Опазване на природата Октомври, 2010 Болкан Минерал енд Майнинг еад доклад за Oценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на Защитенa зонa „Източни Родопи”страница5/15
Дата25.03.2017
Размер1.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

4.3. Описание на територията на инвестиционното предложение и на алтернативните площадки


ИП и алтернативните площадки за добив от ботанико-географска гледна точка (Бондев 2002) попадат в Европейската широколистна горска област, Македоно-Тракийска провинция, Източнородопски окръг, Крумовградски район. Коренната растителност е представена от ксеротермни смесени дъбови (цер, благун, горун, габър) гори. Само по най-високите части (по Българо-Гръцката граница) преобладават термофилните букови гори. На много места коренните дъбови гори са заменени от вторични ценози на келяв габър, а големи пространства заемат комплексните ценози на червена хвойна в съчетание с пасищни съобщества. Високата степен на антропогенна деградация е причина за силното фрагментиране на естествените съобщества (тревни, храстови и дървесни) и за тяхната рудерализация. Активната паша (особенно в недалечното минало), както и силното медитеранско влияние е причина за участието на много едногодишни видове (терофити) вкл. и житни треви (Poa bulbosa, Psilurus aristatus, Brachypodium distachion) в състава на пасищните ценози.

ИП обхваща около 85 ха като включва хълма Ада тепе и съседни територии, в които са предвидени табани, водопроводи, кладенци, депа за рудни материали.

Район на основното ИП и обект на настоящата оценка е местността Ада тепе. Хълмът Ада тепе е висок 492,4 м и доминира над ландшафта. Първичната му растителност е била съставена от ксеротермни дъбови гори, чиито остатъци могат да се наблюдават, като отделни дървета или групи. Тази растителност е била унищожена в миналото и хълмът е бил обезлесен почти напълно. Преди около 40-50 години е залесен с култури от черен бор (Pinus nigra) и бяла акация (Robinia pseudoacacia), които се развиват сравнително добре и сега заемат по-голямата част от площта. На определени участъци в тях се наблюдава възобновяване на естествената дървесна и храстова растителност. Тези процеси не могат да се активизират съществено в бъдеще, поради промяна на почвената рекация от боровия опад и пълното възстановяване на автохтонната растителност на Ада тепе е невъзможно. Южните и източните склонове на хълма са по стръмни и са използвани, като пасища в миналото. Там се наблюдава по-добро развитие на тревната растителност. Особенно характерно и с природозащитно значение на национално ниво е петрофитната ценоза, която представлява местообитание „Тракийска гарига” по склоновете на Ада тепе северно от вливането на р. Кесебир в р. Крумовица. Доминират Cistus incanus, Koeleria splendens, Hypericum olympicum и др. Местообитанието е включено в том 3. Природни местообитания на Червена книга на България. Южните по-ниски склонове на Ада тепе са силно рудерализирани пасища, които се редуват с разредени ценози на келяв габър (Carpinus orientalis), които заемат сравнително ограничена площ.

Долът (Калджик дере), в чиято горна част Алтернатива 2 предвижда изграждане на хвостохранилище, се намира северозападно от Ада тепе и опира до западните склонове на хълма, където са създадени култури от черен бор. Дъното на дола е частично разработено, има малки ниви и градини. Северният му бряг представлява невисоко било, което е заето от комплексни ценози на псевдостепи на едногодишни житни треви (Poa bulbosa, Psilurus aristatus, Brachypodium distachyon и др.) – местообитание 6220* и храсталаци на червена хвойна (Juniperus oxycedrus) – местообитание 5210. Има и запазени малки и силно рудерализирани фрагменти от мезофилна ливадна растителност (6510). Въпреки високата степен на антропогенна деградация вследствие на активната в миналото паша, там може да бъде наблюдавана сравнително стабилна популация на орхидеи от род Ophrys. При предвидената стена на хвостохранилището има запазена горичка на благун (Quercus frainetto) и горун (Quercus daleschampii). Алтернатива 1 не засяга Калджик дере.

От изток и от север на Ада тепе преминават реките Кесебир и Крумовица, които се сливат югоизточно от хълма. Те са с характерно пролетно пълноводие. През лятото се откриват големи наноси с чакъл. По течението има малки, но сравнително добре представени крайречни храсталаци с Tamarix ramosissima, които също са местообитание oт Директивата за хабитатите - 92D0.

Останалите терени, върху които е предвидено осъществяването на ИП, са предимно обработваеми площи, силно рудерализирани крайселски мери, както и селища (махали), в някои от които няма постоянни жители.


4.4. Защитени територии и територии с международен природозащитен статут и връзката им със засегнатите защитени зони


Няма такива територии в района на инвестиционното предложение.

5.Оценка на вероятността и степента на въздействие върху предмета и целите на защитените зони

5.1. Обща оценка на вероятните въздействия на инвестиционното предложение върху отделните местообитания и видове предмет на опазване в засегнатите защитени зони


На основата на обобщените въздействия е оценена вероятността дадени въздействия на инвестиционното предложение (Алтернатива 1) да повлияят отрицателно параметрите за БПС на местообитанията и видовете, обект на опазване в защитените зони. В оценката освен общите параметри за БПС са добавени и специфичните структури и функции характерни за отделните зони. Оценките са представени в табличен вид, като с цел опростяване не са включени параметрите за БПС, за които оценката е, че нямат отношение към никое от идентифицираните въздействия. Сходни видове са обединени.

Табличната оценка служи за идентифициране на въздействията, които следва да се оценяват за вида за всяка засегната зона поотделно по отношение на тяхната степен на въздействие. Праговите стойности, на всеки цитиран тук параметър, за благоприятен статус в отделните зони са посочени в таблиците за БПС.


5.1.1. Местообитания, които са обект на опазване в защитените зони и очаквано влияниe върху тях при строителството и експлоатацията на обекта „Добив и преработка на златосъдържащи руди от проучвателна площ „Крумовград”


Сравнително малката територия (около 85 хектара) или около 0.04% от площта на зоната, която се засяга, близостта на антропогенни ландшафти (много селища, ниви, използвани активно пасища, горски култури) обуславя сравнително малкия брой местообитания и видове, които ще бъдат засегнати от инвестиционното предложение.

5210 Храсталаци с Juniperus spp.

Това местообитание заема около 65206 декара или 3% от площта на цялата зона. В района на ИП това местообитание е представено на неголеми площи.

На малка площ (3-4 декара) се наблюдава възстановяване на местообитанието на хвойната на мястото на деградирали горски култури. Съобществото не е с типичен видов състав и екологични структура. Местообитанието няма да бъде повлияно пряко от инвестиционното предложение. Вероятно косвено влияние може да има усиленoто антропогенно присъствие и евентуално въздушно замърсяване.

При алтернатива 2 ще бъдат унищожени около 130 дка или 0.19 % от площта на местообитанието в зоната.Таблица 4.

Параметри

Въздействия

Обща площ

Видов състав

Инвазивни видове

Пряко унищожение на местообитанието

Няма влияние

Незначително косвено влияние

Вероятно незначително влияние

Граници (екотон) на местообитанието откъм сушата

Незначително косвено влияние върху около 300 м от границите му

Незначително косвено влияние

Незначително влияние

Фрагментация

Няма влияние на ниво зона и на местноместно ниво

Няма влияние на ниво зона и на местноместно ниво

Няма влияние на ниво зона и на местноместно ниво

Наличие на замърсители (вносители на биогени)

Възможно е незначително влияние на разположени в съседство участъци от местообитанието на вероятно атмосферно замърсяване

Възможно е незначително влияние на разположени в съседство участъци от местообитанието на вероятно атмосферно замърсяване

Не може да се предположи навлизане на инвазивни видове в резултат на вероятни атмосферни замърсявания

Опасност от инциденти замърсявания при аварии

Не може да се очаква въздействие върху съседни територии, покрити с местообитанието

Не може да се очаква въздействие върху съседни територии, покрити с местообитанието

Не може да се очаква въздействие върху съседни територии, покрити с местообитанието

6220 *Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea

Общо това местообитание заема около 3% от площта на зоната или 65206 декара. Често формира комплексни съобщества с ценозите на червената хвойна, в т.ч. и в близост до района на инвестиционното предложение. В района това местообитание е представено на неголеми площи, като някои от тях за изоставени обработваеми в миналото земи. В този смисъл псевдостепите на склона Калджик дере имат значение на местно ниво. Това влияние ще се осъществява в незначителна загуба на площ (3 дка) и незначителна промяна на почвените и микроклиматичните условия, поради разположения в близост микроязовир. Всякаква, дори и незначителна, загуба трябва да бъде отчетена, тъй като местообитанието е приоритетно.

При алтернатива 2 ще бъдат унищожени около 484 дка или 0.74% от площта на местообитанието в зоната.

Таблица 5.

Параметри

Въздействия

Обща площ

Видов състав

Инвазивни видове

Пряко унищожение на местообитанието

Няма вероятно въздействие при алтернатива 1.


Има вероятно незначително косвено въздействие, в резултат на усилено антропогенно присъствите

Няма вероятно незначително въздействие

Граници (екотон) на местообитанието откъм сушата

Има незначително въздействие на местно ниво.

Няма вероятно въздействие.

Има вероятно незначително въздействие

Фрагментация

Няма вероятно въздействие

Няма вероятно въздействие

Няма вероятно въздействие

Наличие на замърсители (вносители на биогени)

Няма вероятно въздействие

Няма вероятно въздействие

Няма вероятно въздействие характеристиките на средата.

Опасност от инциденти замърсявания при аварии

Няма вероятно въздействие

Няма вероятно въздействие

Няма вероятно въздействие

91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори

Това местообитание е едно от основните, които се опазват в зона „Източни Родопи”. То обединява разнообразни дъбови гори, с участие на средиземноморски флорни елементи, които покриват около 31% от площта на зоната или около 669012 декара. В района на ИП попадат издънкови съобщества, някои от които са на хълма Ада Тепе и са се формирали в резултат на естествено самовъзобновяване на дъба в черноборовите култури. Други са на по-ниските хълмове около тепето, като част от тях ще бъде унищожена от рудника и съоръжението за минни отпадъци (99 дкa). ИП няма да окаже значимо въздействие върху тези гори на местно ниво и на ниво зона, защото по-големи масиви има северно от ИП и други части на зоната. На ниво зона влиянието ще бъде още по-незначително – 0,014%, а на национално ниво влиянието е пренебрежимо.Таблица 6.

Параметри

Въздействия

Обща площ

Видов състав

Инвазивни видове

Пряко унищожение на местообитанието

Има незначително влияние, свързано със загуба на . 0.014% от площта на зоната и незначително влияние на местно ниво

Незначително влияние на местно ниво, главно косвено в резултат на промяна на някои основните параметри на средата, напр. повишена мезофитизация и акумулация на химични съединения

Незначително влияние на местно ниво, главно косвено в резултат на промяна на някои основните параметри на средата, напр. повишена мезофитизация.

Граници (екотон) на местообитанието откъм сушата

Има незначително влияние свързано със загуба на около 400-500 м от площта на зоната и незначително влияние на местноместно ниво

Има незначително въздействие

Има вероятно въздействие

Фрагментация

Има слабо въздействие на местно ниво и практически няма въздействие на ниво зона

Няма вероятно въздействие

Няма вероятно въздействие

Наличие на замърсители (вносители на биогени)

Няма вероятно въздействие

Има вероятно въздействие

Има вероятно въздействие

Опасност от инциденти замърсявания при аварии

Има вероятно незначително въздействие на ограничена площ.

Има вероятно въздействие

Има вероятно въздействие

92D0 Южни крайречни галерии и храсталаци (Nerio-Tamaricetea и Securinegion tinctoriae)

За опазването на това местообитание зона Източни Родопи е ключова, доколкото се опазва в много малко на брой зони и най-представителната е Източни Родопи. Има около 500 дка площ. Най-обширни площи има по реките Арда, Крумовица, Върбица, Бяла и др. В обхвата на ИП то има едва 3-4 декара площ, като сравнително по-представителни са ценозите при сливането на р. Крумовица и р. Кесебир.Таблица 7.

Параметри

Въздействия

Обща площ

Видов състав

Инвазивни видове

Пряко унищожение на местообитанието

Няма вероятно въздействие. Възможно е косвено влияние вследствие на промени в хидрологичния режим на местообитанието и добив на вода от крайречните тераси (кладенец – алтернатива 1).

Има пряко въздействие чрез вероятни промени в хидрологичния режим на реките.

Има верояно косвено незначително въздействие вследствие на промени в хидрологичния режим на реките

Граници (екотон) на местообитанието откъм сушата

Има незначително влияние на местно ниво, вследствие на повишената степен на урбанизация на ландшафта.

Има незначително въздействие на местно ниво

Има вероятно незначително въздействие на местно ниво

Фрагментация

Няма вероятно въздействие, поради силната първична фрагментация на местообитанието

Няма вероятно въздействие

Няма вероятно въздействие

Наличие на замърсители (вносители на биогени)

Има вероятно въздействие на местно ниво

Има вероятно въздействие

Има вероятно слабо въздействие

Опасност от инциденти замърсявания при аварии

Има потенциално въздействие на много ограничена площ. Може да се предположи, че това въздействие ще бъде кратковременно

Има вероятно въздействие.

Има вероятно въздействие

6510 Низинни сенокосни ливади (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). – Местообитанието е едно от редките за ЗЗ Родопи-Източни с около 500 декара обща площ (0,023% от общата площ на зоната). В района на Ада Тепе е представено с рудерализиран ксерофитен вариант в Каяждик дере, под с. Победа. То ще бъде повлияно от инвестиционното предложение, ако бъде реализирана алтернатива 2. Това ще има значително въздействие, тъй като ще бъдат унищожени 4,2% от местообитанието в зоната. Алтернатива 1 на ИП няма да окаже въздействие върху местообитанието.

Таблица 8.

Параметри

Въздействия

Обща площ

Видов състав

Инвазивни видове

Пряко унищожение на местообитанието

Няма вероятно въздействие при алтернатива 1.

Няма вероятно въздействие

Няма вроятно въздействие

Граници (екотон) на местообитанието откъм сушата

Няма вероятно въздействие при алтернатива 1.


Има незначително въздействие на местно ниво

Има вероятно незначително въздействие на местно ниво

Фрагментация

Няма вероятно въздействие

Няма вероятно въздействие

Няма вероятно въздействие

Наличие на замърсители (вносители на биогени)

Няма вероятно въздействие

Няма вероятно въздействие

Няма вероятно въздействие

Опасност от инциденти замърсявания при аварии

Няма вероятно въздействие

Няма вероятно въздействие

Няма вероятно въздействие

3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion - местообитанието няма да бъде повлияно от ИП, защото не се намира в близост до него или в зоната на неговото влияние

5130 Съобщества на Juniperus communis formations върху варовик - местообитанието няма да бъде повлияно от ИП, защото не се намира в близост до него или в зоната на неговото влияние

6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi - местообитанието няма да бъде повлияно от ИП, защото не се намира в близост до него или в зоната на неговото влияние. В района няма петрофитни степи на варовик, защото по-голямата част от него не е карстова.

6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) - местообитанието няма да бъде повлияно от ИП, защото не се намира в близост до него или в зоната на неговото влияние.

62A0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества (Scorzoneratalia villosae) местообитанието няма да бъде повлияно от ИП, защото не се намира в близост до него или в зоната на неговото влияние.

62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества - местообитанието няма да бъде повлияно от ИП, защото не се намира в близост до него или в зоната на неговото влияние. Районът на ИП се намира на малка надморска височина.

6520 Планински сенокосни ливади - - местообитанието няма да бъде повлияно от ИП, защото не се намира в близост до него или в зоната на неговото влияние. Районът на ИП се намира на малка надморска височина, където то не се среща.

8210 Хазмофитна растителност на варовикови скални склонове - местообитанието няма да бъде повлияно от ИП, защото не се намира в близост до него или в зоната на неговото влияние. В близост до ИП няма карстови скални проявления.

8220 Хазмофитна растителност на силикатни скални склонове - местообитанието няма да бъде повлияно от ИП, защото не се намира в близост до него или в зоната на неговото влияние.

8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii - местообитанието няма да бъде повлияно от ИП, защото не се намира в близост до него или в зоната на неговото влияние.

8310 Неблагоустроени пещери - - местообитанието няма да бъде повлияно от ИП, защото не се намира в близост до него или в зоната на неговото влияние.

9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum - местообитанието няма да бъде повлияно от ИП, защото не се намира в близост до него или в зоната на неговото влияние. Районът на ИП се намира на малка надморска височина, където не се срещат такива букови гори. .

9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum - местообитанието няма да бъде повлияно от ИП, защото не се намира в близост до него или в зоната на неговото влияние. Районът на ИП се намира на малка надморска височина, където не се срещат такива букови гори.

9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) - местообитанието няма да бъде повлияно от ИП, защото не се намира в близост до него или в зоната на неговото влияние.

9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum - местообитанието няма да бъде повлияно от ИП, защото не се намира в близост до него или в зоната на неговото влияние.

9180 *Смесени гори от съюза Tilio-Acerion forests върху сипеи и стръмни склонове - местообитанието няма да бъде повлияно от ИП, защото не се намира в близост до него или в зоната на неговото влияние. Това местообитание се среща основно на по-голяма надморска височина от тази, на която се намира ИП.

91AA *Източни гори от космат дъб - местообитанието няма да бъде повлияно от ИП, защото не се намира в близост до него или в зоната на неговото влияние.

91E0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) - местообитанието няма да бъде повлияно от ИП, защото не се намира в близост до него или в зоната на неговото влияние.

91W0 Мизийски букови гори - местообитанието няма да бъде повлияно от ИП, защото не се намира в близост до него или в зоната на неговото влияние.

91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа- местообитанието няма да бъде повлияно от ИП, защото не се намира в близост до него или в зоната на неговото влияние.

9270 Гръцки букови гори с Abies borisii-regis местообитанието няма да бъде повлияно от ИП, защото не се намира в близост до него или в зоната на неговото влияние. Това местообитание се среща основно на по-голяма надморска височина от тази, на която се намира ИП.

92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba - местообитанието няма да бъде повлияно от ИП, защото не се намира в близост до него или в зоната на неговото влияние.

92C0 Гори от Platanus orientalis - местообитанието няма да бъде повлияно от ИП, защото не се намира в близост до него или в зоната на неговото влияние. Това местообитание се среща основно на по-голяма надморска височина от тази, на която се намира ИП.

9530 *Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор - местообитанието няма да бъде повлияно от ИП, защото не се намира в близост до него или в зоната на неговото влияние. Това местообитание се среща основно на по-голяма надморска височина от тази, на която се намира ИП.

5.1.2. Видове растения, които са обект на опазване в защитените зони и очаквани влияние върху тях при строителството и експлоатацията на обекта


2327 Пърчовка (Himantoglossum caprinum) – Видът не беше установен на територията на ИП. Неговите местообитания са предимно разредени гори и ксеротермни пасища по карстовите възвишения. Смятаме, че в района на ИП няма подходящи местообитания за вида, доколкото практически няма естествена горска растителност на варовикови разкрития, а той се среща изключително на варовити почви.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница