Описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда и на материалното и културното наследство, които ще бъдат засегнати в голяма степен от инвестиционното предложение, както и взаимодействието между тях атмосферен въздухстраница1/6
Дата06.02.2017
Размер1.4 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ДОВОС на инвестиционно предложение „Модернизация и увеличаване на производствения капацитет на инсталация за производство на оловно-кисели акумулатори и батерии”


Възложител: «ЕнерСис» АД, гр. Търговище


4. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ И ФАКТОРИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НА МАТЕРИАЛНОТО И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ В ГОЛЯМА СТЕПЕН ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КАКТО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ТЯХ
4.1. Атмосферен въздух

4.1.1.Кратка характеристика и анализ на климатичните и метеорологични фактори, имащи отношение към конкретното въздействие и качеството на атмосферния въздух

Съгласно климатичната подялба на България, районът на гр. Търговище се отнася към Севернобългарската умерено-континентална климатична подобласт на Европейска континентална климатична област. Климатичните особености за района на разглеждания обект се определят както от разположението на България в умерените ширини на северното полукълбо, така и от орографията на района с характерните елементи от топографията и релефа на Дунавската хълмиста равнина. Комплексът от физикогеографски и хидрометеорологични фактори определя умерено континентален до континентален характер на климата в района на разглеждания обект.

Умерено-континенталната климатична област обхваща цялата Дунавска равнина и предпланините на Балкана (до 1 000 m надморска височина), която е под влиянието предимно на северните и северозападни ветрове. Тук са изразени най-ясно параметрите на континенталния характер на климата с високи температури през лятото и ниски – през студените месеци на годината. Температурните амплитуди достигат до 20–25 °С. Амплитудата на средната месечна температура на въздуха има стойности, характерни за умерено-континенталната климатична област.

Производствената площадка е разположена в равнинна част на 173 m надморска височина. Равнинният ландшафт на района не затруднява разсейването на емитираните в атмосферата замърсители.

За оценка на влиянието на климатичните фактори върху атмосферното замърсяване в района на Търговище са използвани данни от Климатичния справочник на България (том I-IV), съпоставени в обобщен вид по-долу в Таблица 4.1.1-1.

Слънчевата радиация е основен климатообразуващ фактор и главен източник на топлинна енергия за природните процеси, протичащи върху земната повърхност, в атмосферата и хидросферата. Слънчевата радиация в района на Търговище е висока поради голямата продължителност на слънчевото греене – средно 2 204 часа годишно. Максимумът е през юли (318 часа), а минимумът – през м. декември (72 часа). Дните без слънчево греене през годината са средно 64, като най-много на брой дни без слънце са през декември и януари (общо 25 дни), а най-малко – само 3 дни без слънце, са през периода май – септември.

Температурата на въздуха се формира основно от слънчевото греене. За Дунавската равнина температурните условия са с добре изразен сезонен характер – температурният минимум е през януари (средномесечна стойност минимум -4.8 °С), а максимумът – през юли (средномесечна стойност 28.7 °С).

Релефът и орографските особености на района на Търговище не дават предпоставки за формиране на приземни температурни инверсии. В равнинните и открити райони на Дунавската равнина температурните инверсии са много по-рядко срещано явление в сравнение с останалите райони на страната.

Съгласно приведените данни, годишна сума на валежите в районът на обекта е в обхвата на средните стойности за Дунавската равнина (600–700 mm). Сезонната сума на валежите е: зима – 145 mm, пролет – 164 mm, лято – 200 mm и есен – 137 mm. Най-обилни са валежите през май и юни, а най-оскъдни - през януари и февруари. През пролетно-летния сезон е и максималният самопречистващ потенциал на атмосферата (по сумата на валежите). Най-високата относителна влажност е от ноември до февруари. Тогава и средният брой на дните с мъгла е най-висок. Мъглите са резултат от кондензация на водните пари в приземния атмосферен слой и са характерно явление за студеното полугодие.

За района на Търговище броят на дните с мъгла (средно 26.6 в годината) е значително по-малък от средния за страната, като минимумът е през юли и август – средно 0.4 и 0.5 дни в годината. През зимното полугодие (м. X–III) дните с мъгла са 25.8, а през лятно полугодие (м. IV–IX) - 4.3. Максималният брой на дните с мъгла е 75 дни в годината.Облачните дни в района преобладават през периода декември – март. С малка облачност са дните през лятото – месеците юни,юли. Средният брой мрачни дни в годината възлиза на 74,5.

Таблица 4.1.1-1 Климатични и метеорологични данни за района на Търговище по месеци и средно за годината

І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

за год.

Средномесечна температура на въздуха в 0С:

-1.1

1.0

4.6

10.9

16.0

19.5

21.7

21.3

17,6

12,1

7,1

1,6

11,0

Средномесечни максимални температури на въздуха . 0С:

2.5

5.7

10.3

17.4

22.4

26.1

28.7

28.7

24,9

18,4

11,6

5,4

16,8

Средномесечна минимална температура на въздуха в 0С:

-4,8

-2,8

-0,2

4,9

9,7

13,3

15,2

14,7

11,0

6,7

2,4

-2,1

5,7

Средномесечна сума на валежите в mm

45

41

37

53

74

85

63

53

36

44

57

59

646

Средномесечен и годишен максимален валеж (еднократно в mm):

16

13

14

18

24

28

28

23

18

17

21

19

51

Средномесечна относителна влажност в %:

82

79

73

68

70

70

64

63

66

74

82

82

73

Дни с мъгли. брой: 2/

4.6

3.0

2.5

1.0

0.7

0.6

0.4

0.5

1.1

3.3

3.9

4.8

26.6

Средномесечна и обща годишна облачност (дни):

6.8

6.6

6.2

5.6

5.4

5.1

3.7

3.0

3.6

5.0

6.7

6.6

74.5

Средномесечен и средногодишен брой на ясните дни (по обща облачност):

3.8

3.5

3.6

5.1

4.1

6.4

10.4

13.7

11.9

7.0

3.3

4.3

74.2

Средна месечна и годишна скорост на вятъра в m/sec:

2.3

3.0

2.7

2.7

2.3

2.1

2.3

2.1

1.9

1.9

2.3

2.3

2.3

Брой на дните с вятър над 14 m/sec:

0.4

1.9

0.8

1.1

0.6

0.1

0.4

0.2

0.3

0.7

0.6

1.1

8.2

Честота на вятъра по посока (в %) и тихо време (в %)

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Тихо време

3.6

5.0

17.2

15.2

5.0

7.4

32.0

14.6

47.4

Средно-годишна скорост на вятъра по посока (в m/s)

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

3.4

3.35

3.6

4.1

4.4

4.3

4.55

4.8

Преобладаващите ветровете са от запад (32.0%), следвани от източните – 17.2%, което определя „роза на ветровете” (Фиг. 4.1.1-1) по характерния за страната ни зонален пренос. Западните ветрове имат най-висока честота през зимата (м. януари и м.февруари). През пролетта (м. март и м. април) и есента (м. октомври) източните ветрове също имат сравнително висока честота. Средногодишните стойности за скоростта на вятъра по различните посоки варират от 3.4 m/s (вятър от свер и североизток) до 4.8 m/s (от северозапад). Средномесечните скорости на вятъра са най-високи пред зимните месеци (декември–февруари) с максимум от 5.1 m/s през февруари и най-ниски през летните месеци (юни-август), с минимум от 3.3 m/s през юли. Средната годишна скорост на вятъра е 4 m/s.

Един от най-важните климатични фактори, влияещи върху степента на разсейване на атмосферните примеси, е скоростта на вятъра и честотата на случаите на "тихо" време - скорост на вятъра под 1 m/s. Районът се намира в област с висока 47.3% повторяемост на тихо време. Такива условия се наблюдават при инверсионни състояния на атмосферата с различна дълбочина и мощност, които не са добри за разсейване на атмосферните замърсители.Фиг. 4.1.1-1. Роза на вятъра за станция Търговище

  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница