Опазване на природата Октомври, 2010 Болкан Минерал енд Майнинг еад доклад за Oценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на Защитенa зонa „Източни Родопи”страница14/15
Дата25.03.2017
Размер1.61 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

6.3. Риби


Да се заустват минимални количества води в река Крумовица и Калджик дере и те да отговарят на категорията на водоприемника.

Очакван ефект: Ще се избегне опасността от замърсяване на р. Крумовица с химикали и интоксикация на ихтиофауната в това число и видовете обект на опазване от зоната (маришка мряна и балкански щипок).

6.4. Влечуги и земноводни


Могат да бъдат приложени следните смегчаващи мерки на отделните етапи на ИП:

1. Строителство: При осъществяване на ИП, поне една година предварително трябва да се започне изнасяне на обитаващите там костенурки и пускане обратно в природата на подходящи места достатъчно отдалечени от ИП. За да бъде ефективно такова мероприятие трябва да се изгради заграждение предотвратяващо обратното заселване на костенурките. Oтстраняването на всички животни трябва да се извърши преди началото на изграждането.

2. Експлоатация: През този етап задължително е заграждението изградено в предишния етап да бъде поддържано изправно. Да се извършва постоянен мониторинг върху популациите на двата вида костенурки и при нужда да се предприемат адекватни мерки за ограничаване на вредното въздействие.

3. Рекултивация: Пълноценно възстановяване на местообитанията на костенурките, където е възможно, е сложна задача която може да отнеме повече от 10 години.


6.5. Бозайници


1. По време на строителството да не се отстраняват без нужда стари и хралупати дървета.

Очакван ефект: опазване и съхраняване на съществуващи дневни убежища на прилепи;

2. Обезпрашаване на производствения цикъл, особено при транспортни дейности по второстепенните новоизградени пътища (без настилка).Очакван ефект: опазване на насекомното обилие.

3. Да не се почистват излишно участъци с тревна и храстова растителност.Очакван ефект: Съхраняване целостта на хранителните хабитати на прилепите.

4. Да не се допуска изземване на инертни материали за нуждите на изграждане на съоръженията на ИП от леглото на р. Крумовица в новоизградени кариери.Очакван ефект: Опазване на важен хранителен хабитат за прилепите и източник на голямо обилие на водни насекоми.

5. Провеждане на взривни работи само в светлата част на денонощието.Очакван ефект: Ограничаване на безпокойството на прилепите.

Предвид на вида и обхвата на инвестиционното предложение и предвидената производствена и технологична структура не могат да бъдат предвидени комплексни смекчаващи мерки за видовете за останалите видове бозайници, предмет на опазване в потенциална зона от Значение за общността (pSCIs) - “Източни Родопи” BG0001032.Смекчаващите мерки, разгледани по-горе е необходимо да бъдат прилагани в пакет, а не избирателно. Този тип смекчаващи мерки трябва да са наложителни за всички инвестиционни предложения, които са от подобен характер, предполагат сходни отрицателни въздействия и е оценено (включително с отчитане на кумулативния ефект), че е възможно да бъдат реализирани без да противоречат на целите на опазване на защитената зона и териториите с природозащитен статут по ЗЗТ.

6.6. Компенсаторни мерки


Препоръчително е да се присъедини към защитената зона районът на селата Дъждовник и Къклица. Там има представителни и редки подтипове на местообитание 5210, като това ще компенсира загубата му в зоната и загубата на част на зоната в резултат на осъществяване на инвестиционното предложение.

7.Оценка на възможните алтернативи и тяхната ефективност по отношение предотвратяване или избягване на значителните отрицателни въздействия, включително нулева алтернатива7.1. Описание на алтернативите


Инвестиционното предложение не предвижда алтернативни площадки за изграждане на мината, но предвижда алтернатива по отношение на разположението на някои от елементите му (обогатителна фабрика, резервоар за оборотна вода, микроязовир).

7.1.1. Нулева алтернатива


Според т. 8 на допълнителните разпоредби на наредбата за оценка на съвместимостта на планове и програми с целите на опазване на защитените зони “нулевата алтернатива” е описание на настоящото състояние и последиците от него в случаите, когато инвестиционните намерения, които се прилагат не могат да бъдат осъществени. Нулевата алтернатива е съвместима с целите на опазване на защитената зона. При нулевата алтернатива няма да има никакви негативни въздействия върху предмета на опазване на зоната. При обезлюдаване на селата и махалите около гр. Крумовград, може да се очаква продължаващо намаляване на интензитета на антропогенното влияние върху местообитанията, флората и фауната в зоната. Това ще доведе до възстановяване на естествената и полуестествена растителност, с различна степен на интензивност в различните райони. Така че нулевата алтернатива е най-подходяща за предмета и целите на опазване на ЗЗ.

7.1.2. Алтернатива 1


Инвестиционното предложение е съвместимо с целите на опазване на ЗЗ. За местообитания 5210, 6220, 92D0 и 91М0 ще има незначително отрицателно въздействие на местно ниво.

При безгръбначните животни за Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria загубата на местообитание на ниво зона е 0.56%. На местно ниво тази загуба е значима – над 1%.

При Cerambyx cerdo оценката показва, че при реализирането на инвестиционното предложение във всичките му варианти загубата на местообитание на ниво зона ще бъде незначителна – между 0.01 и 0.03 %.

При Lucanus cervus оценката показва, че при реализирането на инвестиционното предложение във всичките му варианти загубата на местообитание на ниво зона ще бъде незначителна – между 0.01 и 0.03 %..

За видовете риби Barbus cyclolepis (Barbus plebejus) (Маришка мряна) и Sabanejewia balcanica (Sabanejewia aurata) (Балкански щипок) пряко въздействие на ниво зона няма.

По отношение на земноводни и влечуги и най-вече Testudo hermani и Testudo graeca ИП ще засегне съответно 0,093% и 0,19% от популацията на двата вида в защитената зона. Отнесено към цялата защитена зона въздействието на ниво хабитати е в границите 0,048%-0,063%.

Реализацията на ИП няма да окаже въздействие върху видовия състав на прилепите както в ЗЗ „Източни Родопи”, така и в съседните територии извън мрежата на НАТУРА-2000, тъй като не се нарушават техни убежища (с изключение на Големия подковонос, присъстващ в убежище в района на ИП, но с незначителна численост от 8 – 10 екземпляра), не се унищожават индивиди, не се прекъсват миграционни коридори, а въздействието върху хранителните хабитати и незначително както по сила, така и по относителна площ на засегнатите хабитати спрямо площта на Защитената зона (0,037 %).

По отношения на останалите видове бозайници в зоната няма директна загуба на местообитания и значителни индиректни въздействия. Загубата на местообитания е под 1% спрямо ЗЗ Източни Родопи и незначителна отнесена към националните популации на бозайниците.

Реализацията на ИП няма да окаже негативно въздействие върху видовете птици както в ЗЗ „Източни Родопи”, така и в съседната ЗЗ „Крумовица”.

Като цяло на ниво зона въздействието е незначително и в приемливи граници. Същото се отнася и за националната мрежа от защитени зони като цяло.


7.1.3. Алтернатива 2


ИП е несъвместимо с целите на опазване на ЗЗ „Източни Родопи” поради загубата на приоритетни местообитания и големия риск от значително негативно въздействие върху видовете и местообитанията при аварии.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница