Организацията и безопасността на движението на територията на град ПанагюрищеДата26.10.2018
Размер142.93 Kb.

Н А Р Е Д Б А


за

организацията и безопасността на движението

на територията на град Панагюрище
Глава първа

Предмет

Чл.1. Тази наредба регламентира обществените отношения, свързани с организацията и безопасността на движението на територията на град Панагюрище.ГРАДСКИ ЗОНИ И КАТЕГОРИИ НА УЛИЦИТЕ

Раздел 1

Зони


Чл.2. (1) Територията на град Панагюрище се разделя на Зона “А” и Зона ”Б”

(2) ЗОНА “А”, включва централната част с граници : улици ”Стоил Финджеков”, ”Хаджи Димитър”, ”Захари Стоянов”, ”Гаврил Кръстевич”, ”Димчо Дебелянов”, ”Филип Щърбанов”, ”Драгулин”, ”Марин Дринов”, ”Асен Златаров”, ”Ангел Шишков” и “Раковски”.

(3) ЗОНА”Б”, включва цялата територия на града с изключение на територията включена в Зона “А”.

Категоризация на улици

Чл.3. (1) Улиците на града се категоризират на главна улична мрежа и второстепенна улична мрежа.

(2) В главната улична мрежа се включват улиците : улици “Георги Бенковски”, ”Райна Княгиня”, ”Цар Освободител”, ”Нистор Ружеков”, ”30-ти декември”,”Кръстьо Чолаков”, ”Генерал Дендевил”, ”Кръстьо Гешенов”, ”Георги Бозаджиев”, ”Хаджи Димитър” ,бул.”Пятигорск” ,ул.”Стоил Финджеков”, ”Ангел Шишков”, ”Роза”, “Павел Хаджисимеонов” и „Раковски”.

(3) Във второстепенната улична мрежа се включват всички улици в града с изключение на посочените в преходната алинея, съгласно чл.77 от ЗУТ.

Глава втора
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
Раздел 1Схеми на движението


Чл.4. (1) Принципните схеми по организацията на движението на територията на град Панагюрище се приемат от общинския съвет, съгласувано с РУ МВР гр.Панагюрище и сектор Пътна полиция при ОД МРВ-Пазарджик.

(2) Подробните планове за организацията на движението на територията на града се изготвят от експертите в Общинска администрация и се утвърждават от кмета на общината.

(3) Временен режим на движение поради ремонт аварии, строителство, спортни и обществени прояви по главната и второстепенните улични мрежи в град Панагюрище се извършва на основание Наредба №16 на МРРБ, както и на останалите селища на територията на общинат, с изключение на пътищата от републиканската пътна мрежа, се изготвя съгласувано от експерти от общинската администрация и РУ МВР - Панагюрище и се утвърждава от кмета на общината.

Движение през централен площад


Чл.5. (1) Забранява се движението на всички видове превозни средства през площад “20-ти април”,пешеходни зони,паркове и градини.

(2) Забраната по предходната алинея не се отнася за сметосъбиращи и снегопочистващи машини, както и други превозни средства, получили разрешение от кмета на общината, по образец приложени към настоящата наредба.

Движение на велосипеди

Чл.6. (1) Забранява се движението на велосипедисти по пл.”20-ти април”

(2) Забраната по предходната алинея не се отнася за лица под 14-годишна възраст.

Чл.7.Разрешава се движение на велосипедисти по тротоари и пешеходни зони само при наличие на велосипедни алеи или платна за движение по улиците, отворени за обществено ползване, тротоари пешеходни зони, означени в чл.79, чл.80, чл.81, чл.82 от ЗДП.

Чл.8. Забранява се возенето на две и повече лица на един велосипед.


Движение на състезателни автомобили

Чл.9. Забранява се движението състезателни автомобили и мотоциклети с форсирани двигатели на самостоятелен ход на територията на града с изключение на предварително утвърдените състезателни трасета.

Превозни средства с животинска тяга

Чл.10. (1) Собствениците на превозни средства с животинске тяга са длъжни да ги поддържат в състояние, което отговаря на изискванията на Закона за движение по пътища и да ги боядисат в жълт цвят.

(2) Превозните средства с животинска тяга минават редовен периодичен преглед на всеки две години. Прегледа се организира и провежда на основание заповед на кмета на общината.

(3) Превозните средства с животинска тяга се регистрират в общината, където получават съответен номер и регистрационнен талон ако отговарят на изискванията на закона, подзаконовите нормативни актове и на тази наредба. За извършване на регистрация собствениците на превозни средства с животинска тяга подават молба по образец в ЦУИГ. За регистрацията се заплаща такса.

(4) Забранява се движението на превозни средства с животинска тяга, които нямат номер и регистрационен талон по предходната алинея.Размера на таксата трябва да покрива натрупаните разходи по регистрацията и се определя от решение на Общински съвет гр.Панагюрище.

Превозни средства на строителни обекти

Чл.11. Забранява се престоя на фургонии/или специализирани строителни машини извън границите на строителните площадки на строителните обекти.

Преминаване на превозни средства върху тротоари

Чл.12. Забранява се застъпването и/или качването върху тротоарите на МПС с товароподемност над 1,5 тона.

Маркировка

Чл.13. Забранява се нанасянето на маркировка по улиците и тротоарите без разрешение от органите на общината.


Глава трета (нова)

ПАРКИРАНЕ
Раздел 1

Общи правила

Чл. 14. (1) Забранява се паркирането на ППС върху тротоари и градински площи, паркове, градини, зелени площи, пешеходни подлези, детски и спортни площадки и пред входовете и изходите на гаражи и паркинги, болници, кина и театри, търговски и обществени сгради и пешеходни пътеки.

 1. Допуска се престой и паркиране на МПС с допустима максимална маса до 2,5 т. върху тротоарите, само на определените от собствениците на пътя или администрацията места, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 м за преминаване на пешеходци.

 1. На път с еднопосочно движение се паркира от дясната страна, допуска се престой и от лявата страна по посока на движението, ако това не пречи на движението на МПС.

(2) При снеговалеж се забранява паркирането на МПС по главната улична мрежа на града.

(3) Забранява се местодомуването на автобуси, товарни автомобили, ремаркета и други специализирани машини по улиците, площадите и зелените площи на територията на общината.

1. Местодомуването на превозните средства да става на определените за тази цел места.(4) Забранява се домуването на МПС, които са катастрофирали или снети от отчет, извън определените за това места на територията на общината.

Чл. 15. (1) Забранява се паркирането на МПС без тези от категории L, М1, N1 и О1 по улиците, площадите, паркингите и другите площи за обществено ползване, с изключение на места, утвърдени от кмета на Общината с писмена заповед.

(2) При нарушаване правилата за паркиране на МПС установяването на нарушението може да стане без присъствието на водача, като за целта се залепва на предното стъкло известие за глоба с фиш . Контролната дейност се осъществява от органите на МВР и от службите за контрол определени от кмета на общината.

Чл. 16. Забранява се обособяването на автопазари по улиците, площадите, тротоарите, зелените площи и др. територии за обществено ползване с изключение на места, утвърдени от кмета на Общината с писмена заповед.

Чл. 17. (1) Забранява се устройването на паркинги по пътното плато на основната улична мрежа . По изключение такива се оформят в обособени пътни ленти извън лентите за активно движение или където има осигурено отрязване на тротоара след проучване и разрешение от община Панагюрище и съгласуване с РУ на МВР – гр.Панагюрище.

1. Във всички паркинги на територията на Община Панагюрище - открити, покрити, надземни, подземни, многоетажни и в "Синя зона", се осигуряват места за паркиране на инвалиди. 1. Местата за паркиране по предходната алинея да са с възможно най-добър достъп до входовете и се сигнализират с пътни знаци и маркировка съгласно изискванията на закона.

Раздел 2

Режим на платено паркиране на ППС

Раздел 2.1

Зона за кратковременно паркиране ЗКП (Синя зона)

Общи правила

Чл. 18. (1) Редът за определяне на местоположението на паркиране и максималното му времетраене, за издаване и продажба на талони за паркиране, за сигнализиране с пътни знаци, маркировката и за контрол върху времетраенето на паркирането на автомобили в “синя зона”, се регламентира от кмета на община Панагюрище с писмена заповед .

(2) Паркоместата в ЗКП се управляват по ред определен от Общинският съвет.

(3) За всяка зона за кратковременно паркиране се изготвя проект по организация на движението, от Кмета на Общината и се съгласува
със сектор “Пътна полиция” при ОДМВР Пазарджик .

(4) В ЗКП се събират такси, определени от Общинския съвет , по предложение на кмета на Общината.

(5) В ЗКП се спазват правилата за паркиране по ЗДП.

(6) Документът, удостоверяващ правото на престой в ЗКП, може да бъде:

1. Билет или талон от МФ(Приложение №1) или платежен документ, издаден от
паркингавтомат, монтиран в зоната.

При паркиране на автомобил в “синя зона”, водачът е длъжен да отбележи върху талона (талоните) началния момент на паркиране чрез трайно задраскване по диагонали на годината, месеца, деня, часа и минутите и да го (ги) постави зад предното стъкло на автомобила, така че да се вижда добре отвън.

Не се допуска в “синя зона”:


 • паркиране на автомобил, без да е поставен от водача- на видно място върху предното стъкло, попълнения талон за паркиране;

 • паркиране на автомобил, ако не са попълнени от водача всички или някои от данните в поставения талон;

 • отбелязване на талона(талоните) на по-късен от действителният момент на началото на паркиране или да се поставя допълнителен талон (талони) при което общото времетраене на паркиране надвишава максималното разрешено;

 • времетраене на паркирането, по- голямо от максималното, което е означено на пътния знак;

 • времетраене на паркирането, по- голямо от означеното на талона.

2. Талон за домуващи, издаден на автомобилите на живущите физически лица в ЗКП, след представяне на съответните документи - издават се от органа по ал. 8 на същия член.( Приложение №1а) На талона се маркира регистрационния номер на МПС и улицата.

3. Талон „Служебен абонамент” издаден за предплатена услуга с маркиран период на валидност, отговарящ на плащането - издават се от организацията, стопанисваща зоната.( Приложение №2)

(7)Освободени от такси са автомобилите на Спешната медицинска помощ, РСПБС, РУ на МВР, съд, следствие и прокуратура и инвалиди с пропуск за привилегия в условията на автомобилното движение, и знак Д 21.(Група инвалиди с привилегия- Приложение №3)

(8)На живущите собственици или наематели в обхвата на "Синята зона" , се продават талони за 1 (едно) МПС от Кмета срещу такса, определена от ОбС, а за останалите лични МПС се заплаща такса, съгласно чл.18 ал.4 ,след предоставяне на:

 • документ за собственост на жилището или вписан договор за наем;

 • регистрационен талон на МПС;

 • документ за липса на финансови задължения към общината.

Талоните важат само за улиците на които се намира имота.

За издадените талони се води регистър.Режимът на паркиране по ал. 1 е валиден само в работни дни от 8.00 до 18.00 ч. и в събота от 8.00 до 14.00 ч.

(9)Автомобилите, не притежаващи документ по ал. 6 и невлизащи в групата по ал. 7, могат да бъдат санкционирани с глоба по фиш или скоба.

(10)При санкциониране със скоба след определен час, автомобилът може да бъде принудително преместен.

(11)Списък на улици, площади и паркинги общинска собственост, за въведен режим за кратковременно паркиране ("Синя зона"),към настоящата Наредба съгласно приложение № 4.

Раздел 2.2.
Режим на платено паркиране на ППС – „Служебен абонамент”


Чл.19. (1) На улици, площади и паркинги – общинска собственост, на специално обозначени за това места, може да се въвежда режим на платено паркиране „Служебен абонамент”.
 (2) Редът и условията за определяне на местата с режим на платено паркиране „Служебен абонамент” се дават на основание одобрена скица и сключен договор с кмета на община Панагюрище./Приложение5/
 (3) Административни и обслужващи звена, които изцяло се издържат от общински бюджет, ползват за служебни нужди безплатно места за паркиране, означени по съответния начин.
 (4) Редът и условията за използване на местата за служебни нужди, посочени в ал. 3 се определят със заповед на кмета на общината.
 (5) Временно закриване на места за паркиране в режим „Служебен абонамент”, с цел провеждането на заявени по съответния ред в общината мероприятия от частен характер, се допуска единствено в неработни дни, а в работни дни за времето след 18.00 часа, но не по-късно от 08.00 часа. 
 (6) Режимът на паркиране по ал.1 е валиден само в работни дни в часовия диапазон от 08.00 до 18.00 часа.
 (7) Режим на платено паркиране "Служебен абонамент" се допуска само за собственици, ползватели и/или наематели на не жилищни имоти.

Глава четвърта (нова)

ПРИНУДИТЕЛНО ЗАДЪРЖАНЕ НА МПС В СИНЯ ЗОНА

Раздел 1

Блокиране колелата на неправилно паркирани автомобили

Чл. 20. (1) Колело на автомобил, чийто водач не е заплатил дължимата такса за кратковременно паркиране по чл. 99, ал. 3 от ЗДП, може да бъде блокирано с техническо устройство (скоба) за принудително задържане, съгласно чл. 167, ал. 2, т. 2 от ЗДП, като устройството се сваля след заплащане на разноските по поставянето и свалянето му.

(2)Конструкцията на скобата трябва да бъде такава, че да не се нанасят повреди на автомобила.

(3)На предното стъкло на автомобила се поставя съобщение за водача, че автомобилът е блокиран с указания за реда за освобождаването му.

(4)Забранява се повреждането на скобата или освобождаването й от други лица, освен от упълномощените за това.

Чл. 21. Не се блокират колелата и не се отстраняват автомобили указани в чл.18,ал.7.

Чл. 22. (1) Стойността по поставяне и сваляне на скобите се определят от Общинския съвет.

(2) Кметът на Общината възлага контролните и помощни технически дейности по блокиране колелата на МПС в съответствие с чл. 167, ал. 2, т. 2 от ЗДП.Глава пета
Раздел 1ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЙНОСТТА
ПО БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО

По въпроси за организация и безопасност на движение на територията на общината се създава комисия по безопасност на движението,като консултативен орган на кмета на общината. Комисията се създава с заповед на кмета.

Дейността на комисията се ръководи от председател и организира от секретар.

В състава на комисията задължително се включват :

Главен експерт пътно поддържане и безопасност на движението,главен архитект на общината,главен експерт общообразователни училища,представител на РУ МВР гр. Панагюрище,главен експерт гражданска защита,управител на отдел чистота в общината.

При необходимост в работата на комисията могат да бъдат включени представители на компетентните институции,бизнес,НПО,граждани.

Комисията заседава не по-малко от четири пъти годишно. Дейността и се протоколира,като взетите решения се уведомява писмено кмета на общината със съответните предложения.

Раздел 2

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 23. Който извърши административно нарушение по чл.5 се налага глоба от 50 до 500 лв.

Чл. 24. Който извърши административно нарушение по чл.9 се налага глоба от 100 до 500 лв.

Чл. 25. Който извърши административно нарушение по чл.11 се налага глоба от 100 до 500 лв.

Чл. 26. Който извърши административно нарушение по чл.12 се налага глоба от 100 до 500 лв.

Чл. 27. Който извърши административно нарушение по чл.13се налага глоба от 20 до 500 лв.

Чл. 28. Който извърши административно нарушение по чл.14 се налага глоба от 20 до 500 лв.

Чл. 29. Който извърши административно нарушение по чл.15 се налага глоба от 50 до 500 лв.

Чл. 30. Който извърши административно нарушение по чл.16 се налага глоба от 50 до 500 лв.

Чл. 31. (нов) Който извърши административно нарушение по чл.17 се налага глоба от 50 до 500 лв.

Чл. 32. (нов) Който извърши административно нарушение по чл.20,ал.4 се налага глоба от 50 лв. при повреда , от 100 лв. при кражба.

Чл. 33. (1) Във всички случаи, ако нарушителят е лице под 18-годишна възраст, административното наказание “глоба” се заменя с наказание “обществено порицание”.

Чл. 34. Установяването на нарушенията по тази наредба, издаването на наказателните постановления и тяхното обжалване и изпълнение става по реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ и Закона за Движение по Пътищата.

Чл. 35. Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от полицейските органи от РУ МВР – Панагюрище и упълномощени от кмета на общината лица.

Чл. 36. Наказателните постановления се издават от кмета на общината или упълномощено от него лице.

Чл. 37. (нов) При повторно или поредно извършено нарушение санкцията да бъде в максимален размер.

Раздел 3(нов)ПРИЛОЖЕНИЯПриложение №2- образци пропуски, чл.18, ал.6, т.3

Приложение №3, чл.18, ал.7

Пропуск за привилегия в условията на автомобилното движение се издават на :

1.Лица, които вследствие на увреждането не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използването на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването и издържливостта. Определеният процент на трайно намалена работоспособност на тези лица/ респ.ограничена възможност за социална адаптация при деца/, следва да е над 50%.Към горната група се приравняват и лицата с определен процент на трайно намалена работоспособност/респ. ограничена възможност за социална адаптация при децата/ от над 90 %, поради сърдечни и белодробни заболявания.;

2.Лица с пълна двустранна слепота, а също и лица с определен процент на трайно намалена работоспособност/ респ.ограничена възможност за социална адаптация при деца/ от над 90%, поради зрителни заболявания .

Прилагат се следните документи:


 1. Заявление

 2. Ксерокопие на личната карта(на инвалида);

 3. Ксерокопие на регистрационния талон на автомобила;

 4. Ксерокопие на ЕР на ТЕЛК;

 5. Пълномощно на придружител водач на лек автомобил (при пълна инвалидност)


Приложение №4,чл.18, ал.11

Списък

На улиците и паркингите с разрешено кратковременно платено паркиране

(СИНЯ ЗОНА)

1.ул.”Георги Бенковски” между ул.”Стефан Финджеков” и ул.” Стоил Финджеков”;

2.ул.”Ангел Шишков” между ул. ”Републиканска” и ул.”Симеон Хаджикирилов”

3.ул.”Петко Мачев”от съдебната палата до пресечката към автогарата;

4.ул.”Делчо Спасов” от площада при поликлиниката до автогарата;

5.ул.”Мак Гахан”;

6.ул.”Кръстьо Гешанов” пред театъра;

7.пл.”Кирил Станев”

8.ул.”6-ти септември” зад театъра;

9.пл.”Павел Бобеков”;

10.ул.”20-ти април” между новия пазар и ул.”Богдан Овесянин”;

11.ул.”Д-р Лонг”

12.паркинг пред съдебната палата;

13.паркинг стар пазар;

14.паркинг нов пазар;

15.паркинг пред хотел Каменград;
Приложение №5,чл.19, ал.2

Ред и условия за определяне и ползване на местата за паркиране за служебен абонамент по улици, площади и паркинги – общинска собственост

            1. Настоящият ред и условия се издават на основание чл. 19 от Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на град Панагюрище.

            2. Юридическите лица и еднолични търговци, желаещи да ползват служебен абонамент по улици, площади и паркинги – общинска собственост подават молба до Кмета на общината, в която описват желаното от тях местоположение и броя на местата за паркиране и представят схема за одобрение. След одобряването на скицата се сключва на договор.

            Прилагат се копия от решение на съда за регистрация на фирмата и договор за наем или нотариален акт за собственост.

            3. Въз основа на подадената молба в 10дневен срок се извършва оглед на местоположението на желаните места за паркиране и се издава мотивирано становище за разрешение или отказ, което се ръководи от:

            а/ действащата организация за движение и паркиране;

       б/ броя на паркоместата за обществено ползване и запазване интересите на живеещите в района;

            в/ въведеният охранителен режим пред съответните сгради.

            4. Въз основа на становището се сключва на договор с Кмета на Община Панагюрище .

            5. Определените места по т. 4 се сигнализират с пътни знаци, маркировка и подвижни преносими табели от молителя по одобрената схема.

            6. Контрол по използването на паркоместа “Служебен абонамент”………….


Раздел 4

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази наредба се издава на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.99,чл.167 от ЗДП.

§ 2. От момента на влизане в сила на тази наредба се отменя действието на Наредбата за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на общината, приета на заседание на Общински съвет на 18.02.1993г. с Решение №100.


Наредбата е приета на 21.11.2006г. от Общинския съвет на община Панагюрище с Решение № 406, изменена и допълнена с Решение №354/10.12.2009г.и Решение №376/14.01.2010г.
Каталог: files -> File -> naredbi -> naredbi
File -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
File -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
File -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
File -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
File -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
File -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
File -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 г
File -> Първа общи положения ч
naredbi -> Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребална дейност в Община Панагюрище
naredbi -> Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребална дейност в Община Панагюрище


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница