От 19 октомври 1994 година относно правните аспекти на електронния обмен на даннистраница3/3
Дата24.07.2016
Размер434.8 Kb.
1   2   3

Отговорност

11.1. Изключване от отговорност

Специалната, непряката и последваща отговорност за вреди във връзка със споразумението са изключени23.

11.2. Непреодолима сила

Отговорността е изключена в случаите на така наречената „непреодолима сила”. Понятието за непреодолима сила, включено в настоящия член е в съответствие с понятието, развито в Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки или Виенската конвенция от 11 април 1980 г., като при отсъствието на универсално национално право по този въпрос, предвижда определение, което страните могат да разширят, ако желаят, като цитират различни ситуации, в които отговорността може да бъде изключена.

11.3. Отговорност на посредниците

Много споразумения включват отговорността за действията на трети страни и като цяло са приети, тъй като често третата страна ще действа като представител на потребителя. В допълнение към това, именно страната, която ще използва услугите на трето лице - доставчик и която има договорни отношения с доставчика на услуги, ще е в най-добра позиция да съди доставчика на услуги, в случай че неговата отговорност би могла да бъде ангажирана.

11.4. Следва да се посочи, че е налице разлика между параграфи 9.2 и 9.3. Когато една от страните наложи на другата ползването на даден посредник, изглежда справедливо страната наложила ползването на посредника да отговаря за вредите, които произтичат от неговото ползване, а не това да прави страната, която го е ползвала.

Страните следва да внимават и да гарантират, че е налице адекватна застраховка, която покрива всички възможни рискове във връзка с изпратеното съобщение, като имат предвид стойността на сделката, която ще бъде осъществена посредством EDI.

Член 12

Разрешаване на спорове

В модела на споразумение за EDI са предвидени две алтернативни разпоредби, така че страните да направят най-сполучливия си избор.

Първата алтернатива предвижда арбитражна клауза, в случай, че страните решат да разрешават споровете си по този начин. Втората алтернатива предвижда съдебна клауза, като изборът на съд е въпрос на споразумение, ако страните решат да уреждат спора си по съдебен ред.

Следва да се подчертае, че поради връзките, които EDI създава между потребителите, съществува сериозна вероятност спорът да бъде разрешен с преговори.

Само ако преговорите се провалят, разпоредбите относно решаването на спор ще влязат в сила и ще бъдат използвани.

Алтернатива 1

Арбитражна клауза

Страните може да желаят да разрешат своя спор чрез арбитраж. Арбитражът би могъл да се окаже практична процедура за разрешаването на спор между страни от различни държави. Тя предоставя предимството за избор на арбитъра (арбитрите), или на органа по назначаване, както и на по-бърза процедура, макар че това не винаги се случва. Арбитражът може да бъде привлекателен и поради поверителността на процедурата, който понякога е предпочитан от страните. По принцип арбитражното решение е окончателно, макар и да съществуват възможности за обжалване.

Много страни все още изискват арбитражната клауза да е изрично предвидена в писмен вид, когато е взет избор споровете да бъдат решавани по такъв начин и по тази причина на страните се препоръчва да включат тази клауза в споразумението.

Страните трябва да определят как ще се назначават арбитрите. Те могат да избират между един и трима арбитри, които да се назначават по взаимно съгласие, а в случай че такова не бъде постигнато, органът по назначаването може да пристъпи към назначаване.

Следователно страните следва да посочат кой ще бъде органа по назначаване. Това може да е национална институция например арбитражните органи, назначени от търговската камара, или международна например като ICC, Uncitral или Лондонския съд за международен арбитраж.

Следва да бъдат посочени и процедурните правила за арбитража. В международен контекст това може да са арбитражните правила на Uncitral, на съда на ICC, на Лондонския съд за международен арбитраж, на Икономическата комисия за Европа24, или на националната правна система, приложима за арбитража.

Алтернатива 2

Съдебна клауза

В случай, че страните възнамеряват спора им да бъде решен от съд, втората алтернатива разпоредба предвижда страните да изберат компетентен съд и да го посочат в своето споразумение.

В случай, че страните не направят такъв избор, компетентния съд се определя от Конвенцията относно юрисдикцията и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела25.Член 13

Приложимо право

Сигурността на отношенията по EDI ще бъде увеличена при недвусмислено определяне на приложимото право. Относно правото, приложимо спрямо споразумението, което е съществен въпрос, като се вземе предвид фактът, че потребителите на EDI могат да работят в множество страни, те следва да бъдат посъветвани да посочат ясно своя избор на приложимо право.

При отсъствие на заявен избор, споразумението ще се основава на разпоредбите на Конвенцията за приложимото право към договорните задължения26, но това може да доведе до несигурност относно правото, приложимо спрямо договора, тъй като въпросът ще бъде решаван по време на спора с определянето на закона, с който договорът е най-тясно свързан.

Това ще бъде определено като се погледне държавата, в която страната следва да изпълни престацията, която характеризира договора, към момента на сключването на същия договор има своето обичайно местопребиваване, или в случай на дружество - своя централна администрация. Същевременно, ако договорът е сключен в рамките на обичайната търговска или професионална дейност на страната, държавата ще бъде главно тази, в която се намира съответната дейност. Съществуват някои изключение от това правило, които са изброени в член 4 от КонвенциятаЧлен 14

Действие, срок и автономност на разпоредбите

14.1. Действие

В настоящия член се заявява, че споразумението не влиза в сила, докато не бъде подписано от страните.

14.2. Изменение

Тъй като споразумението, предмет на настоящата препоръка, е модел, негова основна характеристика е, че условията му могат да бъдат променени по взаимно съгласие на страните.

За да се осигури необходимата стабилност и последователност на правните разпоредби, всяко изменение, допълнение или алтернативни разпоредби, се извършват само по същия начин, по който споразумението е прието от страните, а именно в подписана от тях писмена форма.

14.3. Срок

Периодът от един месец, предложен в настоящия член относно известието за прекратяване може да бъде удължен от страните. Не е препоръчително той да бъде съкращаван, тъй като се смята за минимален.

Параграф 14.3 предвижда, че някои права и задължения, свързани с договора са от основно значение и се спазват дори и след прекратяването на договора.

14.4. Автономност на разпоредбите

Последният параграф е включен, за да не се позволи на някоя от страните да прекрати споразумението, само защото някоя от клаузите е станала недействителна, а също така има за цел да попречи на страните да прекратяват споразумението с цел да избегнат определени задължения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА EDI

ПРАВНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Списък на членовете с правни разпоредби на Европейския модел на споразумение за EDI, които се предвижда да бъдат попълнени от страните.

Следният списък включва точките, отразени в правните разпоредби, които позволяват попълване или изменение на правните разпоредби от страните по споразумението за EDI.1. Срокове

Сроковете са предвидени в следните параграфи 5.3, 6.3, 8 и 14.3.

Тези срокове могат да бъдат изменени в правните разпоредби, при необходимост.

2. Клауза за арбитраж и подсъдност, приложимо право

Член 12 съдържа две алтернативи, от които трябва да бъде избрана едната. И двете алтернативи съдържат данни, които страните трябва да попълнят.

Член 13 изисква попълване на избора на право.

2. Списък на членовете от Европейския модел на споразумение за EDI, които предвиждат спецификации, които да бъдат развити в Техническото приложение.

Следният списък включва точките, отразени в правните разпоредби, които изискват развиване на спецификации от страните в Техническото приложение. Списъкът не е изчерпателен и може да бъде допълнен с други спецификации.

1. Срокове

Сроковете, които трябва да бъдат специфицирани в Техническото приложение са посочени в следните параграфи: 5.1 и 5.4.

2. Потвърждение за получаване

EDI съобщения, които подлежат на потвърждение

EDI съобщенията, които е необходимо винаги да бъдат потвърждавани без специално искане за това се определят с позоваване на параграф 5.2.Специфични условия

Определят се всички специфични условия относно потвърждението за получаване.Алтернативна процедура за възстановяване

Алтернативната процедура за възстановяване, посочена в параграф 5.4, ще се определи, ако е взето решение да се използва такава.

3. Процедури и мерки за сигурност

Определят се процедурите и мерки за сигурност, които да отговарят на изискванията, изложени в член 6.

Тези процедури и мерки се отнасят до:

- неупълномощен достъп, промяна, забавяне, унищожаване, загуба,

- потвърждаване на произхода,

- потвърждаване на цялостта,

- недопускане на отхвърляне на произхода/получаване,

- поверителност.

4. Поверителна информация

EDI съобщенията, които съдържат поверителна информация може да бъдат изброени, когато това е възможно.

Упълномощаване за разкриване може да бъде направено, когато това се изисква.

Може да се определи метода за кодиране, когато такъв е наличен или се използва.

5. Запис и съхранение

Включват се всички спецификации, необходими за записа и съхранението на EDI съобщения.

6. Оперативни изисквания и технически спецификации

Развиват се всички необходими спецификации относно следните технически изисквания:

- оборудване,

- софтуер,

- услуги,

- комуникационни услуги,

- комуникационни протоколи,

- стандарти за съобщения, ръководства, версии, синтаксис, типове съобщения, сегменти, елементи на данните,

- кодове,

- процедури за тестване и опити,

- наличност,

7. ИзмененияВсички изменения на правните разпоредби трябва да бъдат уточнени и договорени във формата, предвидена в член 14.

1 ОВ L 208, 30.7.1991 г., стр. 66.

2 Решения 89/689/ЕИО, 89/690/ЕИО, 89/691/ЕИО, 89/692/ЕИО, 89/693/ЕИО и 89/694/ЕИО на Съвета, ОВ L 400, 30.12.1989 г., стр. 1, 6, 11, 16, 21 и 26.

3 ОВ L 285, 8.10.1987 г., стр. 35.

4 COM (92) 422 окончателен - SYN 287.

5 Икономическа комисия за Европа на Организацията на обединените нации.

6 Конвенция № 108 на Сьвета на Европа от 28 януари 1981 г.

7 UN/Edifact Синтактични правила ISO 9735 — EN 29735, UN/Edifact TDED ISO 7372 — EN 27372. Untdid (United Nations trade data interchange directory - Директория за търговски обмен на данни на Организацията на обединените нации) включва също насоки за съставянето на съобщенията UN/Edifact, Изпълнителни насоки за синтактис, Директория с елементи на данни, Списък с кодове, Директория със съставни елементи на данните, Директория със стандартни сегменти, Директория на UNSM и Uncid.


8 Страните трябва да изберат между Алтернатива 1 „Арбитражна клауза” или Алтернатива 2 „Съдебна клауза”.

9 Органът по назначаване трябва да се попълни от страните.

10 Изборът на процедура по търговски арбитраж трябва да се попълни от страните.

11 Страните трябва да изберат между Алтернатива 1 „Арбитражна клауза” или Алтернатива 2 „Съдебна клауза”.

12 „Държава” трябва да се попълни от страните.

13 „Държава” трябва да се попълни от страните.

14 Измененията може да се окажат необходими в случаи, когато са налице несъответствия с националното законодателство, които не могат да бъдат напълно изключени.

15 Въведение към UN/Edifact, UN/Edifact Rapporteurs' Team, м. април 1991 г.

16 Оформяне на договор за EDI. Доклад, подготвен от CRID за Европейската комисия, 1991 г.

17 Групата по сигурност, която работи под покровителството на JRT (Joint Rapporteurs Team - Съвместния екип от докладчици) или за Съветът на Edifact за Западна Европа (WEEB), работи по подготовката на препоръки в тази област.

18 Съвет на Европа, примерен договор, който осигурява равностойна защита на данните в контекста на презграничния поток от данни, 14 септември 1992 г., T-PD (92) 7.

19 Вж. Wilde Sapte, Доклад за автентичността, съхраняванета и използване на кодове при EDI съобщения, Доклад за Европейската комисия, 1993 г. Настоящият доклад ще бъде публикуван през 1994 г.

20 Wilde Sapte, idem. Ciredit and IT Law Group. Доклад за правните ограничения и несъответствия, свързани с използването на EDI в областта на счетоводството в държавите-членки, м. ноември 1992 г. (наличен на английски език) и страните от ЕАСТ, м. декември 1993 г. (наличен на английски език от 1994 г.).

21 Ciredit и IT Law Group, idem.

22 CEN, Европейски комитет по стандартизация.

23 За повече информация виж „Отговорността на операторите на EDI мрежи”, доклад, подготвен от CRID за Европейската комисия, 1991 г.

24 За повече данни виж по-специално, Schmitthoff, Закон и практика на международната търговия, Stevens, 1986, стр. 574 - 629.

25 Конвенция 72/454/ЕИО (ОВ L 299, 31. 12. 1972, стр. 32).

26 Римска Конвенция 80/934/EEC, 19 юни 1980 г. (ОВ L 266, 9. 10. 1980, стр. 1).

- ЦПР - редактиран

Каталог: docs-polezno -> normativni-aktove
normativni-aktove -> Национална агенция за приходите централно управление
normativni-aktove -> Г допк, чл. 169, ал. 1; допк, чл. 169, а
normativni-aktove -> Пк 4004 гр. Пловдив факс 032 / 679-700
normativni-aktove -> Дирекция “оуи” гр. Копие: тд на нап
normativni-aktove -> Относно: Данъчното третиране по зддс „задатък” и други предварителни плащания по доставки
normativni-aktove -> Република българия министерство на финансите
normativni-aktove -> До дирекция оуи
normativni-aktove -> Относно: данъчно третиране на доставка на спедиторски услуги, оказвани във връзка с транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз или извън него съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (зддс)
normativni-aktove -> Закон за данък върху добавената стойност


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница