Опазване на природата Октомври, 2010 Болкан Минерал енд Майнинг еад доклад за Oценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на Защитенa зонa „Източни Родопи”страница6/15
Дата25.03.2017
Размер1.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

5.2. Оценка на влиянието на инвестиционното предложение при осъществяването му и при осъществяване върху алтернативните площадки върху местообитанията.


Оценката на степента на въздействие на ИП за изграждане на откритата мина и възможни алтернативни решения върху защитените зони се гради на влиянието върху всеки от критериите за БПС – популация в зоната, площ на местообитанията в зоната (където има специфични по-малки по площ, но важни местообитания се отчитат отделно), качество на местообитанията (структурни и функционални параметри), бъдещи перспективи (други важни параметри), отделно се отчитат и други структурни и функционални параметри, като общата функционална роля на зоната за свързаността на мрежата – биокоридорна функция, географска свързаност. Характеристиката на всеки един от типовете въздействия е разгледан в глава 2.

За определяне степента на въздействието е използвана 10-степенна скала на оценката, която позволява да се отчетат различните параметри на значимостта на едно въздействие, спрямо стандартните показатели за оценка на степента на въздействие.Таблица 9. Матрица за оценка степента на въздействие

ОЦЕНКА

КРИТЕРИИ

0

Дейността не оказва въздействие

1

Дейността има много слабо отрицателно въздействие

2

Дейността може да предизвика временни отрицателни въздействия

3

Дейността може да предизвика краткосрочни отрицателни въздействия

4

Дейността може да предизвика вторични отрицателни въздействия

5

Дейността може да предизвика кумулативни отрицателни въздействия

6

Дейността може да предизвика синергични въздействия

7

Дейността може да предизвика вторични, кумулативни, синергични отрицателни въздействия. Въздействието може да бъда премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки.

8

Дейността може да предизвика значителни вторични, кумулативни, синергични отрицателни въздействия. Въздействието може да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки.

9

Дейността предизвиква значителни, средносрочни или дългострочни/постоянни отрицателни въздействия. Въздействието може да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки.

10

Дейността предизвиква значително и постоянно/необратимо отрицателно въздействие. Въздействието не може да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки.

Оценка

0 = няма въздействие

от 1 до 3 – слабо въздействие, което може да бъде избегнато без прилагане на специални мерки освен спазване на най-добрите практики при строеж и експлоатация;

от 4 до 6средно по степен въздействие, което е необходимо да се отчете в комбинация с други фактори и да се препоръчат мерки за намаляване или премахване

от 7 до 10 – значително въздействие, което е необходимо да бъде премахнато чрез избор на алтернативи или прилагане на смекчаващи и компенсаторни мерки;

5210 Храсталаци с Juniperus spp.

При експлоатацията на мината и съпътстващата инфраструктура косвено ще бъде засегната около 300 м от границите на местообитанието в зоната. Влиянието ще се изразява основно в промяна на екологичните характеристики на средата, което може да доведе и до промяна на видовия състав. И на местно ниво, тази загуба може да бъде характеризирана, като незначителна.

Алтернатива 2 има значимо въздействие върху местообитанието.

Таблица 10.

Параметри

Въздействия

Обща площ

Видов състав

Инвазивни видове

Нулева

0

0

0

Инвестиционно предложение – Алтернатива 1

0

2

2

Инвестиционно предложение – Алтернатива 2

5

5

5

6220 *Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea

При експлоатацията на мината и съпътстващата инфраструктура ще бъде засегната около (0,005%) от площта на местообитанието в зоната. Влиянието ще се изразява и в незначителна загуба на екотон и в промяна на екологичните характеристики на средата, което ще доведе и до вероятна слаба промяна на видовия състав.Таблица 11.

Параметри

Въздействия

Обща площ

Видов състав

Инвазивни видове

Нулева

0

0

0

Инвестиционно предложение – Алтернатива 1

1

1

1

Инвестиционно предложение – Алтернатива 2

1

1

1

91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори

При експлоатацията на мината и съпътстващата инфраструктура (главно съоръжението за минни отпадъци) ще бъде засегната около 0,014% от площта на местообитанието в зоната. Влиянието на местно ниво също може да бъде определено, като незначително. За това местообитание, реализирането и на двата варианта е без значение, защото влиянието върху него е пренебрежимо малко.Таблица 12.

Параметри

Въздействия

Обща площ

Видов състав

Инвазивни видове

Нулева

0

0

0

Инвестиционно предложение – Алтернатива 1

1

1

1

Инвестиционно предложение – Алтернатива 2

1

1

1

92D0 Южни крайречни галерии и храсталаци (Nerio-Tamaricetea и Securinegion tinctoriae)

При експлоатацията на мината и съпътстващата инфраструктура (и в двете алтернативи) не се очаква загуба на площ или дългосрочно негативно въздействие върху това местообитание. Пряко незначително въздействие на ниво зона и местноместно ниво може да се очаква от направата и експлоатация на кладенец (алтернатива 1) на брега р. Крумовица. Възможни са краткосрочни косвени въздействия, които се изразяват в риск от аварии и залпови замърсявания на реките или промени в хидрологичния режим, вследствие на по-усилено водоползване или аварии при алтернатива 2.Таблица 13.

Параметри

Въздействия

Обща площ

Видов състав

Инвазивни видове

Нулева

0

0

0

Инвестиционно предложение – Алтернатива 1

0

3

3

Инвестиционно предложение – Алтернатива 2

3

5

5

6510 Низинни сенокосни ливади (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

При експлоатацията на мината и съпътстващата инфраструктура не се очаква загуба на площ или дългосрочно негативно въздействие върху това местообитание.Таблица 14.

Параметри

Въздействия

Обща площ

Видов състав

Инвазивни видове

Нулева

0

0

0

Инвестиционно предложение – Алтернатива 1

0

2

2

Инвестиционно предложение – Алтернатива 2

0

0

0


5.2.1. Изводи относно очакваните въздействие на обособяването на „Добив и преработка на златосъдържащи руди от проучвателна площ „Крумовград” върху местообитанията


При експлоатацията на мината за златосъдържащи руди от проучвателна площ „Хан Крум” са възможни следните негативни въздействия върху видове и местообитания:

  • Пряко унищожаване на местообитания по време на строителството – незначително на ниво зона и на местно ниво за местообитания 91М0 и 6220* (при реализацията на алтернатива 2).

  • Косвено незначително влияние върху местообитания 5210, 6220, 6510, 91М0 и 92D0,

  • Навлизане на инвазивни видове растения и промяна на видовата структура на местообитанията, главно вследствие на повишаване на степента на урбанизация на тази част от зоната.

  • Не може да бъде отчетено очаквано пряко или косвено негативно влияние върху останалите местообитания, които са обект на опазване на зоната.

На национално ниво се очаква въздействието върху местообитанията 5210; 6510; 6220; 91М0 и 92D0 да е незначително.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница