Опазване на природата Октомври, 2010 Болкан Минерал енд Майнинг еад докладДата29.12.2016
Размер155.2 Kb.


Опазване на природата

Октомври, 2010

Болкан Минерал енд Майнинг ЕАД

ДОКЛАД

за Oценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на Защитенa зонa Източни Родопи и Защитена зона Крумовица на инвестиционно предложение „Добив и преработка на златосъдържащи руди от проучвателна площ Крумовград”

Нетехническо резюме

Настоящият доклад е разработен за ползване в рамките на открита за обществен достъп процедура и може да бъде копиран или цитиран без знанието на авторите. При цитиране е задължително посочване на източника на информацията.Списък на експертите, изготвили оценката:

Имена

Видове и местообитания

Ивайло Зафиров:

(подпис)


Ръководител екип (птици)

гл. ас. д-р Росен Цонев

Видове растения и природни местообитания

доц. д-р Пламен Г. Митов

Безгръбначни животни

Боян Златков

Пеперуди

Тихомир Стефанов

Риби

Деян Духалов

Влечуги и земноводни

Иван Пандурски

Прилепи

Александър Дуцов

Едри бозайници

Списък на използваните съкращения:

Съкращение

Пълно наименование

БПС

Благоприятен природозащитен статус

ИП

Инвестиционно предложение

ЗЗ

Защитена зона

ОС

Оценка за съвместимост

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Увод 4

2. Информация за инвестиционното предложение 4

3. Информация за защитените зони 4

4. Информация за територията на инвестиционното предложение 4

5. Вероятни въздействия върху местообитанията и видовете 5

6. Оценка на въздействието върху защитените зони 6

7. Оценка на възможните смекчаващи дейности 7

8. Оценка на възможните алтернативи 9

9. Заключение 9


1.Увод


Настоящата оценка се извършва на основание чл. 6 (3) и 6 (4) на Директива 92/43/ЕИО, чл. 31-34 на Закона за биологичното разнообразие и Наредбата за условията и реда за извършване на Оценка на съвместимостта (ОС) на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ЗЗ).

Освен процедурните изисквания при оценката на вероятността от отрицателни въздействия и тяхната значимост са взети в предвид следните принципи: • Използване на най-добрата налична информация за провеждане на ОС;

 • Принципа на предпазливост залегнал, като основа за опазване на околната среда в Договора за създаване на ЕС в конкретния случай възприет, като приемане на възможно най-лошия сценарий за всяко вероятно въздействие;

 • Връзката между чл. 6 (3) на Директива 92/43/ЕИО, изискващ оценка на последствията за целостта и целите на всяка една зона и мрежата, като цяло от една страна и чл. 2 (2) на Директивата посочващ, че мерките, предприети по тази Директива, следва да водят до опазване или възстановяване на благоприятния природозащитен статус (БПС) на видовете и местообитанията.

2.Информация за инвестиционното предложение


Инвестиционното предложение (ИП) на Болкан Минерал енд Майнинг ЕАД е свързано с добив и преработка на златосъдържащи руди от находище Хан Крум – участък Ада Тепе, община Крумовград, област Кърджали. Основната площадка, на която ще се реализира ИП е разположена на около 3 км. южно от гр. Крумовград, област Кърджали. Общата предвидена площ, необходима за реализация на инвестиционното предложение е 85 ха. Основните дейности предвидени в предложението са:

 1. Добив на златосъдържащи руди по открит способ;

 2. Преработка на рудата до концентрат чрез трошене, смилане и флотация;

 3. Съхранение на минни отпадъци (скални маси и отпадък от обогатяване), почвени материали, руди и некондиционни руди.

Находище Хан Крум включва четири участъка – Ада Тепе, Къклица, Сърнак и Скалак.

ИП ще се разработва в две фази: • Фаза 1 – добив и преработка на руди по открит способ от участък Ада Тепе в количество 850 000 т/год. при очакван експлоатационен период от 9 години.

 • Фаза 2 – добив и преработка от прилежащите участъци, намиращи се в близост до селата Къклица, Сърнак, Скалак и Къпел при условие, че се докаже наличието на запаси на полезни изкопаеми, които са икономически изгодни за добив.

Алтернатива 2 предвижда преработване на рудата до блоков метал като краен продукт (”сплав Доре”) по схема на цианидно извличане на златото и среброто. Реализацията й изисква двойно по-голяма площ (156 ха), изграждане на хвостохранилище и използването на токсични вещества (цианиди).

3.Информация за защитените зони


ИП попада изцяло в границите на Защитена зона (ЗЗ) BG0001032 Източни Родопи по директива за местообитанията 92/43/ЕЕС (Зони от значение за общността – pSCIs) и се намира в близост до ЗЗ BG0002012 Крумовица по директива за птиците 79/409/ЕЕС (Специално защитени зони – SPAs). Общата площ на ЗЗ Източни Родопи възлиза на 21,7 хил. ха. ЗЗ Крумовица е приета с Решение N 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21 от 09.03.2007 г.). Общата й площ е 11,2 хил. ха.

4.Информация за територията на инвестиционното предложение


ИП включва хълма Ада тепе и съседни територии, в които са предвидени табани, водопроводи, кладенци за промишлени води за добивната дейност, депа за рудни материали.

Хълмът Ада тепе е висок 492,4 м и доминира над ландшафта. Първичната му растителност е съставена от ксеротермни дъбови гори, но още в миналото хълмът е обезлесен почти напълно. Преди около 40-50 години е залесен с култури от черен бор (Pinus nigra) и бяла акация (Robinia pseudoacacia), които сега заемат по-голямата част от площта. На определени участъци в тях се наблюдава възобновяване на естествената растителност. Тези процеси не могат да се активизират съществено в бъдеще, поради промяна на почвената реакция от боровия опад и пълното възстановяване на естествената растителност на Ада тепе е невъзможно. Южните и източните склонове на хълма са по-стръмни и са използвани, като пасища в миналото. Там се наблюдава по-добро развитие на тревната растителност. Особено характерно и с природозащитно значение на национално ниво е петрофитното съобщество по склоновете на Ада тепе северно от вливането на р. Кесебир в р. Крумовица.

Долът (Калджик дере), който е предвиден за изграждане на хвостохранилище (алтернатива 2), се намира северозападно от Ада тепе и опира до западните склонове на хълма, където са създадени култури от черен бор. Дъното на дола е частично разработено, има малки ниви и градини. Северният му бряг представлява невисоко било, което е заето от комплексни съобщества на псевдостепи на едногодишни житни треви (Poa bulbosa, Psilurus aristatus, Brachypodium distachyon и др.) – местообитание 6220* и храсталаци на червена хвойна (Juniperus oxycedrus) – местообитание 5210. Има и запазени малки и силно рудерализирани фрагменти от мезофилна ливадна растителност (6510). Въпреки високата степен на антропогенна деградация, там може да бъде наблюдавана сравнително стабилна популация на орхидеи от род Ophrys. При предвидената стена на хвостохранилището има запазена горичка на благун (Quercus frainetto) и горун (Quercus daleschampii).

От изток и от север на Ада тепе преминават реките Кесебир и Крумовица, които се сливат югоизточно от хълма. Те са с характерно пролетно пълноводие. През лятото се откриват големи наноси с чакъл. По течението има малки, но сравнително добре представени крайречни храсталаци с Tamarix ramosissima, които също са местообитание oт Директивата за хабитатите - 92D0.

Останалите терени, върху които е предвидено осъществяването на инвестиционното предложение, са предимно обработваеми площи, силно рудерализирани крайселски мери, както и махали, в които няма постоянни жители.

Фигура 1. Карта на инвестиционното предложение (Алтернатива 1)5.Вероятни въздействия върху местообитанията и видовете


Вероятни преки въздействия:

 • Унищожаване на местообитания

 • Смъртност на индивиди

 • Прегради за нормалното функциониране на местообитанията

 • Прогонване на животни заради засилено човешко присъствие

Вероятни косвени въздействия:

 • Повишена опасност от пожари

 • Опасност от инцидентни замърсявания при аварии в изградената инфраструктура

 • Нахлуване на чужди видове в природните местообитания

 • Влошаване качеството на съседните местообитания заради безпокойство

 • Влошаване качеството на хранителните местообитания и хранителната база, вследствие замърсяване на водите от пътната настилка

Възможни кумулативни въздействия:

 • Разработване на сателитни находища

 • Мелиоративни дейности около р. Крумовица.

 • Кумулативен ефект, свързани със значителния трафик, шумовото замърсяване и др.

6.Оценка на въздействието върху защитените зони


Сравнително малката територия (около 85 ха) или около 0.037% от площта на зоната, която се засяга, близостта на антропогенни ландшафти (много селища, ниви, използвани активно пасища, горски култури) обуславя сравнително малкия брой местообитания и видове, които ще бъдат засегнати от ИП.

Възможен е кумулативен ефект при увеличаване на разработваните находища, което ще причини значително отрицателно въздействие както на местно, така и на ниво зона.При експлоатацията на мината са възможни следните негативни въздействия върху видове и местообитания:

6.1. Местообитания


 • Пряко унищожаване на местообитания по време на строителството – незначително на ниво зона и на местно ниво за местообитания 91М0 и незначително на ниво зона, но значително на местно ниво за местообитания 6220* и 5210. Загубата на местообитание 6510 е значима като територия, но пренебрежимо малк като представителност на местообитанието.

 • Косвено незначително влияние върху тези местообитания, както и на ниво зона за 92D0.

 • Навлизане на инвазивни видове растения и промяна на видовата структура на местообитанията, главно вследствие на повишаване на степента на урбанизация на тази част от зоната.

6.2. Безгръбначна фауна


 • Пряко унищожаване на местообитания и популации по време на строителството и експлоатацията:

  • Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria: Загубата на местообитание на ниво зона е 0.56%, като значително се засяга малката местна популация.

  • Cerambyx cerdo и Lucanus cervus: При реализирането на инвестиционното предложение във всичките му варианти загубата на местообитание на ниво зона ще бъде незначителна – между 0.01 и 0.03%.

  • Unio crassus: Изпълнението на инвестиционното предложение няма да повлияе отрицателно на параметрите на БПС на вида.

 • Обособяването на депа и табани дълготрайно ще влоши БПС на тези местообитания по отношение на параметрите структура и функции.

 • Внасяне и навлизане на чужди, инвазивни и синантропни животни и инвазивни, плевелни и рудерални видове растения, които ще променят видовата структура в местообитанията и могат да влошат природозащитното състояние.

6.3. Риби


 • ИП не оказва пряко въздействие върху ихтиофауната, тъй като не предполага заустване на значими количества отпадъчни води, нито използване на значими водни количества от р. Крумовица.

 • Съществува незначителен риск от замърсяване при инциденти, които да доведат до заустването на големи количества замърсени води при силни валежи.

 • Опасността от навлизане на инвазивни видове риби и промяна на видовия състав в района на ИП е незначителна.

6.4. Земноводни и влечуги


 • ОС на ИП в херпетологично отношение се състои в оценка на влиянието върху популациите и местообитанията на живеещите на територията костенурки Шипоопашата сухоземна костенурка (Testudo hermanni Gmelin) и Шипобедрена сухоземна костенурка (Testudo graeca Linnaeus). Понастоящем БПС на двата вида в територията е запазен и това се установява при сравнение на полевите данни и данните за изчислената референтна популация.

 • Засегнатите пряко и косвено костенурки от двата вида са 1133 броя. Отнесено към цялата защитена зона въздействието на ниво хабитати е в границите 0,048% - 0,063%. Такива нива на въздействие се считат за приемливи.

 • Влиянието върху останалите видове земноводни и влечуги включени в Натура 2000 и обитаващи територията на ЗЗ Източни Родопи е пренебрежимо слабо.

6.5. Прилепи


 • Пряко унищожаване на хабитати и убежища: Това въздействие ще засегне главно големия подковонос (Rhinolophus ferrumequinum). При разработката на открития рудник ще бъде унищожено негово подземно лятно убежище.

 • Обособяването на депа и табани дълготрайно ще влоши БПС на тези местообитания, по отношение на параметрите структура и функции.

 • Очакваната фрагментация на хабитатите на прилепите ще бъда незначителна, отчитайки ограничената площ на ИП и изключителното богатство от благоприятни хабитати и убежища за прилепите на територията на ЗЗ Източни Родопи.

 • Имайки предвид изключително ниската срещаемост на трите от общо четири вида прилепи, установени в района на ИП, общото въздействие върху тях в рамките на ЗЗ Източни Родопи ще бъде незначително.

6.6. Едри бозайници


 • Няма пряко въздействие върху едрите бозайници.

6.7. Птици


 • Очакваното въздействието върху видовете птици включени от Приложение I на Директивата за птиците и предмет на опазване в ЗЗ Крумовица като цяло е слабо.

7.Оценка на възможните смекчаващи дейности


Предвид вида и обхвата на ИП, могат да бъдат предвидени комплексни смекчаващи и компенсаторни дейности за местообитания и видове, които ще бъдат засегнати от ИП в ЗЗ Източни Родопи. При реализиране на ИП, но съчетано с нереализиране на други инвестиционни предложения с подобен характер, е необходимо да се приложат следните смекчаващи и компенсаторни мерки.

7.1. Общи мерки


Това са мерките, които имат отношение към опазването на местообитанията и голяма част от видовете.

1. При рекултивацията на мината да не се допуска внасянето в ЗЗ на чужди растителни и животински видове, да се рекултивира с представители на местната флора (по възможност).Очакван ефект: Ограничаване на риска от аварии и навлизане на инвазивни или чужди видове във всички местообитания в зоната. Предотвратяване евентуални щети върху хранителната база и структурата на местообитанията на видовете, обект на опазване.

2. Да не се ползват реките, като водоизточник.Очакван ефект: Премахване на косвеното влияние върху местообитание 92D0.

3. Да бъде обозначена със специални знаци и информационни табла ЗЗ Източни Родопи, както и предмета и предназначението й и ограничителните режими.Очакван ефект: Правилно и пълно спазване на ограничителните режими от страна на персонала.

4. По време на експлоатацията движението да се осъществява по предварително определени маршрути, маркирани с ясна и трайна маркировка. Да не се допуска движение на техника извън пътищата и подходите към строителните петна в зоната.Очакван ефект: Предотвратяване на допълнителното унищожаване на растителността в зоните на движение на техниката. Ограничаване на безпокойството от движението на хора и техника.

5. Да не се допускат други ИП за рудодобив в зоната на територията на община Крумовград, които засягат местообитания и видове, предмет на опазване на зоната.Очакван ефект: Отстраняване на кумулативния ефект при увеличаване на антропогенната преса върху тази част от ЗЗ Източни Родопи и за зоната, като цяло и предотвратяване на всякакъв вид по-нататъшни отрицателни въздействия върху местообитанията и видовете в зоната.

6. Да не се експлоатират алтернативните находища на руди. Две от тях – Къклица и Къпел са извън зоната, но са в непосредствена близост и опазват местообитания от Директива 92/43/ЕЕС. Другите са в зоната и разработването им ще доведе до голям кумулативен ефект и унищожаване на част от зоната.Очакван ефект: Отстраняване на кумулативния ефект при увеличаване на антропогенната преса върху ЗЗ Източни Родопи и предотвратяване на всякакъв вид по-нататъшни отрицателни въздействия върху местообитанията и видовете в зоната.

7. Да се спазват правилата за противопожарна безопасност и да не се опожарява растителност.Очакван ефект: Предотвратяване на временно унищожаване на местообитания, включително субстрати за развитие и трофичната база на насекомните видове, обект на опазване.

8. Да се проведе инструктаж на персонала по прилагане на смекчаващите мерки по време на строителството и подготвителните работи и в последствие – на персонала, отговарящ за функционирането и поддръжката на инсталациите и инфраструктурата в района на ИП.Очакван ефект: Правилно и пълно прилагане на смекчаващите мерки и съпричастност към природозащитните идеи.

7.2. Безгръбначни


Предвид вида и обхвата на ИП и предвидената производствена и технологична структура, на този етап няма и не могат да бъдат предвидени комплексни смекчаващи мерки за видовете Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria) и Probaticus subrugosus и техните местообитания.

При реализиране на ИП, но съчетано с нереализиране и недопускане на други инвестиционни предложения с подобен характер в района и зоната, е необходимо да се приложат следните смекчаващи мерки, които трябва да бъдат прилагани в пакет, а не избирателно, за видовете Cerambyx cerdo и Lucanus cervus:

1. По време на строителството да се ограничи до минимум отстраняването на широколистни стари, гниещи и хралупати дървета, техни пънове и паднали стволове. Задължително да се оставят част от дънерите и пъновете от отсечените дъбови дървета в горските хабитати, засегнати от ИП и в тези около тях.

Очакван ефект: Опазване и съхраняване на подходящите субстрати за хранене и развитие на ларвите на Cerambyx cerdo и Lucanus cervus.

2. Да не се секат дъбовите масиви на Ада тепе, разположени северно, под открития рудник, както и тези в близост до табана за некондиционни руди и да се ограничи площта на последния в неговата югоизточна част, която застъпва участък от местообитание 91М0.Очакван ефект: Премахване на прякото влияние върху местообитание 91М0 и оттам косвено върху подходящите субстрати за хранене и развитие на ларвите на Cerambyx cerdo и Lucanus cervus.

3. По време на строителството да се ограничи до минимум: отстраняването на повърхностния почвен слой; отстраняването на екотонни съобщества (на границата гора-поляна, равнина/склон), почистването на участъци с тревиста и храстова растителност.Очакван ефект: Опазване и съхраняване целостта на хранителните хабитати на безгръбначните и местата им за укритие.

4. Обезпрашаване на производствения цикъл, особено при транспортни дейности по новоизградените пътища (без настилка) и недопускане на замърсяване на пътищата с масла, гориво и отровни вещества.Очакван ефект: Опазване на трофичната база на растителноядните насекоми (имаго и ларви).

5. Провеждане на взривни работи само в светлата част на денонощието.Очакван ефект: Ограничаване на безпокойството на нощно активните видове безгръбначни.

6. Да се използват осветителни тела с натриеви лампи, които имат значително по-слаб привличащ ефект върху нощните насекоми, в сравнение с живачно-луминесцентните лампи, които излъчват значително количество сини и ултравиолетови лъчи. Освен това трябва да се ограничи броят на лампите до 2 бр/ха.Очакван ефект: Ограничаване на силно привличащия ефект на лампите, излъчващи лъчи от късовълновата част на спектъра и водещ до дезориентация на нощните насекоми и до смърт.

7.3. Влечуги и земноводни


1. Строителство: При осъществяване на ИП, поне една година предварително трябва да се започне изнасяне на обитаващите там костенурки и пускане обратно в природата на подходящи места, достатъчно отдалечени от ИП. За да бъде ефективно такова мероприятие трябва да се изгради заграждение, предотвратяващо обратното заселване на костенурките. Oтстраняването на всички животни трябва да се извърши преди началото на изграждането.

2. Експлоатация: През този етап е задължително заграждението, изградено в предишния етап да бъде поддържано в изправност. Необходимо е да се извършва постоянен мониторинг върху популациите на двата вида костенурки и при нужда да се предприемат адекватни мерки за ограничаване на вредното въздействие.

3. Рекултивация: Пълноценно възстановяване на местообитанията на костенурките, където е възможно.

7.4. Риби и Бозайници


1. Да не се допуска изземване на инертни материали за нуждите на изграждане на съоръженията на ИП от леглото на р. Крумовица в новоизградени кариери.

Очакван ефект: Опазване на важен хранителен хабитат за видрите и прилепите и източник на голямо обилие на водни насекоми.

2. Провеждане на взривни работи само в светлата част на денонощието.Очакван ефект: Ограничаване на безпокойството на прилепите.

Смекчаващите мерки, разгледани по-горе е необходимо да бъдат прилагани в пакет, а не избирателно. Този тип смекчаващи мерки трябва да са наложителни за всички инвестиционни предложения, които са от подобен характер, предполагат сходни отрицателни въздействия и е оценено (включително с отчитане на кумулативния ефект), че е възможно да бъдат реализирани без да противоречат на целите на опазване на ЗЗ и териториите с природозащитен статут по ЗЗТ.


7.5. Компенсаторни мерки


Препоръчително е да се присъедини към зоната района на селата Дъждовник и Къклица. Там има представителни и редки подтипове на местообитание 5210, като това ще компенсира загубата му в зоната и загубата на част на зоната в резултат на осъществяване на ИП.

8.Оценка на възможните алтернативи


ИП не предвижда алтернативни площадки за изграждане на мината, а само алтернативни технологии за преработка на рудата.

8.1. Нулева алтернатива


Според т. 8 на допълнителните разпоредби на наредбата за ОС на планове и програми с целите на опазване на ЗЗ “нулевата алтернатива” е описание на настоящото състояние и последиците от него в случаите, когато инвестиционните намерения, които се прилагат не могат да бъдат осъществени. Нулевата алтернатива е съвместима с целите на опазване на ЗЗ. При нулевата алтернатива няма да има никакви негативни въздействия върху предмета и целите на опазване на зоната.

8.2. Инвестиционно предложение – Основен вариант


Инвестиционното предложение е съвместимо с целите на опазване на защитената зона.

8.3. Инвестиционно предложение – Алтерантива 2


Не може да бъде изпълнен от гледна точка на целите на опазване на защитената зона и прилагане на действащите Закона за биологичното разнообразие и Директива 92/43/ЕИО.

9.Заключение


По отношение на природните местообитания и различните групи животни, основният вариант на ИП има незначително въздействие и би могъл да бъде изпълнен, като се реализират всички смекчаващи мерки. ИП може да бъде осъществено при условие, че сателитните находища Скалак, Сърнак, Къпел и Къклица не бъдат разработвани за да се избегне кумулативния ефект.

Единствена възможна компенсаторна мярка е включване на териториите на Къклица и Дъждовник към зоната, за да бъде компенсирано разработването на Ада тепе. Това ще допринесе за опазване на представителни местообитания, които са останали извън зоната и евентуално могат да бъдат засегнати от бъдещи дейности, включително и добив на рудни изкопаеми.
denkstatt България ООД кв. Драгалевци, ул. 6та, 19, 1415 София T +359-2-4707508 M +359-88-8295767 E office@denkstatt.bg

W www.denkstatt.bg

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница