Опасно ! Продукт за растителна защита преди употреба прочетете внимателно етикетаДата04.12.2017
Размер63.39 Kb.
ОПАСНО !

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Преди употреба прочетете внимателно етикета.
За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда,

спазвайте инструкцията за употреба !

Сигнална дума : ВниманиеФЛОРАМАЙТ 240 СК
акарицидФункция: Флорамайт 240 СК е селективен акарицид за контрол на aкари при редица селскостопански култури. Флорамайт 240 СК притежава бързо инициално, контактно действие с нокдаун ефект и дълго последействие. Флорамайт 240 СК унищожава всички подвижни стадии на акарите, като при паяжинообразуващите (Tetranychus urticae) засяга и яйцата. От друга страна Флорамайт 240 СК почти не влияе на популациите от паразитни и хищни насекоми и акари в проведените изпитвания, това го прави особено подходящ за Интегрирана Растителна Защита. Може успешно да се използва срещу популации, резистентни на други акарициди.
ПРИТЕЖАТЕЛ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШАВАНЕ :  Crompton (Uniroyal Chemical) Registrations Ltd. , Kenneth House, 4 Langley Quay. Slough, Berkshire, SL3 6EH.; Обединеното кралство; +44 (0) 1753 603000.
РЕЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА: от МЗХ с Удостоверение № 01187/28.08.2013г. за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукт за растителна защита и Заповед № РД 11-830/05.08.2013г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 240 g/l бифеназат.

ХИМИЧНО НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО :

Изопропил 3-(4-метоксибифенил-3-ил) хидразин формат. - IUPACХИМИЧНА ГРУПА НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО : Карбазати.

вИД НА формулацияТА: суспензионенсионен концентрат

КОФОРМУЛАНТИ:Пропандиол
УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ: Флорамайт 240 СК се съхранява в оригинални опаковки, в сухи, проветриви складови помещения, далеч от достъп на деца, според инструкциите за съхранение на продукти за растителна защита. Транспортиране - само в оригинални фирмени опаковки с етикети, съгласно изискванията за транспорт на продукти за растителна защита.

Срок на годност : При правилно съхранение – най-малко 3 години.

СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ: Продукт с изтекъл срок на годност се дава за анализ на активното вещество и съдържанието му в лицензирана лаборатория.Разрешена употреба на продукта: Флорамайт 240СК е одобрен в Р. България за борба в оранжерии срещу паяжинообразуващи акари (Tetranichus ssp.) в доза 40 мл/дка (концентрация 0,04% ) при:

  • Tиквички; Патладжани; Краставици; Пипер, Домати и Ягоди.ПРИЛОЖЕНИЕ : Употребен според указанията, Флорамайт 240СК е високоефективен, мощен съвременен акарицид, селективен за полезната ентомофауна. Уникалната формулация се употребява с успех там, където има вече проявена резистентност към други ПРЗ. За да се избегне развитието на бъдеща евентуална резистентност, употребявайте Флорамайт 240 СК умерено при следните препоръки:

  • Броят на третирането да не надвишава 2 пъти по време на вегетация ( 2 пъти през 7 дни едно след друго, или да се редува с два други акарицида от две различни химични групи между двете последващи приложения на Флорамайт 240 СК).

  • Водете редовна прогноза, за да третирате при първа поява на акари. Не чакайте популацията да се развие.

  • Спазвайте дозите и указанията в етикета.

  • Въведете Интегрирана Схема за Борба. Употребен според указанията, Флорамайт 240 СК е съвместим със съществуващите организми за биологична борба. Съвместната им употреба намалява броя на пестицидните пръскания.

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: В резервоара на пръскачката се налива част от необходимото количество вода. Прибавя се измереното количество продукт и при непрекъснато разбъркване се долива останалата част от водата.

СМЕСИМОСТ : По принцип не се препоръчва смесване на Флорамайт с други продукти.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ В СЕИТБООБОРОТА КУЛТУРИ : При употреба в регистрираните дози не са забелязани вредни последствия.
Карантинен Срок: 3 дни.
СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРОДУКТЪТ МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН: Възникването на резистентност при акарите е винаги възможна и непредвидима опасност и производителя не носи отговорност за причинени от нея щети. Ако потребителя забележи спад в ефикасността да премине към алтернативни методи за борба.

Тъй като употребата на продукта не е под пряк контрол от страна на производителя или доставчика,и не можем да проследим на практика дали се спазват всички изисквания упоменати в етикета, то всички несъобразни употреби и щетите възникнали от тях са за сметка на потребителя.


Категория на употреба: ІІ – ВТОРА
РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ:

H317 Може да причини алергична кожна реакция.

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ:

Защита:

Р261 Избягвайте вдишване на прах/ пушек/газ/дим/ изпарения/ аерозоли.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P280 Използвайте предпазни ръкавици.Действие:

P333 + P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/ помощ.

P363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.

P391 Съберете разлятото.

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка.(Да не се

почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./ Да се

избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища)

SРe2 С цел опазване на водните организми, да се избягва директно изхвърляне на дренажни води в приемащата среда.


При попадане върху кожата - засегнатите участъци да се измият обилно с вода и сапун. Ако дразненето не премине потърсете медицинска помощ.

При попадане в очите: Незабавно изплакване с вода най-малко 15 минути; Ако дразненето не премине потърсете медицинска помощ.

При поглъщане: Не предизвиквайте повръщане. Дайте на пострадалия да пие

много вода. Потърсете незабавно медицинска помощ. : Незабавно се обадете в

УМ БАЛСМ “Пирогов”, тел. 359 (0)2 915 44 11 или 359 (0)2 915 42 33

“Клиника по Токсикология“, или на лекар.При вдишване: Пострадалият да се изведе на чист въздух.В случай на неразположение, потърсете медицинска помощ.

МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ: В случай на неразположение, потърсете медицинска помощ. Няма специфичен антидот. Симптоматично лечение. При спешни случаи на остро отравяне: УМ БАЛСМ “Пирогов”, тел. 359 (0)2 915 44 11 или 359 (0)2 915 42 33

“Клиника по Токсикология“.


ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА:

- Да не се яде, пие или пуши по време на работа.

- Да не се вдишва мъглата от разпръсквания разтвор.

- Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици. Срок за повторна влизане в третираните площи: 48 часа.СЛЕД РАБОТА:

- Да се съблече работното облекло след което същото да се изпере с вода и сапун.

- След приключване на работа - основно измиване с вода и сапун.
екотоксичност: Безопасен за пчели и хищни насекоми.

Продуктът е вреден за членестоноги (aкари-вредители), които не са обект на борбата. Да се избягва всяка ненужна експозиция.


МЕРКИ При ИНЦИДЕНТНО разливане на опаковка: Ограничете разливането с всички възможни средства. Проветрете помещението. Попийте разлетия продукт с инертен материал (пръст, пясък) и го изгребете. Не използвайте дървени стърготини или други горящи материали. Съберете в добре затварящи се съдове и потърсете съдействие на специалист за последващо унищожаване. Да не се допуска проникване на продукта или разтвор от него в канализацията или водни потоци. В случай че това е неизбежно, да се уведомят незабавно компетентните власти.
Противопожарни мерки: Запалим. В случай на пожар да се гаси с пяна, въглероден диоксид или сухи противопожарни средства. При изтичане на замърсена вода в канализацията незабавно уведомете компетентните власти.
Унищожаване на празните опаковки: Празните опаковки са за еднократна употреба. Празните опаковки и замърсените контейнери да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/13.07.2012, в сила от 13.07.2012 г.) Унищожавайте остатъците в съответствие с местното законодателство.
НАИМЕНОВАНИЕ И ПЪЛЕН АДРЕС, ТЕЛ. НА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА ПРОДУКТА НА ПАЗАРА НА Р. БЪЛГАРИЯ:

Агрофарм ООД, ул. Царица Йоана 6Е, 4410 Пазарджик, тел. (034) 445992
Представител за България:

КЕМТУРА НИДЕРЛАНДС Б. В. 1124 София, ж.к. Яворов, бл. 2, ап.5 тел: (02) 943 4761Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница