Organic growing of herb species in gabrovo district an alternative for sustainable landuse and additional income for rural populationДата05.08.2018
Размер204.04 Kb.
Анекс C: Формуляр за отчет на дейността
Име на проекта на български език: “Биологично отглеждане на лечебни растения и етерично маслени култури в Габровска област – алтернатива за устойчиво ползване на земите и допълнителен доход”

Име на проекта на английски език: “ORGANIC GROWING OF HERB SPECIES IN GABROVO DISTRICT – AN ALTERNATIVE FOR SUSTAINABLE LANDUSE AND ADDITIONAL INCOME FOR RURAL POPULATION”

Име на организацията на български език: Народно читалище „Елдород”

Име на организацията на английски език: Public Cultural Center “Eldorod”

Имена на партньорите по проекта:

-Фирма «Елдород»ЕООД

-Фирма «Биоленд» ЕООД

-Фирма „ИРРА-ЕКО” ООД

-МИГ от село Сенник; МИГ от село Душево; МИГ от село Драгановци, МИГ от село Крамолин, МИГ от село Богатово, МИГ от квартал Възраждане гр. Севлиево

- община Лясковец – привлечени към идеята за биоземеделие, проведени поредица от срещи

- община Пезинок – Словакия – провеждане на Дни на България и се презентират български храни и биопродуктите

-Фирма”МААТ ”ООД е партньор, които има изградена преработвателна база и дистилерия, сертифициран като биологичен преработвател и производител, фирмата преработи набраните и изсушени от нас лайка, мурсалски чай, невен и произведе екстрат, подсигури семена за производство на разсад, подсигури машина за разсаждане на разсада на подготвените нови терени. Фирмата има и изградена дистрибуторска мрежа за продажба на билки и екстрати добити от тях, затова се явява необходим за партниране

Медийни партньори: БТА, Дарик-радио,Скат, Габрово кабел, Мсат, местни и регионални медии;

-Читалищните настоятелства от селата Душево, Сенник и Богатово от общ. Севлиево Читалище Априлов от гр.Габрово, Читалище от с. Приселци общ. Варна.Период на проекта: (начална дата и крайна дата) 18 месеца, 26.11.2007-05.2009, след промяна периода е удължен на 30.11.2009г – 24 месеца.

Отчетен период: (начална дата и крайна дата): 16.03.2009 – 30.11.2009г

Финансиране на проекта:

Финансова информация

лева

USD

Сума от ПМП за проекта

71 170

49 755

Финансов принос за проекта

41584

33535

Нефинансов принос за проекта

30594

24672


Сума получена от ПМП до момента
45 000


Сума от ПМП, похарчена до крайната дата на отчетния периодФинансов принос до крайната дата на отчетния периодНефинансов принос до крайната дата на отчетния период
Баланс на средствата от ПМП до крайната дата на отчетния периодБаланс на финансовия принос до крайната дата на отчетния периодБаланс на нефинансовия принос до крайната дата на отчетния период
Сума от ПМП, похарчена през отчетния периодФинансов принос за отчетния периодНефинансов принос за отчетния период
Искана следваща сума от ПМП
5000


Отчетът е разработен от: Евгени Добрев, Председател на Читалищното настоятелство и директор на проекта, моб. тел. 0879362727
Отчетът е внесен от: Евгени Добрев - директор на проекта

Подпис:
Попълва се от служител на ПМП

Номер на договора: Номер на отчета:3

Служител приел отчета: Подпис:

Дата на получаване:

I. ОТЧЕТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО И ПОСТИГАНЕ НА КОНКРЕТНИТЕ ЦЕЛИ


 1. Въздействие и индикатори за въздействие


Основна цел на проекта:

Подобряване състоянието на почвите, водите и опазване на биоразнообразието в региона на Стара планина посредством отглеждане на лечебни растения и етерично – маслени култури чрез методите на биологичното земеделие

Реализацията на проекта ще окаже следните въздействия:

- ще възстанови и подобри почвеното плодородие на близо 500 дка; ще подобри и съхрани биоразнообразието в и около обработваемите земи; ще намали замърсяването на повърхностните води в близост до водосборите на реките Видима, Росица, Боазка и Топалското; ще популяризира БЗ като единствена земеделска практика с устойчиви резултати, ще изгради капацитет сред местните земеделски производители за устойчиво управление на земите в региона и ще повлияе върху мотивацията на млади хора да започнат БЗ и живеят в селските региони; ще увеличи доходите и жизнения статус на местното население, ще допринесе за публично-частните партньорства.Група І

ВСИЧКИ СФЕРИ

Въздействие 2. Разширяване приложението на нови технологии в областите енергийна ефективност и ВЕИ, устойчиво управление на земи и води и избягване на УОЗ

Индикатор за въздействие: Брой разработени/ прилагани нововъведения или нови технологии – 7 броя

През първата година на проекта бяха разработени 5 броя нови технологии за отглеждане по метода на БЗ на следните видове лечебни растения: шапиче(цариче), ранилист лечебен, бял оман, мурсалски чай и дилянка. При отглеждането бяха постигнати много добри резултати с мурсалския чай – 2 тона зелена маса, При шапичето обаче реколта няма, както и ранилиста и дилянката. Бял оман е отгледан само в експериментални условия. Това налага през втората година на проекта да се търси друг начин за отглеждането на растенията и други доставчици на разсад.

Поради факта, че през първата година на проекта част от лечебните растения не се развиха, втората година те бяха заменени с други. В резултат се разработиха:

-2 броя нови технологии за отглеждане по метода на БЗ на следните видове лечебни растения: невен, салвия

-3 броя нови технологии за отглеждане по метода на БЗ на следните видове фуражи: царевица, овес и захарно цвекло

-1 броя нови технологии за компостиране на узрели треви и растителни отпадъци, дървен компост (стърготини от шипки, глогинки и къпини)
- 1 нова технология за събиране, компостиране и прилагане на оборски тор от животновъдните стопанства в БЗ в региона.
В съответствие със законовите разпоредби в рамките на проекта се въведе технология за обработване на оборски тор, която отговаря на изискванията за прилагането на такъв продукт в биологичното стопанство. Това включва събирането на оборски тор и смесването със слама, трици, сено на специално определено за целта място, и полагането му на полетата.


Индикатор за въздействие: Брой хора, ползващи се от разработените/ прилаганите нови технологии

Пряко: 105 души


Към момента в обработката за земите и отглеждането на билки по метода на биологичното земеделия пряко са включени 70 човека (основно работници, наети на граждански договор и доброволци ).

35 стопани от региона, желаещи да сеят биологични продукти и подпомогнати от партньорството. Производители от 4 села (6 частни производители, 2 кооперации) от тази пролет реално започнаха действия по отглеждане на лайка, мурсалски чай, мента на собствена земя.

Косвено:

Над 3000 души, ползватели на информационната кампания по проекта – присъствали на проведените срещи, получили брошури и флаери, дегустирали чай, или присъствали на разяснителни срещи за проекта, неговите цели и дейности.

Доброволците и клиентите, които са посещетили базата на ЕООД Елдород – „Биоленд - устсойчиво село” по специално разработен пакет БИО и Релакс са получили информация относно ползите от БЗ и методите за обработка, както и приноса на GEF.
ДЕГРАДАЦИЯ НА ПОЧВИТЕ

Въздействие 3. Увеличаване на устойчиво управляваните земи

Индикатор за въздействие: Хектари устойчиво управлявани земи

За двете години на проекта са обработени общо 426.2 дка земя, и са сертифицирани от Лакон. (Приложено е копие от сертификата с описание на полетата). През първата година са сертифицирани 119.7 дка обработваема площ и 85 дка диворастящи билки за първата година. Тази година 10,83 дка са естествените ливади и затревени площи, а останалото са многогодишни ароматни култури, медицински и ароматни култури, едногодишни и многогодишни фуражни култури, семейни градини.


В следствие на проекта при експериментални условия и с даден разсад 6 собственици на земи се включиха в отглеждането на етерично-маслени култури, с обща площ приблизително 2 дка.
Група ІІ

Въздействие 1. Увеличение на приходите на хората, ангажирани в ПМП проекти

Индикатор за въздействие: Брой облагодетелствани домакинства: Всички, които изпълняват различни функции по проекта – 42 за този период

Индикатор за въздействие: Брой облагодетелствани хора: 65 пряко и 140 косвено
Индикатор за въздействие: Стойност на увеличения приход за облагодетелстваните хора в щатски долари – около 5000 щ.д. за периода

В следствие на информацията, получена в следствие на проекта са подадени документи към Държавен фонд «Земеделие» за субсидии. Елдород ЕООД е подал документи за биоземеделие за СЕП, агроземеделие и високопланинска зона с ниска добавена стойност. Малките земеделски производители не могат да кандидатстват поради наложените ограничения.


Група ІІІ: Индикатори, свързани с участие

Въздействие 1. Увеличаване на броя на хората, информирани по въпросите на опазване на глобалната околна среда

Индикатор за въздействие: Брой участвали/въвлечени жени - 100
Индикатор за въздействие: Брой участвали/въвлечени мъже - 40Въздействие 2. Развитие на сътрудничеството между заинтересованите страни в местата на изпълнение на ПМП проекти
Индикатор за въздействие: Брой ОО/НПО, които са участвали/привлечени - 6

В момента има изградена партньорска мрежа между МИГ в следните села: Сенник, Градница, Душево, Крамолин, Богатово, Г.Росица, градовете: Дряново, в които има желаещи да стартират БЗ и отглеждане на лечебни растения.

Преди стартиране на проекта са привлечени 11 обществени организации и 7 представителства на местната изпълнителна власт.

В края на проекта активно по проекта работят 4 кмета на селата Богатово, Душево, Сенник и Крамолин, като същевременно са и председатели на местните МИГ. Работи се с 3 кооперации – от с. Душево и гр. Севлиево, както и частна кооперация Балджиеви.


Група ІІІ

Въздействие 1. Развитие на сътрудничеството/ съдействието/ разбирането между НПО/ОО и Правителството в местата на изпълнение на ПМП проекти

Индикатор за въздействие: Брой ОО/НПО, които са участвали/привлечени

Правени са постъпки в писмена форма за формиране на групи по програма Лидер. Отговора на община Севлиево е приложен.

През периода се работеше с Габрово кабел и Севлиево, Информациионни материали се показват по Габрово кабел, радио Севлиево, радио ФМ +, Дарик-радио – Габрово, Бг-ваканция, www.pochivka.bg. 1. Конкретни цели и индикаториДа се разшири пазара и разнообрази асортимента от биологични лечебни растения и етерично-маслени култури, предлагани на българския и чуждестранния пазар;

увеличаване на предлаганите количества биологично култивирани лечебни растения и етерично-маслени култури, фуражи:

Тествани още 2 нови технологии за биологично отглеждане на:

-невен

-салвия


Фуражи – царевица, овес и захарно цвекло

От първата година продължават да се отглеждат дилянка, мурсалски чай, мента.

Общо: 8


Да се изгради капацитет у земеделски стопани от 9 села от региона на Севлиево и Габрово за биологично отглеждане на лечебни растения и етерично-маслени култури

8 земеделски производители и 12 домакинства самостоятелно произвеждат биологични лечебни растения и етерично-маслени култури

Да се популяризира биологичното отглеждане на лечебни растения и етерично-маслени култури като успешна алтернатива за екологично развитие на региона;

Освен включилите се още доста земеделски производители от региона и страната проявяват интерес да стартират биологично отглеждане на лечебни растения и етерично-маслени култури
РЕЗУЛТАТИ

Индикатори

2. Ускорено развитие на устойчиво земеделие и производство на храни в територии със световно значимо биоразнообразие и проблеми/рискове, свързани със земите

Брой хора, въвлечени в схеми за устойчиво земеделие- 60


Брой сертифицирани биологични продукти - 8

4. Разработени са поне два устойчиви продукта и те допринасят за сферата „изменение на климата”.

Брой привлечени компании - 1
Брой разработени продукти – 4 биологични екстракти- невен, лайка, мулсалски чай и мента подготвя се и шипкаII. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА


 1. Изпълнение на дейностите и спазване на времевата рамка


Дейност 1 Управление на проекта – Управлението се извършва през цялото времетраене на проекта. Ръководител е Евгени Добрев, с помощта на счетоводител, специалист по земеделие и външна помощ за оформянето на отчетите.

Дейност 2. Изготвяне на технологични планове на полетата – 1-3 месец от времетраенето на проекта, описано в предишен отчет

Дейност 3. Практическа земеделска дейност – 1-3 месец предварителна – описано в предишен отчет

Дейност 4. Практическа земеделска дейност – основна - Месец 5-12 от проекта - Период земеделски дейности описано в предишен отчет. Поради удължаването на срока на проекта тази дейност е повторена в периода 17-23-ти месец от проекта със следните резултати:

в землище Севлиево по площи и скици: 0.67 ха естествени ливади, 4.15 ха естествени ливади ,0.40 ха лаика,0.41 ха култивирани тревни смески,0.53 ха затревени площи,0.20 ха естествени ливади,0.44 ха естествени ливади, 0.14 ха естествени ливади,2.74 ха естествени ливади,0.36 ха естествени ливади,0.28 ха семейни градини,0.41 ха семейни градини, 1.34 ха царевица , 2.05 ха овес, 0.84 ха лайка,0.66 ха семейни градини и овес,2.90 ха маточник диворастящи билки, 2.6 ха маточник диворастящи билки, 3.09 ха царевица , 2.19 ха естествени ливади,

- в землище с. Сенник 0.54 ха лайка, 2.12 ха резене, 5.13 ха резене , 0.12 ха естествени ливади, 0.46 ха сливи, о.14 ха сливи, 3.93 ха естествени ливади, 0.47 ха маточник диворастящи билки, 1.93 ха лаика, 2.35 ха естествени ливади, 0,31 ха валериана, 0.15 ха лайка,

- в землище с. Богатово 0.64 ха валериана , 1.33 ха мурсалски чай, 2.46 ха лайка, 1.36 ха диворастящи билки , 2.97 ха естествени ливади и лайка, 1.03 ха диворастящи билки , 0.21 ха естествени ливади , 0.24 ха естествени ливади, 0.63 ха естествени ливади, 2.8 ха мента,

- в землище с. Столът 0.57 ха колтивирани диворастящи билки, 0.49 ха шипка, 0.47 ха естествени ливади, 0.29 ха естествени ливади , 0.63 ха естествени ливади, 0.51 ха естествени ливади, 0.43 ха естествени ливади, 0.51 естествени ливади, 0.41 ха естествени ливади, 0.3 ха естествени ливади,.

- в землище с. Горна Росица 0.1 ха естествени ливади, 1.71 ха лайка, 0.21 естествени ливади, 0.27 ха сливи

- в землище с. Търхово 0.43 ха естествени ливади , 0.15 ха естествени ливади , 8.46 ха естествени ливади

- в землище с. Душево 2.95 ха лаика

- в землище с. Дебелцово 0.38 ха маточник за диворастящи билки, 0.20 ха маточник за диворастящи билки , 0.17 ха маточник за диворастящи билки , 0.24 ха маточник за диворастящи билки.

общо 81, 16 ха

Подадени са документи към разплащателна агенция за субсидии, по програми за подпомагане на замеделските производители, но все още се чака каква ще е помощта.

В рамките на проекта са изпробвани технологии за биологично отглеждане на:

Шапиче

ВалерианаРанилист

Лайка


Мурсалски ай

Мента


Резене

Шипка


Салвия

Невен


Към края на проекта шапиче и реанилист не се отглеждат, тъй като произведения разсад не даде продукция на засетите полета. Най-добри резултати дават мурсалския чай, резене, лайка, невен и шипката.

Дейност 5. Практическа земеделска дейност-2 есенна -11 – 16 месец от началото на проекта (есенно-зимен период) Дейността се изпълнява от НЧ „Елдород”, заедно с частни земеделски производители и МИГ . Полетата, както и експерименталните полета са почистени и подготвени за следващата земеделска година .

Освен тези полета са подготвени и още 165 дка обработваема земя за пролетна сеитба и 85 дка с диворастящи билки (задължително изискване при сертифицирането е включването на полета с диворастящи билки) Изготвен е план за новите полета. Новите полета са обходени и маркирани, извършена е дълбоката оран, разпръснат е компост. (Описано в предишен отчет)Дейност 6. Производство на разсад 2-5 месец от проекта – отчетено в минален период

Дейност 7. Подготовка на земеделските производители за биологично земеделие-въвеждане, първа и втора сеитба. Обучаване и експертна подкрепа – 2-24 месец

За дейността отговаря „НЧ Е лдород”, както и привлечени експерти от фирма Лакон .

7.1. Оказване на практическа помощ на общо 150 фермери за времето на проекта. Тя се оказва както системно, така и при нужда от експерти, които бяха въвлечени на минал етап от проекта. Сега активно работят експерти от Института на розата – Казанлък, ЕТ „Валентин Русев” с. Розово, Бизнес център - Карлово.

7.2. Провеждане на 40 работни срещи със земеделските производители и хората от селата (МИГ) за представяне на идеята на проекта, основни принципи на БЗ, икономика на земеделието и БЗ.

Срещите се провеждат непрекъснато в комплекса на фирма Елдород, на маточниците в Севлиево , на полетата с билки където се обяснява и демонстрира ефекта и работата по проекта . Членовете на МИГ-овете дейно участват в проекта. Приложени са протоколи от срещите.

7.3. Провеждане на 10 обучителни семинара за първите около 50 души включили се в проекта с общо 250 дка на теми: “Отглеждане на лечебни растения по методите на БЗ”, “ Техника за правилно съхранение на компост”, “Пазарни тенденции на биологичните продукти”, “Възможности за финансиране на земеделски дейности”, “Изготвяне на бизнес-план”, “Стартиране на малък земеделски бизнес”, “Видове лечебни растения, култивирани в България”, “БЗ –алтернатива за допълнителен доход и бизнес”, “БЗ в помощ на устойчивото управление на земите”. Тъй като с настъпилите промени и засилването на работата на ДФЗ и Службата по съвети в земеделието и провеждането на информационни кампании на места отпадна нуждата от обучения по темите “Пазарни тенденции на биологичните продукти”, “Възможности за финансиране на земеделски дейности”, “Изготвяне на бизнес-план”, “Стартиране на малък земеделски бизнес”.

7.4. Текуща работа с членовете на МИГ за подпомагане в изготвяне на документи за субсидии, изготвяне на бизнес планове, практическа помощ по полетата - работи се непрекъснато в партньорска мрежа, често председателите на МИГ са и кметове на селата или председатели на кооперации. Ефекта на проекта се разширява след като много от участниците заявяват включване в практическата работа по проекта , но използват машинния парк и нашата работна сила. Н а4 души са изготвени документите за субсидии

7.5. Провеждане на 10 на брой “Отворени врати” на БЗ в региона. Бяха проведени на полетата на отглеждането на растения по метода на БЗ. На тях бяха поканени заинтересувани земеделски производители от района, кооперации, доброволци, кметове на близки села, медии, както и МИГ. На тези срещи беше обсъдено:

i) oтглеждане на лечебни растения по технологии на биологичното земеделие; ii) oпазване, събиране и обработка на лечебни растения; iii) kандидаствуване за допълнителни държавни фондове за подпомагане на био-производители; iv) aлтернативни форми за създаване на допълнителна заетост . Приложени са протоколи.

8. Сертифициране на биологичното производство – 18-24 месец. През първата половина на проекта беше извършено сертифициране, а през втората фирма Лакон подготви анекс към първоначалния договор, с който се сертифицира общо 426,2 дка земеделска площ.

Дейност 9. Информационни, комуникационни и промоционални дейности

9.1. Изготвяне и разпространение на информационни и образователни брошури .

-издаване на информационни брошури в тираж 1500 бр.

-издаване на 2 тематични листовки видове билки и описание на проект – 3000

Разпространението е към хората които посещават комплекса Биоланд и местните жители.

9.2 На страницата на Биоланд – www.bioland.bg е качена информация за проекта

9.4 Провеждане на медийно-информационна кампания с медийни партньори: БТА, Дарик-радио, Телевизия «СКАТ», интернет, местни и регионални печатни медии в двете общини.

9.5 Организирано участие в Селскостопанската изложба “АГРА” в Пловдив и борси с цел промоциониране на продуктите на проект – Съвместно с професор Кузманов на щанда на ЕТ «Ани Кузманова», беше представена продукцията на НЧ Елдород и информация за проекта. Ръководителя на проекта е посетил и изложенията в Нюрнберг Германия – Международно изложение на биологични производители. – 2008 и 200910. Мониторинг и разпространение на опита от проекта Месец 1 до 24

10.1 Провеждане на мониторинг на проекта: текущ и периодичен, вътрешноекипен и от страна на партниращите организации. – извършва се непрекъснато.

10.2 Документиране и оценка на проведената работа и постигнатите цели, чрез използване на фото/аудио/видео материали за анализиране, извеждане и документиране на уроците от изпълнението на проекта и добрите практики, както и разпространението им с цел мултиплициране и използване от широка група заинтересовани страни. – изготвени са снимки и видо заснемания

10.3. Оценка на световно значимото биологично разнообразие в региона на проекта, избор на ключови видове (вид) за наблюдение, провеждане на наблюдение и отчитане на влиянието на дейностите по проекта. – проведено е и е отчетено в доклад от специалист-еколог.10.4. Оценка на приноса на проекта за подобряване на почвеното плодородие на обработваемите по проекта 250 дка - измерване на почвения състав по компоненти в началото на проекта. Предстои измерване по-късно тъй като още е рано за такава оценка.


 1. Произведени продукти

 • ~426. 2 дка устойчиво управлявани земи в буферната зона на Централен Балкан

 • 119.7 дка обработваема площ и 85 дка диворастящи билки за първата година сертифицирана за БЗ земя през първата производствена година

 • 221,5 дка сертифицирана за БЗ земя през втората производствена година.

 • 8 нови технологични карти/метода за биологично отглеждане на лечебни растения под”специален режим:

 • На чуждестранния пазар: партньора Фирма Маат са произвели екстракти от мурсалски чай (300 кг суха маса), лайка (170 кг суха маса), невен (7 кг суха маса), мента (84 кг суха маса) и чрез тяхната дистрибуторска мрежа и представителства, продукцията е пласирана в страната и чужбина.

 • Сертифицирани 8 редки вида лечебни растения: дилянка, ранилист, шапиче, бял оман, мурсалски чай, невен, салвия, мента.

 • 15 работни срещи със земеделските производители и хората от селата.

 • информационна брошура по проекта в началото и в края в тираж 1500 бр..

 • тематични листовки – «Видове рационални етерично-маслени култури в БЗ»- 3000 бр.

 • 1 създадена нова фирма за БЗ (минал период) – Биоленд ЕООД

 • 1 създадена мрежа от партньори и МИГ в региона за БЗ и местно развитие;

 • на проекта в 5 нови общини – включително и в Унгария – Ракоцифалва и Тисафюрет; и Словакия – Хронски Бенедикт и Пезинок; в България - Лясковец

 • над 3000 косвено информирани граждани

 • 2 участия на Международни изложения на лечебни растения – в Пловдив и Нюрнберг за продължителността на целия проект;

 • 2 разсадника с обща площ 9 дка в селата Боазът и Сенник – поддържат се, както и един в Севлиево – 7 дка, както и в Богатово – 4 дка;

 • Стопанисвани около 200 дка ливади общинска собственост ливади за добиване на семена и диворастящи билки.

 • Около 150 земевладелци, производители, преработвачи, младежи, представители на местни фирми, обществени организации и местни групи, органи на местно самоуправление и НПО получили информация за биологично земеделие и билко-производство, опазване и устойчиво използване на местните природни ресурси, алтернативни дейности за допълнители доходи (екотуризъм, местни занаяти и др.) и други.

 • 200т от оборския тор произвеждан в селските дворове или животновъдните ферми събиран в съответствие с ДЗП, подложен на компостиране и разпръснат на полетата заети с биологични билки.

 • Качена информация на страницата на www.bioland.bg .

 • Произведени видео- (или DVD) филмови материали и албуми със снимков материал за разпространение на опита на проекта при обучителни семинари, промоционални събития, срещи с медиите, и др.


III. ОТЧЕТ НА НАУЧЕНИТЕ УРОЦИ, ПОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ


 1. Научени уроци

През този период се взеха мерки за преодоляване на трудностите от предишните периоди, основно чрез смяна на растенията за отглеждане, тъй като някои билки през първата година не се развиха. В резултат по-добре се опознаха възможностите на района за отглеждане на диворастящи билки.

Друг важен извод е, че без външна финансова подкрепа, хората не желаят да отглеждат етерично-маслени култури. От проекта бяха раздавани разсади и семена.
  1. Принос към устойчивостта

1. Информация относно ползите и възможностите на БЗ, за производителите за финансовите разходи и ползи от биологичното култивиране на билките.

2. През този период с помощта на експерти от Аграрния университет в Пловдив са селектирани нови култури за отглеждане, подходящи за почвено-климатичните условия и ще изискват най-малко първоначални инвестиции. на торене с компост от оборски тор, да се прибират и сушат лесно. 1. Отчитайки и възможността за получаване на субсидии от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., ресурсо-спестяващите технологии за биологично производство ще доведе до устойчивост за минимум 5-годишен период – толкова, колкото е задължителния срок на договора, който биологичните производители трябва да сключат с Разплащателната Агенция.

 2. Субсидиите, предоставяни на хектар на биологичните фермери от Разплащателната Агенция в размер на около 250 Евро/ха, ще допринесат за увеличаване на чистата печалба на хектар с около 50% или може евентуално да покрие разходи за био-препарати или подхранващи средства за да се получат по-високи добиви.

 3. Субсидиите могат и да се реинвестират в закупуване на повече земя в региона и засаждане на по-големи територии лечебни растения и етерично-маслени култури. Това ще доведе и до по-голям интерес от страна на изкупвателните и преработващи предприятия.

 4. Субсидиите, предоставяни на хектар на биологичните фермери могат да се използват и за покриване на разходите по сертификацията на био-продукцията, но се очаква увеличение на годишните приходи на ха с 20-30% на година от по-високите изкупни цени.

 5. Обучението на биологичните производители, младежите и останалото население, както и показателния пример с допълнителните доходи, които проекта ще генерира, ще доведат до това, че повече хора в работоспособна възраст ще останат да живеят и работят в целевите населени места.

 6. Произведените материали за обучение ще останат в НЧ «Елдород» и двете общини и ще бъдат разпространявани безплатно сред населението по време на образователни инициативи до 2010 г., което предполага повече хора да бъдат заинтересовани от биологично култивиране на билки.


 1. Срещнати проблеми и мерки за преодоляването им

Проблеми имаше със стопанисването и опазването на растенията. Имаше крадци и независимо от огражденията и обозначенията, имаше случаи на паша в полетата.

Тъй като част от растенията са многогодишни, част от тях умират и се налага регулярно разсаждане и възстановяване (около 15%).


IV. ПРОМЕНИ


Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница