Одобрявам, вяра анкова /П/ генерален директор


Разяснения по документацията за участие в процедуратастраница3/5
Дата09.08.2018
Размер391.5 Kb.
1   2   3   4   5

Разяснения по документацията за участие в процедурата


1. В срок до 7 (седем) дни преди изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията.

2. Възложителят се задължава да отговори на полученото искане за разяснение в 4 (четири) дневен срок от постъпване на въпросите.

3. Възложителят публикува разяснението на интернет адреса на Българска национална телевизия: http://bnt.bg/bg/about/45/article/395.

4. В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти за участие остават по-малко от 3 дни възложителят ще удължи срока за получаване на оферти за участие с толкова дни, колкото е забавата.5. Възложителят може, по собствена инициатива или по предложение на заинтересованото лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка.

5.1. Всяко заинтересовано лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на процедурата.

6. Промените се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра на обществените поръчки в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата.

7. С решението за промяна възложителят няма право да променя дейностите и/или доставките по обявения предмет на поръчката.

8. В решението за промяна възложителят определя и нов срок за получаване на оферти за участие в процедурата, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения.

9. Възложителят може да не определя нов срок за получаване на оферти, когато промените не засягат критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката.

10. След изтичането 14-дневния срок, възложителят може да публикува решение за промяна само когато удължава обявените срокове в процедурата.

11. Възложителят е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата:

11.1. когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение;

11. 2. в случаите по чл. 29, ал. 2 от ЗОП.

12. Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:

12. 1. в първоначално определения срок няма постъпили заявления или оферти или е получено само едно заявление или оферта;

12. 2. това се налага в резултат от производство по обжалване.

13. С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.


VІ. Гаранции

1. Гаранциите се представят в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

2. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение.

3. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка.

4. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

5. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата

1. Участникът следва да представи с офертата и документ за внесена гаранция за участие в процедурата в размер на 750 лв. /оригинал/.

2. Гаранцията за участие в процедурата трябва да бъде представена в една от следните форми:

- гаранция за участие под формата на парична сума, платима по следната банкова сметка на Българска национална телевизия:IBAN BG03BNBG96613300178901,

BIC: BNBG BGSD

Българска народна банка (БНБ) – Централно управление.

- оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на възложителите и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите.

3. Гаранцията следва да бъде представена като безусловна и неотменяема банкова гаранция и следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя.

4. Гаранциите за участие в процедурата се задържат и освобождават по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.Гаранциите за участие в процедурата се задържат в следните случаи:

- участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

- участникът обжалва решението на Възложителя за определяне на изпълнител – до решаване на спора с влязло в сила решение;

- участникът е определен за Изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.Гаранциите за участие се освобождават, както следва:

- на отстранените участници - в срок 5 (пет) работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на Изпълнител;

- на класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници в срок 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на Изпълнител;

- при прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

5. Участниците, които не са представили документ за гаранция за участие или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията, ще бъдат отстранени от участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка.
Условия и размер на гаранцията за изпълнение.

1. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, е длъжен да представи гаранция за изпълнение преди подписването на договора.

2. Размерът на гаранцията за изпълнение е 3% от стойноста на договора без ДДС.

3. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.

4. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

5. Гаранцията за изпълнение на договора, се внася по банковата сметка на съответния възложител, когато е в парична сума, а когато е банкова гаранция се издава в полза на този възложителя и се представя в оригинал.

6. Възложителя може да изиска от участника, определен за изпълнител и други гаранции за изпълнението на договора, когато това е предвидено в нормативен акт.
VІІ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Разглеждане, оценка и класиране на офертите.

Осъществяване на контрол от страна на Възложителя.


Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите се назначава от възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите и се обявява в деня, определен за тяхното разглеждане. В състава на комисията се включва задължително един правоспособен юрист, а останалите членове са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета и сложността на поръчката.

Действията на комисията са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на съдебно решение). Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Отварянето на офертите ще се извърши в 11:00 часа на 24.10.2013 г., в сградата на в сградата на Българска национална телевизия, гр. София, ул."Сан Стефано” № 29.

В деня, обявен за отваряне на офертите, председателят на комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика. При отварянето на офертите най-малко трима членове на комисията подписват пликовете с „Предлагана цена” № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише пликовете № 3 на останалите участници.

Комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14. от ЗОП.

След извършването на посочените действия приключва публичната част от заседанието на комисията.

Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници.

Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола. Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

Документите, които участниците представят могат да удостоверяват и факти, настъпили след крайния срок за подаване на оферти.

След изтичането на срока комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

Комисията при необходимост може по всяко време:

- да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

- да изисква от участниците:

- разяснения за заявени от тях данни;

- допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

 Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията.

В посочените по-горе случаи възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

Оценяването и класирането на офертите ще се извърши от комисията по критерий ”най-ниска цена”.

Критерият се прилага за оценяване на оферти, които:

1. отговарят на предварително обявените от възложителя условия, и

2. са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП и които отговарят на изискванията за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация.

Комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е изпълнила следните действия:

1. разгледала е предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя;

2. извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП за предложенията в плик № 2;

За отваряне на ценовите оферти, участниците в процедурата ще бъдат поканени допълнително с писма изпратени по факс и публикувани на Интернет страницата на Българска национална телевизия.

На отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени.

В случай, че в офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

Назначената от възложителя комисия ще разглежда, оценява и класира офертите на участниците в съответствие с разпоредбите на чл.68-чл.72 от ЗОП.

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите съгласно чл. 72 ал. 1 на ЗОП. Протоколът съдържа списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, мотивите за отстраняването им; резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател и класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване и друга информация съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП.

Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.

Комисията приключва своята работа с приемане на протокола на възложителя.
Осъществяване на контрол върху работата на комисията

от страна на Възложителя.

Възложителят има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата преди издаване на съответните решения.

При осъществяване на контрола възложителят проверява само съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка.

В случай, че при контрола се установят нарушения в работата на комисията, които могат да се отстранят, без това да налага прекратяване на процедурата, възложителят дава писмени указания за отстраняването им.

Указанията на възложителя са задължителни за комисията. Извършените действия и взетите решения в изпълнение на указанията се отразяват в протокол, като в случай на несъгласие, към него се прилага особено мнение.

Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:

- не е подадена нито една оферта, заявление за участие или проект, или няма кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП;

- всички оферти или проекти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

- първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;

- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

- са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

- поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка.

Възложителят може да отмени решението за избор на изпълнител след влизането му в сила, но преди сключването на договора, и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато възникнат обстоятелствата по чл. 39, ал. 1, т. 4, 5 и 7 и ал. 2, т. 3 от ЗОП.


Каталог: public -> files -> about texts
about texts -> Българска национална телевизия 16 – 21 октомври 2011 г
about texts -> Р а з я с н е н и е уважаеми госпожи и господа
about texts -> Р а з я с н е н и е №3 уважаеми госпожи и господа
about texts -> Р а з я с н е н и е №2 уважаеми госпожи и господа
about texts -> Технически изисквания към респиратор за новородени деца Общи изисквания
about texts -> Част първа предмет и субекти
about texts -> Конкурс за детска песен на евровизия І. Общи положения
about texts -> Първо място по позиция „игрален пълнометражен филм“ на проекта „Бартер“
about texts -> Правила за отразяване на евро 2012 от не-лицензирани тв оператори на територията на България


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница