Одобрявам: емил костадинов ръководител мер русе п у б л и ч н а п о к а н астраница2/3
Дата08.05.2017
Размер0.51 Mb.
1   2   3

VІІІ. Указания към участниците

1.Разходите, свързани с изготвянето и предаването на офертите, са за сметка на участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи.

2.До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник има право да промени, допълни или оттегли офертата си.

3.Всеки участник има право да представи само една оферта.

4.Всички страници се номерират и се подписват от лицето подписало офертата. По офертата не се допускат никакви вписания между редовете, изтривания или корекции.

5.Офертата се представя, в един екземпляр – в запечатан непрозрачен плик, от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика трябва да бъде написано: наименование на поръчката; име на участника; адрес за кореспонденция; телефон и по възможност факс и електронен адрес и следния текст: „Да не се отваря преди........” (попълват се датата и часа за подаване на офертата - посочени в поканата за участие). Ценовото предложение се представя в плика на офертата в отделен запечатан непрозрачен плик.

6.При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителят се издава документ.

7.Възложителят си запазва правото да проведе преговори с класирания на първо място Участник.

8.Възложителят си запазва правото да сключи договор с участника, класиран на второ място, в случаите когато участникът класиран на първо място откаже да сключи договор или не отговаря на изискванията по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП.

9.При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 и чл. 47, ал.5 от ЗОП.

10.Приложеният към документацията образец на банкова гаранция е примерен. Участникът, с който ще се сключи договор за възлагане на поръчката, трябва да се съобрази с компонентите на примерния образец, ако е избрал тази форма на гаранция.


IХ.ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Д О Г О В О Р


№………………/…………2013 г.

Днес, ............... 2013 г., в гр. Русе, между:


ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, МЕР Русе със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул."Борисова" № 27, ЕИК 1752013040046, иден номер по ЗДДС № BG 175201304, представлявано от Емил Пенев Костадинов– Ръководител МЕР Русе, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и
“.......(Име на фирма)............................................”, със седалище и адрес на управление гр. .................., община .............., ул. ....................., ЕИК ................., представлявано от..... (име, фамилия).......................... – (длъжност)............, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

на основание решение № ......./................... г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Изграждане на оптична връзка между п/ст Русе и база на МЕР Русе във връзка с чл.160, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), се сключи този договор за следното:


1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни строително-монтажните работи в съответствие с разпоредбите този договор и в обем, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изискванията на възложителя, наричани за краткост „Работи” или СМР.2. ЦЕНА

2.1.Общата цена на договора за изпълнение на възложените строително монтажни работи и доставката на необходимите за тяхното извършване съоръжения и материали e ............... лева (.........словом...............), без ДДС. Цената е определена съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложенията към нея.

2.2.При необходимост от промяна в количествата за отделни видове доставки и/или СМР, заложени в количествената сметка от ценовата част на офертата или се налага доставка на стоки и/или изпълнение на видове СМР, непредвидени в количествената сметка, свързани с или произтичащи от предмета на този договор и възникнали впоследствие в процеса на изпълнението му, изпълнителят предлага количествено-стойностна таблица, която след одобряване става неразделна част от договора.

2.3.Стойността на допълнителните или отпаднали количества доставки и/или СМР се изчислява на база предложените в офертата единични цени, а стойността на новите количества доставки и/или СМР се договаря, като общата цена на договора не може да надхвърля стойността, посочена в чл.2.1 от настоящия договор.3. условия и НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Заплащането на изпълнените видове работи ще се извършва ежемесечно, в размер на 100 % от фактурираната стойност на изпълнените видове работи, по договорените цени, в срок до 25 календарни дни, с банков превод, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след представяне на:

(а) Оригинална данъчна фактура за 100% от стойността на изпълнените СМР, издадена не по-късно от 5 дни, след датата на протокола по т. (б).

(б) Констативен протокол за количеството на качествено извършените и приети работи, съдържащ количествено-стойностна сметка, подписан от представители на Изпълнителя и Възложителя.

3.2. Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване на данъчната фактура от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

4.1.Срокът на този договор е от датата на влизането му в сила до подписването на протокол за приемане на цялостно изпълнения обект, без забележки, от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.2.Срок за изпълнение на предмета на договора:

4.2.1.Срокът за изпълнение на СМР и доставката на необходимите за тяхното извършване съоръжения и материали, предмет на договора, е общо ............... календарни дни, считано от датата по чл. 4.2.2.

4.2.2.За начало на строително– монтажните работи се счита датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка.

4.2.3. Датата на окончателното завършване на строително – монтажните работи се посочва в протокола за приемане на строежа, без забележки от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.3.Не се включва в определения по чл. 4.2.1 срок за изпълнение на СМР, времето за престой в следните случаи:

4.3.1.Когато не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е наредил временно спиране на всички видове работи или на вид работа, която обективно налага забавено изпълнение на други видове работи. За причините и времетраенето на престоя се съставя и подписва двустранен протокол.

4.3.2.Когато държавни компетентни органи или извънредни събития наредят или предизвикат временно спиране на работата.

4.3.3.Когато строежът е спрян за времето, от датата на подписване на акт обр. 10 за спиране на строителството до датата на подписване на акт обр. 11 за продължаване на строителството по Наредба №3/31.07.03г. на МРРБ на основание ЗУТ.5. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

5.1.При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% (три процента) от неговата стойност. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: • неотменяема и безусловно платима банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със срок на валидност до 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.1. или

 • парична сума, внесена по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранция за изпълнение до 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.1. Ако в банковата гаранция за изпълнение е посочена дата, като срок на валидност на гаранцията и този срок изтича преди срока на договора по чл.4.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, до 10 дни преди посочената дата, да представи банкова гаранция с удължена валидност, съгласно чл.5.1.

5.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не удължи валидността на банковата гаранцията, съгласно чл.5.2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправи към банката писмено искане за плащане в полза на възложителя или да прихване стойността на гаранцията от сумата за плащане и да задържи гаранцията за изпълнение под формата на паричен депозит.5.4.При липса на претенции към изпълнителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора или не инкасираната част от нея в срок до 30 дни, след изтичане на договора по чл. 4.1, без да дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли у него.

6. ЗАСТРАХОВКИ

6.1.При подписването на договора, на основание чл. 173, ал.1 от ЗУТ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинал на сключена застрахователна полица “Всички рискове на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ”, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с покрити рискове, както следва:

(а) раздел А “Материални щети”:

застраховани позиции: “Строително монтажни работи, вкл. доставени материали и съоръжения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ”, на обща сума .............. (стойността на договора) лева и(б) раздел Б “Отговорност към трети лица”, вкл. отговорност към Възложителя:

застраховани позиции: “Телесни увреждания”: 10000 лева за едно увредено лице и …........ (ст/та на договора) лева в агрегат за периода на застраховката и “Щети на имущество”: ........... (50% от стойността на договора) лева за всяко едно събитие и ........... (стойността на договора) лева в агрегат за периода на застраховката,при следните условия:

 • Възложител: ЕСО ЕАД, МЕР Русе, гр. Русе;

 • Застрахован: ........ (фирмата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и адрес);

 • Застрахована дейност: ..............предмета на договора.......;

Период на полицата: Застраховката да покрива: (а) материални щети на обекта по раздел А, настъпили през периода на изпълнение на СМР и (б) отговорността на Изпълнителя по раздел Б, вкл. отговорност към Възложителя и трети лица през периода на строителството и през гаранционния период, в т.ч. за щети, нанесени от Изпълнителя при изпълнение на задълженията му за поддръжка на СМР по време на гаранционния период.

Период на изпълнение на СМР: от ..../дата/ до...../дата/. • Гаранционен период:.............. години.

 • Допълнителни изисквания към Застрахователната полица:

 1. Застрахователното дружество да не се освобождава от отговорност за възстановяване на щети, настъпили поради неправилни или некачествено изпълнени работи от Застрахования.

 2. При обявяване в несъстоятелност на Застрахования да не се освобождава Дружеството от поетите по полицата задължения до изтичане на уговорения в полицата срок.

 3. Застраховката да не може да бъде прекратена преди изтичане на първоначално уговорения в полицата срок или той да бъде променян без писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 4. Правата на Застрахования по време на гаранционния срок за получаване на обезщетения при настъпило събитие и неговите задължения за уведомяване за всяко събитие, и всички други права и задължения, осигуряващи интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при настъпили събития по застраховката, да са прехвърлени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 5. Застрахователната премия да е внесена изцяло при подписването на застрахователния договор;

6.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да застрахова за своя сметка своя персонал и персонала на подизпълнителите си, които ще работят на обекта, за рисковете: трудова злополука и професионално заболяване, и да поддържа застраховката до окончателното предаване на обекта в разпореждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа застрахователния лимит през целия период на застраховката, като заплати допълнителни премии, в случай че през застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие.

6.4.В случай на дефекти, проявили се през гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на гаранционния период с времето, необходимо за отстраняване на дефектите.

6.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копия от всички застрахователни документи и да го уведомява за всички обстоятелства относно изпълнението на задълженията си по застрахователния договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква допълнителна информация и документи, касаещи отговорностите на страните по договора за застраховка.

6.6.Проектът за застрахователен договор се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА

7.1. Предаването на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва с протокол за откриване на строителната площадка.

7.2.Предаването на обекта и строителната документация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в разпореждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се извършва с подписване на протокол от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на договора с необходимото качество, което трябва да съответства на изискванията на договора и приложенията към него.

8.2.Гаранционният срок за извършените строително – монтажни работи важи за целия строеж и започва да тече от датата на подписване на протокола от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8.3.Гаранционният срок по този договор е ...... (...словом................) години.

8.4.Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. За целта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за своите констатации. В срок до 10 дни от получаване на съобщението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започва работа и отстранява дефектите в минималния технологично необходим срок, договорен между страните.

8.5.В случай на неизпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл. 8.4., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани дефектите за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като направените разходи се доказват с необходимите фактури и други документи.

8.6.В случаите на дефекти, проявили се в гаранционния срок и довели до аварийно изключване на енергийния обект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани дефектите с аварийни групи, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да носи отговорност за извършената от аварийните групи работа. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи, които се доказват с фактури и други документи.

8.7.В случаите по чл. 8.5 и чл. 8.6, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи в срок от 25 календарни дни, с банков превод, по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, считано от датата на представяне на съответните документи.

8.8.В случаите по чл. 8.4, гаранционният срок определен в чл. 8.3 от договора се продължава с времето, необходимо за отстраняване на дефектите.

9. ПАТЕНТНИ ПРАВА

9.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу всички претенции на трети страни за нарушаване на права върху патенти, запазени марки или индустриални проекти, произтичащи от употребата на съоръженията и материалите, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на строително – монтажните работи.10. ВРЕМЕННИ ПОДХОДИ И ПЛОЩАДКИ

10.1.Временните подходи към обекта, монтажните площадки и пътища за извършване на строително-монтажните работи се съгласуват предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се съставя двустранен протокол. Щетите нанесени върху тези подходи, площадки и пътища са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с изключение на случаите по чл. 12.10.

10.2.Всички други нанесени щети при извършване на строително – монтажните работи на обекта, невключени в двустранния протокол, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

11.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка с протокол за откриване на строителната площадка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя писмена покана до изпълнителя за подписване на протокола за откриване на строителната площадка и започване изпълнението на договорените СМР.

11.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на видовете работи и отчетната документация по всяко време, без с това да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да контролира качеството на извършваните работи.

11.4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спира извършването на СМР при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали или отклонения от техническите изисквания. Подмяната на нестандартните материали и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и трябва да се извършват в рамките на договорения в чл. 4.2.1 срок.

11.5.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да организира допускането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до работа, съгласно изискванията на Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

11.6.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да определи свой представител, по смисъла на чл.5, ал.1 по Наредба № 3/31.07. 2003г. на МРРБ на основание ЗУТ., за срока на договора.

11.7.В случай, че строителството е спряно с подписване на акт обр.10, съгласно Наредба №3/31.07.2003г. на МРРБ на основание ЗУТ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, при настъпване на подходящи условия за продължаване на строителството, да отправи покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подписване на акт обр. 11.

11.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да назначи приемателна комисия за подписване на протокол за приемане на цялостно изпълнения обект, в срок до 10 дни, след получаване на уведомление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за завършване обекта.
12. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

12.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи плащане за извършените от него и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително-монтажни работи и вложените за тях материали.

12.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се яви и да подпише протокол за откриване на строителната площадка и акт обр. 11 по Наредба № 3/31.07 03 г. на МРРБ на основание ЗУТ в указания в поканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и да започне незабавно изпълнението на договорените СМР.

12.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вземе необходимите мерки за осигуряване на строителната площадка, да я огради или да постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението и други.

12.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да организира извършването на работите в срок и качествено и в необходимата технологична последователност, при спазване на държавните нормативи и проектните предписания.

12.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява СМР с материали, съоръжения, изделия, продукти и други в съответствие с определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ техническите спецификации, както и със съществените изисквания към строежите.

12.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява възможност за извършване на работата на всички други изпълнители, ангажирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и на служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12.7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури за изпълнение на СМР персонал с необходимия опит, квалификация, както и технически ръководител/и/, бригадир/и/, компетентни да осигурят организация и контрол на работата.

12.8.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подготвя навреме отчетната документация и съобщава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за датата и часа, когато ще бъде необходимо подписване на документи за освидетелстване на скрити работи.

12.9.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява незабавно за своя сметка всички нанесени повреди на подземните комуникации и съоръжения, когато същите са били отразени в предадените работни проекти или са му указани на място от персонала на експлоатационните предприятия или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Произтичащите глоби и санкции са за негова сметка.

12.10.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при извършване на строително - монтажните и демонтажните работи да не допуска замърсяване и да не заема площи извън границите на предадената му строителна площадка, както и да спазва изискванията на нормативните документи за опазване на околната среда.

12.11.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва всички работи по обекта така, че да не се създават нерегламентирани пречки за правото на ползване и владеене на обществени или частни пътища и подходи до или към имотите, независимо от това дали те са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или което и да било друго лице. Всички претенции, щети, разходи, такси и парични обезщетения, в случай, че се допуснат такива нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

12.12.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва строително-монтажните и демонтажните работи при строго спазване изискванията на Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, Наредба №9/09.06.04г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (НТЕЕЦМ), всички други нормативни документи, свързани с изпълнението на СМР и Споразумение №1 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, неразделна част от този договор.

12.13.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване на договорения график за изпълнение на строежа, като посочи причините за това закъснение.

12.14.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да освободи и почисти строителната площадка, след завършване на работите и преди приемането на строежа от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12.15.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати уведомление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с искане за назначаване на приемателна комисия, след завършване на целия обект, не по-малко от 5 календарни дни, преди обекта, по негово мнение, да бъде завършен и готов за приемане.

12.16.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за цялостното опазване на обекта до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол за приемане на строежа от приемателна комисия.
13. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗЗБУТ) И НАРЕДБА № 2/2004г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР (Наредба №2).

13.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упълномощи физическо или юридическо лице, което да го представлява и да извършва дейностите, предвидени в Наредба №2.

13.2.Възложителят е длъжен, в случаите на повече от един изпълнител, да определи координатор по безопасност и здраве (КБЗ), който да извършва дейностите, свързани с изпълнението и контрола на строежа, предвидени в Наредба №2.

13.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва строително- монтажните и демонтажните работи при спазване на изискванията и задълженията, предвидени в Наредба №2.

13.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да определи от състава си технически ръководител/и/, бригадир/и/ и ръководител на противопожарната комисия, които да изпълняват задачите съответно по чл.26, чл.27 и чл.67, ал.2 от Наредба №2.

13.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, преди започване на работа на строителната площадка и до завършването на строежа да извършва оценка на риска, съвместно с обявените подизпълнители, когато има такива. При настъпване на съществени изменения от първоначалните условия по време на изпълнение на СМР оценката на риска се актуализира.

13.6. При извършване на СМР на територията на работещо предприятие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласува оценката на риска с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

13.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготвя инструкции по безопасност и здраве и при необходимост да ги актуализира в съответствие с конкретните условия на работа.

13.8. При извършване на СМР на територията на работещо предприятие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя изготвените инструкциите по безопасност и здраве на възложителя за утвърждаване.

13.9.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява нарежданията, издавани от КБЗ, свързани със задачите му по контрола за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

13.10.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури комплексни ЗБУТ на всички работещи и да отстранява от строителната площадка тези от тях, които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност.

13.11.Възложителят има право да отстранява от строителната площадка работещи, които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност.

13.12. изпълнителят и възложителят вземат мерки за опазване на дървесната растителност и водните източници и площи, които се намират на и/или около строителната площадка.

14. САНКЦИИ

14.1.В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в забава при изпълнение на срока по договора, (с изключение на случаите на форс мажор), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки в размер на 0.2% на ден върху стойността на договора, без ДДС. Санкцията за забава не освобождава изпълнителя от неговото задължение да завърши и предаде обекта, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.

14.2.възложителят уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

14.3.В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, не заплати съответната стойност на начислената неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване стойността на неустойката от гаранцията за изпълнение или от сумата за плащане.

14.4.В случаите по чл. 14.3., когато гаранцията за изпълнение не покрива размера на неустойките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще намали сумата за плащане, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със стойността на разликата.

14.5. При настъпване на вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по-големи от договорените неустойки, той има право да претендира обезщетение за тях пред Арбитражния съд при БТПП.

14.6.При виновно неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последващо от това прекратяване на договора по реда на чл.16.1.3., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора.

14.7.Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да извърши плащанията в договорените срокове, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на основния лихвен процент за периода на закъснение.


15. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

15.1.Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независещо от волята на страните, включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление.

15.2.Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в три дневен срок другата страна в какво се състои същата. При неизпълнение на това задължение се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форс мажор, издаден по съответния ред от БТПП, гр. София.

15.3.Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

15.4.Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10 дневно предизвестие. В този случай не се налагат санкции и неустойки не се дължат.
16.НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

16.1.Договорът може да бъде развален едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни някое от задълженията си по този договор.


17.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

17.1.Договорът може да бъде прекратен в следните случаи:

17.1.1.Непреодолима сила съгласно чл.15.4.

17.1.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора с писмено предизвестие.

17.1.3.В случаите на чл. 17.1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди или пропуснати ползи.

17.1.4.В случай на взаимно съгласие между страните, при което се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите им отношения до момента на прекратяването.

17.1.5.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора чрез писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без компенсации за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на някакво право на действие или удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

17.1.6.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, които възникнат след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обещетение за претърпените вреди от сключването на договора.


18.СПОРОВЕ

18.1.Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори, а в случай на несъгласие – спорът се отнася за решаване пред Арбитражния съд при Българската търговско – промишлена палата, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.


19.УСЛОВИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ НА ДОГОВОРА В СИЛА

19.1.Договорът влиза в сила след изпълнение на следните условия:

(а) подписване на договора от двете страни;

(б) представяне на гаранция за изпълнение, съгласно раздел 5.

(в) представяне на застрахователна полица, съгласно раздел 6.
20.СЪОБЩЕНИЯ

20.1.Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма.

20.2.За дата на съобщението се счита:

-датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

-датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

-датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс.


21.други УСЛОВИЯ

21.1.Всички срокове по този договор, посочени в дни, следва да се разбират в календарни дни, освен ако изрично не е посочено друго.

21.2.За неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащите нормативни актове в Р. България.
Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.
Приложения, представляващи неразделна част от договора:

1.Пълното описание на обекта на поръчката и техническите спецификации от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

2.Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приложенията към нея.

3.Споразумение № 1 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:Каталог: uploads -> file
file -> Регистрирани Фирми за обработка на дървен опаковъчен материал чрез термично третиране по Стандарт 15 за 2014 г
file -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
file -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
file -> 10 години движение за социален хуманизъм
file -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
file -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
file -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
file -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
file -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
file -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница