От проф. Фанка Тошева Рибарова, дб Мед колеж “Й. Филаретова”, при му софия върху дисертационен труд, представен за защитаДата06.01.2017
Размер64.88 Kb.
СТАНОВИЩЕ


от проф. Фанка Тошева Рибарова, дб

Мед. колеж “Й. Филаретова”, при МУ - София
върху дисертационен труд, представен за защита
на тема Изследване влиянието на антропогенно замърсяване върху

съдържанието на Cd, Cu, Pb, Zn, форми на свързването им и

метаболитни продукти в билката Clinopodium Vulgare L

автор Крум Венциславов Бърдаров – докторант към Факултет по химия

и фармация при Софийски Университет “Св. Климент Охридски”
научен

ръководител проф. д-р Румяна Джингова, дхн
Становището по дисертационния труд ще представя в следните аспекти : актуалност на темата, същност на научното изследване с фокус върху оригиналността на получените резултати, приносен характер в теоритичен и приложен план, образователна стойност, научна продукция по темата и начин на представяне на разработката.
Актуалност . Многобройни са проучванията върху ролята и значението на билковите продукти за здравето на човека. Независимо от продължителността и традиционността на тяхното използване, днес продължават проучванията, разширявайки спектъра на показателите за биологичната им активност . Еднопосочни са и изследванията върху безопасността на тяхното приложение, базирани на новите, съвременни достижения на аналитичната химия. Независимо от огромния научен потенциал, посветен на този проблем , със старт далеч във времето, все още балансът м/у безопасност и биоактивност остава неизяснен напълно и изисква нови и нови проучвания в различните дименсии на този проблем. Свидетели сме на мащабно производство и употреба на различни билкови продукти под формата на хранителни добавки, функционални храни, както и фармацевтични продукти, в много от които обаче липсва научната идентификация на свойствата, определящи както биологичната им активност, така и тяхната безопасност. В това отношение оценявам избора на билката “Clinopodium vulgare” като много сполучлив, тъй като тя е основен компонент в редица хранителни добавки и билкови комбинации, заемащи голям процент от пазара на фитопрепаратите и на национално и на глобално ниво. Задължителен и основен показател за безопасността е съдържанието на тежките неорганични елементи в подобни продукти, който е и законово формулиран в съответна наредба от Закона за храните и фокусиран в докладите и препоръките на редица международни институции. Актуалността на проучването се определя не само от обекта и целта, но и от липсата на систематизирани национални данни в това отношение, както и от използването на съвременната аналитична и изследователска методология, включени в настоящия дисертационен труд. Подобни научни разработки са от особена важност за индустриалното производство на билкови продукти, храни и лекарства, за биоразнообразието в природата, както и за широк спектър от научни проучвания в медицината , химията и биологията.
Цел и същност на труда. Целта на научната разработка е многообхватна. Тя включва изследване и охарактеризиране на растението Clinopodium vulgare по отношение на елементния състав, начин и степен на акумулация на някои токсични и есенциални елементи, както и тяхното специфично влияние върху синтеза на фитохелатини от това растение. В съответствие с поставените задачи са проучени следните конкретни характеристики и процеси :

1. Елементен състав (обхващащ 19 елемента) на билката, растяща в 7 различни по степен на замърсеност региони в България;

2. Влияние на степента на контаминация на почвата върху спектъра и съдържанието на елементите в изследваното растение (експериментално проучване);

3. Различна степен на кумулацията на елементите в отделните части на растението, както и въздействието върху неговия растеж и развитие;

4. Разработен и валидиран е бърз метод за определяне на фитохелатини, маркери за биологичен стрес предизвикан от повишените почвени нива на тежки метали, чрез използване на ултра-високоефективна течна хроматография в комбинация с масспектрометрия с висока разделителна способност (UHPLC/HRMS) и е оптимизирана процедура за пробоподготовка с освобождаване на свързаните форми на фитохелатините и тяхното стабилизиране;

5. Разработеният метод е приложен за определяне съдържанието на фитохелатини в органите на растението след контаминиране на почвата върху която то е отгледано с Cu, Zn, Pb и Cd;

6. Възможностите на масспектрометрията с двойно фрагментиране (MS/MS) и известните схеми на фрагментация на фитохелатините са използвани за откриване и доказване присъствието на някои хипотетични изо-фитохелатини в растението след токсичeн стрес;

7. Изследвана е връзката между съдържанието на елементите Cu, Zn, Pb и Cd в почвата и концентрацията на фитохелатини в органите на растението, при което е установена корелация между съдържанието на Cd в почвата и концентрацията на глутатион в листата на растението. Предложено е концентрацията на глутатион в листата на растението Clinopodium vulgare да се използва като индикатор за замърсяване на почвата с тежки метали;

8. Проучена е биологичната активност на билката чрез тестове за цитотоксичност, ДНК-топология и антиоксидантна активност;

9. Изследвано е съдържанието на важни биологичноактивни класове вещества в растението – общо съдържание на сапoнини, фенолни съединения и флавоноиди;

10. Интересни и с оргинален характер са резултатите, касаещи спектъра, съдържанието и динамиката на синтез на фитохелатините в съответствие с контаминирането. Трябва да бъде отбелязано ,че е извършено систематизирано проучване за съдържанието на широк спектър от неорганични елементи даващо солидна база за дискусия по безопасността от използването на билката и нейните водни екстракти.
Приносен характер. Широкоспектърното проучване на докторантa позволява да бъдат оценени следните позиции като приноси на неговата разработка :

1. Установеният спектър и съдържние на неорганични елементи в растението Clinopodium vulgare има определено значение за оценка на биоразнообразието на билките в нашата страна;

2. Данните за съдържание на тежки метали са с голяма важност за оценка на безопасността за здравето на човека, при включването на растението в различни билкови продукти и хранителни добавки;

3. Регионалните изследвания дават възможност за избор на географските области с най-ниска степен на замърсяване. Така в единството между химичните и екологични изследвания може да се постигне ефективност на контрола на безопасността и за човека и за природата;

4. Разработен и валидиран е нов метод за определяне на фитохелатини с възможности за откриване и на изофитохелатини - биологични маркери за токсичния стрес в растенията;

5. С проведените изследвания е установено, че съдържанието на есенциалните елементи в растението Clinopodium vulgare е благоприятно, съдържанието на Pb не представлява здравословен риск, докато съдържанието на Cd би могло да достигне недопустими нива ако растението се събира от райони със замърсена с Cd почва и това изисква контролиране съдържанието на Cd в тази билка.Образователна стойност. Разработването на дисертационен труд има два аспекта - научен и образователен. По отношение на втория смятам, че докторантът отговаря напълно на изискванията. Той показва със своя труд задълбочено и всеобхватно познаване на темата – обект на дисертационната работа, изразено в богат литературен обзор с анализ и оценка на съвременната научна информация и конкретна научна дискусия на получените резултати. Дисертантът е овладял и приложил много широк спектър от методи, включвайки както рутинни химични тестове, така и модерни аналитични техники като ICP-MS, UHPLC-HRMS и UHPLC-MS/MS. Изследвани са различни вещества: елементи, фитохелатини, сапонини, фенолни съединения, флавоноиди. Определени са и различни активности - антиоксидантна, антиканцерогенна и ДНК-протективна, които са важни показатели при формулиране на претенциите на продуктите, получавани от изследваната билка. Всичко това подчертава високото ниво на образователния процес, постигнат от докторанта в процеса на изработване на дисертационния труд.

Научна продукция. За период от три години докторантът представя пет научни публикации и участия в научни форуми с доклади (6) и постери (5) по темата на дисертацията, което е много добра атестация както за самата разработка и за активността на докторанта, така и за ефективното научно ръководство. Публикуването в научни списания с импакт фактор е оценка за актуалност на темата, за отговарящо на съвременните изисквания научно качество и е потвърждение за приносния характер на представения научния труд.
Начин на представяне на разработката. Дисертационният труд е структуриран в съответствие със съвременните изисквания за научно проучване, с добро онагледяване, но би могъл да бъде представен в по-стегнат и логично подреден по съдържание вид.

В заключение , изказвам убедено своето положително становище изхождайки от : актуалността на темата, постигнатото високо образователно ниво, получените оригинални резултати, с научен и приложен принос, както и от публикуваните научни статии в списания с ИФ.

Препоръчвам на Уважаемия Научен Съвет към Факултет по химия и фармация при Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, да оцени високо дисертационния труд “ Изследване влиянието на антропогенно замърсяване върху съдържанието на Cd, Cu, Pb, Zn, форми на свързването им и метаболитни продукти в билката Clinopodium Vulgare L. на дисертанта Крум Венциславов Бърдаров за присъждане на образователна и научна степен “доктор”.

.....................................


( проф. Ф.Рибарова )

05.06.2015г.София


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница