Олимпия инвест” оод (н) обявление радослав Иванов ТоневДата25.02.2018
Размер77.31 Kb.
ОЛИМПИЯ ИНВЕСТ” ООД (н)

ОБЯВЛЕНИЕ

Радослав Иванов Тонев – синдик на „ОЛИМПИЯ ИНВЕСТ” ООД (н), ЕИК 110511072, служебен адрес: гр. София 1000, ул. Лавеле № 38, ет. 1, тел. 02/981 34 30, на основание чл. 717а от ТЗ обявявам на интересуващите се, че съгласно Определение на съда по несъстоятелноста по описа на СГС по т.д. 474/2009, VI-1 състав, на 29.07.2016 г. от 11.00 часа , в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София 1000, ул. „Лавеле” No 38, ет.1, ап.4, ще се проведе продажба по реда на чл. 717ж от ТЗ (чрез търг с явно наддаване) на следните отделни имуществени права (активи), собственост на длъжника „ОЛИМПИЯ ИНВЕСТ” ООД (н), а именно:

1. Поземлен имот с идентификатор 68134.615.1103 (шест, осем, едно, три, четири, точка, шест, едно, пет, точка, едно, едно, нула, три), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед No РД-18-4/09.03.2016 г.,находящ се в гр. София и адрес на поземления имот: гр. София, район „Подуяне”, бул. „Владимир Вазов”, с площ 4 190 кв.м (четири сто и деветдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, номер по предходен план:1103, квартал 25, при съседи имоти с идентификационни номера: 68134.615.10, 68134.615.11, 68134.615.12, 68134.615.16, 68134.615.17, 68134.615.18, 68134.615.19, 68134.615.1431, 68134.615.20, ведно с всички подобрения и приращения в имота, включително но не само попадащата в него сграда с идентификатор: 68134.615.1103.1 (шест, осем, едно, три, четири, точка, шест, едно, пет, точка, едно, едно, нула, три, точка, едно) с площ от 3 кв.м (три квадратна метра) –с предназначение: постройка за допълващо застрояване, съгласно скица, издадена от СГКК- гр. София, а съгласно документ за собственост: Поземлен имот, находящ се в гр. София, р-н “Подуяне”, ж.к. “Левски Зона В”, целият с площ 4 195 кв.м (четири хиляди сто деветдесет и пет квадратни метра), съставляващ имот 1103 ( планоснимачен номер хиляда сто и три), част от който имот попада в УПИ II – за озеленяване в квартал No 25 (двадесет и пет) по плана на град София, местност ж.к. „Левски-Зона-В”, при граници: улица, имот без планоснимачен номер, ПИ No 1431, ПИ No 19, ПИ No 18, УПИ X-17, УПИ IX-17, ПИ No 16, УПИ V-12, УПИ VI-11, УПИ VII-10 и имот без планоснимачен номер.
Продажбата за описания подробно по-горе имот по реда на чл.717ж от ТЗ чрез търг с явно наддаване ще се проведе при минимална продажна цена в размер на BGN 255 200.00 (двеста петдесет и пет хиляди и двеста лева) със стъпка на наддаване в размер на BGN 2 500.00 (две хиляди и петстотин лева).
ОЛИМПИЯ ИНВЕСТ” ООД (н) е собственик на посочения тук по-горе поземлен имот съгласно:
Нотариален акт за продажба на недвижим имот от 15.02.2008 г., Акт No 177, Toм I, рег. No 5020, дело No 153 от 2008 г. на Нотариус Иван Дахтеров, с район на действие РС-София, вписан под No 039 в НК който нотариален акт е вписан в СВ-София на 15.02.2008 г., вх. рег. No 7822, Акт 124, Том XVII, Дело 4423

По имотната партида на недвижимия имот има вписани следните тежести:
Договорна ипотека в полза на „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, ЕИК 831558413, учредена с Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 160, том ХI, рег. № 11923, дело 1277 от 2008 г. на Цветослав Лазаров, нотариус в район РС – Ловеч, рег. № 138 на НК, който нотариален акт е вписан в Служба по вписвания Ловеч, вх. рег. № 7357 от 22.10.2008 г., акт 9, том III, дело 4676.
Обща възбрана, вписана в Служба по вписвания Ловеч, дв. вх. рег. № 2286 от 29.04.2009 г., акт 45, том I.
2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43952.514.35.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-10/17.04.2007 г. на изп. директор на Агенция по кадастъра, който самостоятелен обект представлява ПЕТИ ЕТАЖ ОТ СГРАДА „Дом на модата” с идентификатор № 43952.514.35.1, на пет етажа, попадаща в поземлен имот с идентификатор № 43952.514.35, с административен адрес гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 53, който съгласно Удостоверение изх.№ АО-31/08.10.2008 г. на Община Ловеч е идентичен с адрес за кореспонденция гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 55, с предназначение на самостоятелния обект „ЗА ОФИС”, при съседи самостоятелни обекти – на същия етаж № 43952.514.33.7.11, под обекта и над обекта – няма, с площ по документ от 337 кв.м. Неразделна част от самостоятелния обект са тераси с площ от 45 кв.м и стълбище с площ от 20 кв.м., заедно с припадащите се на обекта идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот с идентификатор № 43952.514.35, а съгласно документ за собственост УПИ V-1131, кв. 192 по ПУП-ПРЗ на град Ловеч.
Продажбата на описания подробно по-горе имот по реда на чл.717ж от ТЗ чрез търг с явно наддаване, ще се проведе при минимална начална цена за имота - BGN 95 200.00 (деветдесет и пет хиляди и двеста лева) и стъпка на наддаване BGN 500.00 (хиляда и петстотин лева).
Имотът е собственост на “ОЛИМПИЯ ИНВЕСТ” ООД (н) по силата на:
Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 159, том ХI, рег. № 11899, дело 1276 от 22.10.2008 на Цветослав Лазаров, нотариус в район РС – Ловеч, рег. № 138 на НК, който нотариален акт е вписан в Служба по вписвания Ловеч, вх. рег. № 7356 от 22.10.2008 г., акт 45, том 22, дело 4675.
По имотната партида на недвижимия имот има вписани следните тежести:
Договорна ипотека в полза на „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, ЕИК 831558413, учредена с Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 160, том ХI, рег. № 11923, дело 1277 от 2008 г. на Цветослав Лазаров, нотариус в район РС – Ловеч, рег. № 138 на НК, който нотариален акт е вписан в Служба по вписвания Ловеч, вх. рег. № 7357 от 22.10.2008 г., акт 9, том III, дело 4676.
Обща възбрана, вписана в Служба по вписвания Ловеч, дв. вх. рег. № 2286 от 29.04.2009 г., акт 45, том I.
3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на село Орешак, община Троян, област Ловеч, с ЕКАТТЕ 53707 (пет, три, седем, нула, седем), с начин на трайно ползване НИВА, с площ 2.893 дка (два декара осемстотин деветдесвет и три кв.м), съставляващ имот No 014204 (нула, едно, четири, две, нула, четири), по картата на землището в местността „Ливадата”, VI-шеста категория на земята при неполивни условия, при граници и съседи: имот No 014196- нива на ДИП ООД-Троян, имот No 014203 – нива на наследниците на Иван Цочев Дренски, имоти No 014143 – нива на Руми Лалева Сиракова и др., имот No 000056, път III клас на Министерството на транспорта, имот No 014195 – друга селищна територия на ДИП ООД- гр. Троян, който имот е отразен в одобрените със Заповед РД-18-62/07.09.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с. Орешак, община Троян, област Ловеч, като имот с идентификатор 53707.14.204 (пет, три, седем, нула, седем, точка, едно, четири, точка, две, нула, четири), адрес на поземления имот:местност „Ливадата”, площ 2 893 кв.м, трайно предназначение на територията Земеделска, начин на трайно ползване:Нива, при съседи: имоти с идентификатори 53707.14.195, 53707.14.144, 53707.14.196, 53707.14.203, 53707.14.142, 53707.14.143.
Продажбата на описания подробно по-горе имот ще се проведе по реда на чл.717ж от ТЗ чрез търг с явно наддаване, при минимална начална цена за имота BGN 24 800.00 (двадесет и четири хиляди и осемстотин лева) и стъпка на наддаване BGN 1 000.00 (хиляда лева)

Имотът е собственост на „ОЛИМПИЯ ИНВЕСТ” ООД (н), съгласно Натоариален акт за покупко-продажба на недвижим имот от 17.12.2008 г. No 25, Том VII, рег. No 9339, дело No 1080/2008на Нотариус Маргарита Гладкова, с район на действие РС-Ловеч, който нотариален акт е вписан в СВ-Ловеч, вх. рег. No 4432, Акт 180, том XVI, дело 3611/08.
4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с.Орешак, община Троян, област Ловеч, с ЕКАТТЕ 53707 (пет, три, седем, нула, седем), с начин на трайно ползване НИВА, с площ от 3.512 дка (три декара петстотин и тринадесет кв.м), съставляващ имот No 014222 (нула, едно, четири,две, две, две), по картата на землището местността „Ливадата” VI (шеста) категория на земята при неполивни условия: при граници и съседи: имот No 014221 – нива на наследниците на Васил Александров Генковски, имот No 014223 – нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот No 014155 нива на наследниците на Цвятко Пенчев Генковски, имот No 014156 – нива на наследниците на Стефан Дамаскинов Стефанов, имот No 014193 – хранителна пр. „Фитофарма” ЕООД, който имот е отразен в кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на село Орешак, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-62/07.09.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-11-370/23.04.2012 г. на Началник на СГКК-Ловеч, като имот с идентификатор 53707.14.222 (пет, три, седем, нула, седем, точка, едно, четири, точка, две, две, две), адрес на поземления имот: местност „Ливадата”, площ 3 513 кв.м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Нива, стар идентификатор 53707.14.207, съседи:имоти с идентификатор 53707.14.193, 53707.14.156, 53707.14.155, 53707.14.223, 53707.14.221.

Продажбата на описания подробно по-горе имот ще се проведе по реда на чл.717ж от ТЗ чрез търг с явно наддаване, при минимална начална цена за имота BGN 24 000.00 (двадесет и четири хиляди лева) и стъпка на наддаване в размер на BGN 1 000.00 (хиляда лева).

Имотът е собственост на „ОЛИМПИЯ ИНВЕСТ” ООД (н), съгласно: Натоариален акт за покупко-продажба на недвижим имот от 17.12.2008 г. No 25, Том VII, рег. No 9339, дело No 1080/2008 на Нотариус Маргарита Гладкова, с район на действие РС-Ловеч, който нотариален акт е вписан в СВ-Ловеч, вх. рег. No 4432, Акт 180, том XVI, дело 3611/08.5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Балабанско, община Троян, област Ловеч, с ЕКАТТЕ 02302 (нула, две, три, нула, две), с начин на трайно ползване ОВОЩНА ГРАДИНА с площ 1 001 кв.м (хиляда и един квадратни метра), съставляващ имот No 060073 (нула, шест, нула, нула, седем, три) по картата на землището, в местността „Брястова усойна”, VIII (осма) категория на земята при неполивни условия, при граници и съседи: имот No 060070 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот No 0600050 – друга селищна територия на неустановен собственик, имот No 060060 – овощна градина на наследниците на Цона Минкова Дамянова, имот No 060074 – овощна градина на „Олимпия” ООД, който имот е отразен в одобрените със Заповед РД-18-18/19.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Балабанско, община Троян, обл. Ловеч, като имот, с идентификатор 02302.60.73 (нула, две, три, нула, две, точка, шест, нула, точка, седем, три), адрес: с. Балабанско, п.к. 5615. местност „Брястова усойна”, площ 1 001 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:Овощна градина при съседи - имоти с идентификатори 02302.60.50, 02302.60.60, 02302.60.95.
Продажбата на описания подробно по-горе имот ще се проведе по реда на чл.717ж от ТЗ чрез търг с явно наддаване, при минимална начална цена за имота BGN 4 240.00 (четири хиляди двеста и четиридесет лева) и стъпка на наддаване в размер на BGN 500.00 (петстотин лева).
Имотът е собственост на “ОЛИМПИЯ ИНВЕСТ” ООД (н), съгласно: Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот от 11.07.2008г. No 44, Том IV, рег. No 5021, дело 561 от 2008 на Нотариус Маргарита Гладкова, с район на действие РС-Ловеч, вписана под No 477 в НК, който нотариален акт е вписан в СВ-Ловеч, вх. рег. No 2174, Акт 80, Том VIII, дело 1763/08

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Таксите, данъците и други необходими разноски по прехвърляне на съответния недвижим имот, предмет на обявената продажба, са за сметка на купувача.

Продажбата за всеки един от посочените в обявелението имоти ще се проведе по реда на чл. 717ж от ТЗ чрез търг с явно наддаване.
Оглед на всеки един от продаваните имоти може да бъде извършен всеки работен ден до този, предхождащ продажбата от 9.30 до 17.30 часа след предварително съгласуване със синдика.
Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Лавеле” No 38, ет.1, ап.4
За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху посочената в обявлението минимална продажна цена, по особената банкова сметка на Дружеството, открита в “Райфайзенбанк (България) ЕАД – IBAN BG63RZBB91557042998800, като представянето на доказателства за внесен задатък е условие за участие в търга.
Допуснатите до участие в търга кандидати вписват своите предложения в наддавателен лист при спазване на посочената в настоящото Обявление стъпка на наддаване за съответните имоти.
Кандидатът, обявен за купувач следва в срок от 5 (пет работни) дни от приключване на продажбата да внесе, предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако цената не бъде внесена в посочения срок, цената служи за удовлетворяване на кредиторите.
Радослав Тонев.................

/синдик/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница