От 02. 04. 2015 г на Общински съвет – Пловдив, обявява търг с явно наддаванеДата08.05.2017
Размер22.68 Kb.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 2, т. 1 и чл. 98 във връзка с чл. 94 от НРПУРОИ, приета с решение №172, взето с протокол №15от 27.05.2010 г., последно изменена и допълнена с решение №128, взето с протокол №7 от 24.04.2014 г. на Общински съвет – Пловдив, в изпълнение на решение №105, взето с протокол №7 от 02.04.2015 г. на Общински съвет – Пловдив,
ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев” №59А, а именно: поземлен имот с идентификатор 56784.539.583 (пет шест седем осем четири точка пет три девет точка пет осем три) по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед КД-14-16-940/01.08.2012 г. на Началника на СГКК-Пловдив, стар идентификатор 56784.539.330, номер по предходен план: 539.330, кв. 4 по плана на ЮИПЗ, парцел: LІV-539.583, произв. и складова дейност, с площ от 20 317 (двадесет хиляди триста и седемнадесет) кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, за който поземлен имот е отреден УПИ LІV (петдесет и четири римско)-539.583 (пет три девет точка пет осем три), производствена и складова дейност, кв.4 (четири), по плана на Югоизточна промишлена зона, гр. Пловдив, одобрени със Заповед №РД-18-48/03.09.2009 г. на ИД на АГКК, УПИ LІV-539.583, производствена и складова дейност, кв. 4 по плана на ЮИПЗ гр. Пловдив, одобрен със Заповед №ОА853/22.05.2003 г., Заповед №ОА2538/28.12.2005 г. и Заповед №12ОА1049/02.05.2012 г., при граници на имота по кадастрална карта с поземлени имоти с идентификатори: 56784.539.584 (пет шест седем осем четири точка пет три девет точка пет осем четири), 56784.539.582 (пет шест седем осем четири точка пет три девет точка пет осем две), 56784.539.342 (пет шест седем осем четири точка пет три девет точка три четири две), а по регулация: от североизток-новопроектирана улица от о.т. 171Б до о.т. 171А, от югоизток – новопроектирана улица от о.т.171, от югозапад – УПИ LІІІ-539.582, производствена и складова дейност и от северозапад – новопроектирана улица до о.т.171 Б, при следните параметри:

  • Начална тръжна цена – 800 000,00 лева (осемстотин хиляди), без ДДС. Върху достигнатата тръжна цена се начислява 20% ДДС.

  • Стъпка на наддаване – 3 000 лева (три хиляди).

  • Депозит за участие в търга – 30% от началната тръжна цена – 240 000 лева (двеста и четиридесет хиляди) платими по банкова сметка BG 57 IORT 73753302000003, BIC: IORTBGSF в ТБ ИНВЕСТБАНК АД – Пловдив на името на община Пловдив.

  • Дата и място на провеждане търгът ще се проведе на 26.06.2015 г. от 10.00 часа в Община Пловдив, на адрес: гр. Пловдив, пл. „Централен” №1, ет. 12.

  • Цена на тръжните документи 2 000 лева (две хиляди), върху които се начислява 20% ДДС, платими в касата на община Пловдив.

  • Получаване на тръжните книжа – дирекция ОС, пл. „Централен” №1, ет. 10, ст. 4, срещу представен документ за платена цена за книжата до 25.06.2015 г. включително до 15.00 часа. Ако кандидатът ползва пълномощник, необходимо е представянето на изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал за закупуване/получаване на тръжната документация.

  • Приемане на заявления за участие в търг – до 25.06.2015 г. до 16.00 часа в деловодството на Община Пловдив – гр. Пловдив, пл. „Централен” №1, партера (през двора).

  • Оглед на имота – извършва се съвместно с представител на район „Тракия” на 12.06.2015 г. от 10.30 до 11.00 часа, след предварителна писмена заявка.

  • За справки и допълнителна информация – тел. 032 / 656 465.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница