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и
…………..................................................…… със седалище и адрес на управление гр. …………….., ЕИК …………, Ид. номер по ЗДДС …………, представлявано от ………………. – …………………., наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

На основание решение на Възложителя за определяне на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на командни шкафове за МЕР София област”, се сключи този договор за следното:


1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И ЦЕНИ

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да заплати доставени командни шкафове (по-нататък наричани за краткост „стока”), съгласно този договор и приложенията към него.

1.1. Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати за цялостното изпълнение на поръчката е ....................... лева (……………………………………………………………….) без ДДС, съгласно единичните цени в лева без ДДС от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които не подлежат на промяна за срока на изпълнение на договора.

Цените се разбират DDP (INCOTERMS 2010) склад на МЕР София област, включително опаковка, маркировка и всички такси на територията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително застраховката за транзита по време на транспорта до краен получател в Република България.

1.2. Задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е да извърши митническото освобождаване на стоките от внос, ако има такова.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписване на договора да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнението му в размер ..................... лева, представляващи 3% (три процента) от стойността на договора. Гаранцията се представя под формата на неотменяема, безусловна банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или парична сума, внесена в касата или по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

2.2. Гаранцията е платима на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като компенсация за вреди, причинени от неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранция за изпълнение до 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.1.

2.4. При липса на претенции, гаранцията за изпълнение на договора или не инкасираната част от нея се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изтичане на срока по чл. 2.3. на договора, без да дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли у него.


3. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Стойността на доставката ще бъде платена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след получаване на стоката, чрез банков превод в срок до 30 календарни дни и след представяне на следните документи:

а) оригинални приемателно-предавателни протоколи за извършената доставка;

б) протоколи от заводски изпитания за всеки шкаф

в) протокол от приемане на предоставения образец

г) оригинална данъчна фактура за стойността на приетата стока по приемно предавателен протокол, издадена не по-късно от 5 дни след датата на приемателно-предавателен протокол; . Отговорното лице по договора отбелязва на гърба на фактурата датата на получаване. При закъснение доставчикът търпи санкции съгласно точка 9.1 от настоящия договор

3.2. Срокът за плащане започва да тече от датата на получаване на фактурата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ДОСТАВКА

4.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и приключва с подписване на последния приемателно-предавателен протоколот двете страни.

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави стоката в срок ....……………календарни дни от сключването на настоящия договор.

За дата на доставка ще се счита датата на съответния приемо-предавателен протокол, подписан между представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в мястото на доставка.

4.3. За място на доставка се определят: франко склад


  • гр.София – МЕР София област, бул. „Европа” № 2


5. ОПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ИЗВЕСТИЕ ЗА ЕКСПЕДИЦИЯ

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да достави стоките в стандартна експортна опаковка, подходяща да предпази стоките от повреди по време на транспорта, товарене и разтоварване, съответстваща на вида и начина на транспорта съгласно техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

На всяка транспортна опаковка трайно се нанасят най-малко следните данни:

Наименование/тип

Габаритни размери

Маса


Места за прикачване

Условия за съхранение

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде отговорен за повреди на стоките, дължащи се на неподходяща опаковка или опаковка от некачествени/неподходящи материали.

5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /отговорното лице по договора / писмено уведомление за датата на доставка на стоката, не по–късно от 3 дни преди датата на доставка. В уведомлението доставчикът посочва количествата и номенклатурата на доставяните материали, съпровождащите ги транспортни документи и представител на доставчика /упълномощено лице/, който ще присъства при приемането на стоката.

5.4. Всички разходи, възникнали като резултат от неточност в документите или закъснение, ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО

6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставените стоки са нови, неизползвани, произведени през последните 24 месеца. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира също, че доставените по този договор стоки нямат дефекти, резултат от лошокачествени материали, качеството на изработката или от някакво действие или пропуск на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които могат да се появят при нормалната експлоатация на доставените стоки при съществуващите условия в страната на крайния получател. Качеството на стоките трябва да отговаря на условията на този договор.

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че монтираните материали ще отговарят на параметрите, определени в този договор, техническите спецификации от създадената СПП с предмет „Доставка на командни шкафове за МЕР София област” и приложените технически спецификации към настоящия договор. Гаранционният период на стоката, предмет на този договор, е .................................. от датата на доставка (датата на приемателно-предавателния протокол).

6.3. В случай, че по време на гаранционния период бъдат установени един или повече дефекти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подмени повредените стоки във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 30 дни от датата на получаване на уведомлението. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за откритите дефекти писмено. Всички разходи, свързани с подмяната на дефектната стока по време на гаранционния срок ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.4. Ако след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, не смени дефектната стока в сроковете, посочени по-горе в чл. 6.3. от този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предприеме необходимите мерки за подмяна на дефектната стока, като риска и разходите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без това да пречи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси правата си по този договор.

6.5. Гаранционният срок на подменени стоки е съгласно чл. 6.2. от този договор, считано от датата на подмяната.

6.6. Гаранционният срок по чл. 6.2 ще бъде съответно удължен, при условие, че изделието не може да бъде пуснато в експлоатация или експлоатацията му бъде преустановена по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
7. ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ДОГОВОРНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разгласи договора, някоя клауза от него или някоя спецификация, образец, мостра или информация, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от негово име на което и да е лице.

7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да използува документи или информация, изброени в член 7.1. на този договор, освен за целите свързани с изпълнението на договора.
8. ПАТЕНТНИ ПРАВА

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира патентната чистота на продаваната от него стока, предмет на този договор и всички части от нея.

8.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички претърпени от него вреди по искове срещу него от страна на трети лица, претендиращи за патентни права върху стоката или части от него. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава съгласието си да бъде привличан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като подпомагаща страна (трето лице) по всички такива производства, заведени срещу него.

9. НЕУСТОЙКИ
9.1. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ закъснее с доставката на стоките, както е договорено в чл. 4 на този договор (с изключение на случаите на форс мажор), задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е да плати неустойки в размер на законната лихва върху стойността на всяка закъсняла доставка за периода на забавата, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка.

9.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка при доставка на некачествени стоки. Тези стоки ще се считат за недоставени и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще плати неустойка в размера, посочен в т. 9.1 от този договор до датата, на която същите бъдат заменени с нови.

9.3. . В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ закъснее да плати, както е уговорено в този договор (с изключение на форс мажор), той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва върху стойността на неизплатената сума за периода на забавата.

9.4. Неустойките по този договор се заплащат в срок до 10 работни дни от датата на претенцията. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, ако в определения срок за плащане на неустойката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да плати, да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение или от фактурираните суми.


10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

10.1. Договорът може да бъде прекратен при следните случаи:

10.1.1. Непреодолима сила, съгласно чл. 12.

10.1.2. В случай на взаимно съгласие между страните, при което се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите им отношения до момента на прекратяването.

10.1.3. Възложителят може, без това да попречи на търсенето на друго обезщетение за нарушаване на договора, чрез писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да развали договора частично или изцяло:

а) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да достави част или цялата стока за повече от 30 дни след договорения срок за доставка;

б) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да изпълни някое свое друго задължение по договора и ако не е предприел мерки за изпълнението му до 30 дни след като е бил писмено уведомен за това.

10.1.4. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора изцяло или частично, съгласно чл. 10.1.3 от този договор, той може да достави стока, подобна на недоставената или негодната и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде отговорен за всички необходими допълнителни разходи за това подобно оборудване, удостоверени с необходимите първични документи. Въпреки това ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще продължи изпълнението на този договор в частта, в която не е прекратен.

10.1.5. В случай на прекратяване на договора изцяло или частично по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички направени разходи, свързани с предмета на договора, удостоверени с необходимите първични документи, до момента на прекратяването, с изключение на разходите, свързани с непрекратената част от договора, като за случая страните подписват протокол, уреждащ финансовите им взаимоотношения.

10.1.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора с писмено предизвестие.

10.1.7. В случаите на чл. 10.1.4., 10.1.5. и 10.1.6., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди или пропуснати ползи.
11. ПРЕКРАТЯВАНЕ ПОРАДИ НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ

11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора чрез писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без компенсации за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на някакво право на действие или удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


12. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

12.1.Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независещо от волята на страните, включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление.

12.2.Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в три дневен срок другата страна в какво се състои същата. При неизпълнение на това задължение се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форс мажор, издаден по съответния ред от БТПП, гр. София.

12.3.Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

12.4.Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10 дневно предизвестие. В този случай не се налагат санкции и неустойки не се дължат.
13. АРБИТРАЖ

13.1. Всички спорове, възникнали при тълкуването или изпълнението на този договор, неговите Приложения или прилежащите към него документи, ще бъдат решавани по взаимно съгласие въз основа на договаряне.

13.2. Ако страните не постигнат съгласие до 30 дни след започване на преговорите, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори, а при непостигане на съгласие - спорът се отнася за решаване от компетентния съд. Приложимо право е българското.

13.3. Отнасянето към съда не трябва да бъде причина за прекъсване изпълнението на другите задължения по този договор.


14. ТЪЛКУВАНЕ

14.1.Тълкуването на специалните търговски изрази ще бъде в съответствие с INCOTERMS 2010, издаден от Международната търговска камара в Париж.


15. ОБЩИ УСЛОВИЯ

15.1. Изпълнителят няма право да прехвърля на трета страна изпълнението на задълженията по този договор без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

15.2. Доставчикът следва да планира пристигането на доставката в съответния склад на МЕР само в работни дни не по-късно от 12.00 часа на съответния ден. В складовете стоката се приема по реда на пристигане на доставките. Ако цялото доставено количество материали не може да бъде прието в рамките на работния ден, се съставя приемо-предавателен протокол за приетото количество. Приемането продължава на следващия работен ден. Възложителят не носи отговорност за съхранение на неприетата стока.

15.3. Не се пристъпва към разтоварване на пристигнала стока, ако на място в склада не присъства упълномощен представител на доставчика. Представителя на доставчика присъства на място през цялото време при разтоварване и преброяване на стоката.

15.4. Доставените материали се приемат с приемо-предавателен протокол подписан в три оригинални екземпляра от представителите на възложителя и представителя на доставчика. Един екземпляр се съхранява от МОЛ на склада, за който е доставката. Другите екземпляри остават в представителя на доставчика.

15.5. В случай, че по време на разтоварване на стоката се констатират дефекти (нарушена цялост, разкъсване, смачкване, овлажняване, подгизване...) по опаковките (кашони, сандъци, палети) на доставените стоки или по време на броене на разтоварените стоки се констатират несъответствия между преброените количества и описаните количества в предоставените транспортни документи (опаковачен лист, товарителници и други), се съставя констативен протокол, в които се описват подробно всички обстоятелства и факти, установени в процеса на разтоварване или преброяване на доставената стока. Приемат се реалното количество доставени и годни материали. Дефектните такива не се приемат.

15.6. Отговорното лице по договора следи за изпълнението на условията по договора. При констатирани несъответствия между приемо-предавателния протокол и изискванията по договор за срокове, количества и номенклатури, подготвя документи от името на възложителя за предявяване на претенции към доставчика.

15.7. Този договор влиза в сила след изпълнение след подписването му от двете страни и представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на гаранция за изпълнение

16.Неразделна част от от договора са

16.1. Технически изисквания и спецификации от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

16. 2. Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приложенията към нея.

Този договор е съставен в два екземпляра на български език, по един за всяка от страните.ИЗПЪЛНИТЕЛ : ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РАЗДЕЛ ІХ. образец за банкова гаранция за изпълнение на договор
До

ЕСО ЕАД

МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ

гр. София – 1360

бул."Европа" № 2

Известени сме, че нашият Клиент, (наименование и адрес на участника), наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № / г. (посочва се № и дата на Решението за класиране) е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: (наименование на поръчката дадено от възложителя), с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на % (посочва се размера от Обявлението) от общата стойност на поръчката, а именно (словом: ) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адрес на Банката), с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават (словом: ) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, без каквито и други доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на 30-я ден, след изтичане срока на договора, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

 

Подпис и печат,(БАНКА)


- -Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница