Отчет 1Обща информацияДата05.08.2018
Размер197.41 Kb.
Пояснения към междинния финансов отчет

1Обща информация

Дружеството е регистрирано като акционерно дружество с ф.д. 4636/1999 г. на СГС. Седалището и адресът на управление на Дружеството е : гр. София, ул. „Голо бърдо” N 4.


Дружеството е регистрирано на Българска фондова борса от м.12. 2006 г.
Основната дейност на Дружеството се състои в:

Производство, сервиз и реализация на акумулатори; инжинерингова и развойно-внедрителска дейност; производство и търговия на оборудване за изработване на акумулатори; външна и вътрешна търговия и изграждане на търговски мрежи; специализирани магазини и представителства.


Съкратеният междинен финансов отчет към 31 март 2009 г е одобрен и приет от Управителния Съвет на 27 април 2009 г.

2Основа за изготвяне на междинните финансови отчети

Този съкратен междинен финансов отчет е изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от ЕС, приложими за междинни финансови отчети (МСС 34 Междинни финансови отчети). Той не съдържа цялата информация, която се изисква за изготвяне на пълни годишни финансови отчети, и следва да се чете заедно с годишните финансови отчети на дружеството към 31 декември 2008 г.


Междинните финансови отчети са изготвени в лева, това е и функционалната валута на дружеството.

3Счетоводна политика и промени през периода

С изключение на описаното по-долу, приложените счетоводни политики съответстват на тези, оповестени в годишните финансови отчети към 31 декември 2008 г.

Следните нови стандарти, изменения на стандарти и разяснения са задължителни за първи път за финансовата година, започваща на 1 януари 2008 г., но към момента освен КРМСФО 11 „МСФО 2 Група и транзакции със собствени акции” не се отнасят до дейността на дружеството:


 • КРМСФО 12 „Концесионни договори за предоставяне на услуги”

 • КРМСФО 14 „МСС 19 Ограничение на активите на планове с дефинирани доходи, изисквания за минимални фондове и тяхното взаимодействие”

 • Изменения в МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване и МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване, публикувани през октомври 2008 г. Поради изключителните сътресения на световните финансови пазари през третото тримесечие на 2008 г. СМСС позволява на дружествата да прекласифицират финансови активи съгласно измененията ретроспективно от 1 юли 2008 г. Ръководството на Дружеството анализира счетоводното третиране на финансовите инструменти във връзка с измененията.

Следните нови стандарти, изменения на стандарти, и разяснения са приети, но не са задължителни за прилагане за периоди, започващи на 1 януари 2008 г., и не са прилагани от дружеството от по-ранна дата.
 • МСФО 8 „Оперативни сегменти”, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. МСФО 8 заменя МСС 14 „Отчитане по сегменти” и изисква „мениджърски подход”, според който информацията за сегментите е представена на същата база, която се използва за целите на вътрешното отчитане. Очакваният ефект върху финансовите отчети все още се анализира от ръководството на дружеството.

 • МСС 23 (изменен) „Разходи по заеми”, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Това изменение не е приложимо за дружеството, тъй като към моментa разходите по заеми не отговарят на критериите, които трябва да се спазват при признаване на лихвените разходи като компонент на себестойността на построени от предприятието активи от имоти, машини, съоръжения и оборудване.

 • МСФО 2 (изменен) „Плащане на базата на акции”, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Ръководството на дружеството няма и не предвижда изплащането на възнаграждения под формата на акции или опции за придобиване на акции.

 • МСФО 3 (изменен) „Бизнес комбинации” и произтичащите изменения на МСС 27 „Консолидирани и индивидуални финансови отчети”, МСС 28 „Инвестиции в асоциирани предприятия”, и МСС 31 „Дялове в съвместни предприятия”, в сила за бизнес комбинации, за които датата на закупуване е на или след започването на първия отчетен период, започващ на или след 1 юли 2009 г., без да се прилага с обратна сила за предходни периоди. Ръководството преценява въздействието върху дружеството на новите изисквания относно счетоводното отчитане на придобивания, консолидация и отчитане на асоциирани предприятия върху финансовите отчети на дружеството. Дружеството не притежава съвместни и асоциирани предприятия.

 • МСС 1 (изменен) „Представяне на финансови отчети”, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Ръководството е в процес на разработване на финансови отчети съгласно променените изисквания за оповестяване в този стандарт.

 • МСС 32 (изменен) „Финансови инструменти: оповестяване и представяне” и съответните изменения на МСС 1 „Представяне на финансови отчети”, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Тези промени не са приложими за Дружеството, тъй като то няма инструменти с право на връщане.

 • КРМСФО 13 „Програми за лоялни клиенти”, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 юли 2008 г. Дружеството не прилага програми за лоялност на клиентите.

 • КРМСФО 15 Споразумения за строителство на недвижими имоти, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Дружеството не е сключило и не планира да сключва споразумения за строителство на недвижими имоти.

 • КРМСФО 16 Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна операция, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 октомври 2008 г. Дружеството не прилага хеджиране на инвестиции в чуждестранни операции.4Имоти, машини, съоръжения и оборудване


Балансовата стойност на имотите, машините, съоръженията и оборудването, представени в междинния финансов отчет към 31 март

2009 г., е изчислена както следва:
Земя

Сгради

Машини и оборудване

Съоръжения

Транспортни средства

Стопански инвентар

Разходи за придобиване на ДМА

Общо
000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

Отчетна стойност

Салдо към 1 януари 2008 г.

4 770

11 575

38 259

1 779

2 818

2 238

5 398

66 837

Новопридобити активи

 

47 

1 861 

616 

82 

326 

5 801 

8 733 

Отписани активи(263)

(606)

(11)
(862)

(1 742)

Салдо към 31 март 2008 г.

4 770

11 622

39 857

1 789

2 889

2 564

10 337

73 828
Амортизация

Салдо към 01 януари 2008 г.
(1 470)

(23 094)

(270)

(1 265)

(807)
(26 906)

Амортизация
(59)

(573)

(17)

(90)

(70)
(809)

Отписани активи3
14

Салдо към 31 март 2008
(1 529)

(23 664)

(287)

(1 354)

(877)
(27 711)

Балансова стойност към 31 март 2008 г.

4 770

10 093

16 193

1 502

1 535

1 687

10 337

46 117


Земя

Сгради

Машини и оборудване

Съоръжения

Транспортни средства

Стопански инвентар

Разходи за придобиване на ДМА

Общо
000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

Отчетна стойност

Салдо към 1 януари 2009 г.

4 770

12 044

42 797

1 856

3 269

3 147

22 388

90 271

Новопридобити активи

 

 

356 

 

 

23 

1 822 

2 201 

Отписани активи(13)

(13)

Салдо към 31 март 2009 г.

4 770

12 044

43 140

1 856

3 269

3 170

24 210

92 459
Амортизация

Салдо към 01 януари 2009 г.
(1 738)

(25 524)

(341)

(1 570)

(1 156)
(30 329)

Амортизация
(70)

(690)

(16)

(98)

(103)
(977)

Отписани активи4

4

Салдо към 31 март 2009
(1 808)

(26 210)

(357)

(1 668)

(1 259)
(31 302)

Балансова стойност към 31 март 2009 г.

4 770

10 236

16 930

1 499

1 601

1 911

24 210

61 157

5Нематериални активи

Нематериалните активи на Дружеството включват придобити софтуерни лицензи и права върху собственост. Балансовата им стойност за текущия отчетен период може да бъде представена по следния начин:
Софтуер

Търговски марки

Други

Общо


000 лв

000 лв

000 лв

000 лв
Отчетна стойност

Салдо към 1 януари 2008 г.

144

958

2

1 104

Новопридобити активи

Отписани активи

Салдо към 31 март 2008 г.

144

958

2

1 104
Амортизация

Салдо към 01 януари 2008 г.

(121)

(930)

(2)

(1 053)

Амортизация

(2)

(1)

-

(3)

Отписани активи

Салдо към 31 март 2008 г.

(123)

(931)

(2)

(1 056)

Балансова стойност към 31 март 2008 г.

21

27

-

48

Балансовата стойност на нематериалните активи, представени в междинния финансов отчет към 31 март 2009 г., е изчислена както следва:Софтуер

Търговски марки

Други

Общо


000 лв

000 лв

000 лв

000 лв
Отчетна стойност

Салдо към 1 януари 2009 г.

141

958

2

1 101

Новопридобити активи

-

22

-

22

Отписани активи

Салдо към 31 март 2009 г.

141

980

2

1 123
Амортизация

Салдо към 01 януари 2009 г.

(130)

(934)

(2)

(1 066)

Амортизация

(2)

(1)
(3)

Отписани активи

Салдо към 31 март 2009

(132)

(935)

-

(1 069)

Балансова стойност към 31 март 2009 г.

9

45
54


6Акционерен капитал

Регистрираният капитал на Дружеството се състои от 39 000 000 на брой обикновени акции с номинална стойност в размер на 1 лв за акция. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от Общото събрание на акционерите на Дружеството.
31 март

31 март
2009

2008


Издадени и напълно платени акции:- в началото на годината

38 533

19 500

- издадени през годината

-

-

- обратно изкупени през годината

(261)

-

Акции издадени и напълно платени

38 272

19 500

Общо акции, оторизирани към 31 декември

38 272

19 500

Списъкът на основните акционери на Дружеството е представен както следва:31.03.2009

2009

31.03.2008

2008
Брой акции

%

Брой акции

%
Приста ойл ЕАД

26 720 129

68.51

13 320 000

68.31

Монбат Трейдинг ООД

2 752 800

7.06

1 376 400

7.06

Други физически и юридически лица

9 527 071

24.43

4 803 600

24.63
39 000 000

100

19 500 000

100

Изкупени собствени акции от други юридически и физически лица

(728 659)

(2.0)

-

-
38 271 341

98

19 500 000

100


7Заеми
31 март

31 декември

31 март
2009

2008

2008
000 лв

000 лв

000 лв

Дългосрочни банкови заеми

26 272

21 477

16 167

Краткосрочни банкови и други заеми

3 912

5 867

-

 

30 184

27 344

16 167

Промените в заемите през периода са представени както следва:000 лвЗа периода, приключващ на 31 март 2008 г.
Начално салдо към 1 Януари 2008 г.

24 520

Получени през периода

1 415

Платени през периода

(9 768)

Крайно салдо към 31 март 2008 г.

16 167

За периода, приключващ на 31 март 2009 г.
Начално салдо към 1 Януари 2009 г.

27 345

Получени през периода

5 593

Платени през периода

(2 754)

Крайно салдо към 31 март 2009 г.

30 184

8Доход на акция

Основният доход на акция е изчислен като за числител е използвана величината – нетна печалба, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции.


Среднопретегленият брой акции, използван за изчисляването на основния доход на акция, както и нетната печалба, подлежаща на разпределение, са както следва:

30 март

30 март
2009

2008
лв

лв


Нетна печалба, подлежаща на разпределение

3 680 000

10 065 000


Среднопретеглен брой акции

38 272 000

19 500 000


Основен доход на акция (лева за акция)

0.1

0.529Сделки със свързани лица

Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции. Разчетните суми обикновено се изплащат по банков път.9.1Сделки със собственици
Март 2009

Декември 2008
000 лв

000 лв


Покупки на материали и услуги- покупки на материали от „Приста ойл” ЕАД

-

(3)

- покупки на услуги от „Приста ойл” ЕАД

-

(1)

- покупки на услуги от „Монбат Трейдинг” ООД

(88)

(1 283)
(88)

(1 287)9.2Сделки с дъщерни предприятия
Март 2009

Декември 2008
000 лв

000 лв


Продажба на материали, продукция и ДМА- продажба на материали към „Старт” АД

1 780

14 715

- продажба на продукция към „Старт” АД
40

- продажба на ДМА към „Старт” АД

7

35

- продажба на стоки към „Старт” АД
23

- продажба на ДМА към „Монбат” ДОО Сърбия
3 439

- продажба на ДМА към „Монбат Рисайклинг” Румъния
1
1 787

18 253


Покупки на ДМА и материали- покупки на ДМА от „Старт” АД
(2)

- покупки на материали от „Старт” АД

(4 227)

(18 711)

- покупки на материали от „Монбат Рисайклинг” Румъния
(795)
(4 227)

(19 508)


9.3Сделки с ключов управленски персонал

Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните разходи:

Март 2009

Декември 2008
000 лв

000 лв


Краткосрочни възнаграждения- заплати

352

1 129

- разходи за социални осигуровки

34

39

- служебни автомобили

12

45
398

1 21310Условни активи и условни пасиви

През периода не са предявени различни гаранционни и правни искове към Дружеството.
11Събития след датата на баланса

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на съставяне на баланса и датата на одобрението от Управителния съвет за публикуването на междинния финансов отчет на 27.04.2009 г.
Изготвил: ____________________

Изп. Директор ____________________

Дата: ____________________
29.април 2009 г.

Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница