Опасно ! Продукт за растителна защита преди употреба прочетете внимателно етикетаДата07.09.2016
Размер94.1 Kb.
ОПАСНО !

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Преди употреба прочетете внимателно етикета.

За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда,

спазвайте инструкцията за употреба !

Сигнална дума :Внимание


ЗУУМ 11 СК
акарицид


Функция: Зуум 11 СК е селективен акарицид за контрол на aкари при зеленчукови, лозя, овощни, украсни и цитрусови култури. Зуум 11 СК притежава бързо инициално, контактно действие с нокдаун ефект и дълго последействие – от 45 до 60 дни. Продукта блокира процеса на излюпване и унищожава всички яйца и ювенилни стадии на акарите. Зуум 11 СК може успешно да се използва срещу акари придобили резистентност към други акарициди.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШАВАНЕ :

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.

Parc d’Affaires de Crécy 2, Rue Claude Chappe

69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or ; Франция

Тел: +33 (0) 478 64 32 60; e-mail: sds@sumitomo-chem.frРЕЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА: от МЗХ с Заповеди №РД 11-245/11.02.2015г, № РД 11-420/10.03.2015г. и №РД 11-766/29.04.2015 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 110 g/l етоксазол.

ХИМИЧНО НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО : ( IUPAC )

(RS)-5-терт-бутил-2-[2-(2,6-дифлорфенил)-4,5-дихидро-1,3-оксазол-4-ил фенетол. -ХИМИЧНА ГРУПА НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО : Дифенил оксазолини

вИД НА формулацияТА: суспензионен концентрат

КОФОРМУЛАНТИ: Няма такива, класифицирани като токсични.
УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ: Да не се съхранява при температура под 0 °C. Да се съхранява в оригинални опаковки, в сухи, проветриви складови помещения, далеч от достъп на деца, според инструкциите за съхранение на продукти за растителна защита. Транспортиране - само в оригинални фирмени опаковки с етикети, съгласно изискванията за транспорт на продукти за растителна защита.

Срок на годност : При правилно съхранение – най-малко 2 години.

СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ: Продукт с изтекъл срок на годност се дава за анализ на активното вещество и съдържанието му в лицензирана лаборатория.


Култура

Акари

(Tetranychus urticae,

Panonychus ulmi)Дози *

Начин и време** на прилагане –

Листно пръскане с пълно покритие.

ml/дка


Препоръчан Обем работен р-р/ дка


К.С

(дни)

СЕМКОВИ ОВОЩНИ

(ЯБЪЛКА, КРУША)


Обикновен паяжино-образуващ


Червен овощен

25 - 50

28


В края на излюпване на подвижните форми от зимните яйца.100

КОСТИЛКОВИ

( ПРАСКОВА, НЕКТАРИНА,

КАЙСИИЯ)

Обикновен паяжино-образуващ
Червен овощен


25 – 50


100


14

В края на излюпване на подвижните форми от зимните яйца.

ЦИТРУСОВИ

(ЛИМОН, ПОРТОКАЛ, МАНДАРИНА, ГРЕЙПФРУТ, ПОМЕЛО)

Обикновен паяжино-образуващ ,


Червен цитрусов овощен

30 - 50


200-30014

При поява на първите подвижни форми.

ЛОЗЯ


(ДЕСЕРТНИ И ВИНЕНИ)

Обикновен паяжино-образуващ
Червен овощен

12,55 -2550-10028

В края на пролетта – средата на юни, при поява на първите подвижни форми.

ДОМАТ, ПАТЛАДЖАНОбикновен паяжино-образуващ


12,55 -50


50-100

3

При поява на първите подвижни форми.


ДИНИ И ПЪПЕШИ


Обикновен паяжино-образуващ


30-35

50-150

3

При поява на първите подвижни форми.

ЯГОДИ


Обикновен паяжино-образуващ


40-50

80-100

3

При поява на първите подвижни форми.

ПАМУК

Обикновен паяжино-образуващ

30 – 37,5


50 - 80

35


Преди отваряне на кутийките, при поява на първите подвижни форми.ДЕКОРАТИВНИ ( РОЗИ )


Обикновен паяжино-образуващ

25 – 50


50 - 100


-

При поява на първите подвижни форми.

Разрешена употреба на продукта: Зуум 11СК е одобрен в Р. България за борба срещу акарите в оранжерии и на открито както следва :
* По високата доза е за по-висока плътност на на популацията

** Съобразно съветите на местната служба за прогноза и сигнализацияПРИЛОЖЕНИЕ : Употребен според указанията, Зуум 11СК е високоефективен акарицид. За да се избегне развитието на резистентност, употребявайте при следните препоръки:

  • Третирайте еднократно за вегетация

  • Водете редовна прогноза, за да третирате в най-подходящото време за това.

  • Ако сте пропуснали срока и възрастните индивиди в популацията са се рязко намножили употребете друг подходящ акарицид.

  • Спазвайте дозите и указанията в етикета.

  • Въведете Интегрирана Схема за Борба.

Възникването на резистентност при акарите е винаги възможна и непредвидима опасност и производителя не носи отговорност за причинени от нея щети. Ако потребителя забележи спад в ефикасността да премине към алтернативни методи за борба. Тъй като употребата на продукта не е под пряк контрол от страна на производителя или доставчика,и не можем да проследим на практика дали се спазват всички изисквания упоменати в етикета, то всички несъобразни употреби и щетите възникнали от тях са за сметка на потребителя.
ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: В резервоара на пръскачката се налива част от необходимото количество вода. Прибавя се измереното количество преперат и при непрекъснато разбъркване се долива останалата част от водата.

СМЕСИМОСТ : По принцип не се препоръчва смесване с други продукти.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ В СЕИТБООБОРОТА КУЛТУРИ : При употреба в регистрираните дози не са забелязани вредни последствия.

Карантинен Срок: Виж графа „ К.С “ в таблицата.

Категория на употреба: НЕПРОФЕСИОНАЛНА
РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ:

H410: Силно токсичен за водните организми с дълготрайни ефекти

EUH 401: За избягване на рискове за човешкото здраве и околната среда, да се спазват указанията за употреба.
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ:

P273: Да се избягва изпускане в околната среда

P501: Съдържанието /съдът да се обезврежда в съответствие с местните разпоредби.

SP1: Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продукта, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяването чрез отточните канали на ферми или пътища.

SРе 3 С цел опазване на нецелевите членестоноги и водните организми които не са обект на третиране да се спазва:

• Нетретирана буферна зона от поне 5 метра, до неземеделски земи.

• Нетретирана буферна зона до повърхностни води от поне 5 метра при памук, домати, патладжан, пъпеш, диня и декоративни рози, 10 метра при лозя и 20 метра при овощни култури.

При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух. Ако симптомите не преминат, потърсете лекарска помощ.

При попадане в очите: Изплакнете старателно очите с много вола. Клепачите да се отделят от очната ябълка за да се осигури добро изплакване.Ако дразненето не премине, потърсете лекар.

При попадане върху кожата: Свалете замърсеното облекло.Измийте незабавно с вода и сапун

При поглъщане: Изплакнете устата. Никога не предизвиквайте повръщане на лица в безсъзнание или объркано състояние. Потърсете лекарска помощ.

МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ: В случай на неразположение, потърсете медицинска помощ. При спешни случаи на остро отравяне: УМ БАЛСМ “Пирогов”, тел. 359 (0)2 915 44 11 или 359 (0)2 915 42 33 - “Клиника по Токсикология“
СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРОДУКТЪТ МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН: • Да не се прилага с гръбна пръскачка при памук.

ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА:

- Да не се яде, пие или пуши по време на работа.

- Да не се вдишва мъглата от разпръсквания разтвор.

- Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици.СЛЕД РАБОТА: основно измиване с вода и сапун и изпиране на работното облекло.
екотоксичност: Остра орална токсичност, LD50 (Apis mellifera) : >100 µg µg а.в../пчела (EPPO 170) . Силно токсичен за водните организми. Да не се изхвърлят остатъчни количества от продукт или опаковки в близост или във водоизточници, водоеми и канализация. Хронична опасност за водната среда – категория 1
МЕРКИ При ИНЦИДЕНТНО разливане на опаковка: Ограничете разливането с всички възможни средства. Проветрете помещението. Попийте разлетия продукт с инертен материал (пръст, пясък) и го изгребете. Не използвайте дървени стърготини или други горящи материали. Съберете в добре затварящи се съдове и потърсете съдействие на специалист за последващо унищожаване. Да не се допуска проникване на продукта или разтвор от него в канализацията или водни потоци. В случай че това е неизбежно, да се уведомят незабавно компетентните власти.

Противопожарни мерки: Не е запалим. В случай на пожар да се гаси с пяна, въглероден диоксид или сухи противопожарни средства. При изтичане на замърсена вода в канализацията незабавно уведомете компетентните власти.

Унищожаване на празните опаковки: Празните опаковки са за еднократна употреба. Празните опаковки и замърсените контейнери да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/13.07.2012, в сила от 13.07.2012 г.) Унищожавайте остатъците в съответствие с местното законодателство.
НАИМЕНОВАНИЕ И ПЪЛЕН АДРЕС, ТЕЛ. НА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА ПРОДУКТА НА ПАЗАРА НА Р. БЪЛГАРИЯ:

Агрофарм ООД, ул. Царица Йоана 6Е, 4410 Пазарджик, тел. (034) 445992

АГРАРИКА ЕООД, ул. Полк. Бакланов 24, 8600 Ямбол, тeл. (046) 662 096

АПОГЕЙ 91 ООД, ул. Мария Луиза 5, 8000 Бургас, тел. (056) 846 352

Представителство за страната: Chemtura Netherlands B.V, ж.к. Явоpов бл.2 aп.5, 1124 София,тел. (02) 943 47 61
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница