Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013страница1/6
Дата25.10.2018
Размер1.21 Mb.
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ОДОБРЯВАМ:

ВЕЖДИ РАШИДОВ

МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Консервация, реставрация и социализация на могилата Шушманец”
Февруари 2012 г.


СЪДЪРЖАНИЕ:
I. Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка;

II. Обявление за обществената поръчка;

ІІІ. Пълно описание на обекта на поръчката Приложение № 1;

IV. Условия за изпълнение на поръчката и изисквания към участниците и офертите – Приложение № 2

V. Технически спецификации - Приложение № 3;

VІ. Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертата - Приложение № 4;

VІІ. Образец на офертатаПриложение № 5;

VІІІ.Образец на ценова офертаПриложение № 6;

ІХ. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - Приложение № 7;

Х. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - Приложение № 8;

ХІ. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 9;

ХІІ. Декларация за подизпълнители - Приложение № 10;

ХІІІ. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение № 11;ХІV.Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда - Приложение № 14;

ХV.Декларация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП - Приложение № 12;

ХVІ.Декларация по чл.51, ал. 1, т. 2, 9 и 10 от ЗОП- Приложение № 13;

ХVІІ. Декларация за оглед на обекта - Приложение № 15;

ХVІІІ. Проект на договор - Приложение № 16;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Описание на обекта на поръчката в открита процедура с предмет:

Консервация, реставрация и социализация на могилата Шушманец”


1. Предмет на поръчката

Предмет на поръчката е консервация, реставрация и социализация на могилата Шушманец.

Строежът е Първа категория, съгласно чл.137, т.1, буква “м” от ЗУТ и чл.2, ал.4, т.1 от Наредба №1/2003г. за номенклатурата на видовете строежи - “национално значение”.

Проектът предвижда изпълнение на ремонтни работи по всички части на Територията на Тракийска куполна гробница в могилата “Шушманец“, която е разположена на 1 (един) км. Югоизточно от гр. Шипка с площ около 46.647 дка.

С проектните решения (по части) се предвиждат следните мероприятия по реставрация и социализация на Територията на Тракийска куполна гробница в могилата “Шушманец“: изграждане на цялостна система за повърхностно отвеждане на атмосферните води в зоната на гробницата; проектиране и изграждане на постоянна защитна и приемна сграда на гробницата, включващо и мерките за трайно укрепване на конструкцията на самата гробница; проект за социализация: включването на обекта заедно с гробниците в непосредствена близост (Хелвеция и Грифони) в комплекс с единна обща инфраструктура с посетителски център, паркинг, пешеходни връзки, осветление, достъпност на средата, места за рекреакция и указателни знаци;

Обхватът и съдържанието на инвестиционния проект съответства на фази “Работен проект” и “Технически проект” съгласно Наредба №4/21.05.2001 год. за “Обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти”.

Разглежданият проект е разработен в следните части:


 1. Архитектурна – работен проект;

 2. КРР – обяснителна записка

 3. Климатология и микробиология

 4. Строително –конструктивна - технически проект;

 5. Геология и Хидрогеология –обяснителна записка

 6. В и К- работен проект

 7. ОВ с топлотехническа ефективност - работен проект

 8. Противопожарна безопасност - работен проект

 9. Вътрешни ел. инсталации - работен проект;

 10. ПБЗ- технически проект

 11. Вертикална планировка

За строежа е издадена виза за проектиране № К02606/19.03.2010г за консервация, реставрация и социализация на могилата. “Шушманец“, в землището на гр. Шипка, имот 000354. по предвижданията на ПУП от Гл. Арх. на гр. Казанлък на 19.09.2010г., която е съгласувана от НИНКН .
2. Място на изпълнение

имот 000345 в землището на гр. Шипка, община Казанлък,
3. Оглед:

Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа.

При огледа е необходимо да бъде представен документ за закупена документация за участие. За извършения оглед се подписва декларация обр. № 15 от настоящата документация.4. Срок за изпълнение

Срокът за изпълнение е по предложение на участника. Срокът започва да тече от датата на подписване на протокол между възложителя и изпълнителя за


откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (обр. №
2а) съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
5. Начин и срок на плащане:

Възложителят ще извърши цялостното плащане на стойността на извършената работа в срок до 60 (шестдесет) работни дни, считано от датата на издаване на фактура. Възложителят ще заплаща стойността по банков път по сметката, посочена от участника в офертата му.

При започване на изпълнението съгласно чл.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда 35 % (тридесет и пет процента) аванс на изпълнителя, съгласно приложената ценова оферта, която е неразделна част от договора, след представяне на оригинална фактура в срок от 20 работни дни, след одобрение на авансовото плащане от УО на ОПРР.

За окончателно предаване на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, подписан от възложителя, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и от технически правоспособните физически лица към него.
6. Предлагана цена

Количествените сметки са приложени в Техническата спецификация. Въз основа на представените количествени сметки участникът трябва да изработи количествено-стойностни сметки с посочени и единични цени в тях.

Строително-монтажните работи ще се разплащат на база действително извършените работи, одобрени от представител на възложителя, в съответствие с количествено-стойностните сметки и предложените единични цени от офертата на участника.

7. Гаранционни срокове

Участниците предлагат гаранционни срокове на изпълнените СМР. Гаранционните срокове не трябва да са по-малки от посочените в Наредба № 2/2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.8. Гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 8 000 /осем хиляди / лева.

Гаранцията за изпълнение на договора e в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора без ДДС. Условията за възстановяване на гаранцията са посочени в проекта на договор.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора следва да представи документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него, в съответствие с договореното в една от следните форми:

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума в размер на 3 % от общата стойност по чл. 3.1. трябва да бъде внесена по следната банкова сметка: IBAN: BG 06 BNBG 96613000175501, BIC BNBGBGSD, обслужваща банка: БНБ – Централно управление в полза на Министерство на културата.

Банкова гаранция за сума в лева в размер на 3 % от общата стойност по чл. 3.1. със срок на валидност до приключване на строително-монтажните работи по проекта. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора, в съответствие с определеното в него.

Разходите по откриването на депозита или на банковата гаранция са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване – за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Гаранцията за изпълнение на договора, както и гаранцията за авансовото плащане (депозит или банкова гаранция) се освобождава в срок до 20 (двадесет) календарни дни след регистриране на въвеждането на строежа в експлоатация освен, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата, преди приключване на договора, по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му в съответствие с определеното в него.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по предходния член в срок от 30 (тридесет) дни, след подписването на всички документи, удостоверяващи изпълнението на договора.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И ОФЕРТИТЕ

І. Минимални изисквания към участниците

1.Участникът в процедурата следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за извършване на дейности от първа категория, съгласно чл.137, т.1, буква "м" от ЗУТ и чл.2, ал.4, т.1 от Наредба №1/2003г. за номенклатурата на видовете строежи - "национално значение"- за доказване на технически възможности;За обединения изискването важи за поне един от участниците в тях. За участник - чуждестранно лице, се представя съответен еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държавата, в която е установен, съобразно националното му законодателство. Вписването в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено.

2. Участникът в процедурата следва да притежава следните валидни сертификати:

2.1. ISO 9001:2008 или еквивалент за внедрена система за управление на качеството с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи- за доказване на технически възможности;

2.2. ISO 14001 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи- за доказване на технически възможности;

2.3. OHSAS 18001 или еквивалент за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи- за доказване на технически възможности;

3. Участникът следва да има изпълнен общ минимален обем строително-монтажни работи в размер на 2 400 000 лв. без ДДС за предходните 2009, 2010 и 2011 година. - за доказване на икономически и финансови възможности;

4. Участникът трябва да има застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството. - за доказване на технически възможности;


ІІ. Изискуеми документи към офертата
Обществената поръчка се възлага на основание чл. 3, ал.1, т.3 от ЗОП и ще се проведе по реда на глава пета от ЗОП. Участниците в процедурата следва да представят следните документи:


 1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представи  в официален превод на български език. „Официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерство на външните работи за извършване на официални преводи.)

 1. Копие от удостоверение за регистрация по ДДС, ако участникът е регистриран;

 2. Документ за внесена по сметка на Възложителя или оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция за участие в размер на 8 000 /осем хиляди/ лева. Сметка на Министерство на културата BG06BNBG96613000175501, BIC: BNBGBGSD, БНБ - Централно управление.

 3. Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника по чл. 50 от ЗОП:

- копие от валидна застрахователна полица за задължително застраховане в строителството /чл.50, ал. 1, т. 1 от ЗОП/;

- копие от Годишен финансов отчет за 2009, 2010 и 2011 г. /чл.50, ал. 1 т. 2 от ЗОП/;- декларация, съдържаща информация за общия оборот и за оборота от строителството за последните три години – Приложение №12 /чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП/;

 1. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника по чл. 51 от ЗОП:

- Декларация по образец - Приложение № 13от документацията на Възложителя, съдържаща:

 • списък на основните договори за строителство, изпълнени през последните пет години, включително стойностите, датите и мястото на строителството, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти /чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП/. Участникът следва да има изпълнени минимално 2 договора, сходни с предмета на поръчката,а именно 1 за СМР и 1 за КРР, поотделно.
 1. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент / копие/;

 2. Сертификат ISO 14001 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда /копие/;

 3. Сертификат OHSAS 18001 или еквивалент за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд /копие/;

9. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за извършване на дейности от първа категория, съгласно чл.137, т.1, буква "м" от ЗУТ и чл.2, ал.4, т.1 от Наредба №1/2003г. за номенклатурата на видовете строежи - "национално значение" (копие); За съвместни дружества/консорциуми изискването важи за поне един от участниците в тях. За участник - чуждестранно лице, се предстая съответен еквивалентен документ, издадени от компетентния орган на държавата, в която е установен, съобразно националното му законодателство. Вписването в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено.


 1. .Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП Приложение № 7;

  1. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП- Приложение № 8;

  2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 9;

  3. Декларация за наличие или липса на подизпълнители - Приложение № 10;

  4. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /ако участникът ще ползва подизпълнител/ - представляващия и управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация по образеца, приложен към настоящата документацията.

  5. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда - Приложение № 11;

  6. Декларация за извършен оглед на обекта, удостоверяваща, че участникът е запознат с техническото задание - Приложение № 14 ;

  7. Проект на договор –Приложение № 15

  8. Попълнен образец на оферта - Приложение № 5 от документацията на Възложителя. Образецът се попълва на български език, ясно и четливо без задрасквания и поправки. Офертата се поставя в отделен запечатан плик с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”.

  9. Ценова оферта – Приложение № 6 от документацията на възложителя. Ценовата оферта се подава в отделен запечатан непрозрачен плик с обозначение “Предлагана цена”.

  10. Кратка анотация за дейността на участника;

  11. Копие от документа за закупена документация за участие.

  12. Списък на документите, съдържащи се в офертата на участника. Списъкът задължително се прилага подписан и подпечатан от участника.

Всички документи към офертата трябва да са подписани и подпечатани от лицето, което представлява участника, съгласно удостоверението за актуално състояние или удостоверение от ТР на фирмата.

Офертата се подава на български език. Всички документи, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

Участникът подготвя офертата си съгласно формата и съдържанието на образците от документацията на Възложителя. Не се допуска подмяна на информация или съдържание в тях. В проекта на договор не се попълват цени.Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

1. плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, изискани съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 7, 10 – 12 и посочени в Раздел ІІ. Изискуеми документи от настоящото приложение;

2. плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят Офертата за участие съгласно приложения в документацията образец /Приложение №5/;

3. плик № 3 с надпис "Предлагана цена", в който се поставя ценовата оферта съгласно приложения в документацията образец /Приложение №6/;

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 10 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Когато участник в процедурата е обединение, се представя нотариално заверено копие от учредителния документ /договор/ и копие от документа за регистрация в Службата по вписванията в съответствие с изискванията на чл. 3, ал. 1 от Закона за регистър БУЛСТАТ.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 10 от ЗОП се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът за регистрация или ЕИК се представя в официален превод, документите по чл. 56, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 10 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. За документ за актуално състояние чуждестранните юридически лица представят съответени еквивалентени документи, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, с превод на български език. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
ІІІ. Подаване и отваряне на офертите


 1. Всеки участник може да подаде офертата си до 17.02.2012 г. до 17часа вкл. в деловодството на министерството, с адрес: гр. София, бул. “Ал. Стамболийски” № 17 всеки работен ден.

Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В плика /опаковката/ с надпис „Копие” се поставя и копието на офертата „Оригинал”.

 1. Върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон за контакти и по възможност факс и електронен адрес.

Върху плика с офертата участникът посочва от чие име /фирма/ е подадена офертата и изписва следния текст:

„До Министерство на културата –

„Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консервация, реставрация и социализация на могилата Шушманец”


 1. Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, или са представени в незапечатан или скъсан плик.

 2. Отваряне на получените оферти ще се извърши на 29.02.2012 г. от 10.30 часа в сградата на министерството, с адрес: гр. София, бул. “Ал. Стамболийски” № 17. Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, могат да присъстват при отваряне на офертите.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Техническите спецификации /инвестиционният проект/ са приложени към документацията на хартиен и електронен носител.
1. Настоящата техническа спецификация определя стандартите за изпълнение на работите предмет на договора, както и измерването на количествата работи извършени от изпълнителя по време на изпълнението на договора.

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на българските нормативи. Особено внимание следва да се отдели на следните нормативи: • Закон за устройство на територията и наредбите, базирани на него;

 • ПИПСМР за съответните видове работи;

 • Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни условия на труд;

 • БДС и еквивалентните им европейски стандарти за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване.2. Цели на спецификациите

Общи положения:

Спецификациите имат за цел да допълнят и определят изискванията за материали, технология на изпълнение на работите, методи на изпитване на материалите, методите за оценяване на качеството на изпълнените работи в съответствие със стандартите, методи за измерване на извършените работи.


Общи изисквания за качество и работа:

Всички материали и съоръжения, осигурени за извършване на постоянната дейност, според условията на договора трябва да бъдат нови продукти. Използвани материали и съоръжения няма да бъдат приети. Изпълнителят ще подготви подробни работни схеми и графици, включително и график в случай на закъснение, в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на дейността, като същите ще бъдат предоставени на Строителния надзор за одобрение.

Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката или в складовете на Изпълнителя ще бъде придружена със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и доставените материали ще бъдат внимателно съхранявани до влагането им в работите.

Всички произведени продукти или оборудване, за които се възнамерява да бъдат вложени в работите ще бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.

Гаранциите за изпълнение на извършените СМР и оборудване започват да текат от датата на приемане на обекта и въвеждането му в експлоатация.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница