Опазване на природата Октомври, 2010 Болкан Минерал енд Майнинг еад доклад за Oценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на Защитенa зонa „Източни Родопи”страница15/15
Дата25.03.2017
Размер1.61 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

7.2. Обща оценка на алтернативите


Таблица 36.

Алтернативи

Местообитания и видове за които остават значителни въздействия въпреки възможните мерки за смекчаване

Възможност за компенсиране

Извод

Нулева

Няма

-

Изпълнява изискванията на чл. 6 на Директива 92/43/ЕИО.

Алтернатива 1

Незначително влияние по отношение на загубата на площ за 1 местообитание на местно ниво и на ниво зона и косвено незнчително въздействие върху 4 местообитания на местно ниво.

Незначително въздействие на ниво зона на 3 безгръбначни вида и 2 гръбначни вида.Има

Изпълнява изискванията на чл. 6 на Директива 92/43/ЕИО.

Атернатива 2

Значително влияние по отношение на загубата на площ за 1 местообитание. Незначително въздействие по отношениена загуба на площ за 2 местообитания на местно ниво.

Косвено негативно въздействие за 2 местообитанияИма

Неизпълнява изискванията на чл. 6 на Директива 92/43/ЕИО


8.Заключение относно вида и степента на отрицателните въздействия


Алтернативи, които могат да бъдат изпълнени:

8.1. Нулева алтернатива


Може да бъде изпълнена от гледна точка на целите на опазване на защитената зона и прилагане на действащите Закона за биологичното разнообразие и Директива 92/43/ЕИО. Нулевата алтернатива е най-препоръчителна за предмета и целите на опазване на защитената зона.

8.2. Алтернатива 1


Може да бъде изпълнена от гледна точка на целите на опазване на защитената зона и прилагане на действащите Закона за биологичното разнообразие и Директива 92/43/ЕИО. Това трябва да бъде съпроводено с осъществяване на изброените задължителни смекчаващи мерки и препоръчителните компенсационни мерки.

8.3. Алтернатива 2


Не може да бъде изпълнена от гледна точка на целите на опазване на защитената зона и прилагане на действащите Закон за биологичното разнообразие и Директива 92/43/ЕИО.

9.Заключение относно наличие на обстоятелства по чл. 33 на ЗБР и компенсиращи мерки по чл. 34


Инвестиционното предложение за експлоатацията на участък Ада тепе от находище „Хан Крум” за златосъдържащи руди не е обстоятелство съгласно чл. 33 на Закона за биологичното разнообразие т. е. наличие на първостепенен обществен интерес1.

Единствена възможна компенсаторна мярка е включване на териториите на Къклица и Дъждовник към защитената зона, за да бъде компенсирано разработването на Ада тепе. Това ще допринесе за опазване на представителни местообитания, които са останали извън зоната и евентуално могат да бъдат засегнати от бъдещи дейности, вкл. и добив на рудни изкопаеми.


10.Използвани методи на изследване и методи на прогноза и оценка на въздействието10.1. Използвани методи на изследване


Оценката за съвместимост се основава на подробно изучаване на съществуващата литература за фауната и флората на Източни Родопи, съчетано с теренни изследвания, проведени в периода април-септември, 2008 г и април-юли 2010 г. Всеки експерт от екипа имаше по 12 дни за теренни проучвания. Конкретните методи за изследване и оценка са описани от всеки експерт в съответните глави за различните животински видове и местообитания.

Източни Родопи са проучени и в периода 2003-2006 г. по време на реализацията на проект „НАТУРА 2000” по проект на Зелени Балкани. Използвани са и данните от стандартния НАТУРА 2000 формуляр, които са прецизирани от екип на БАН. Използвани са и данните от финансирания от инвеститора проект „Проучване на флората и фауната в районите за златодобив по проекта Крумовград”, изпълнен от колектив на ЛТУ и Института по зоология към БАН.


11.Източници на информация


БОНДЕВ, И. 2002. Геоботаническо райониране. В: География на България. Географски институт на БАН. Изд. ФорКом: 336-352.

Иванова, Т. 2005. Концепция за опазване на прилепна фауна и местообитания в България в рамките на Натура 2000. – договор СНЦ «Зелени Балкани» с ПУДООС – МОСВ, 44 стр.

ЕС. 2002. Оценка на планове и проекти значително засягащи Натура 2000 места. Методично ръководство по разпоредбите на чл. 6 (3) и (4) на Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО. Офис на официалните публикации на Европейската общност. ISBN 92-828-1818-7 (превод на български език)

ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ, БЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ПРИРОДЕН ФОНД. 2006. Натура 2000 Стандартен формуляр за набиране на данни за специално защитени зони, за обекти, подлежащи на идентифициране като мест а от специален интерес за общността и за зони под специална защита – BG0001032 Източни Родопи.

КАВРЪКОВА, В., ДИМОВА, Д., ДИМИТРОВ, М., ЦОНЕВ, Р. & БЕЛЕВ, Т. 2005. Ръководстов за определяне на местообитанията от Европейска значимост в България.WWF. Зелени Балкани.

МОСВ. USAID, ППБР, WWF, NATURE CONSERVANCY, World RESOURCE INSTTUTE 1995. Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие. София, Програма за поддържане на биологичното разнообразие, 128 с.

MOСВ. 2000. Национален план за действие за опазване на биологичното разнообразие 1993 - 2003, С. МОСВ, Артифекс Еоод 55с.

МОСВ. 2005. Архив на защитените територии в България. База данни (непубл.)

ПАВЛОВ, Д. & ДИМИТРОВ, М. 2007. Проучване на флората и растителността в района на инвестиционното предложение на “БММ” ЕАД в района на Крумовград. Отчет по научен проект, БНЦЕООС.БАН. Червена книга на България, т. 3. Природни местообитания. (под печат).

Ангелов, П. 1995. Coleoptera, Cerambycidae. Част I. Фауна на България, т. 24, София, БАН, 206 с.

Белев, Т. (ред.) 2004. Ръководство за планиране на дейности в земи и гори от горския фонд в Натура 2000 защитени зони. Развитие на Гражданското Общество, 70 с.

Бечев, Д. Н. & Стоянова А. М. 2004. Находища на безгръбначни с консервационна значимост в Родопите (България). - Научни трудове на ПУ, Animalia (Trav. Sci. Univ. Plovdiv, Animalia) 40, 6: 19–25 с.

Бешков С. & Абаджиев, С. 2007. Основни райони за пеперуди в България. Pensoft, Sofia-Moscow, 222 с.

Бешовски, В. Л. 1994. Insecta. Odonata. Фауна на България, т. 23, София, БАН, 372 с.

Биоразнообразие на Кресненския пролом, П. Берон (ред.), Издание на НПМ, Зоолог. и-т, БАН, София, 2001, 349 с.

Георгиев, Б. 2001. Твърдокрили насекоми (Insecta: Coleoptera) в Кресненския пролом. - П. Берон (ред.): Биоразнообразие на Кресненския пролом, 163-188.

Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологични щети.

Красная книга Республики Беларусь. Животные. Минск, “Беларуская Энцыклапедыя” имени Петрусе Бровки, 2006, 319 с.

Красная книга СССР. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений. Т. 1, Москва, Лесная промишленность, 1985, А.М. Бородин (ред.), 390 с.

Маринов, М. 2000. Джобен полеви определител на водните кончета на България.ЕТ “Ешна”, София, 104 с.

Натура 2000 Стандартен формуляр за набиране на данни за специално защитени зони, за обекти, подлежащи на идентифициране като места от специален интерес за общността и за зони под специална защита – BG0001032“Източни Родопи”.

Нинов, Н. и кол. 2007. Проучване на флората и фауната в районите за златодобив по проекта Крумовград. Част ІІ. (Фауна и животинско население). Проучване на фауната и животинското население в районите на Ада тепе, прилежащите му територии и сравнителните станции Маджарово и Студен кладенец. БНОЦЕООС, София, 242 с.

Оценка на планове и проекти значително засягащи Натура 2000 места. Методическо ръководство по разпоредбите на чл. 6 (3) и (4) на Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО. Ноември 2001 г. Европейска комисия, Генерална дирекция “Околна среда”.

Пеловски, Й.& Пипков, Н. 2005. Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение «Добив и преработка на златосъдържащи руди от проучвателна площ «Крумовград»», София, І-V + 415 с.

Таблици – шаблон (Матрица) №1 за определене на Благоприятно природозащитно състояние (БПС) за видове по НАТУРА 2000 на ниво зона.

Управление на обектите от Натура 2000. Ръководство за тълкуване на основните положения на член 6 от Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата фауна и флора. Сдружение за дива природа Балкани, 80 с.

Черней, Л.С. 2005. Жуки-чернотелки (Coleoptera, Tenebrionidae), Фауна Украины, т. 19, вып. 10, (Г.С. Медведев, ред.), Киев, Наукова думка, 431 с.

Analysis of Cyanide in Mining-Related Waters. Mineral Policy Center Issue Paper No.1, Wash. D.C., 16 pp.

Angelov, P. & Medvedev, G. 1981: Tenebrionid beetles (Coleoptera, Tenebrionidae) of Bulgaria. - Entomol. Oborzr., 60(2): 302-315.

Apfelbeck, А. 1894: Bericht über die im Jahre 1892 ausgeführte entomologische Expedition nach Bulgarien und Ostrumenien. – Wiss. Mitt. Bosnien, 2: 543-552.

Beshkov S. & Langourov, M. 2004: Butterflies and Moths (Insecta: Lepidoptera) of the Bulgarian part of Eastern Rhodopes. In: Beron P., Popov A. (eds). Biodiversity of Bulgaria. 2. Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). Pensoft & Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia, 525-676.

Biodiversity of Bulgaria 2: Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece), P. Beron & A. Popov (eds.), PENSOFT Publishers, National Museum of Natural History, Sofia, 2004, 951 pp.

Bunalski, M. 1999: Die Blatthornkäfer Mitteleuropas (Coleoptera, Scarabaeoidea). Bestimmung - Verbreitung - Ökologie. Herausgeber: František Slamka, Bratislava, 80 pp.

Bunalski, M. 2001: Checklist of of Bulgarian Scarabeoidea (Coleoptera) [Fourth contribution to the knowledge of Scarabeoidea of Bulagaria]. – Polskie Pismo Entomologiczne (Polish Journal of Entomology), 70: 165-172.

Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora (OJ L 206, 22.7.1992, p. 7)

Eisler, R. 1991: Cyanide Hazards to Fish, Wildlife, and Invertebrates: A Synoptic Review- U.S. Fish Wildl. Serv., Biol. Rep. 85 (1.23), 58 pp.

Georgiev, G., Stojanova, A., Boyadzhiev, P. & Langourov, M.. 2004: Longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) in the Eastern Rhodopes (Bulgaria). In: Beron P., Popov A. (eds). Biodiversity of Bulgaria. 2. Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). Pensoft & Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia, 433-437.

Guérguiev, B. 2004: Аdephagous and some staphyliniform beetles (Insecta: Coleoptera) in the Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). In: Beron P., Popov A. (eds). Biodiversity of Bulgaria. 2. Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). Pensoft & Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia, 379-411.

Guérguiev, B.& Bunalski, M. 2004. Critical Review of the Families Glaresidae, Lucanidae, Trogidae, Bolboceratidae, Geotrupidae, Hybosoridae and Ochodaeidae in Bulgaria (Coleoptera: Scarabaeoidea). – Acta zool. bulg., 56, 3: 253-276.

Hammelbacher, K. & Mühlenberg, M. (1986): Laufkäfer - (Carabidae) und Weberknechtarten (Opiliones) als Bioindikatoren für Skibelastung auf Almflächen. - Natur und Landschaft, 61, 12: 463-466.

Harde, K.W., Severa, F. 1981. Der Kosmos-Kaeferfuehrer, Stuttgart, Kosmos, 333 pp.

Heming, T. A. & Blumhagen, K. A. 1989, Factors Influencing Thiocyanate Toxicity in Rainbow Trout Salmo gairdneri. - Bull. Environ. Contam. Toxicol., 43: 363-369.

http://www.bancyanide.ro/index.shtml?x=2628&cmd[119]=c-1-b399ff91d0a0c59b50d20abb17d1b0f1&cmd[123]=x-123-2628.

Joakimov, D., 1904. Contribution to the fauna of insects of Bulgaria - Insecta. I. Coleoptera. – Sbornik za narodni umotvorenia, nauka i knižnina, 20: 1- 43. (In Bulgarian).

Kaszab, Z. 1967: Ergebnisse der Albanien- Expedition 1961 des Deutschen Entomologischen Institutes. 70. Beitrag. Coleoptera: Tenebrionidae. - Beitr. Ent., 17(3-4): 547-571.

Kucharski, D.& Zmihorski M. 2006. The hermit beetle Osmoderma eremita (Scopoli 1763) (Coleoptera: Cetoniidae) in Black Locust Robinia pseudoacacia mould in Cedynski Landscape Park. – Przeglad Zoologiczny, 50 (3-4): 151-154.

Lussier, S. M., J. H. Gentile & J. Walker. 1985. Acute and chronic effects of heavy metals and cyanide on Mysidopsis bahia (Crustacea: Mysidacea). Aquat. Toxicol. 7:25-35.

Marinov, M. 2004: Dragonflies (Insecta: Odonata) of the Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). In: Beron P., Popov A. (eds). Biodiversity of Bulgaria. 2. Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). Pensoft & Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia, 221-235.

Moran, R.,2001: More Cyanide Uncertainties. Lessons From the Baia Mare, Romania, Spill – Water Quality and Politics Mineral Policy Center. Issue Paper No 3, 15 pp.

Moran, R.E. 1998: Cyanide Uncertainties: Observations on the Chemistry, Toxicity, and Analysis of Cyanide in Mining-Related Waters. Mineral Policy Center Issue Paper No.1, Wash. D.C., 16 pp.

Nedelkov, N. 1909. Fifth contribution to the fauna of insects of Bulgaria. – Sbornik za narodni umotvorenia, nauka i knižnina, 25: 3-37. (In Bulgarian).

Obiri, S., Dodoo, D. K.,  Okai-Sam, F. & Essumang, D. K. 2006. Non-Cancer Health Risk Assessment from Exposure to Cyanide by Resident Adults from the Mining Operations of Bogoso Gold Limited in Ghana. - Environmental Monitoring and Assessment, 118, (1-3): 51-63.

Picka, J. 1983: Beitrage zur Kenntnis der Families Tenebrionidae bulgariens (Coleoptera). -Acta ent. Mus. Nation. Pragae, 41: 297-312.

Picka, J., 1987: Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Familie Tenebrionidae Bulgariens (Coleoptera). - Acta ent. Mus. Nation. Pragae, 42: 307-309.

Polish Red Data Book of Animals. Invertebrates. Z. Głowaciński & J. Nowacki (eds.), Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Krakow, Poznan. 2004. 448 pp.

Popov, A.& Chobanov, D. 2004: Dermaptera, Mantodea, Blattodea, Isoptera and Orthoptera of the Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). In: Beron P., Popov A. (eds). Biodiversity of Bulgaria. 2. Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). Pensoft & Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia, 241-309.

Reuters, UK: March 2004.

Reuters, UK: 02 May 2006.

UNEP, March 2000, Cyanide Spill at Baia Mare, Romania: (available at : http://www.naturalresources.org/environment/baiamare).

ЕС 2002. Оценка на планове и проекти значително засягащи Натура 2000 места. Методично ръководство по разпоредбите на чл. 6 (3) и (4) на Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО. Офис на официалните публикации на Европейската общност. ISBN 92-828-1818-7 (превод на български език)

CEN 2003. EN 14011 European Standart; Water Analysis – Sampling of fish with electricity.Doudoroff, P. 1976. Toxity to fish of Cyanides and Related Compounds: a review. U. S. EPA, Office of Research and Development, Duluth, Minnesota, 155 p.

Heming T., R. V. Thurston, E. L. Meyn & R. Zajdel 1985. Acute Toxity of Thiocyanate to Trout: Trans. Am. Fish Soc., 5 (114): 895-905.

Heming T. & R. V. Thurston 1985. Physiological and Toxic Effects of Cyanides to Fishes: a Review and Recent Advances. In: Cyanide and the Environment, D. Van Zyl (ed.), Dec. 1984, Colombia State Univ., Ft. Collins. CO, Geotechn. Engineering Program, Dept. Civil Engineering, 1: 85-104.

Heming T. & K. A. Blumhagen 1989. Factors Influencing Thiocyanate Toxity in Rainbow Trout Salmo gairdneri. Bull. Environ. Contam. Toxicol., 5 (43): 363-369.

Ingles J. & J. S. Scott 1987. State-of-the-Art Processes for the Treatment of Gold Mill effluents, Industrial Programs Branch, Environment Canada, Ottawa, ON.

Kottelat, M. & J. Freyhof 2007. Handbook of European freshwater fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin, Germany, 609 p.

Pehlivanov L. 2000b. Ichthyofauna of the East Rhodopes (South Bulgaria): composition and distribution. – Acta zoologica bulgarica, 52 (3): 45-53.

Stefanov Т., T. Trichkova 2004. Fish species diversity in the Eastern Rhodopes (Bulgaria). – In: Beron P., Popov, A. (eds.). Biodiversity of Bulgaria. 2. Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). Pensoft & Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia: 849-861.

U. S. Environmental Protection Agency 1986. Quality Criteria for Water 1986: U. S. EPA, Office of Water Regulations and Standards, Washington, DC.

Пандурски, И. 2006. Проучване на фауната и животинското население в районите на Ада тепе, прилежащите му територии и сравнителните станции Маджарово и Студен кладенец - Мониторинг на прилепите (Mammalia: Chiroptera) – отчет по договорна тема.

Benda, P., T. Ivanova, I. Horacek, J. Cerveny, J. Gaisler, A. Gueorguieva, B. Petrov and V. Vohralik. 2003. Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 3. Review of bat distribution in Bulgaria. – Acta Soc. Zool. Bohem., 67: 245-337.

Beron, P. 1994. Résultats des recherches biospéléologiques en Bulgarie de 1971 à 1994 et liste des animaux cavernicoles bulgares. – Tranteeva, 1: 137 p.

Beshkov, V. 1998. The bats in Bulgaria. – In: Meine C. (ed.) Bulgaria’s Biological Diversity: Conservation status and needs assessment, Biodiversity support program, Washington D.C., 1-2: 453-466.

Gueorguiev, V., P. Beron. 1962. Essai sur la faune cavernicole de Bulgarie. I. Ann. Spéléol., 8 (2-3): 285-441.

Hanak, V., M. Josifov. 1959. Zur Verbreitung der Fledermäuse Bulgariens. – Säugetiere Mitt., 7 (4): 145-151.

Ivanova, T., A. Gueorguieva. 2001. Bats (Mammalia: Chiroptera) of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece) – species diversity, zoogeography and faunal patterns. – In: Beron P., Popov A. (eds.), Biodiversity of Bulgaria. 2. Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). – Pensoft & Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia: 907-927.

O’Donnell, C., J. Sedgeley. 2001. Guidelines for surveying and monitoring long-tailed bat populations using line transects. – DOC Science Internal Series, 12, New Zealand Dep. Cons.: 20 p.

Pandourski, I. 2004. Bats (Mammalia, Chiroptera) of the Burgas Wetlands, Bulgarian Black Sea Coast. – Acta zool. Bulg., 56 (3): 283-298.

ПЕТЪР ЯНКОВ, Б.БЪРОВ, М. КУРТЕВ, Н. ПЕТКОВ, Натура 2000 Стандартен формуляр за набиране на данни за специално защитени зони, за обекти, подлежащи на идентифициране като мест а от специален интерес за общността и за зони под специална защита – BG0002012 Крумовица.

ПЕТЪР ЯНКОВ, Б.БЪРОВ, М. КУРТЕВ, Н. ПЕТКОВ. Крумовица. В: Костадинова, И., М. Граматиков (отг. ред.). Орнитологично важни места в България и Натура 2000. БДЗП, 11, София: (на бълг. и англ. език).

Костадинова, И. 2005. Прилагане на критериите С за определяне на Орнитологично важни места от значение за Европейския съюз в България. Предварително прилагане и анализ на празнотите. - В: Петрова, А. (отг. ред.) Съвременно състояние на биологичното състояние в България – проблеми и перспективи. Българска биоплатформа, София, 533-548.

КОСТАДИНОВА, И., М. ГРАМАТИКОВ (отг. ред.). Орнитологично важни места в България и Натура 2000. БДЗП, 11, София, 639 с. (на бълг. и англ. език).КОСТАДИНОВА, И., М. МИХАЙЛОВ, (съст.) 2002. Наръчник за НАТУРА 2000 в България. БДЗП, Природозащитна поредица. Книга 5, БДЗП, София, 80 с.

Национална банка за орнитологична информация при Българско дружество за защита на птиците. БДЗП/BirdLife България. София. (база данни с непубликувана орнитологична информация)

Янков, П. (отг. ред.) 2007. Атлас на гнездящите птици в България. Българско дружество за защита на птиците, Природозащитна поредица, Книга 10. София, БДЗП

Списък на приложенията
  1. GIS – модели на подходящите местообитания на съответния вид (построени въз основа на данни за известните находища на вида и на неговите изисквания към надморската височина и типа хабитат).

  2. Карта на разпространение на Euplagia quadripunctaria

  3. Карта и стандартен формуляр на Защитена зона „Родопи – Източни“

  4. Карта и стандартен формуляр на Защитена зона „Крумовица“

  5. Карта на Инвестиционното предложение

  6. Документи, удостверяващи на експертите от екипа (декларации, автобиографии и копия от дипломи)

1 Съгласно т. 32, параграф 1 на Допълнителните разпоредби: "Първостепенен обществен интерес" е този, свързан с общественото здраве, националната сигурност, изключително благоприятни въздействия върху околната среда, както и със специфични обществено значими задължения по отношение на транспортни, енергийни и комуникационни системи.


Денкщат България ООД кв. Драгалевци, ул. 6та, 19, 1415 София T +359-2-4707508 M +359-88-8295767 E office@denkstatt.bg

W www.denkstatt.bg1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница