Описание на предмета на поръчката, включително обособените позицииДата30.12.2017
Размер64.29 Kb.
Описание на предмета на поръчката,

включително обособените позиции
Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за предоставяне на услугата: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим”, за срок от 12 месеца, съгласно изискванията на настоящата документация.

Услугата - предмет на обществената поръчка е разделена на следните три обособени позиции:Обособена позиция 1: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на територията на:

1.1. Автобусно поделение „Земляне” – ул. „Житница” № 21.

(минимален брой постове – 5, в това число обходни)

Обособена позиция 2: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на територията на:

2.1. Автобусно поделение „Малашевци” – ул. „Резбарска” № 11.

(минимален брой постове – 5)

2.2. База „Курило” – гр. Нови Искър, стопанисвана от поделение „Малашевци”. (минимален брой постове – 1)Обособена позиция 3: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на територията на:

3.1. Автобусно поделение „Дружба” – ул. „Капитан Любен Кондаков” № 7. (минимален брой постове – 4)Техническа спецификация

(спецификации за изпълнение на услугата)
брой охранители и брой постове за всеки обект. І. Изисквания относно режима на охрана на отделните обекти, необходимия

1. Обособена позиция 1: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на територията на:
1.1. Обект Автобусно поделение „Земляне” – ул. „Житница” № 21 с граници:

  • на североизток – ул. „Житница”;

  • на югоизток – жилищни блокове;

  • на северозапад – река Владайска;

  • на югозапад – конна база.

2. Обособена позиция 2: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на територията на:

2.1. Обект Автобусно поделение „Малашевци” – ул. „Резбарска” № 11.  • на североизток – гробищиен парк „Малашевци”;

  • на северозапад – ул. „Дан Колов” и ул. „Жак Дюкло”;

  • на югоизток – улица и гробищен парк „Малашевци”;

  • на югозапад – частни имоти.
 • Режим на охрана на обекта – 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители – 20;

 • Постове – 5 денонощни ( 5 ДН ), включително обход.

2.2. Обект база „Курило” – гр. Нови Искър, стопанисвана от поделение „Малашевци”.  • на изток – ул. „Мальовица”;

  • на запад – земеделски земи;

  • на север – ул. „Теменуга”;

  • на юг – земеделски земи.
 • Режим на охрана на обекта – 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители – 4;

 • Постове – 1 денонощен ( 1 ДН ), включително обход.


3. Обособена позиция 3: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на територията на:

3.1. Обект Автобусно поделение „Дружба” – ул. „Капитан Любен Кондаков” № 7.  • на изток – частни промилени и складови бази;

  • на запад – база на МВР;

  • на север – ул. „Капитан Любен Кондаков”;

  • на юг – безименна улица.
 • Режим на охрана на обекта – 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители – 16;

 • Постове – 4 денонощен ( 4 ДН ), включително обход.ЗАБЕЛЕЖКА: Преди изготвянето на план за организация на охраната на обекта /по обособена позиция от 1 до 3/, участникът следва да е извършил оглед на място и да е съгласувал с представител на Възложителя плана за съответния обект.

Изисквания към организацията на охраната
Въоръжената охрана на обектите и имуществото да се извършва чрез жива сила, всеки ден, по утвърден план за организация на охрана на обектите, съгласно чл. 24, ал. 2 от ЗЧОД. Охранителите трябва да осъществяват пропускателния режим и да обхождат самостоятелно територията на съответния обект по различни маршрути през променливи интервали и посоки във времето.
При създаване на аварийна ситуация в обектите нощно време или през неработни дни, постът осъществява контрол на достъпа до обекта, като следи в обекта да се влиза само съгласно утвърдения пропускателен режим.

Охраната трябва да бъде въоръжена. Охранителите да носят фирмено облекло с отличителни знаци (надпис охрана и фирмено лого). Обектите са стационарни, което изисква:

- обходите да се извършват по съгласувани маршрути, с променливи интервали и посоки във времето;

- охраната да бъде екипирана с помощните средства, които са необходими за извършването й;

- персоналът на охранителната фирма, за всеки обект поотделно, да познава отлично обекта, пътищата и всички подходи към него, както и изградените сигнално-охранителни системи;

- да има изготвени схеми за реакция и блокиране на посегателства, извършвани от нарушители във всеки участък на отделните обекти;

- да има договореност и взаимодействие със съответните полицейски управления, кметствата и охраната на съседни обекти за съдействие при необходимост;

- при започване на охраната на обектите всички охранители са длъжни да се явят за първоначален инструктаж по техника на безопасност;

- в оперативен порядък охранителите са под ръководството и контрола на началника на отделния обект;

- охранителите да изпълняват задълженията си с необходимата прецизност, съобразена с вътрешния ред и пропускателния режим на охраняемия обект по отношение на влизащите и излизащите МПС, а за автобусните поделения всички излизащи автобуси се проверяват за печат на пътния лист от съответното длъжностно лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- графикът на смените на охранителите да бъде организиран съгласно разпоредбите на Наредба за работното време, почивките и отпуските.
ИЗИСКВАНИЯ към персонала

за ОСИГУРЯВАНЕ НА ОХРАНИТЕЛНАТАДЕЙНОСТ
- Да отговарят на изискванията на ЗЧОД;

- Да осъществяват дейността си в съответствие с изискванията на ЗЧОД;

- Да спазват всички разпоредби на трудовото и социално законодателство на Република България по отношение на ангажираните в изпълнението на договора свои служители;

- Да бъдат въоръжени с късо-нарезно бойно оръжие, гладкоцевно или газово оръжие, помощни средства, прожектори и др.;

- Да бъдат физически здрави, дееспособни и годни да изпълняват охранителна дейност;

- Да разполагат с независима комуникация с полицията и независима връзка за комуникация с другите охранители и между отделните постове;

- Да познават отлично обекта и подходите към него;

- Да осъществяват пропускателен режим в обекта съобразно правилника за вътрешния ред, пропускателния режим на обекта и разпорежданията на упълномощени служители на „Столичен Автотранспорт” ЕАД;

- Да извършват обходите с необходимата прецизност и ефективност, по определения маршрут и с честота, съгласно плана за организация на охраната на отделните обекти и с променливи интервали и посоки във времето;

- Да предотвратяват проникването в обектите на външни лица без разрешение /пропуск от съответното длъжностно лице;

- В случай на природно бедствие, пожар, авария, безредици от всякакъв характер и др., охранителите да съдействат и организират, съвместно със съответните длъжностни лица, евакуационните действия от обектите и друго необходимо. Действията да бъдат съобразени с вътрешната инструкция и изискванията на нормативните документи, за което охранителите да имат съответното обучение, включително да бъдат инструктирани за оказване на долекарска помощ;

- В случаите на задействане на инсталираните охранителни системи в обекта, действията на охранителите да бъдат в съответствие с вътрешната инструкция, предоставена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;- При организиране на охраната лицата, извършващи дейност по чл. 5 от ЗЧОД са длъжни да спазват изискванията на чл. 24, ал. (1) от ЗЧОД.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница