Описание на предмета на поръчката и изисквания за изпълнение на поръчка с предмет : Доставка на пътнически микробус за нуждите на пгсуау „Атанас Буров“ Силистра”Дата05.02.2018
Размер83.76 Kb.


ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ :
"Доставка на пътнически микробус за нуждите на ПГСУАУ „Атанас Буров“ - Силистра”
1.Описание на предмета на поръчката.

Предметът на поръчката е "Доставка на пътнически микробус за нуждите на ПГСУАУ „Атанас Буров“ - Силистра”

Предметът на настоящата поръчката, включва доставката на 1 /един/ брой нов и неупотребяван пътнически микробус – фургон /16+1 места/.
2. Специфични изисквания и техническа спецификация за доставка на 1 брой пътнически микробус за превоз на ученици на ПГСУАУ „Атанас Буров“ – гр. Силистра.

Предлаганият от участниците пътнически микробус трябва да отговаря на следните минимални технически изисквания:2.1 Пътнически микробус – фургон /16+1 места/ - 1 брой.Тенически възможностиДизелов двигател – минимум 2198 см3;Мощност – минимум130,0 к.с.;Разход на гориво при смесен цикъл - максимум 7 л./100км;Междуосово разстояние - минимум 3 100 мм;Обща дължина - минимум 5 100 мм;Сервоусилвател на волана;Шест-степенна механична скоростна кутия;Антиблокираща спирачна система (ABS);Електронна стабилизираща система (ESP);Система за следене налягането на гумите;Система за подпомагане при внезапно спиране (AFU);Предни въздушни възглавници;предни и задни дискови спирачкирегулируеми във височина пиротехнически предни предпазни колани и индикатор за непоставяне (водач)регулируеми подглавниципредпазна решетка зад водачаБрой места 16 + 1 места;Купе тип – фургон с 5 врати;система AFIL за сигнализация при неволно преминаване през маркировъчната линия на пътябордови компютърхидроусилвател на воланаелектронен имобилайзероборотомерелектрически предни стъкла и централно дистанционно заключванеелектрическа инсталация за радиотрираменен волан, регулируем в дълбочинафарове с разделна оптична система, регулируеми във височинадвойно огледало за обратно виждане с вграден пътепоказателрегулиране на седалката на водача във височинарегулиране на седалката на водача в областта на кръстадвойно осветление в кабинатацентрална конзола с места за багажконтакт 12v в товарния отсекрезервоар за гориво с вместимост 90л., минимумхронотахограф цифровограничител на скоростта до 90 кмдвуместна седалка за пътника до водачакабина отворена, без преградна стенадясна остъклена странична плъзгаща се вратазадни остъклени вратипредна броня с вградено стъпалозадна броня с вградено стъпалогуми 225/75 R16климатроникзащитна кора под двигателяподгрев на картерните газовестранични плъзгащи стъкла

2.2 Гаранционен срок на пътническия микробус минимум 5 /пет/ години и пробег не –по-малко от 100 000 км., считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за доставка на микробуса.


2.3 Изисквания към доставката

В рамките на срока, изпълнителят предава на упълномощените представители на възложителя пътническия микробус по предварително съгласуван график при следните условия: • Пътническият микробус следва да е преминал предпродажбена подготовка.

 • Пътническият микробус следва да е зареден с минимум 8 л гориво.


3. Квалификационни изисквания към участницие. До участие в процедурата се допускат регистрирани търговци – юридически лица, или техни обединения и подразделения, оторизирани представители на съответния клас автомобил който предлагат.


4. Мястото на изпълнение предмет на доставката – гр. Силистра, бул. „Македония“ 121
5.Срок на изпълнение.

Срокът на изпълнение на поръчката за доставка е до 20 (двадесет) дни, считано от датата на сключване на договора.


6.Начин на изпълнение на доставката.

Доставката ще се извърши на място на изпълнение по т. 4, като същата ще се приеме от длъжностни лица, определени от Възложителя. Заявеният микробус ще се достави в срока на договора и ще бъде приет с Приемо-предавателен протокол.

Приемането на микробуса ще се удостоверява чрез двустранно подписан приемо-предавателен протокол от определени от Възложителя длъжностни лица , от една страна и от представители на Изпълнителя, от друга страна. В протокола се описва степента на съответствие с изискванията на Възложителя. В случай, че при подписването на приемо-предавателния протокол за приемане на доставения микробус, Възложителя установи, че не отговарят на предварително договорения вид и/или има отклонения в договореното, Възложителят може да иска незабавната замяна с нов микробус за сметка на Изпълнителя. Възложителят подписва приемо-предавателния протокол само при условия, че микробусът отговарят изцяло на предложението на Изпълнителя. Лицата, представляващи Възложителя при подписване на приемо-предавателния протокол, имат право да извършват проверка на доставения микробус с участието и на техническо лице.

Доставката ще се осъществяви от Изпълнителя.7. Максимална стойност на поръчката.

Максималната обща стойност за изпълнение на поръчката "Доставка на пътнически микробус за нуждите на ПГСУАУ „Атанас Буров“ - Силистра” е на стойност до – 57 771.67 лв. без ДДС и 69 326.00 лева с включено ДДС;8. Цена.

Цената се представя в български лева, без включено ДДС и съответно с начислено ДДС.

В цената, посочена в предложението от всеки участник трябва да бъдат включени всички разходи за изпълнение на предмета на поръчката съгласно изискванията на Възложителя, като предлаганата цена трябва да бъде формирана в лева и следва да е твърдо фиксирана.

Цената се закръглява до втория знак след десетичната запетая. При несъответствие между цифровата и изписаната словом цена, ще се взема предвид изписаната словом.


9. Критерий за оценка на предложенията: «Икономически най-изгодна оферта».

В документацията за участие е приложена методиката за оценка на офертите, с конкретизирани и точно определени отделни показатели и съответните им относителни тегла в комплексната оценка.


10. Начин на плащане.

Плащането се извършва в български лева, по банков път, по следната схема:

- авансово плащане в размер на 80% от стойността на договора с ДДС в срок до 15 /петнадесет/дни от датата на подписване на договора срещу представена от изпълнителя гаранция и фактура.

- окончателно плащане в размер на 20 % от стойността на договора с ДДС в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на двустранно подписан приемо-предавателен протокол и фактура за съответната доставка, издадена от изпълнителя по договора. Във фактурата изпълнителят да впише че:„Доставката е по проект на Национална програма „Моделнизиране на системата на професионалното образование”.11. Подаване на офертите

Офертата и всички останали документи към нея се представя в запечатан непрозрачен плик.

Върху плика трябва да бъде обелязана следната информация :

До ПГСУАУ”Атанас Буров” - Силистра, бул."Македония" № 121, както и наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката , за която се представя офертата . Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. В общия плик се поставя ценовото предложение, запечатано в непрозрачен плик, с надпис „Ценово предложение“.

Общият плик следва да съдържа: 1. Оферта - Приложение № 1

 2. Приложение № 2 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;

 3. Приложение № 3-Административни сведения;

 4. Приложение № 4 -Техническа оферта

 5. Приложение № 5 - Ценова оферта/Предлагана цена/

 6. Приложение № 6- Декларация за приемане условията по проекто-договора; чл. 56

 7. Приложение № 7- Проект на Договор

 8. Приложение № 8- Декларация за развита сервизна база за гаранционна поддръжка на автомобилите

 9. Приложение № 9– Банкова гаранция за изпълнение

 10. Приложение №10-Банкова гаранция за участие

11.Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника.

Участникът избран за изпълнител при подписване на договора следва да представи : документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП и гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3 % от сумата на договора .

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми :

- банкова гаранция оригинал

- копие от документ за внесена гаранция под формата на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя – МОН IBAN:BG85BNBG96613300149101,BIC: BNBGBGSD,БНБ Централно управление -СОФИЯ

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя в официален превод на български език;


Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на ПГСУАУ „Атанас Буров”, гр.Силистра, бул."Македония" № 121, ІІ етаж до 17.00 ч. на 22.10.2015 г. Възложителят предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя http://pgsuau-burov.com до изтичане срока на валидност на настоящата покана.
Отварянето на офертите ще се извърши на 23.10.2015 г. в сграда на ПГСУАУ „Атанас Буров”, гр.Силистра, бул.Македония 121 от 9,00 часа в стая №210.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница