Организация на кредитирането на мсп в търговска банка „Пиреос. Етапи на разплащателния процес и документи свързани с негоДата28.02.2018
Размер148.16 Kb.


ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТУЧЕБНА ПРАКТИКА

на тема:


Организация на кредитирането на МСП в търговска банка „Пиреос”. Етапи на разплащателния процес и документи свързани с него.
Изготвил:

Фак.


2011г.


Съдържание:


 • Служебна бележка за проведената учебна практика

 • Дневник

 • Доклад
 • История на банката

 • Анализ на събраната информация

 • Изводи и препоръки
 • Използвана литература

 • Документи

ДНЕВНИКРаботен ден /дата/

Извършена работа

01.04.2011г.

 1. Запознаване с платежни документи

  1. Платежно нареждане

  2. Платежно нареждане към бюджета

 2. Попълване на посочените реквизити

04.04.2011г.

Запознаване с депозитните продукти на банката за физически и юридически лица.

05.04.2011г.

06.04.2011г.Запознаване с условията за кредитиране на физическите лица и документи свързани с тях.

07.04.2011г.

08.04.2011г.Запознаване с кредитирането на малките и средни предприятия. Видовете предлагани продукти за тях и документи изисквани при кредитиране.

ДОКЛАД


История на банката:

Банка Пиреос стъпва на българския пазар през 1993 г. и за своето 18 годишно присъствие в страната печели репутация на динамична, иновативна, гъвкава и стабилна финансова институция с дългогодишен международен опит, експертно ноу-хау и широка гама от висококачествени продукти и услуги.

В началото на 2005 г., в изпълнение на стратегията си за разрастване в Югоизточна Европа и Източно средиземноморските пазари, финансова група Пиреос подписва договор за закупуването на Евробанк, като юридическото сливане между двете банкови институции приключва през март 2006 г. Обединявайки опитът на финансова група Пиреос и предприемчивостта на Евробанк, Банка Пиреос България се превърна в една от десетте най-влиятелни и динамично развиващи се банки в страната.

През декември 2006 г. Банка Пиреос България подписа споразумение за стратегическо партньорство с ING Bank България в областта на финансовите, застрахователни и пенсионни услуги за физически лица, като през 2007 година приключва и прехвърлянето на ритейл портфейла на ING Bank България към Банка Пиреос България. През 2007 г. се подписа договор за изкупуването и на лизинговото дружество Dirent, преименувано на Пиреос Бест Лизинг (Piraeus Best Leasing).Клонова мрежа в България:

Към края на март 2011г. Банка Пиреос България разполага с клонова мрежа от 100 клона, притежава активи за 2.1 милиарда евро, а служители са 926 човека.

Организация на кредитирането на МСП в Банка Пиреос:

Банка Пиреос има дългогодишни традиции в кредитирането на малкия и среден бизнес и има сериозен принос за неговото развитие. Банката предлага широка гама съвременни банкови продукти за малки и средни предприятия, както и специализирани решения съобразени със специфичните характеристики на отделните отрасли.

Предлаганите кредитни продукти са:


 • Кредитен продукт - “ Свободни професии”

Банка Пиреос България предлага обновения си кредитен продукт - "Свободни професии" в размер до 600 000 лв.Продуктът е насочен към конкретна група свободни професии: Лекари и Зъболекари, Фармацевти, Адвокати, Нотариуси, Експерт - счетоводители, Архитекти и Строителни инженери.

Сума: до BGN 600 000

Валута: BGN, EUR

Лихвeн процент*:

 • През първата година - фиксиран лихвен процент 7% в EUR и 8.25% в BGN

 • За остатъка от периода - плаваща лихва ОБЛП* + 3% (минимум) за двете валути

Цел на кредита:

 • Покупка, довършителни строителни работи и реконструкция на недвижим имот за бизнес цели.

 • Покупка на оборудване

Обезпечение: в зависимост от целта на кредита то включва:

 • Първа по ред ипотека на недвижим имот

 • Залог на оборудване

 • Лични гаранции

 • Гаранция издадена от НГФ ЕАД

Срок на кредита:

 • до 240 месеца при покупка на недвижим имот

 • до 84 месеца при покупка на оборудване

Погасяване:

 • Месечни вноски (главница + лихва)

  или


 • Анюитетни месечни вноски

Гратисен период: Максимум 12 месеца само за главницата по кредита

Такси :

 • Молба за кредит (комплект от документи за кредит) - безплатно

 • Предварително проучване и изготвяне на становище за заведената молба за използване на банков заем - 0.1 % мин. BGN 50

 • Такса за предварително погасяване върху част от главницата по заема, погасена предварително - 4% върху остатъка в случай на рефинансиране

 • Такса за разглеждане и обработка - 1 % при усвояването, минимум BGN 100

 • 0.80 % за всяка следваща година върху остатъка на кредита.

Бонус : Овърдрафт по разплащателна сметка до 10% от одобрения кредит без такси.

*ОБЛП в момента е 5.75% за EUR и 7.50% за BGN • Кредити за оборотни средства

БАНКА ПИРЕОС предлага на малките и средните фирми нови, атрактивни възможности за финансиране. Представители на фирма с малък или среден бизнес с чиста кредитна история (без просрочени задължения към държавата, банки или доставчици) и развива дейност в сектора си вече поне две години, отговаря на основните изисквания за кредит за оборотен капитал.

 
Всички условия за кредити за оборотен капитал: • Без ограничение в сумата

 • Схеми за погасяване:
  - до 12 месеца с погасителен план и гратисен период до 6 месеца;
  - до 12 месеца за револвиращ кредит;
  - до 5 години без гратисен период и с месечни вноски;
  - до 5 години с гратисен период до 12 месеца и след него на месечни вноски;

 • Размерът на лихвата се определя както от размера на кредита така и от размера и вида на обезпечението.

Вид на кредита

BGN

 EUR

кредити с погасителен план и срок до 12 месеца 

ОБЛП + надбавка

ОБЛП + надбавка

револвиращ кредит до 12 месеца

ОБЛП + надбавка

ОБЛП + надбавка

кредити с погасителен план и срок до 5 години  

ОБЛП + надбавка

ОБЛП + надбавка


Посочените лихвени нива са формирани като сума от Основния банков лихвен процент (към момента ОБЛП за кредити в лева: 7.50%, ОБЛП за кредити в евро: 5.75%) за съответната валута + надбавка.

 • Таксата за обслужване е 1% годишно, минимум 100 лв.;

 • Обезпечението по кредита е по договореност;

 • Инвестиционни кредитиФИНАСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Представители на фирма с малък или среден бизнес с чиста кредитна история (без просрочени задължения към държавата, банки или доставчици) и развива дейност в сектора си поне две години, отговаря на изискванията за отпускане на кредит за финансиране на инвестиционен проектВсички условия за кредити за финансиране на инвестиционни проекти:

 • Целта на кредита може да бъде:
     Покупка, довършителни работи или ремонт на производствени или складови помещения или лаборатории
     Покупка, довършителни работи или ремонт на магазини или офиси 
     Покупка на нови машини или оборудване

 • Няма максимален размер на кредита

 • Клиента определя срока на погасяване

 • Може да се усвои кредита еднократно или на удобни за клиента траншове.

 • Размерът на лихвата се определя както от размера на кредита така и от размера и вида на обезпечението.

Цел на кредита

BGN

 EUR

Покупка, довършителни работи или ремонт на производствени или складови помещения или лаборатории

ОБЛП + надбавка

ОБЛП + надбавка

Покупка, довършителни работи или ремонт на магазини или офиси

ОБЛП + надбавка

ОБЛП + надбавка

Покупка на нови машини или оборудване 

ОБЛП + надбавка

ОБЛП + надбавка

Посочените лихвени нива са формирани като сума от Основния банков лихвен процент (към момента ОБЛП за кредити в лева: 7.50%, ОБЛП за кредити в евро: 5.75%) за съответната валута + надбавка.

 • Гратисен перииод между 6 и 12 месеца;

 • Таксата за обслужване е от 1,0% еднократно, (мин. 100 лв.); 1% върху остатъка от главницата за всяка следваща година;

 • Обезпечението по кредита е по договореност;

 • Кредити за земеделски производители по програмата ББРКандидати може да са: земеделските производители регистрирани в регистъра на земеделските производители към Министерство на земеделието и храните.

Цел на кредита: оборотни средства

Валута: BGN

Максимален срок кредита
: 18 месеца

Сума на кредита: Максималната експозиция към един краен кредитополучател и/или свързани с него лица не може да надхвърля 500 000 /петстотин хиляди/ лева.Обезпечение: Съгласно стандартните изисквания на „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД

Лихва:
фиксиран лихвен процент 7.5% годишно

Комисиона за обработка и управление на кредита: 0.7% еднократно върху одобрения лимит
 • Земеделски кредити срещу субсидия по СЕППКредитополучатели: земеделски производители, подали заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ -СЕПП.

Цел: Мостово финансиране в размер до 90% от сумата на субсидията по СЕПП

Сума на кредита: до 90 % от размера на субсидията, минимум 10 000 лв.

Валута: BGN

Лихва:

 • 7.5% в случай на финансиране чрез кредитната линия на Българска банка за развитие(ББР)

 • ОБЛП + мин.2% в останалите случаи.

Към момента ОБЛП за кредити в лева: 7.50%, ОБЛП за кредити в евро: 5,75%

Срок на кредита: До 12 месеца - до получаване на субсидията за съответната година.

Усвояване: Срещу представяне на фактури

Плащане на лихвата: Всеки месец

Погасяване: Автоматично при получаване на субсидията

Обезпечение: 

 • Запис на заповед.

 • Собствениците на фирмата са съкредитополучатели.

 • Специален залог на субсидията и на всички други сметки в Банката.

 • За кредит над 20 000 лв. - гаранция, издадена от Национален Гаранционен Фонд ЕАД, покриваща 50% от сумата на кредита .

Такси:

 • 0.7% годишно, върху сумата на лимита в случай на финансиране от линията на ББР

 • 1% годишно, върху сумата на лимита във всеки друг случай, минимум BGN 100

Други условия: Бизнес история - минимум 3 години

 • Кредит овърдрафт до 50 000 лева

ОВЪРДРАФТ ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА ЗА МИКРО, МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС

 • Бърз и лесен достъп до кредит

 • Преференциални лихвени условия

Размер на кредита:

 • От 5 000 лева до 50 000 лева максимум

 • До 10% от официалните нетни продажби за последната отчетна година.

Валута: BGN, EUR

Лихвен процент: плаващ: ОБЛП* + надбавка по договаряне

* Към момента ОБЛП за кредити в лева: 7.50%, ОБЛП за кредити в евро: 5,75% .

Срок: До 1 година с възможност за подновяване в края на периода.

Изисквания за отпускане на кредит:

 • Минимум 3 години регистрирана стопанска дейност;

 • Чиста кредитна история на фирмата;

 • Сумата на кредита плюс съществуващите краткосрочни задължения към всички останали банки не може да превишава 50% от официалния годишен оборот на фирмата от последната година, съгласно подписана декларация от клиента.

Усвояване на суми по разрешения овърдрафт: по всяко време, когато сумата на наредените плащания надвишава сумата на наличния баланс по текуща сметка.

Плащане на лихвата: всеки месец.

Погасяване: автоматично след кредитна операция по разплащателна сметка.

Обезпечение:

 • Ипотека върху недвижим имот;

 • Поръчителство от собствениците на фирмата

Такси: 1% върху сумата на кредитния лимит, минимум 50лв.

Бонус: Бизнес дебитна карта освободена от месечна такса за поддържане на картова сметка през първата година.

 • Кредити с гаранция от Национален Гаранционен Фонд ЕАД

„БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД и „НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД” ЕАД са подписали споразумение за издаване на портфейлна гаранция за допълнително обезпечаване на кредити отпуснати на малки и средни предприятия .

Размерът на гаранцията е до 50 % от главницата на кредита и се издава по критериите на три вида програми:

Цел на кредитите

- Реализация на инвестиционни проекти

- Подкрепа на предприятия, кандидатстващи или сключили договор за финансиране на инвестиции по всички Оперативни програми и фондове на Република България и Европейския съюз.

- Осигуряване на ресурс за оборотен капиталКредитополучатели:

Микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за Малките и Средни Предприятия,

регистрирано в Република България т.е.:\Вид предприятие

Критерии\

Микро

Малко

Средно

Персонал

До 10 човека

До 50 човека

До 250 човека

Годишен оборот в лв.

До 3 900 000

До 19 500 000

До 97 500 000

Стойност на активите в лв.

До 3 900 000

До 19 500 000

До 84 000 000

Кредитополучателят и свързаните с него и с представляващите и управляващите го лица, да нямат и да не са имали кредитна задлъжнялост към банка, изразяваща се в просрочие на кредит, класифициран като „необслужвана експозиция” или „загуба”, съгласно Наредба № 9 на БНБ

Предприятието трябва да осъществява бизнес дейност над 1 година.Гаранции по инвестиционни кредити:

Максимална гарантирана сума: 500 000 лева

Срок: до 15 години

Такса за издаване на гаранция: намаляваща от 1% до 0.5% годишно върху гарантираната сума.


Гаранции по кредити за оборотни средства :

Максимална гарантирана сума: 300 000 лева

Срок: до 2 години

Такса за издаване на гаранция: намаляваща от 1.5% до 0.75% годишно върху гарантираната сума.

За гаранции от НГФ могат да кандидатстват малки и средни предприятия от различни сектори и отрасли на икономиката, с изключение на следните дейности:

• Производство или продажба на боеприпаси или свързани с тях услуги;
• За казина или друг вид хазартна дейност;
• Спекулативни валутни операции;
• Търговия с недвижими имоти и жилищно строителство;
• Всяка дейност, определена като нелегална или, която застрашава околната среда и е вредна за личното здраве;
Неморални и незаконни дейности;
• Дейност на религиозни организации.


 • Проект за финансиране на малки (вкл. микро) и средни предприятия

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Европейската комисия започнаха Проект за финансиране на малки (вкл. микро) и средни предприятия (МСП). ЕБВР отпусна на Банка Пиреос България АД кредитна линия в размер на 15,000,000 евро главно за инвестиционни кредити за МСП.


Главната цел на Проекта на ЕБВР е да допринесе за развитието на по-стабилен сектор на малките и средни предприятия в България.

Кой може да кандидатства?

 • Микро-, малки и средни предприятия с активи до 5 милиона евро и годишен оборот до 7 милиона евро. Те трябва да са с мажоритарна частна собственост и с регистрация и със седалище в България.

 • Микро-предприятия - индивидуални предприемачи или фирми във всички сектори с максимум 10 служители, които имат нужда от финансиране до 30 000 евро.

 • МСП – предприятия в производствената и сферата на услугите с до 100 служители и нужда от финансиране до 125 000 евро.

 • Финансирането се предлага на предприятия в сферата на промишлеността, туризма и услугите, както и за нови сектори. Те включват стратегически промишлености като информационните и комуникационните технологии, земеделско производство, технологии за околната среда и био-технологии.


Какво може да се финансира?

С кредитите ще се финансират: • Краткосрочен оборотен капитал

 • Средни и дългосрочни инвестиции в дълготрайни материални активи

Минимум 30% от стойността на проекта трябва да се финансират от собствените средства на кредитополучателя.


Какви са условията за инвестиционен кредит?


Сума: до 125,000 евро
          (Гратисен период до 1 година)

Срок: до 7 години

Обезпечение:

Изисква се стандартно обезпечение. В зависимост от целта на кредита то може да бъде: • Кредитна линия за енергийна ефективност


Банка Пиреос България АД финансира проекти за енергийна ефективност в сътрудничество с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Предоставя се възможност фирмите да получат безвъзмездна финансова помощ от Международния фонд Козлодуй (МФК), администриран от ЕБВР. Сумата на безвъзмездната помощ може да бъде получена само след изпълнение на проекта и потвърждаването му от независимия енергиен експерт.Проекти за енергийна ефективност, кредитирани от Банка Пиреос България АД:

 • Комбинирано производство на топло и електро енергия

 • Оползотворяване на отпадъчна топлина

 • Автоматизация и управление на процеси и съоръжения

 • Реконструкция на енергийна инфраструктура

 • Смяна на гориво (от въглища/нефт на газ)

 • Оптимизация на технологични процеси

Типичните проекти са от областта на промишлената и строителната топлотехника, топлоенергетиката и електротехниката.Основни параметрите на кредитите за енергийна ефективност:

 • Бенефициенти – частни компании;

 • Максимален размер на кредита, за който може да бъде получена субсидия -до 2 000 000 евро ;

 • Безвъзмездна помощ (субсидия) 15% от главницата по кредита;

 • Срок на кредита от 2 до 7 години ;

 • Усвояване – еднократно или на траншове, съгласно условията на проекта;

 • Лихва – по договаряне;

 • Обезпечение – ипотека или особен залог върху ДМА, особен залог на парични средства, вземания и др. , съгласно кредитната политикана на Банка Пиреос България

Целта на кредитите е финансиране на инвестиции за реконструкция, модернизация на съществуващи мощности или подмяна на съществуващо енергоемко технологично оборудване с ново, при което се постига намаление на разходите на енергия спрямо старото.
Процедура по кандидатстване за кредит

За да се получи кредит се предприемат следните стъпки: 1. Първо трябва да подаде в клон или бизнес център на банката молба за кредит, която съдържа основна информация за планираната инвестиция.

 2. Тогава се получават съответните формуляри и клиентите ще бъдат помолени да предоставят по-подробна информация за предприятието и инвестицията.

 3. Въз основа на молбата, кредитният инспектор ще обсъди подробно с клиента проекта и ще посети предприятието.

 4. Ако молбата бъде одобрена, договорът за кредит се подписва възможно най-бързо. След това одобреното обезпечение, напр. ипотека или залог на финансираното оборудване, ще бъде регистрирано.

 5. Кредитът ще бъде отпуснат бързо.

 6. Погасяването на кредита ще е съобразно условията в договора.


Какви документи са необходими?


 • Регистрация в Търговския регистър

 • Доказателство за собствеността на фирмата

 • Баланс, ОПР за последните 3 години

 • Списък на активите

 • Списък с основните доставчици и клиенти

 • Бизнес план и прогнозен паричен поток

 • Описание на инвестицията, за която е нужен кредита

 • Разходи и срокове за изпълнение

 • Обезпечение на кредита

Изводи и препоръки

Банка Пиреос предлага цялостни, гъвкави и бързи решения в обслужването на малките и средни предприятия. Продуктите и услугите са съобразени със специфичните изисквания на отделните предприятия и клиенти. Лично на мен, а и на голяма част от клиентите и партньорите на банката допада услугата: Депозитна програма Пиреос Кеш Мениджър.


От 15 февруари депозитната програма на Банка Пиреос България - "Пиреос Кеш Мениджър" вече се предлага и на бизнес клиенти. Програмата, която стартира през април 2010г. за индивидуални клиенти, вече е адаптирана и за нуждите на компаниите. „ Пиреос Кеш Мениджър за фирми” е удобна комбинация от разплащателна сметка със свободен лимит и овърнайт депозит, чрез която фирмите разполагат с гъвкаво и ефективно управление на средствата си.

С разплащателната сметка към "Програма Кеш Мениджър за фирми" клиентите на Банка Пиреос могат да извършват всички необходими транзакции за обслужване на своите ежедневни фирмени дейности, като същевременно получават висока доходност от наличните по сметката си средства.

Минималната сума за откриването на "Програма Кеш Мениджър за фирми" е 2 500 лева или 1 250 евро. Ежедневно Програмата прехвърля автоматично средствата по фирмените сметки над определен свободен лимит в овърнайт депозит. Минималната сума за първоначално активиране на овърнайт депозита е 25 000 лева или 12 500 евро при годишна лихва от 3% за разплащателни сметки в лева и 2.70% за сметки в евро.

Клиентите, които изберат "Пиреос Кеш Мениджър", могат да извършват всички видове банкови транзакции през онлайн банкирането на Банка Пиреос. Не съществува такса за откриване, поддържане, подновяване или закриване на Програмата.
 • Използвана литература

http://www.piraeusbank.bg/

http://sme.piraeusbank.bg/База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница