Освобождаване от отговорностДата08.02.2017
Размер127.07 Kb.

Policy Puzzle (Пъзел от политики) 4-то издание Окончателен въпросникОсвобождаване от отговорност

Този въпросник е част от одита на диабетната политика, провеждан от Европейския алианс за проучване на диабета (EURADIA), Съюза на европейските медицински сестри, свързани с диабета (FEND), Интернационалната диабетна федерация (IDF) Европа, и Европейскaта организация на специалистите по здравни грижи, работещи за хората с диабет (PCDE), който се стреми да документира еволюцията на диабетната епидемия и националните политики и практики, които съществуват по настоящем в Европейския регион.


Вашите отговори ще останат анонимни. Само Вашата организация ще бъде вписана като „консултиран източник”.
Моля да отговорите на възможно най-много въпроси. Ако не сте в състояние да предоставите информация за някои от тях, моля отметнете "Не мога да отговоря". Всяка информация, която предоставите, дори частична, ще бъде от полза.
С попълването на настоящия въпросник, вие признавате че:
1) Разбирате условията и целта на Въпросника и сте склонни да позволите данните да бъдат използвани в Диабетът: Пъзел от политики, 4-то издание
2) Вие или Вашата организация не сте получили компенсации за попълването на това проучване.

Обща информация
1. Моля изберете Вашата страна:  
2. Каква организация представлявате?
 Пациентска организация

 Организация на специалисти по здравни грижи

 Организация на хора с диабет и на специалисти по здравни грижи

 Министерството на здравеопазването

 Специализирана национална здравна служба
За административни цели, моля да посочите името на Вашата организация:

     


Епидемиология:


3. Моля да предоставите следната епидемиологична информация за диабета във Вашата страна:
Болестност от диабет (%от хората с диабет измежду възрастното население)      %

Източник на информация      

Данните са валидни за година (YYYY)      

 Не мога да отговоря


4. Заболеваемост (брой на новите случаи на година на 1000 души от популацията)      

Източник на информация      

Данните са валидни за година (YYYY)      

 Не мога да отговоря


5. Има ли Вашата страна:
Изберете всички приложими.
 Национален регистър за всички съобщавани случаи на диабет

 Национален регистър само за деца с диабет

 Национален регистър само за диабет тип 1

 Национален регистър само за диабет тип 2

 Национален регистър, който да наблюдава предшестващия и гестационния диабет по време на бременността

 Страната ми има регистър, но той не е пълен

 Нито едно от изброените

 Не мога да отговоряНационален план за диабета и ангажираност с проблемите на диабета:
6. Вашата държава:
Изберете всички приложими.
 Приела ли е национални декларации или резолюции относно диабета (например декларации на парламента или на правителството)

 Присъединила ли се е към европейски или глобални инициативи, посветени на превенцията, контрола или лечението на диабета

 Прилага ли в момента национален план за диабета

 Обявила ли е приемането на национален план за диабета в близкото бъдеще

 Прилага ли в момента национален план за незаразни болести, включително диабет

 Обявила ли е приемането на национален план за незаразни болести, включително диабет, в близкото бъдеще

 Нито едно от изброените (ако е така, преминете към въпроса 14)

 Не мога да отговоря


Ако е приложимо, моля да предоставите референтните източници на тези планове и декларации (публикации или уебсайт):

     
7. Информация за датите на този/тези план/планове


Моля да попълните само онези опции, които се отнасят до Вашата страна
Обявено:       (DD/MM/YYYY)

Прието:       (DD/MM/YYYY)

Инициирано от:       (DD/MM/YYYY)

Прекратено:       (DD/MM/YYYY)

 Не мога да отговоря

8. Кои от следните области са покрити в този/тези план/планове?


 Първичната превенция (превантиране на развитието на диабет; общественото осъзнаване; справяне със свързаните рискови фактори, като затлъстяването и наднорменото тегло; нездравословна диета; липса на физическа активност...)

 Наблюдение и диагноза - включително насочено скриниране при високо рискови групи

 Осигуряване на здравна грижа за хората с диабет, включително ръководства и ресурси за скрининг и лечение на диабета и на свързаните с него усложнения

 Подкрепа за самоконтрол и вторична превенция (обучение; психологическо и поведенческо подпомагане...)

 Информационни системи, събиращи съответните данни за епидемиологията и за стойността

 Изследвания в областта на диабета

 Друго

 Не мога да отговоря


Моля изброите по-долу, като отделни точки, основните приоритети на плана приет във Вашата страна (макс. 50 думи):

     
9. Коя е организация/Кой е директорa, отговаряща/отговарящ за по-горния/за по-горните план/планове?

Ако е възможно, моля да предоставите данни за връзка:

     


 Не мога да отговоря

10. Коя от следните организации е била консултирана относно/е дала пряк принос за разработването на този план: Министерството на здравеопазването

 Организации на специалисти по здравни грижи (например асоциации на сестри, ОПЛ, диабетолози/ендокринолози...)

 Министерството на финансите

 Президентството или кабинета на министър председателя

 Пациентски организации

 Национална здравна служба/Национални здравни служби

 Представители на съответната промишленост

 Министерството на образованието и науката


 Не мога да отговоря


11. Кои референтни източници са с най-голям принос за проектирането на плана?


Можете да изберете до 2 отговора.
 Резултати и оценки на предходния национален план

 Резултати и оценки от проучванията върху диабета

 Анализ на националната ситуация по отношение на диабетната епидемия

 Обмяна на опит с други страни

 Европейски или глобални стратегии и ръководства относно диабета и незаразните заболявания

 Не мога да отговоря


12. Кои от следните компоненти са включени в плана на Вашата страна :
 Подробно изследване а изходните нива, което да отразява ситуацията преди прилагането на плана

 Списък с индикатори, които могат да бъдат измервани за всяка от целите на плана

 Крайъгълни точки на измерванията и цели с определени крайни срокове

 Система за наблюдение

 Оценка(и) при достигане на ключова крайъгълна точка(и) или цел(и)

 Анализ цена-ефикасност на стратегиите и протоколите, включени в плана

 Не мога да отговоря
13. Като оценка, какъв бюджет е определен за този план ежегодно?
      Национална валута

 Не мога да отговоря
Публични политики за здравна превенция и кампании:
14. Освен от планът(овете) споменати по-горе, има ли понастоящем Вашата страна или нейните области определени специфични здравни публични политики или кампании по въпроси, които са важни за превенцията на диабета тип 2 (например публични политики за здравословен живот)?
Изберете всички приложими.
 Моята страна има такива публични здравни политики или кампании на национално ниво

 Повечето или почти всички области в моята страна имат такива публични здравни политики или кампании на регионално ниво

 Малко области в моята страна имат такива публични здравни политики или кампании на регионално ниво

 Моята страна или областите и понастоящем развиват такива публични здравни политики и кампании, които да бъдат приложени в близкото бъдеще

 Моята страна или областите и нямат/няма да имат такива публични здравни кампании или политики (ако е така, моля преминете към въпроса 18)

 Не мога да отговоря

15. Кои от следните теми се покриват от тези политики/кампании?

 Затлъстяване и наднормено тегло

 Здравословно хранене

 Физическа дейност

 Тютюнопушене

 Злоупотреба с алкохол

 Не мога да отговоря
16. Освен прилагането на такива кампании или политики, вашата страна/област
 Наблюдава ли и измерва ли тяхното въздействие по време на и след прилагането чрез предварително дефинирани индикатори

 Оценява ценовата ефективност на тези политики и свързаните с тях интервенции

 Не мога да отговоря
17. Като оценка, какъв бюджет е определен за тази/тези кампания(ии) ежегодно?
      Национална валута

 Не мога да отговоряПредоставяне на грижа за диабета:
18. Кои от следните ръководства се използват за скрининг на диабетно болните, управление на пациента и/или превенция на усложнения?

Изберете всички приложими.

 Международни ръководства (например ръководствата на Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD), на Американската асоциация на диабета (ADA), на Интернационалната диабетна федерация (IDF), на Канадската диабетна асоциация (CDA))

 Национални ръководства от Министерството на здравеопазването или Националната здравна служба

 Национални ръководства от професионални организации

 Не мога да отговоря


19. Кога за последно са актуализирани тези ръководства?

Ръководство 1: Тема/YYYY      

Ръководство 2: Тема/YYYY      

Ръководство 3: Тема/YYYY      

Ръководство 4: Тема/YYYY      

Ръководство 5: Тема/YYYY      

20. Кое от следните изброени елементи на диабетния скрининг, превенция и контрол/управление (например лекарствено лечение; психологическа грижа; хранителна грижа; образование...) са включени в тези ръководства?

 Стратегии за първична превенция

 Протоколи за скириниг и диагноза на диабета

 Пътища пред здравеопазването и контрола на захарен диабет тип 1

 Пътища пред здравеопазването и контрола на захарен диабет тип 2

 Пътища пред здравеопазването и контрола на диабета по време на бременност и на гестационния диабет

 Скрининг за усложнения, свързани с диабета

 Пътища пред здравеопазването и контрола на усложненията, свързани с диабета

 Структурирано обучение на пациентите

 Не мога да отговоря


21. Има ли действащ протокол за наблюдение за редовно оценяване на приложението на ръководствата?

 Да


 Не

 Не мога да отговоряПроучване на случаи: Диабетът през бременността (предшестващ и гестационен диабет)
22. Събира ли вашата страна рутинно данни за:

 Болестността на предшестващия диабет по време на бременността

 Болестността на гестационния диабет

 Резултатът от предшестващия диабет (например перинатална заболеваемост/смъртност)

 Резултатът от гестационния диабет (например перинатална заболеваемост/смъртност)

 Нито едно от тях

 Не мога да отговоря

Проучване на случаи: Специализирана сестринска грижа за диабетно болния
23. Каква подготовка получават сестрите, които участват в грижите за диабетно болни, във Вашата страна?
Изберете всички приложими.

 Сестринските грижи при диабета са признати, като отделна специалност с отделно първоначално обучение и/или сертификат

 Задължително е продължаващото професионално обучение, за да се запази удостоверението за сестра специалист по диабет

 Достъпно е продължаващо професионално обучение, но решението е на отделните сестри

 Грижите при диабет са покрити в общата първоначална програма на сестринското обучение

 Грижите при диабет са покрити в общата програма на продължаващото обучение

 Сестрите се обучават на място след като бъдат назначени в отделение, което отговаря за грижи при диабет

 Няма специфично обучение за грижа при диабет за сестрите - те разчитат основно на собствените си ресурси, ежедневния си опит или отиване в чужбина

 Не мога да отговоря

Благодаря

Благодарим Ви за отделеното време за попълването на това проучване.


Моля върнете въпросника на:
Mayur Mandalia

IDF Europe

Chaussée de La Hulpe 166, 3rd floor

B-1170 Brussels, Belgium

Email : Mayur@idf-europe.org

Fax : +32 (0)2 5371981Приветстваме коментари или допълнителна информация, която бихте искали да споделите с нас за целите на тази публикация на: Mayur@idf-europe.org
За целите на проследяването ще ви бъдем благодарни, ако ни посочите информация за контакт с Вас по-долу. Тя ще остане конфиденциална и няма да се появи в проучването:      
Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница