Одобрявам, вяра анкова /П/ генерален директорстраница5/5
Дата09.08.2018
Размер391.5 Kb.
1   2   3   4   5

Д Е К Л А Р А Ц И Я


Долуподписаният………………………………………....................................

/ име, презиме, фамилия /

, адрес. гр.............................................................................................

........................................................................... л.к., №………………………., издаден от ……………………………...., на .......................…………….., ЕГН ………………………… в качеството на ...........................................................................................................................

…………………….. ЕТ/ представляващ/ управител /член на управителен орган/ друго/ на .....................................................................................................
Д Е К Л А Р И Р А М , ЧЕ :


Няма да разгласявам и няма да допускам разгласяването и узнаването по никакъв начин от неоправомощени за това лица на фактите, сведенията и документите, които са ми предоставени като информация от Възложителя по повод участието в настоящата обществена поръчка.Дата:.......................... ДЕКЛАРАТОР : ...........................

/подпис/

гр. .....................

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Наемане на оптична свързаност между Франкфурт и БНТ – София в периода на Зимните олимпийски игри, Сочи 2014 г.”Д Е К Л А Р А Ц И Я *
ЗА ПРИЕМАНЕ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТА НА ДОГОВОР
Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издаден на от , в качеството ми на ________________________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника) – участник в открита обществена поръчка: „Наемане на оптична свързаност между Франкфурт и БНТ – София в периода на Зимните олимпийски игри, Сочи 2014 г.”
Д Е К Л А Р И Р А М:
Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

г. Декларатор: ­

(дата на подписване)

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Наемане на оптична свързаност между Франкфурт и БНТ – София в периода на Зимните олимпийски игри, Сочи 2014 г.”


Д Е К Л А Р А Ц И Я *
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издаден на от , с ЕГН , в качеството ми на _________________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:( посочете наименованието на поръчката от образеца на офертата )
Д Е К Л А Р И Р А М:
Участникът (посочете фирмата на участника), който представлявам:

1. при изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използвам/ ще използвам (ненужното се изтрива) подизпълнители;

2. подизпълнител/и ще бъде/бъдат (изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г. Декларатор: ­

(дата на подписване)

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Наемане на оптична свързаност между Франкфурт и БНТ – София в периода на Зимните олимпийски игри, Сочи 2014 г.”Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител
Долуподписаният /-ната/ с лична карта

, издадена на от , с ЕГН , в качеството ми на ____________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата, която представлявате) във връзка с обявената от (посочете наименованието на Възложителя) процедура за възлагане на следната поръчка: „Наемане на оптична свързаност между Франкфурт и БНТ – София в периода на Зимните олимпийски игри, Сочи 2014 г.”Д Е К Л А Р И Р А М:

Ние, , сме съгласни да участваме като(посочете лицето, което представлявате)

подизпълнител на


при изпълнение на

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

горепосочената поръчка.
Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г. Декларатор: ­

(дата на подписване)


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Наемане на оптична свързаност между Франкфурт и БНТ – София в периода на Зимните олимпийски игри, Сочи 2014 г.”


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП

Долуподписаният /-ната/ с лична карта

, издадена на от ,

с ЕГН , в качеството ми на ____________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата, която представлявате) във връзка с обявената от (посочете наименованието на Възложителя) процедура за възлагане на следната поръчка: „Наемане на оптична свързаност между Франкфурт и БНТ – София в периода на Зимните олимпийски игри, Сочи 2014 г.”

Д Е К Л А Р И Р А М:
Че паричните средства, предмет на посочената операция (сделка).......................................

..................в размер на.................................................................................................................

имат следния произход...............................................................................................................

.......................................................................................................................................................


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
г. Декларатор: ­

(дата на подписване)
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Наемане на оптична свързаност между Франкфурт и БНТ – София в периода на Зимните олимпийски игри, Сочи 2014 г.”Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП


Долуподписаният /-ната/ с лична карта

, издадена на от ,

с ЕГН , в качеството ми на ____________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата, която представлявате

Д Е К Л А Р И Р А М:
Че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:

1. .................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН:...................................постоянен адрес:............................................................................

...........................................гражданство:.....................................................................................

документ за самоличност:.........................................................................................................

2. .................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН:...................................постоянен адрес:............................................................................

...........................................гражданство:.....................................................................................

документ за самоличност:.........................................................................................................

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.г. Декларатор: ­

(дата на подписване)Проект

Д О Г О В О Р
Днес, ......................2013г., в гр. София, между:
БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, с адрес: гр. София, ул. "Сан Стефано" № 29, ЕИК 000672350, ДДС № BG 000672350, представлявана от Вяра Анкова - Генерален директор, Росица Григорова - Финансов директор, Зоя Сталева – Директор Дирекция “ТТ”, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

…………………………………………………………., със седалище и адрес на управление: ……………………………………, EИК: ……………, не/регистрирано по ЗДДС /ИН ЗДДС .....................…………………/, представлявано от …………………………, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,


На основание проведена открита процедура по ЗОП, заповед № ........../........................... на Генералния директор на БНТ за класиране на участниците и определяне на изпълнител на поръчката, решение на Управителния съвет на БНТ, по Протокол № ........../..........................., точка ..... за утвърждаване на този договор, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


Чл.1. /1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши услугата “Защитена оптична STM-1 свързаност между Франкфурт, Германия и БНТ - София” в периода на Зимните олимпийски игри в Сочи 2014 г., от 04.02.2014 г. до 23.02.2014 г. включително, съгласно техническо задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ – Приложение № 1 и Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2 – неразделна част от настоящият договор.

/2/. Услугата включва осигуряване на защитена (protected) оптична STM-1

от гр. Франкфурт:

Rebstoecker Str. 25-31

60326 Frankfurt

Building B, Room B2.20, B2.21

Connector: SC
до Комутационна Разпределителна Апаратна /КРА/ на БНТ, находящa се в гр. София, ул.”Тулово” № 2;

/3/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури свързаност с вече наетата от БНТ оптична защитена STM-1 връзка между гр. Сочи и гр. Франкфурт – на горепосочения адрес в същия град.

/4/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава два дни преди откриването на Зимните олимпийски игри в Сочи 2014 г. да е монтирал и изпробвал всички необходими устройства, осигуряващи оптичната свързаност, както и да е осъществил пробно приемане и предаване на тестови сигнал между гр. Сочи и КРА на БНТ, находящa се в гр. София, ул.” Тулово” № 2.

Чл.2. Срещу задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по предходния член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща уговорената по-долу цена.II. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ


Чл.3/1/. Общата цена за изпълнение на услугата възлиза на....................................….……. /……………………………………./ лева без включен ДДС или ....................................….……. /……………………………………./ с включен ДДС.

/2/. Цената по ал.1 е окончателна и включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с изпълнението на предмета на настоящия договор.

/3/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще извършва плащането на цената на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 10 работни дни след изпълнение на услугата, подписан приемо-предавателен протокол без забележки и представянето на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/4/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща цената по ал.1 чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: ……………………..

BIC: ………………..

IBAN сметка: ……………..

III. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.4. Настоящият договор се сключва за срок от 04.02.2014 г. до 23.02.2014 г. включително.


IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА


Чл.5/1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сумата от ………….. /……………………../ лева, представляваща гаранция за изпълнение на договора, в размер на 3 % от цената на договора по чл.3, ал.1 без ДДС или предава банкова гаранция на същата стойност.

/2/. В случай, че е избрана форма на гаранцията за изпълнение – парична сума, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда сумата по ал.1 по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: Българска народна банка

BIC: BNBGBGSD

IBAN сметка: BG03BNBG96613300178901
Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията/да упражни правата по банковата гаранция по чл. 5, в случай на прекратяване на договора, поради неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл.14, т.3.

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща гаранцията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл.5, в 15-дневен срок, считано от:  1. датата на изтичане срока на договора;

  2. датата на прекратяване на договора, при условията на чл.14, т.1 и т.2.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


Чл. 8. За изпълнение на поетите задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение, съгласно сроковете и начина, предвидени в настоящия договор.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. в периода от 04.02.2014 г. до 23.02.2014 г. включително да осигурява чрез оптични трасета 24 часа в денонощие и седем дни в седмицата свързаност и пренос по чл.1, ал.1.

2. да осигурява и поддържа за своя сметка всички съоръжения, предназначени за извършване на услугата;

3. да контролира качеството на радио-телевизионния сигнал на програмата, който се пренася по оптичните трасета;

4. да дава указания и оказва техническо съдействие на БНТ при ползване на услугата с цел гарантиране на нейното качество;

5. да осигури технически и технологични показатели на услугата не по-малко от 99,8%

6. да осигури сервизни представители на място IBC, Сочи, поне 12 часа, 7 дни в седмицата, които да отстраняват възникнали проблеми с наетите устройства.

7. да осигури оперативен център 24/7 по време на олимпиадата, който да съдейства при възникване на технически проблем с предоставената услуга.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.10/1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получава в срока на действие на настоящия договор предоставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ услуги качествено и в съответствие с технически и технологични изисквания съобразно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по задание (Приложение № 1) и представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта (Приложение № 2).

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получава пълна и изчерпателна информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за качеството и изпълнението на техническите и качествените параметри, при които се осъществява услугата по всяко време за срока на настоящия договор.

/3/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстранява всяка неизправност водеща до незначително, инцидентно влошаване на качеството – отстраняване на повредата в рамките на 24 /двадесет и четири/ часа.

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:


  1. да окаже съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на услугата.

  2. да заплати цената по чл.3, ал.1, съгласно уговореното.

VII. ПРИЕМО – ПРЕДАВАНЕ


Чл.12/1/. След окончателното изпълнение на услугата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това.

/2/. Страните подписват приемо-предавателен протокол чрез упълномощени техни представители, съставляващ неразделна част от настоящия договор в 3-дневен срок от получаването на уведомлението по ал. 1.

VIII. НЕУСТОЙКИ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ


Чл.13/1/. При всяко прекъсване в предоставянето на услугата или при изпълнение на услугата с технически и качествени параметри по-ниски от договорените по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка, в размер на 10 % /десет на сто/ от цената по чл. 3, ал. 1 от настоящия договор., за всеки отделен случай.

/2/. За неплатените в срок задължения ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ плюс 0,1 % на ден (мораторна лихва) за времето на забавата на плащанията, но не повече от 10% за целия период.

/3/ Не се дължи неустойка при възникването на непреодолима сила, довела до пълно или частично неизпълнение на задълженията на някоя от страните.

IХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


Чл.14. Настоящият договор се прекратява:

  1. с изтичането на уговорения срок;

  2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

  3. едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при настъпване на следните прекратителни условия, след отправяне на писмено уведомление за прекратяване:

  • при повече от три прекъсвания или при предоставяне на услугата при технически и качествени параметри, по-ниски от договорените по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


Х. ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ

Чл.15. С подписване на настоящия договор страните декларират и гарантират една пред друга, че сключването и изпълнението на този договор са надлежно разрешени от всички компетентни регулаторни органи на съответната страна и този договор съставлява законно, валидно и обвързващо задължение за тях.

Чл.16. С подписване на настоящия договор страните декларират и гарантират една пред друга, че всяка от тях притежава всички необходими разрешителни, лицензи, съгласия и одобрения.

Чл.17. Всяка от страните носи отговорност пред другата страна, както и следва да обезщети и да не допуска ощетяване на другата страна, произтичащо от нарушение на гореизложените декларации и гаранции.ХI. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чл.18. С изключение на съответния персонал на страните, изискващ определена информация с оглед изпълнението на настоящия договор, всяка страна се задължава да не разгласява под каквато и да било форма, без предварителното писмено съгласие на другата страна, поверителна информация, така както е дефинирана по-долу, придобита пряко или косвено, по време на договарянето и изпълнението на този договор. Всяка от страните поема задължението и гарантира, че упоменатият персонал строго ще спазва горното задължение за поверителност.

Чл.19. За целите на настоящия договор под „поверителна информация" следва да се разбира всяка информация или материал, включително този договор, която включва,

без да се изчерпва с тях, следните видове информация: проекти, концепции, скици, идеи, изобретения, спецификации, техники, модели, данни, изходни кодове, обектни кодове, документация, диаграми, схеми, изследователска дейност, развойна дейност, процеси, процедури, ноу-хау, информация за нов продукт или нова технология, маркетингови техники и материали, маркетингови планове, графици, стратегии и планове за развитие (включително възможни търговски наименования или марки), имена на клиенти и друга свързана с клиентите информация, ценови политики и финансова информация.

XII. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл.20. Настоящият договор поражда действие между страните от датата на неговото подписване за уговорения срок, като по време на неговото изпълнение са недопустими изменения и допълнение на същия, освен в случаите на чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

Чл.21. За всички неуредени в договора въпроси ще се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство.


Чл.22. Възникналите в хода на изпълнението на договора въпроси ще се решават по взаимно съгласие, а когато такова не може да бъде постигнато- по съдебен ред по реда пред съответно компетентния български съд.

Неразделна част от настоящия договор са:Приложение № 1 – Техническо задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Приложение № 2 – Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР:

ВЯРА АНКОВА
ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:

РОСИЦА ГРИГОРОВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ “ТТ”:

ИНЖ. ЗОЯ СТАЛЕВА
Съгласувал:

Кремена Кадиева – главен юрисконсулт на БНТ

1 "Официален превод" е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

  • *Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.* Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.
Каталог: public -> files -> about texts
about texts -> Българска национална телевизия 16 – 21 октомври 2011 г
about texts -> Р а з я с н е н и е уважаеми госпожи и господа
about texts -> Р а з я с н е н и е №3 уважаеми госпожи и господа
about texts -> Р а з я с н е н и е №2 уважаеми госпожи и господа
about texts -> Технически изисквания към респиратор за новородени деца Общи изисквания
about texts -> Част първа предмет и субекти
about texts -> Конкурс за детска песен на евровизия І. Общи положения
about texts -> Първо място по позиция „игрален пълнометражен филм“ на проекта „Бартер“
about texts -> Правила за отразяване на евро 2012 от не-лицензирани тв оператори на територията на България


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница