Одобрявам: емил костадинов ръководител мер русе п у б л и ч н а п о к а н астраница1/3
Дата08.05.2017
Размер0.51 Mb.
  1   2   3


ОДОБРЯВАМ:


ЕМИЛ КОСТАДИНОВ

РЪКОВОДИТЕЛ МЕР РУСЕП У Б Л И Ч Н А П О К А Н А
Реф.№ 15-10-13 - 3ПП

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ:

Изграждане на оптична връзка между п/ст Русе и база на МЕР Русе”

Русе 2013 г.

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОПТИЧНА ВРЪЗКА МЕЖДУ П/СТ РУСЕ И БАЗА НА МЕР РУСЕ”
І.Пълно описание на обекта на поръчката

ІІ.Технически спецификации

ІІІ.Oбразец на оферта

ІV.Образец на техническо предложение

V.Образец на ценово предложение

VІ.Образци на декларации

VІІ. Образец на банкова гаранция

VІІІ. Указания към участниците

ІХ. Проект на договор

I. Пълно описание на обекта на поръчката

1. Място на изпълнение на поръчката:

Настоящата поръчка е за изграждане на информационна мрежа на МЕР Русе, свързваща централната сграда на ул.”Борисова” 27 със следните административни сгради: • п/ст Образцов чифлик ;

 • п/ст Русе ;

 • база МЕР Русе, ул.”Юндола” №1А.

2. Съществуващо положение:

Оптична свързаност съществува между: • п/ст Образцов чифлик – п/ст Русе – приблизително разстояние между тях около 10 км.

 • п/ст Русе – Административна сграда на ул.”Борисова” №27 - приблизително разстояние между тях около 4 км.


3. Обем на поръчката:

Целта е изграждане, сплайсване, измерване и активиране на оптична свързаност за пренос на данни между сградите посочени в т.1, доставка на активно оборудване, монтаж и свързване към крайни устройства. Изпълнителят, който ще изгради оптичната свързаност следва да поддържа техническо обезпечаване с квалифицирани специалисти и техника, с която да реагира и до четири часа да отстранява всички възникнали проблеми, прекъсване на свързаността и други възпрепятстващи преноса на данни по мрежата, съгласно гаранционния срок, но не по-малко от 60 месеца.

Необходимо е да се изгради ново оптично трасе между п/ст Русе и база МЕР Русе . То да минава през съществуващия колектор на силовите кабели. Оптичния кабел да се изтегли в предпазни тръби HDPE, с подходящ диаметър. Тръбната мрежа да е отделена от другата мрежа и обозначена. При поставяне и укрепване на тръбите трябва да се спазват някои изисквания: подвеждането на тръбите трябва да се направи така, че да не се кръстосват с другите кабели; не трябва да се кръстосват и свободни отвори от каналната мрежа; радиусите на огъване на тръбите, съответно и на оптичния кабел, не трябва да са по-малки от минимално допустимия радиус на огъване, който обикновено е (10 до 15) хD, където D е диаметъра на тръбата, съответно оптичния кабел. Съединяването на тръбите трябва да става със съединител тип холендер с подходящ диаметър, или с черупки, като те трябва да бъдат добре изолирани. Предпазните тръби HDPE да бъдат укрепени към съществуващите скари в колектора. На всяка от крайните точки трябва да бъде оставен технически резерв на оптичен кабел – около 30м., навит на стойка на стената. Там където няма съществуващо трасе е необходимо да се изкопае ръчно, но не по-малко от 0,5м дълбоко. Основата на изкопа трябва да е подравнена, да няма твърди предмети като камъни, буци и пр. За подравняване на основата на изкопа и уплътняване на предпазната тръба да се използва пясък. Да има маркировка със сигнална лента. Всички направени изкопи следва да бъдат зарити, трамбовани и бетонирани. По стената на сграда „База МЕР Русе”, където оптичния кабел ще влезе в самата сграда трябва да бъде направен излаз с метална тръба, закрепена на стената на сградата. Трасето на оптичния кабел в сградата да се изгради в кабелен канал.

Всички повреди и щети възникнали при работа в сградите и в следствие на изкопните дейности трябва да бъдат възстановени от изпълнителя.

Изпълнителят следва да гарантира, че оптичният кабел е положен правилно и при изтеглянето му няма механични деформации - прегъване, усукване, натиск или механичен пробив по самия кабел.

Изпълнителят следва да гарантира пренос на данни по всяко оптично влакно със скорост не по-малка от 1 Gbps в посока между всеки две точки от нея.

Изисквания към оптичния кабел за връзка между двете сгради:

Подземният оптичен кабел (OPUG) трябва да отговаря на следните стандарти: IEC 61232; IEC 61089; IEC 60104; IEC 60793; IEC 60794

Подземният оптичен кабел (OPUG) трябва да бъде с 12 оптични влакна (single mode 9/125 μm), имащи същите оптични характеристики, като на вградените в OPGW оптични влакна, които са тип "Non Zero Dispersion Shifted Fiber", ITU-T Recommendation G.655 (03/2003).

Подземният оптичен кабел (OPUG) трябва да отговаря на следните основни изисквания: • да бъде хибриден тип, позволяващ изтегляне в защитна тръба HDPE и полагане в сграда;

 • да бъде с централен силов елемент;

 • да бъде влагоустойчив;

 • да е негорим в собствен пламък;

 • обвивката на кабела да не се втвърдява при стареенето му;

 • да е осигурен лесен достъп до оптичните влакна;

 • да има стандартна цветна маркировка на оптичните влакна;

 • да няма метал в конструкцията;

 • транспортирането и съхраняването да бъде възможно при температури в границите от -40 °С до +70 °С;

 • монтажът да може да се изпълнява при температури от -5°С до +40°С;

 • работната температура да бъде от -40°С до +70°С.

Данните на подземния оптичен кабел трябва да бъдат отпечатани трайно, неразтворимо във вода, на външния му слой.ТАБЛИЦА 1. Технически изисквания за подземен оптичен кабел (OPUG)

No

Наименование

Единица

Изисквания на Възложителя

Предложение на Участника

1

OPUG
Производител
да се посочи


Тип по номенкл. на производителя
да се посочи


Тип на оптичните влакна
ITU-T G.655


Брой на оптичните влакна

Бр.

12 NZDSF


Хибриден тип

Да/Не

Да


Да има централен силов елемент, позволяващ изтегляне в защитна тръба HDPE

Да/Не

Да


Защита от UV лъчи

Да/Не

Да


Влагоустойчивост

Да/Не

Да


Негорим в собствен пламък

Да/Не

Да


Устойчивост на обвивката на кабела срещу втвърдяване през целия експл.период

Да/Не

Да


Работна температура

°С

-40 ¸ +70


Сила на теглене

N

³2500


Разрушаващо напрежение

kN/m

³15


Отсъствие на метал в конструкцията

Да/Не

Да

3.1. В крайната точка при п/ст Русе трябва да бъде направен излаз с метална тръба, закрепена на стената на сградата. В п/ст Русе крайната точка на оптичния кабел е 2 етаж - зала ЛАЗ. Краищата на кабелът да бъдат терминирани на оптичен пач панел / ODF/ , оборудван с 12 бр. оптични адаптери E2000/APC - симплекс 9/125 Сингъл мод и с 12 броя E2000/APC пигтейл сингъл мод 9/125 μm, поставени в съществуващият там комуникационен шкаф. Необходимо е да се доставят и всички други необходими принадлежности за включване на устройствата – пач-корди, сплайс касети, термофити, винтове и др.

Да се достави и монтира / с подходящи крепежни елементи/ в същия комуникационен шкаф и 1 (един) брой комутатор (switch) със следните минимални технически характеристики, съгласно Приложение №1 .

В п/ст Русе е необходимо да се изградят три мрежови точки. От зала ЛАЗ, намираща се на 2 етаж да се изтеглят три броя кабели положени в гофрирана тръба, които да достигат до следните помещения : стая на Началник п/ст , Командна зала и Релейна зала. Кабелите да са от следния тип: 4p, FTP, 24 AWG, с характеристично съпротивление 100W, с LSZH изолация и да изпълняват изискванията на ISO/IEC 11801 и EN 50 173 за усукани двойки Cat. 5е/клас D+. Двата им края да завършват с RJ45 и да имат една и съща номерация в двата си края –пръстенче при RJ45.

3.2. За крайната точка в база МЕР Русе да се счита стаята на Инженер-механик, намираща се на 1 етаж. За там да се достави и монтира комуникационен шкаф 12U 600/450 мм. – стенен с отваряеми панели. Същият да бъде оборудван с контактен модул с 5 бр. контакти. Шкафът да бъде заземен. За комуникационния шкаф е необходимо да се достави и Smart UPS – минимум 600VA, Line-Interactive, минимум 24м. гаранционен срок, автоматичен рестарт на товари след изключване на UPS, автоматично регулиране на напрежението /AVR/. Краищата на кабелът да бъдат терминирани на оптичен пач панел / ODF/ , оборудван с 12 бр. оптични адаптери , E2000/APC - симплекс 9/125 Сингъл мод и с 12 броя E2000/APC пигтейл сингъл мод 9/125 μm. Необходимо е да се доставят всички други необходими принадлежности за включване на устройствата – пач-корди, сплайс касети, термофити, винтове и др.

Да се достави и монтира / с подходящи крепежни елементи/ в същият комуникационен шкаф и 1 (един) брой комутатор (switch) със следните минимални технически характеристики, съгласно Приложение №2 .3.3. В п/ст Образцов чифлик е необходимо да се изградят три мрежови точки. От зала ЛАЗ, намираща се на 1 етаж да се изтеглят три броя кабели положени в гофрирана тръба, които да достигат до следните помещения : стая на Началник п/ст , Командна зала и Релейна зала. Кабелите да са от следния тип: 4p, FTP, 24 AWG, с характеристично съпротивление 100W, с LSZH изолация и да изпълняват изискванията на ISO/IEC 11801 и EN 50 173 за усукани двойки Cat. 5е/клас D+. Двата им края да завършват с RJ45 и да имат една и съща номерация в двата си края –пръстенче при RJ45.

В съществуващият комуникационен шкаф на 1 етаж да се достави и монтира / с подходящи крепежни елементи/ и 1 (един) брой комутатор (switch) със следните минимални технически характеристики, съгласно Приложение №2.


3.4. За административната сграда на ул.”Борисова” 27 доставка и монтаж /с подходящи крепежни елементи/ в съществуващ комуникационен шкаф на 1 (един) брой комутатор (switch) със следните минимални технически характеристики, съгласно Приложение №2.
3.5. За комутаторите, посочени в Приложение№1 и Приложение №2 , да се доставят и шест броя мрежов компонент Gigabit-LX-LC Mini-GBIC със следните характеристики:

Х-ка 1 - Ports/Channels: 1x1000Base-LX

Х-ка 2 - Standards: IEEE 802.3z
След като така описаната мрежа бъде изградена следва всички влакна на новоположения оптичен кабел да бъдат измерени с рефлектометър, като резултати от измерванията бъдат представени на Възложителя.

Дължината на вълната при измерванията трябва да е 1550Nm. Допустимото затихване на всеки оптичен сплайс в децибели (Db) не трябва да надхвърля 0.15Db. Допустимото затихване за оптично влакно за 1 км. не трябва да надхвърля 0.25 Db/км.

След изграждането на информационната мрежа да се извършат всички необходими настройки на хардуерното оборудване за осъществяване на сигурна, надеждна , качествена и без загуби връзка.

Да се проведат съвместни приемателни тестове от специалисти на Възложителя и Изпълнителя.II. Технически спецификации

1. Технически спецификации за материалите, стоките и съоръженията:

Всички производители на компонентите, използвани за изграждането на оптичната връзка да притежават сертификат за качество ISO 9001. Всички производители на компоненти за оптичната връзка да покриват изискванията на Европейската директива 89/336/ЕЕС за електромагнитни влияния. Фирмите производители на компонентите да бъдат на българския пазар минимум от 5 години. Участниците следва да имат не по-малко от 5 (пет) години опит в реализиране на обекти от подобен характер, като предоставят информация за това (списък от реализирани обекти за последните пет години).

Всички вложени съоръжения и материали в обекта да са придружени със сертификати на фирмите производители. Влаганите материали за изпълнение на работите, определени в техническите изисквания трябва да са придружени и с Декларация за съответствие от производителите, да отговарят на указаните технически спецификации за осигуряване на: носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на конструкцията, постоянство на параметрите, пожарна безопасност, опазване здравето на работещите, опазване на околната среда и безопасна експлоатация.


Протоколи и скорости на преноса:

Връзката да позволява пренос на звук и данни, съгласно следните типове протоколи: • IЕЕЕ 802.3 IEEE 802.3u - 100Base-TX, 100Base-T2, 100Base-FX

 • IEEE 802.3z - Gigabit Ethernet 1000Base-LX 1000Base-SX, 1000Base-TX

2. Технически спецификации и изисквания за изпълнение на СМР:

При изграждането на оптичната връзка да се спазват технологичните изисквания, действащите в страната нормативни уредби и техническите норми и стандарти.

Изпълнителят има задължението да извърши цялостен монтаж и въвеждане в експлоатация на информационната мрежа. Необходимо е да ползва високо квалифициран персонал.

След изграждане на оптичната връзка и полагането на мрежовите кабели да се извършат довършителни строително-монтажни работи за придаване на максимално добър естетичен вид на сградите.
3. Изисквания към документацията:

Въвеждането на информационната мрежа в експлоатация се извършва след окончателно тестване и подписване на двустранен приемно-предавателен протокол.
Документацията да включва:


 • Система за обозначение на елементите.

 • Екзекутивни чертежи на трасетата и работните места с тяхното означение.


4. Организация на работното време и осигуряване на достъп до обекта:
На фирмите ще бъде определен ден за щателен оглед от тяхна страна, което ще се констатира с декларация за запознаване със строителната площадка, заверена от оторизиран представител на Възложителя.
Фирми, които не са направили оглед на обекта, няма да бъдат допускани до участие при избора на изпълнител на поръчката.
Работното време, през което МЕР Русе може да осигури достъп до обектите за изпълнение на предвидените ремонтни дейности е от 7.30 до 16.30 часа всеки работен ден.

Транспортирането на хора, материали и техника (свързани с изпълнението на ремонта) до и от обектите е задължение на Изпълнителя.

Възложителят ще изготви списък на длъжностните лица, ангажирани с организацията, контрола и изпълнението на поръчката с предмет: „Изграждане на оптична връзка между п/ст Русе и база на МЕР Русе”.

Всички открити по време на приемането на монтажните работи несъответствия и пропуски да се отстранят своевременно от и за сметка на Изпълнителя.

Цялостното приемане на изградената мрежа и съставяне на приемателен протокол да се извърши от комисия в състав от представители на Възложителя и Изпълнителя.


Приложение №1

Суич, тип - Fixed Port

Общ брой портове - 28

Основни портове, тип - 24x10/100/1000Base-T

Power Over Ethernet (PoE) - IEEE 802.3at and IEEE 802.3af; PoE power : min 195W

Uplink портове - 4xSFP

Управление - Web graphical user interface (GUI), Command-line (CLI), Simple Network Management Protocol (SNMPv1/v2c/v3), sFlow, IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP), Port mirroring, RMON (remote monitoring).

Stackable - Virtual stacking: single IP address management of up to 16 switches

Fans - Variable-speed fans help reduce power consumption.

Захранване – Maximum power rating: 247 W

Routing - Layer 2

Памет (Flash, RAM) - Flash Memory: min 256 MB, RAM: min 128 MB

Капацитет за маршрутизиране/превключване, Gbps – min 56 Gbps

Пропускателна способност, Mpps - 41.6 Mpps

MAC адреси - 16000 MAC addres table size

VLAN (брой, стандарти) - VLANs: provide support for 512 VLANs and 4,094 VLAN IDs; GARP VLAN Registration Protocol: allows automatic learning and dynamic assignment of VLANs; IEEE 802.1Q VLANs

QoS - Traffic prioritization (IEEE 802.1p); Simplified QoS configuration: Port-based, VLAN-based; Class of Service (CoS); Rate limiting; Layer 4 prioritization; Flow control

L2 мрежови стандарти - IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q VLANs, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x Flow Control

IPv6 functionality - IPv6 host; Dual stack (IPv4/IPv6); MLD snooping

Сигурност - Access control lists (ACLs); RADIUS/TACACS+; Source-port filtering; SSL; Port security; IEEE 802.1X; Web/MAC-based authentication; Secure shell (SSHv2; client and server); STP BPDU port protection; STP Root Guard; Secure FTP; Protected ports CLI
Приложение №2

Суич, тип - Fixed Port

Общ брой портове – 10 ;

Uplink портове– 2 dual personality;

Основни портове, тип - 8x10/100/1000Base-T

Power Over Ethernet (PoE) - IEEE 802.3at and IEEE 802.3af; PoE power: min 65 W

Управление - Web graphical user interface (GUI), Command-line (CLI), Simple Network Management Protocol (SNMPv1/v2c/v3), sFlow, IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol

(LLDP), Port mirroring, RMON (remote monitoring)

Stackable - Virtual stacking: single IP address management of up to 16 switches

Fans - Fanless design

Захранване – Maximum power rating :86 W

Routing - Layer 2

Памет (Flash, RAM) - Flash Memory: min 128MB, RAM: min 256 MB

Капацитет за маршрутизиране/превключване, Gbps – min 20 Gbps

Пропускателна способност, Mpps - 14.8 Mpps

MAC адреси - 16000 MAC addres table size

VLAN (брой, стандарти) - VLANs: provide support for 512 VLANs and 4,094 VLAN IDs; GARP VLAN Registration Protocol: allows automatic learning and dynamic assignment of VLANs; IEEE 802.1Q VLANs

QoS - Traffic prioritization (IEEE 802.1p); Simplified QoS configuration: Port-based, VLAN-based; Class of Service (CoS); Rate limiting; Layer 4 prioritization; Flow control

L2 мреживи стандарти - IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q VLANs, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x Flow Control

IPv6 functionality - IPv6 host; Dual stack (IPv4/IPv6); MLD snooping

Сигурност - Access control lists (ACLs); RADIUS/TACACS+; Source-port filtering; SSL; Port security; IEEE 802.1X; Web/MAC-based authentication; Secure shell (SSHv2; client and server); STP BPDU port protection; STP Root Guard; Secure FTP; Protected ports CLI

ІІІ.Oбразец на оферта

/Попълва се на фирмена бланка на участника/

ДО

ЕСО ЕАД, МЕР Русе

гр. Русе,

ул. „Борисова” №27


ОФЕРТА


за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Изграждане на оптична връзка между п/ст Русе и база на МЕР Русе”

от ”.................................................................................... /фирма/......”.............

със седалище и адрес на управление: .........................................................................../град, улица, община/

..........................................................................................., ЕИК .....................................

представлявано от ...........................................................................................................

/име/длъжност /

телефон, факс, e-mail, лице за контакти .......................................................................

Разплащателна сметка:

BIC: ………………………………….;

IBAN: ………………………………..;

банка: ………………………………..;

град/клон/офис: ……………………..;
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с Вашите изисквания съгласно обявената публична покана и приложенията към нея, с настоящото Ви представяме нашата оферта за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:

Предлагаме да изпълним поръчката, в съответствие с изискванията на възложителя, съгласно приложеното техническо предложение.

Предлаганата от нас цена за цялостното изпълнение на поръчката е съгласно приложеното ценово предложение.

В ценовото предложение са добавени 5% непредвидени разходи, които ще се доказват с подписване на двустранни протоколи за извършената работа, по предварително одобрен анализ на цените.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора и техническите изисквания.

С подаване на настоящата оферта, направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора след получаване на писмена покана от Възложителя в указания в нея срок (съответна дата и час). Неявяването на наш упълномощен представител в този срок, ще бъде равнозначно на отказ от сключване на договора.

При подписване на договора ще Ви представим:

1.Документ за гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора, без ДДС в една от следните форми:

парична сума внесена в касата на ЕСО ЕАД на адрес: гр. Русе, ул."Борисова" №27 или по банковата сметка на ЕСО ЕАД, МЕР Русе:

BIC: KORPBGSF

IBAN: BG90KORP92201009170801

банка: Корпоративна търговска банка

банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора.

2.Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки.

3. В петдневен срок от подписването на договора, на основание чл. 173, ал.1 от ЗУТ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинал на сключена застрахователна полица “Всички рискове на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ”, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с покрити рискове, подробно описани в чл.5 от приложение ІХ. Проект на договор.

До подписването на официален договор, тази оферта заедно с Вашата писмена покана за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение помежду ни.


ПРИЛОЖЕНИЯ, НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ОФЕРТАТА:

1. Удостоверение от АВ/ копие от талон за ЕИК /заверено от участника копие/

2. Документ за регистрация по ЗДДС /заверено от участника копие /

3. Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 във връзка с чл.47, ал.9 от ЗОП;

4. Декларация по чл.47, ал.5, във връзка с чл.47, ал.9 от ЗОП;

5. Декларация за запознаване със строителната площадка.

6. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд по чл. 56, ал. 1,т. 11 от ЗОП

7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП;

8. Копие от застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ.

9. Декларации за съгласие за участие в изпълнението на поръчката от подизпълнителите, ако участникът предвижда подизпълнители.

10. Техническо предложение.

11. Ценово предложение - в отделен запечатан плик.


Дата: УЧАСТНИК:................

......................... /подпис, печат/

ІV.Образец на техническо предложение

(Попълва се на фирмена бланка на участника)

ДО

ЕСО ЕАД, МЕР Русе

гр. Русе, ул. „Борисова” №27

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Изграждане на оптична връзка между п/ст Русе и база на МЕР Русе”

От ................................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка с предмет:Изграждане на оптична връзка между п/ст Русе и база на МЕР Русекакто следва:

срок за изпълнение на поръчката /не повече от 40/: .................. календарни дни, считано от датата на протокол за откриване на строителната площадка.

РАЗДЕЛ І: Доказателства за техническите възможности за изпълнение на поръчката:

1.организация за изпълнение

1.1.Обяснителна записка за извършване на работите:

(изготвя се въз основа на общата количествена сметка, съобразно технологично необходимото време за изпълнение на поръчката, работната сила и оборудването, с които разполага участника.

Писмени пояснения в обем и подробности по преценка на Кандидата.)

2. Приложения:

Приложение 1: Декларация, че участникът се задължава да спазва действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката;

Приложение 2: Декларация,че участникът се задължава да спазва действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани със изпълнението на поръчката.
РАЗДЕЛ ІІ. Технически спецификации.

1.Технически спецификации за строителните продукти (материали, съоръжения и др.):

предлаганите в нашата оферта съоръжения и материали съответстват/са „еквивалентни” на българските стандарти.

2. Технически спецификации за изпълнение:

(описва се предлаганата от участника технология и последователността на изпълнение, начина на контрол и приемане на извършените видове работи)

3. Приложения:

Прилагаме следните документи, удостоверяващи действителните технически спецификации на предлаганите от нас материали:3.1. Списък на материалите, по видове, с приложено за всеки материал:

описание на материала (съоръжението);

сертификати по ISO, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/или сертификати на производствен контрол и/или сертификати за съответствие на продуктите и/или декларации на производителите за съответствие на продуктите;

протоколи от акредитирани изпитвателни лаборатории;

други.

3.2. Други документи.

РАЗДЕЛ ІІІ. Доказателства за квалификация:

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката, в пълно съответствие с изискванията на възложителя.


Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

.....................................................................(име и фамилия)

....................................................................(длъжност на представляващия участника)

V.Образец на ценово предложение

(Попълва се на фирмена бланка на участника в отделен запечатан плик)


ДО

ЕСО ЕАД, МЕР Русе

гр. Русе, ул. „Борисова” №27

Ценово предложение
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Изграждане на оптична връзка между п/ст Русе и база на МЕР Русе”

От ................................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка с предмет: Изграждане на оптична връзка между п/ст Русе и база на МЕР Русе, както следва:

1.Предлаганата от нас цена за цялостно изпълнение на поръчката е ........................ (словом ...............................................................) лева, без ДДС.2.

3. Единичните и общите цени, както и параметрите за тяхното формиране са дадени в следната ценова таблица:


ЦЕНОВА ТАБЛИЦАНаименование на видовете работа/ материали

Мярка

Количество

Един.

цена

(лева)

Обща цена

(лева)

1

2

3

4

5

6

1
2
3
….
ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЕКТА: 

 

5% НЕПРЕДВИДЕНИ: 

 

ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА: 

 Горните единични цени са образувани при следните изчислителни параметри:

 • Средна часова ставка по категории на персонала (лв/час);

 • цена на транспорт (лв/т.км);

 • цена на машиносмяна по видове механизация (лв/м.см.);

 • доставно складови разходи (%);

 • допълнителни разходи за труд(%);

 • допълнителни разходи за механизация(%);

 • печалба (%).

при несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. в случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.
Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

.....................................................................(име и фамилия)

......................................................................(длъжност на представляващия участника)

VІ.Образци на декларации

Д Е К Л А Р А Ц И Я


по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 1, във връзка с чл. 47, ал. 9

от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................ .....................................................................– гр.........................................................................,

адрес:......................... ................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... .............................................................................................................

(посочете длъжността)

на......................................................................................................................................,

(посочете наименованието на кандидата/участника)
кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изграждане на оптична връзка между п/ст Русе и база на МЕР Русе


Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:......................... ДЕКЛАРАТОР:..................

(подпис)
Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

Д Е К Л А Р А Ц И Я


по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 5, т. 2, във връзка с чл. 47, ал. 9

от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/ -ата.......... ..............................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)


притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................... .....................................................................– гр.........................................................................,

адрес:......................... ................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... .............................................................................................................

(посочете длъжността)

на......................................................................................................................................,

(посочете наименованието на кандидата/участника)
кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изграждане на оптична връзка между п/ст Русе и база на МЕР Русе

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. Кандидатът/участникът, който представлявам:

а) не е обявен в несъстоятелност;

б) не се намира в производство по ликвидация или в друга подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

в) не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата:......................... ДЕКЛАРАТОР:..................

(подпис)


Забележка: Когато Кандидатът/Участникът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................ .....................................................................– гр.........................................................................,

адрес:......................... ................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... .............................................................................................................

(посочете длъжността)

на......................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)
Кандидат /участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изграждане на оптична връзка между п/ст Русе и база на МЕР Русе”.

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Приемам условията в проекта на договора, приложен към документацията за участие в процедурата.

Дата:......................... ДЕКЛАРАТОР:..................(подпис)


Д Е К Л А Р А Ц И Я
За ивършен оглед на обекта

Долуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................ .....................................................................– гр.........................................................................,

адрес:......................... ................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... .............................................................................................................

(посочете длъжността)

на......................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)
Кандидат / участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изграждане на оптична връзка между п/ст Русе и база на МЕР Русе”.


Д Е К Л А Р И Р А М, че:
Направих оглед и се запознах с фактическото състояние на обекта, както и с техническите условия на обявената от Вас обществена поръчка, за която кандидатствам.


Дата: ………… 2013 г. ДЕКЛАРАТОР:……………………..

гр. Русе /подпис и печат/

Извършен оглед на обекта на ........................... 2013г.


Подпис на оторизиран представител на възложителя ..........................................
/При извършване на огледа декларацията задължително се подписва от оторизиран представител на възложителя/


Д Е К Л А Р А Ц И Я


по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)


притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................ .....................................................................– гр.........................................................................,

адрес:......................... ................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... .............................................................................................................

(посочете длъжността)

на......................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)
Кандидат / участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изграждане на оптична връзка между п/ст Русе и база на МЕР Русе”.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - в случаите по чл. 28, ал. 5 от ЗОП.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:......................... ДЕКЛАРАТОР:..................

(подпис)

VІІ.Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор.

ДО

ЕСО ЕАД, МЕР Русе

гр. Русе,

ул. „Борисова” №27

Известени сме, че нашият Клиент, (наименование и адрес на участника), наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № / г. (посочва се № и дата на Решението за класиране) е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект , с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на % (посочва се размера от Обявлението) от общата стойност на поръчката, а именно (словом: ) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адрес на Банката), с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават (словом: ) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, без каквито и други доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодирано шифровано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане или по SWIFT на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на 30-я ден, след изтичане срока на договора, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

 

Подпис и печат,(БАНКА)

Всичките текстове в образеца са примерни. Участниците могат да представят и банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността и неотменяемостта е задължителен!Каталог: uploads -> file
file -> Регистрирани Фирми за обработка на дървен опаковъчен материал чрез термично третиране по Стандарт 15 за 2014 г
file -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
file -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
file -> 10 години движение за социален хуманизъм
file -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
file -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
file -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
file -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
file -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
file -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница