От божидар михайлов сименов, егн 6907278764Дата05.08.2018
Размер61.71 Kb.
ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ

Гр. Пловдив

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение


От

 1. БОЖИДАР МИХАЙЛОВ СИМЕНОВ, ЕГН 6907278764

с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Академик П. Динеков” №14


адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител” №128, ет.1, офис 4
 1. „ФРАШ - СОФИЯ" ЕООД, ЕИК 127624929

със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, кв. „Остромила” №48

адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител” №128, ет.1, офис 4


представлявано от управителя си ФИЛИП ДЖЕЙМС БЪКЛИ

чрез пълномощника си МАРИНА ТОМАНОВА ЯНЕВА


лице за контакт: Стела Русева

тел. за контакт: 0889 62 31 27

е-mail : jlholding2006@gmail.com

Уважаеми г-н/г-жо Директор,
Уведомяваме Ви, че БОЖИДАР МИХАЙЛОВ СИМЕНОВ и „ФРАШ - СОФИЯ" ЕООД имат следното инвестиционно предложение:
ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО

в ПИ с кадастрални идентификатори 59032.19.86 и 59032.19.87

местност ТАШЛЪКА по КК на село ПЪРВЕНЕЦ, община РОДОПИ

Характеристика на инвестиционното предложение:


 1. Резюме на предложението

Целта на настоящия ПУП-ПРЗ е промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на ПИ с кадастрални идентификатори 59032.19.86 и 59032.19.87, местност ТАШЛЪКА по КК на село ПЪРВЕНЕЦ, община РОДОПИ за ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО.

Имотите предмет на плана са с площ от 14 109 кв.м.

Планът за регулация предвижда отреждането на 1 урегулиран поземлен имот.

Застрояването в новообразуваното УПИ ще бъде свободно с максимално допустимите показатели за устройство на зона „Жм” – височина до 10 м., плътност на застрояване до 60 %, площ за озеленяване - от 40 %, интензивност на застрояване (К инт.) – 1,2. Всички необходими за правилното функциониране на бъдещото застрояване инженерни мрежи и съоръжения ще бъдат разположени в границите на новопроектираното УПИ.

Инвестиционното намерение е да се изградят 5 жилищни сгради с гаражи.

За осъществяването на инвестиционните намерения електрозахранването на имота ще се осъществи чрез разкъсване на КЛ20kV между ЖР стълб № 78 и БКТП „Ташлъка” и монтаж на нова КЛ20kV по съгласувано трасе от мястото на разкъсването до нов БКТП в имота.

Водоснабдяването ще се осъществи чрез изграждане на уличен водопровод РЕ-НD Ф90 от съществуващ водопровод РЕ-НD Ф90 разположен южно от имотите.

Измерването на изразходваните водни количества ще се осъществява от водомерен възел, разположен във водомерна шахта. Последната ще е разположена на два метра след влизане в парцела.

В района на имота не се експлоатира канализационна мрежа.

Предвидено е отпадъчните води да се заустват във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично от лицензирана фирма на база сключен договор.


(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

 1. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

След провеждане на процедурата по изработване на ПУП-ПРЗ се предвижда промяна предназначението на земеделската земя на имота, предмет на плана, с обща площ 14 109 кв.м. с цел изграждане на 5 ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С ГАРАЖИ.

 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Настоящият ПУП-ПРЗ е в съответствие с общия устройствен план на Община Родопи.

 1. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)
ПИ с кадастрални идентификатори 59032.19.86 и 59032.19.87 , местност ТАШЛЪКА по КК на село ПЪРВЕНЕЦ, община РОДОПИ

 1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Водоснабдяването ще се осъществи чрез изграждане на уличен водопровод РЕ-НD Ф90 от съществуващ водопровод РЕ-НD Ф90 разположен южно от имотите. 1. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очаква емисии на вредни вещества във въздуха.

 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Строителни отпадъци, формирани по време на строителството на обекта, предмет на ПУП-ПРЗ ще се извозват до депо за строителни отпадъци, посочено от Община Родопи.

Сметосъбирането и сметоизвозването в района на територията, предмет на ПУП-ПРЗ е организирано от Община Родопи. 1. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Очакваните количества отпадъчни води от обекта, който ще се реализира след изработване на ПУП-ПРЗ и промяна предназначението на земята ще се уточни на етапа на проектиране и след съгласуване със съответните институции. 1. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението.

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

В обекта, предмет на ПУП-ПРЗ, няма и не се предвижда да се съхраняват опасни химични вещества, предмет на приложение 3 към ЗООС.


І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

ІІ. Друга информация /не е задължително за попълване/

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС /В случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 от ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради следните основания (мотиви):..........................................................................................................................................

Прилагам:

1. Два /2/ броя уведомления на електронен носител

2. Актуални скици на имотите с координати на граничните точки , в които ще се реализира инвестиционното предложение.

3. Документ за собственост или договор за наем.

Други документи, по преценка на уведомителя:

допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение
Уведомител: ............................................... Марина Янева

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница