Основни положенияДата26.11.2017
Размер103.45 Kb.ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ


Н А Р Е Д Б А

№ 12


ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

гр. Чипровци, 2012г.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1(1) Наредбата регламентира реда, начина  и условията за отглеждане на селскостопански животни (едър и дребен рогат добитък, свине, зайци, птици др.) на територията на община Чипровци с изключение на кучета, които са обект на друга наредба.(2) Разпоредбите на тази наредба са задължителни за всички физически и юридически лица на територията на община Чипровци, свързани с дейностите по ал.1.

Чл.2 На територията на общината се разрешава отглеждането на селскостопански животни при стриктно спазване нормативната уредба по устройство на територията,  ветеринарномедицински и санитарно-хигиенни изисквания за опазване на околната среда.

Чл.3 Общинският съвет ежегодно приема решения за предоставяне и актуализиране на ползването на мери и пасища, включени в общинския поземлен фонд, за паша на селскостопански животни.

Чл.4 Според мястото на отглеждане, територията на Общината се районира както следва:

1.Градски район – територията на гр. Чипровци

2. Селски райони – територията на селата в община Чипровци;

3. Райони извън регулацията на населените места.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ДОПУСТИМИ НОРМИ ЗА БРОЙ И ВИД НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ЖИВОТНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ МЯСТОТО ИМ НА ОТГЛЕЖДАНЕ

Чл.5 (1) В градския район, при спазени изисквания на настоящата наредба се разрешава отглеждане на:

1. Впрегатен добитък(коне, магарета, мулета, катъри) до 3 броя с приплодите им до 2 годишна възраст;

2. Едър рогат добитък до 3 бр. с приплодите им до едногодишна възраст (крави, биволици);

3. Овце/ кози – до 20 броя с приплодите им до 6 - месечна възраст;

4. Свине за угояване – до 5 броя; отглеждането на свине – майки е на особен режим на регистрация и може да стане само след съгласуване и одобрение на обекта от Областна дирекция по безопасност на храните.

5. Зайкини – майки – до 20 броя с приплодите им;

6. Птици – до 50 броя.

(2) Селски райони - при спазени изисквания на настоящата наредба се разрешава отглеждане на:

1. Впрегатен добитък(коне, магарета, мулета, катъри) до 5 броя с приплодите им до 2 годишна възраст;

2. Едър рогат добитък до 10 бр. с приплодите им до едногодишна възраст (крави, биволици);

3. Овце/ кози – до 60 броя с приплодите им до 6 - месечна възраст;

4. Свине за угояване – до 15 броя; отглеждането на свине – майки е на особен режим на регистрация и може да стане само след съгласувани и одобрение на обекта от Областна дирекция по безопасност на храните.

5. Зайкини – майки – до 50 броя с приплодите им;6. Птици – до 150 броя.

(3) Райони извън регулация - Разрешава се за всички видове селскостопански животни с разрешение на съответните административни и специализирани органи (ОД”БХ”, РИОСВ и др.) и в съответствие с другите законови и подзаконови нормативни актове.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ

Чл.6 Във всички райони се разрешава отглеждането на декоративни птици и рибки и др. домашни животни, освен ако за същото не се изисква специално разрешение, съгласно действащата законова и подзаконова нормативна уредба

Чл.7(1) Пчелните семейства могат да се настаняват в урегулирани поземлени имоти, както и извън регулационните граници на населените места - върху земеделски земи, земи и гори от горския фонд, собственост на държавата, общината, физически и юридически лица при спазване на Закона за пчеларството (Обн. ДВ. бр.57 от 24.06. 2003 г., посл. изм. ДВ. бр.19/ 8.03. 2011 г.). 

(2) Собствениците на пчелни семейства в 15-дневен срок от тяхното придобиване   подават заявление за регистрация в кметството по местонахождението им, където се води регистър на постоянните и временни пчелини.

(3) Постоянните пчелини задължително са с ограда. В срока по ал. 2 собственикът поставя на оградата табелка с името си (наименование на фирмата), адрес (седалище), брой на пчелните семейства и регистрационен номер на пчелина.

(4) В населени места и в законно застроените имоти извън границите на урбанизираната територия, пчелините са на разстояние не по-малко от 5 м. от границата на съседа, ако входовете им са ориентирани към него, и не по-малко от 3 м., ако входовете не са с лице към границите на съседния имот; при наличието на плътна ограда, висока над 2 м. или когато са разположени на склон и съседният имот е поне 2 м. под нивото на пчелина, пчелините може да се настаняват и до самата ограда;

(5) Постоянни и временни пчелини не се устройват на:

1. разстояние, по-малко от 100 м от административни сгради, училища, детски градини и болнични заведения;
2. разстояние, по-малко от 10 км в райони с регистрирани племенни пчелини за производство на елитни пчелни майки и резерватни пчелини;
3. разстояние, по-малко от 5 км в райони с регистрирани репродуктивни пчелини за производство на племенни пчелни майки;
4. територията на обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;
5. разстояние, по-малко от 500 м от химически заводи, които замърсяват въздуха с вредни вещества, термоелектроцентрали, екарисажи, предприятия за кръвен албумин, туткал, кожарски фабрики, складове за кожи и угоителни стопанства.
6.територия с констатирано заразно заболяване по пчелите и пчелното пило.

(6). Временни пчелини се настаняват на места, отстоящи на повече от 300 м от съседни пчелини и на повече от 100 м от републиканската пътна мрежа.

Чл.8 Животните да се отглеждат в специални за целта помещения, отговарящи н зоохигиенните, санитарно- хигиенни и ветеринарномедицински норми. Постройките да бъдат с водонепроницаеми подове и стени, позволяващи лесно почистване, измиване и дезинфекция.
Чл.9 Стопанските постройки със селскостопанско предназначение да се изграждат съгласно определените норми както следва :
1. Три метра (3м ) от дворищно-регулационна линия , при условие , че отпадните води се отвеждат в собствения парцел , включени в канализацията.
2. Шест метра (6 м ) от жилищни сгради, находящи се в дворното място, както и от сградите в съседните имоти.
3. При невъзможност за спазване на разстоянията по т.1 и т.2 е необходимо нотариално заверена декларация за съгласие от съответния (те) съсед (и).
4. На разстояние 50 метра от административни сгради , детски ясли и градини и болнични заведения.
Чл.10 (1) Стопанските сгради трябва да се изграждат, разполагат и оборудват така, че да отговарят на зоохигиенните и ветеринарномедицински изисквания, както и на условията съгласно чл.44 и чл.45 от Закона за устройство на територията ( ЗУТ ).
(2) Към селскостопанските ферми задължително се изграждат съоръжения, пречистващи отпадните води. Заустването на отпадните води в канализационната мрежа задължително става с разрешение на компетентните органи.
(3) Торовата постеля се събира ежедневно от помещението, в което се отглеждат животните и се поставя на торова площадка или полиетиленови торби.

(4) В имотите към сградите, в които се отглеждат повече от 1 крава или 10 овце, или 10 кози, или 3 свине и прасенцата, или 30 угоени свине, или 500 бройлера, следва да има изградени за временно съхраняване на тора - циментови площадки, при спазване на отстоянията цитирани в чл.10. Площадките да са с наклон за отцеждане на тора към изградена циментирана яма, в която да се събират течната фракция от тора.

(5) Да не се изграждат съоражения за съхранение на твърд или течен оборски тор в близост до повърхностни водни обекти – реки, потоци, канали,езера и язовири.

(6) Площадката да е изградена на място, технологично свързано с помещението в което се отглеждат животните и до нея да има достъп за транспортно средство, с което тора да се извозва.

(7) В имотите към сградите, в които се отглеждат 1 крава или по – малко от 10 овце, или 10 кози, или 3 свине и прасенцата, или 30 угоени свине, или 500 бройлера - торовата маса да се съхранява в завързани плътни полиетиленови торби.
(8) Отглеждането на птици и зайци в града да се извършва само при кафезни условия или в птичарници и зайчарници.
(9) Собствениците са задължени ежемесечно да дезинфекцират помещенията.
Чл.11 Кметовете и кметските наместници определят места за организирано временно събиране на оборския тор при спазване на нормативната уредба.
Чл.12 Собствениците на селскостопански животни са длъжни да ги извеждат и прибират до и от събирателните пунктове, определени от кмета или кметския наместник.
Чл.13 Забранява се:

(1) Отглеждането на селскостопански животни в стопански постройки, в които не може да се осигурят санитарно-хигиенните и ветеринарномедицински изисквания за отглеждане на съответния вид животни и на нормативните изисквания за опазване на околната среда.

(2) Изхранването на животни с нестерилизирани продукти от животински произход, кланични отпадъци и отпадъци, събирани от сметищата.
(3) Отглеждането и пашата на селскостопански животни и пчелни семейства в обществени озеленени площи на урбанизираните територии,  паркове, градини, улично озеленяване, извънселищно озеленяване и паркове, гробищни паркове, спортни обекти,  междублоковите пространства,  дворовете на заведения за болнична помощ, училища, детски градини и детски ясли и заведения за социални грижи.
(4) Отглеждането на селскостопански животни в обекти, които са незаконни строежи по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или не се ползват по предназначение.

(5) Отглеждането на животни и птици в селскостопански сгради, разположени на разстояние по-малко от 6 метра от жилищни сгради в съседни поземлени имоти.

(6) Отглеждането на селскостопански животни и птици в жилищни сгради.

(7) Отглеждането на пчелни семейства на територията на общината, извън реда регламентиран в чл.7.

(8) Хранене на животни и складиране на оборски тор по улиците, тротоарите, зелените площи в регулационно – застроителните граници на населеното място.

(9) Пускането и преминаването на селскостопански животни през сметища и торища.

(10) На физическите и юридически лица, които отглеждат селскостопански животни да замърсяват земната повърхност и почвата в населените места.

(11) Неконтролираното изхвърляне на трупове от селскостопански животни, птици и кучета. Същите да се предават на Екарисажа или се загробват в трупна яма, намираща се в общински имот в местността „Горни Партеш”, землището на гр. Чипровци.

(12) Превеждането на животни по улици в централната част на града без надзор. Надзирателите се задължават да почистят след преминаването на животните.

(13) Коленето на животни и обработката на животински продукти по тротоарите, улиците, площадите и междублоковите пространства.

(14) Използването на превозни средства с животинска тяга без необходимите съоръжения за предотвратяване на замърсяването и за почистването на възникнало такова (престилка, кофа, лопата, уплътнени каросерии), като животните използвани за тази цел не се оставят без надзор.

РАЗДЕЛ  ЧЕТВЪРТИ

 КОНТРОЛ 

Чл.14  Контролни органи по смисъла на Наредбата са кметът на Община Чипровци, кметовете на кметства и кметските наместници и/или упълномощените от кмета на общината длъжностни лица.


Чл.15 (1) В изпълнение на своите правомощия контролните органи дават предписания за отстраняване на констатираните нередности, като определят срок за отстраняването им.

(2) За констатирани нарушения по Наредбата, както и за неизпълнение на дадени преди това предписания, съгласно чл.37 от ЗАНН контролните органи съставят актове, въз основа, на които съгласно чл. 22, ал. 5 от ЗМСМА се издават наказателни постановления от Кмета на общината или упълномощен негов заместник.

(3) Размерът на глобата се определя от наказващия орган съобразно тежестта на нарушението и степента на виновност на нарушителя.

(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

РАЗДЕЛ ПЕТИ

САНКЦИИ

Чл.16 За нарушения по настоящата Наредба на виновните лица се налага административно наказание – глоба от 50 до 500 лева.

Чл.17 При повторни или поредни нарушения - глоба от 550 лв. до 2000 лв.

(2) Наказанията по предходната алинея се налагат, ако за извършеното нарушение не се предвижда по-тежко наказание по друг нормативен акт.


Чл.18 Наказателните постановления се издават по реда на ЗАНН от Кмета на общината.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

§ 1. По смисъла на тази Наредба:

1."селскостопански животни" са животни, отглеждани и развъждани с цел производство на суровини и храни от животински произход или за други селско- или горскостопански цели, или за работа (впрегатен добитък, едър и дребен рогат добитък, свине, зайци, птици, буби, пчели).
2."едри преживни животни" са говеда и биволи.
3."дребни преживни животни" са овце и кози.
4."впрегатни животни" са коне, магарета и техните хибриди.
5."птици" са кокошки, пуйки, патици, гъски, гълъби и токачки, отглеждане в затворени помещения и в кафези за лични нужди.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

§ 2. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за устройство на териториите, ЗВМД, Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти и Закон за защита на животните.

§ 3.  Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Чипровци, кметовете и кметските наместници и упълномощените от кмета лица.

§ 4. Специфичните условия за отглеждане и защита на животните, които не са обект на настоящата наредба, се подчиняват на изискванията на ЗВМД, ЗЗЖ и конкретната подзаконова нормативна уредба.

§ 5. Тази наредба влиза в сила от 01.03.2012 г. и действа до влизането в сила на нормативни актове за отглеждане на животни в населените места на Европейския съюз.

§ 6. Член 12 влиза в сила от 01.01.2013 г.

§ 7. Наредбата е приета с Решение № 157 от 18.07. 2012 г.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница