Отчет 2015 г. На общински съвет по наркотични вещества и превантивно-информационен центърДата25.10.2018
Размер277.36 Kb.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

2015 г.

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪРОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Кратко описание и анализ на ситуацията на местно ниво, тенденции.

Съседството на град Добрич с известни курортни селища и градове – Албена, Балчик и Варна го определят като сигурно средище за разпространение, пласмент и употреба на наркотици. Известни са три смъртни случая след употреба на наркотични вещества, а според познатата ни статистика на един смъртен случай се пада по сто други, пристрастени към дрогата.

Оказаната помощ от лекари и психолози, макар и позитивна е епизодична, поради липсата на достатъчен брой специалисти по зависимости, разполагащи с необходимия времеви ресурс за работа със зависими. Родителите се притесняват да търсят подкрепа в подобни ситуации, което до известна степен е свързано с трудното преодоляване на психиатричната стигма.

В периода април-юни 2013 г. бе проведено социологическо проучване сред учениците от ІХ-ти до ХІІ-ти клас в 15 училища на територията на град Добрич. Негова основна задача бе да се изследва здравното поведение, оценките и нагласите по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците в града.

Проучването обхвана 1289 ученици от ІХ-ти до ХІІ-ти клас в 15 училища в 64 паралелки. Изследваните училища са: Езикова гимназия „Гео Милев”, ПГ „Аграрно стопанство“, ПМГ „Иван Вазов”, ПГВМ "Проф. Д-р Павлов", ПГМЕ "Ломоносов", ПГСА „Пеньо Пенев", ПГТ „Пейо Яворов", ПГТОЛП, СОУ „Димитър Талев", СОУ „Дора Габе", СОУ „Любен Каравелов“, СОУ „П.Р. Славейков“, „ФСГ „Васил Левски“, ХГ „Св. Кирил и Методий“.

В хода на проучването бяха анкетирани всички ученици, попаднали в извадката, с изключение на онези, които са отсъствали по време на теренната работа. Проучването е проведено по метода на стандартизираната анкета с анкетни карти.

На въпроса, откъде предимно знаят за въздействието и последствията от употребата на наркотици, сравнително малка част от учениците заявяват, че нямат информация. Най голяма част (55,8 %) споделят, че информацията им за това идва най-често от филмите, които гледат и от разкази на приятели и интернет . Всеки седми ученик не се интересуват от такава информация.

Близо 3/4 от учениците от град Добрич знаят какво е марихуана, а над 2/5 – какво е хероин, кокаин, екстази, амфетамини, хашиш и ганджа. По-малка е информираността им за това какво е хашиш, анаболни стероиди и LSD. В най-малка степен те познават метадона, кодеина и пико.

Според 72,6 % от учениците в град Добрич има връстници от тяхното училище, които вече са опитвали някакъв наркотик. Само 5,4 % твърдят, че няма ученици от тяхното училище, които вече са опитвали някакъв наркотик. Около 1/5 от респондентите пък се затрудняват да дадат отговор на този въпрос.

Най-често учениците в град Добрич опитват първото си питие алкохол между 13 и 15 годишна възраст, като най-предпочитаният алкохол е бирата (64,7 %). Обезпокоително е, че 64,0 % от всички анкетирани заявяват, че поне веднъж им се е случвало да се напият.

14,8 % от учениците в град Добрич са склонни да вземат някакво лекарство, за да постигнат временен ефект, като 5,0 % са го правили вече. Повече от половината ученици (58,0 %) обаче не са склонни да го направят.

На въпроса дали биха са се съгласили да опитат някакъв наркотик, ако техен приятел им предложи, 2/3 биха отказали, около 1/10 биха приели, а 22,6 % не са сигурни, какво биха предприели.

1/3 от учениците в град Добрич заявяват, че са употребявали някога в живота си марихуана, като актуалната употреба (т.е. в рамките на последните 30 дни преди анкетата) на това вещество е 14,0 %. Сравнително висока е употребата и на стимуланти някога в живота – амфетамини (8,6 %), екстази (4,7 %) и кокаин (3,8 %).

Във връзка с първата употреба на някое от веществата учениците посочват най-често следните причини: от любопитство (25,2 %) и за удоволствие (20,0 %), а също и за да се откъснат от действителността (5,8 %), от скука (5,7 %) и за да бъдат приети от другите (групата, компанията) – 5,0 %. Само 1,4 % от анкетираните ученици твърдят, че са били принудени от други, за да извършат първата си употреба.

Според 49,8 % от учениците в град Добрич зависимите лица трябва да бъдат наказвани за притежание на наркотични вещества в количества за еднократна употреба. 19,7 % са на противоположното мнение, а 29,9 % не могат да преценят.

Учениците в град Добрич смятат, че за да бъде решен проблема с наркоманията у нас, трябва да се наложат строги закони за производителите и разпространителите на наркотици – близо 2/3 от тях са на това мнение. А също и да се създадат повече медицински служби за лечение (39,4 %), да се наложат строги закони за употребяващите наркотици (38,6 %), да се говори открито за проблемите на наркозависимите (38,3 %). 11,6 % от учениците в град Добрич са за това да се узаконят дрогите.

Според учениците, голям риск за здравето на хората има, ако употребяват редовно хероин (85,6 %) и екстази (79,3 %). Около 58 % от учениците смятат, че редовната употреба на цигари и алкохол представлява голям риск за здравето на хората и тя се определя като по-малко рискова, отколкото употребата на марихуана. Всеки десети ученик смята, че употребата на марихуана няма риск за здарвето. Най-трудно учениците се ориентират за рисковете от употребата на екстази – всеки осми не може да направи такава оценка.

Само 3,1 % приемат безрезервно употребата на наркотици, 6,5 % са склонни да я приемат, а 58,4 % категорично не я приемат. Подобна оценка за пушенето дават едва 19,2 %, а за пиенето – 9,2 % от учениците.

Повечето от анкетираните демонстрират отрицателно отношение, говорейки за наркомани и много добре разбират, че това са хора, много често обречени на смърт заради опасния си начин на живот.

Желанието да избягаш от света, да преодолееш стреса на модерното време се появява във все по-ранна възраст и продуцира неординарни решения, много често алогични и неестествени, като вярата, че дрогата ще замени света в който трябва да живеят и се справят с ежедневните предизвикателства. Младите растат много по-бързо, на бързи обороти изживяват детството си физически, но психически те все още не са достатъчно подготвени за света на «големите». Този факт отваря истински вакуум в съзнанието им и част от тях го запълват, отдавайки се на пороци като дрогите, пиенето и цигарите. 1. Идентифицирани основни проблеми и нужди.

Проблем е планираното настаняване и мотивирането на зависимите клиенти, въпреки че те са едва 5% от всички хоспитализации. Гаранции за трайни ремисии и ресоциализация е начинът, по който тези пациенти след това ще бъдат приети от обществото – семейство, работа.

Поради чести рецидиви и провали екипите са неудовлетворени от резултатите. Характеровите и поведенчески отклонения на зависимите, не ги правят любими пациенти. Близките имат нагласата за незабавна хоспитализация, без предварителна мотивация /често единственият мотив е абстинентното състояние/, очакванията им се разминават с реалните възможности на екипите. Вероятността от рецидиви при зависимите е голяма и почти е правило. Родителите се стремят да предоставят цялата отговорност на институцията и не винаги сътрудничат пълноценно, бързо губят търпение и доверие в екипа и често стават жертва на самозвани лечители.

Родителите предпочитат безплатните, ефективно работещи програми в района. Категорично отказват насочване за лечение към лицензирани частни-платени програми.

За да отговори на нуждите Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център, изгради хоризонтална координация в посока предоставяне на услуги за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества. През 2009 г стартира Общинска „Програма за лечение на опиеви агонисти и агонист-антагонисти за лица зависими към опиоиди”, с капацитет 70 души през 2015 г. Дневна рехабилитационна програма с капацитет 20 души започна дейността си през 2011 г. Програмите са базирани в „Център за психична здраве Д-р П.Станчев”ЕООД – Добрич.

Дейността на програмите за намаляване на вредите се регламентира от Закон за контрол на наркотичните вещества и прекурсори, Глава Седма „Превенция на употреба, лечение и психосоциална рехабилитация на лица зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества”, както и от Наредба 7 за условията и реда за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества от 07.09.2011 г.


 1. Описание на реализираните дейности:

  1. Наименование на дейността / интервенцията;

Дългосрочна общинска Програма „Анти агресия и превенция на употреба на психоактивни вещества І-ІV клас”

  1. Вид на избраната превантивна стратегия;

Универсална

  1. Кратко описание на дейността/ интервенцията;

Все повече нараства необходимостта от разширяване на хоризонталната общинска мрежа от обучени лица, чрез въвеждане, изграждане и подържане на интегрирани, устойчиви и ефективни превантивни програми, целящи ограничаване на рисковото поведение сред децата. Въвеждането на програмата адресира един сериозен пропуск на българската образователната система - липса на програми за първична превенция за употреба на психоактивни вещества на ниво училище. Все още превантивната дейност се свежда до еднократни инициативи на различни неправителствени организации, лекции от заинтересовани институции, разпространяване на листовки и други материали. На ниво училище учениците не се обучават системно за рисковете от употребата на ПАВ. Последиците от съществуващото състояние сред учениците са тежки здравословни и социални проблеми за засегнатите семейства и обществото като цяло. Обществеността се сблъсква с нарастваща агресивност от страна на подрастващите и шокиращи случаи на престъпно поведение.

Програмата се изпълнява от 15 септември 2010г. Методиката е насочена към възрастовата група І-V клас и включва 30 урочни плана за всеки клас, организирани в занятия от 30 минути с подробни инструкции за водещия часовете и работни листа за учениците. Материалът е организиран в пет основни взаимосвързани модула, които правят възможен плавния преход от една тема към друга и надграждайки върху предходните уроци. Методиката се основава на принципа на придобиване на житейски умения и третира не само употребата на ПАВ, но също така умения за комуникации, отговорност за собственото поведение. Методиката се реализира в часовете по свободно избираем предмет /СИП/ и стартира в първи клас. Наред с това програмата предвижда и достигане до родителите на децата в тази възрастова група с информация и съвети.  1. Място на реализиране;

ОУ ”Отец Паисий” и ОУ „Стефан Караджа”- Добрич. През 2016 г. ще стартира в ОУ „Христо Ботев”

  1. Период на реализиране;

Септември 2014/април 2015

  1. Партньори;

Начални учители, класни ръководители на учениците

  1. Целеви групи;

Ученици от І-ви до ІV-ти клас

  1. Основни цели;

Формиране на:

 • Житейски умения;

 • Основни ценности /състрадание, толерантност, неагресивност;

 • Комуникативни умения;

 • Отговорности;

 • Емоционална интелигентност

  1. Основни задачи;

 • Да се обясни ефекта на различни психоактивни вещества върху човека.

 • Да се помогне на децата да разберат как може да се развие зависимост от психоактивни вещества.

 • Да се покаже колко може да бъде безпомощен човек, когато има близък зависим от алкохол или психоактивни вещества.

  1. Заложени индикатори за измерване на резултатите;

 • Деца преминали през едногодишен курс на обучение /около 60/;

 • Нивото на участие и ръстът на интереса на учениците в класната стая,

 • Предотвратяване на факторите, водещи до появата на рисково наркоманно поведение;

 • Ограничаване на рисково наркоманно поведение, чрез развиване на индивидуалните възможности на децата да работят в екип и да проявяват приятелски чувства;

 • Повишаване на социалната адаптивност и емоционалната компетентност на децата;

  1. Изброяване и кратко описание на конкретните реализирани активности по отношение на дейността/ интервенцията;

 • Подготовка на визуални материали /снимки филми, презентации и др./;

 • Разпечатване и подвързване на методическите ръководства и учебните тетрадки за децата;

 • Провеждане на двудневен семинар, обучение на лицата, които ще водят часовете;

 • Представяне на едногодишната програма за превенция за І-V клас /30 урока по 30 мин./ методика и урочни планове;

 • Провеждане на занятията – по един урок седмично в продължение на цялата учебна година;

3.12. Брой и квалификация на екипа, реализирал дейността;

Обучени са петнадесет начални учители от десет общински училища;  1. Постигнати резултати.

 • Задълбочаване представата за вредните за човека вещества и последиците от тяхната употреба;

 • Формиране у децата от средното детство на трайно негативно отношение към вредните вещества и нетърпимост към агресивно поведение;

 • Създаване на умения за вземане на самостоятелни решения, за устояване на натиск от страна на младежката среда и за решаване на конфликти;

 • Създаване на трайно сътрудничество между родители, ученици, учители и обществени институции във възпитателния процес;

  1. Наименование на дейността / интервенцията;

Програма за превенция на употреба на наркотици в училищата VІІІ-ХІІ клас”

  1. Вид на избраната превантивна стратегия;

Универсална

  1. Кратко описание на дейността/ интервенцията;

”Общинската програма за превенция на употребата на наркотици в училищата” е насочена към разработването на ясна, ефективна и последователна превенция на употребата на наркотични вещества в средните училища. В дългосрочен план проектът цели намаляване на рисковото поведение на младите хора и повишаване на общественото съзнание, относно необходимостта от превръщането на училището и района около него в среда, утвърждаваща принципите на здравословен начин на живот.Програмата съдържа три модула:

 • Модул личност и здраве.

 • Модул здраве и сексуалност;

 • Модул наркотици- рисково поведение;

Тя е базирана на личностно-центрирания подход – фокусът в образователния процес е насочен към личността на ученика.

Основен акцент е обучението в социални умения на учениците.

Целевата група на представената програма са учениците от VІІІ-ХІ клас, като най-ефективно и пълноценно Програмата се реализира в ЕГ „Гео Милев”, СОУ „Св.Кл. Охридски и СОУ „Дим.Талев” На 26 юни в ЕГ”Гео Милев” се проведе заключително занятие с VІІІ клас на тема „Канабис и Екстази”.

От 2012 година програмата се изпълнява и в Професионална гимназия по туризъм „Пейо Яворов” в осмите класове.

4.4 Място на реализиране;

Програмата се изпълнява от 2008 година в училища на територията на Община град Добрич - ЕГ „Гео Милев”, ХГ „Св.св. Кирил и Методи”, СОУ „Любен Каравелов”, СОУ „Св.Кл. Охридски”, СОУ „Дим.Талев” и СОУ „Дора Габе”. Планиран обхват за учебната 2014/2015 г. - 1050 ученици от осми, девети, десетите и единадесетите класове. Работният процес бе осигурен с наличния ресурс работни тетрадки за шест училища, закупени от Община град Добрич.

4.5 Период на реализиране;

Септември 2014/април 2015

4.6 Партньори;

Педагогически съветници-психолози, класни ръководители на учениците  1. Целеви групи;

Учениците от VІІІ-ХІ клас

  1. Основни цели;

Основната цел на програмата по здравно образование е учениците да придобият знания, да формират положително отношение и усвоят умения за здравословен начин на живот, да избягват рисковото поведение и овладяване на социално адаптивно поведение.

  1. Основни задачи;

На общинско ниво

 • Координиране на дейностите и подходите на институциите и организациите, които имат отношение към превенцията на употребата на наркотици и утвърждаване на здравословен начин на живот сред младите хора.

 • Оказване на подкрепа (съобразно ресурсите на общината) на училищата, които прилагат учебната програма.

 • Иницииране на подкрепящи дейности на общинско ниво, насочени към оползотворяване на структурния, ресурсен и професионален капацитет на общината с оглед постигане на максимална ефективност.

На училищно ниво

 • Реализиране на извънкласни дейности, които подпомагат прилагането на ефективни превантивни действия, посредством подобряване на комуникацията между представителите на училищната общност и формиране на атмосфера на доверие и позитивна нагласа към здравословния начин на живот.

  1. Заложени индикатори за измерване на резултатите;

Индикатори свързани с учениците: Тяхната адаптивност към програмата, удовлетворението им от нея и нивото на тяхното участие. Ръстът на интереса на учениците в класната стая, подобряване на академичното им представяне, подобряване на взаимоотношението им с техните учители и съученици.

Степента на тяхното участие в развитието на социални дейности в училищната общност.  1. Изброяване и кратко описание на конкретните реализирани активности по отношение на дейността/ интервенцията;

Семинарно обучение на педагогически съветници. Представяне на методиката на програмата и ръководства за учителите. Експертно подпомагане и наблюдение за провеждане на 18 урочни часа. Осигуряване на работни тетрадки на учениците.

  1. Брой и квалификация на екипа, реализирал дейността;

Двадесет и един педагогически съветници-психолози, учители

  1. Постигнати резултати

За изпълнението на програмата са обучени 21 педагогически съветника. Шест от обучените педагогически съветници са получили:

 • Ръководства за учителя, в които са представени философията и теоретичните основи на програмата, организацията на часовете и основните интерактивни методи и техники на преподаване, заложени в програмата.

 • Методически разработки от VІІІ до ХІІ клас

 • Работни тетрадки за ученика за (VІІІ, ІХ, Х, ХІ клас)

Периодично се проследява за провеждането на 18 урочни часа от обучените преподаватели. Останалите обучени учители са участвали в конкретни обучения на тема „Канабис и Екстази”, ”Влияние на чувствата емоциите и стреса върху човешкото здраве”

  1. Наименование на дейността / интервенцията;

Дългосрочна превантивно- спортно програма „Училище по карате”

  1. Вид на избраната превантивна стратегия;

Селективна

  1. Кратко описание на дейността/ интервенцията;

Намаляването на търсенето се осъществява основно, чрез разработване на програми за превенция на употреба на наркотици, чрез спорт и туризъм.

Програмата стартира през месец април 2007 г. Двадесет ученици от пет училища на територията на Община град Добрич тренират по осем астрономически часа на месец в продължение на девет месеца (01.01.-30.06. и от 01.10.-31.12.) всяка година. Програмата ще продължи изпълнението си и през 2016 г.

5.4 Място на реализиране;

Физкултурния салон на ХГ „Св.св.Кирил и Методий” град Добрич

5.5 Период на реализиране;

От 01 януари 2015 до 30 юли 2015 и от 01 октомври 2015г. до 31 декември 2015г.  1. Партньори;

Карате клуб „Самурай”-Добрич с главен треньор Димитър Христов (притежаващ лиценз с № 1-031-027/13.03.2003г от Министерството на физическото възпитание и спорт) и Янко Соколов

  1. Целеви групи;

Ученици на възраст от 10-18години

  1. Основни цели;

Да се структурира и осмисля свободното време на учениците, изграждане на добро възпитание, чрез спорт и неутрализиране на отрицателното влияние на улицата.

  1. Основни задачи;

Всеки вторник и четвъртък от 18/19 часа в спортната зала на ХГ„Св.св.Кирил и Методий” град Добрич 20 ученици от пет училища на територията на Община град Добрич, провеждат тренировки по карате ( по 8 астрономически часа на месец).

  1. Заложени индикатори за измерване на резултатите;

Индикатори свързани с учениците: Тяхната адаптивност към програмата, удовлетворението им от нея и нивото на тяхното участие. Редовно присъствие на тренировките по карате. Голям брой на желаещи за записване в програмата Ръстът на интереса на учениците в класната стая, подобряване на академичното им представяне, подобряване на взаимоотношението им с техните учители и съученици.

Степента на тяхното участие в развитието на социални дейности в училищната общност и спортни мероприятия организирани от Община град Добрич.  1. Изброяване и кратко описание на конкретните реализирани активности по отношение на дейността/ интервенцията;

Организационно, информационно и финансово осигуряване на програмата. Изготвяне на ежемесечен план-график на учениците трениращи карате, времетраене на тренировките, начална, крайна дата и месец.

Участие на трима ученици от „Карате училище” в Държавно първенство „Купа България”, на което бяха спечелени - едно първо място мъже, две медалистки до 12 годишна възраст, едно първо място до 14 годишна възраст. Един вицебалкански шампион-57 кг. – 16 год. възраст на Балконски шампионат в Дубровник. Вестник „Стандарт” избра за най-добър млад спортист на Бълтария-Тулчан Мехмед от Карате училище. В резултат на постигнатите добри резултати, програмата ще продължи дейността си и през 2016 г.  1. Брой и квалификация на екипа, реализирал дейността;

КК „Самурай” е с безспорен авторитет на местно и национално ниво с участие в международни състезания с много призове и държавни награди. Единствения клуб по карате на територията на Община град Добрич, който притежава лиценз и респективно предлага висок професионализъм и добри условия за провеждане на безопасни тренировки на учениците.

Карате клуб „Самурай”-Добрич с главен треньор Димитър Христов- с безспорна репутация и дългогодишна практика, притежаващ лиценз с № 1-031-027/13.03.2003г от Министерството на физическото възпитание и спорт. Господин Димитър Христов притежава диплома от Национално спортна академия с придобита специалност педагог и квалификация - треньор по карате. С богат професионален, педагогически и социален опит, умение за работа с деца в риск, Г-н Христов отговорно и компетентно изпълнява задълженията си не само като треньор, но и като педагог и възпитател.. Втори треньор - Янко Соколов (възпитаник на Димитър Христов).  1. Постигнати резултати

 • Подобряване на физическата дееспособност на учениците, пълноценно използване на свободното им време и превенция срещу негативните явления в обществото.

 • Създаване на мотивация в учениците за системно практикуване на физически упражнения и спорт.

 • Разширяване на достъпа на учениците до качествени спортни услуги и ефективно ползване на спортните обекти.

 • Предоставяне на възможност на спортните клубове за селекция на деца с перспективи за спортно развитие и мотивиране на спортни специалисти.

 • Подобрена визия на обществото за значението и ролята на спорта.

  1. Наименование на дейността / интервенцията;

Дългосрочна превантивно- спортно програма „Училище по тенис”

  1. Вид на избраната превантивна стратегия;

Селективна

  1. Кратко описание на дейността/ интервенцията;

Намаляването на търсенето се осъществява основно, чрез разработване на програми за превенция на употреба на наркотици, чрез спорт и туризъм.

Програмата стартира през месец януари 2007 г. Дванадесет ученици от шест училища на територията на Община град Добрич тренират по осем астрономически часа на месец в продължение на девет месеца (01.01.-30.06. и от 01.10.-31.12.) всяка година. Програмата ще продължи изпълнението си и през 2016 г.

6.4. Място на реализиране;

Откритите и закрити кортове ( в зависимост от сезона) на „Изида” ООД град Добрич

6.5. Период на реализиране;

От 01 януари 2015 до 30 юли 2015 и от 01 октомври 2015г. до 31 декември 2015г.

6.6.Партньори;

Превантивно информационен център

Тенис клуб „Изида” с треньори Юри Дойчев и Борис Михайлов

6.7. Целеви групи;

Ученици на възраст от 8-18години


  1. Основни цели;

 • Създаване на условия и възможности за участие на деца в безплатни спортни занимания в свободното им време, с оглед подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност и превенция на рисково поведение.

 • Да се структурира и осмисля правилно свободното време на учениците, изграждане на добро възпитание, чрез спорт и неутрализиране на отрицателното влияние на улицата.

 • Използване възможностите на спорта като превенция срещу нетолерантността, насилието, употребата на цигари алкохол и наркотици.

  1. Основни задачи;

Всяка събота и неделя от 17/18 часа на кортовете на „Изида” град Добрич 12 ученици от шест училища на територията на Община град Добрич, провеждат тренировки по тенис ( по 8 астрономически часа на месец).

По повод 26 юни-Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотиците учениците участваха в кампанията с турнир по тенис под надслов: „Направи здравето своя нова тръпка/страст в живота, а не наркотиците!”.

6.10. Заложени индикатори за измерване на резултатите;

Индикатори свързани с учениците: Тяхната адаптивност към програмата, удовлетворението им от нея и нивото на тяхното участие. Редовно присъствие на тренировките по тенис. Ръстът на интереса на учениците в класната стая, подобряване на академичното им представяне, подобряване на взаимоотношението им с техните учители и съученици.

Степента на тяхното участие в развитието на социални дейности в училищната общност и спортни мероприятия организирани от Община град Добрич.


  1. Изброяване и кратко описание на конкретните реализирани активности по отношение на дейността/ интервенцията;

Организационно, информационно и финансово осигуряване на програмата. Изготвяне на ежемесечен план-график на учениците трениращи тенис, времетраене на тренировките, начална, крайна дата и месец.

Участие на трима ученици от „Тенис училище” в регионални и национални състезания. В резултат на постигнатите добри резултати, програмата ще продължи дейността си и през 2016 г.  1. Брой и квалификация на екипа, реализирал дейността;

Тенис клуб „Изида”, към Спортно дружество „Изида” е единствения в град Добрич, който притежава лиценз за извършване на посочената по- горе услуга. Същият е официален член на Българската федерация по тенис. Домакин е на национални и международни състезания, предлага изключително добри условия за провеждане на безопасни тренировки с учениците.

Тенис клуб „Изида”-Добрич с главен треньор Юри Дойчев- с дългогодишна практика, и е официален лицензиран член на Българската федерация по тенис. Господин Юри Дойчев притежава диплома от Национално спортна академия с придобита специалност - треньор по тенис. Придобил е квалификация от Професионален тенис регистър на САЩ със степен „професионалист” и е завършил второ ниво към Международната тенис федерация. Втори треньор – Борис Михайлов  1. Постигнати резултати

 • Подобряване на физическата дееспособност на учениците, пълноценно използване на свободното им време и превенция срещу негативните явления в обществото.

 • Създаване на мотивация в учениците за системно практикуване на физически упражнения и спорт.

 • Разширяване на достъпа на учениците до качествени спортни услуги и ефективно ползване на спортните обекти.

 • Предоставяне на възможност на спортните клубове за селекция на деца с перспективи за спортно развитие и мотивиране на спортни специалисти.

 • Подобрена визия на обществото за значението и ролята на спорта.

  1. Наименование на дейността / интервенцията;

Организационно, административно и финансово обезпечаване на „Доставка на аерозолни продукти за откриване и идентификация на наркотични вещества”

7.2. Вид на избраната превантивна стратегия;

Селективна


  1. Кратко описание на дейността/ интервенцията;

В Изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014-2015 г.) и провеждане на национална политика на местно ниво, Превантивно информационен център работи по изпълнение на стратегическата задача – намаляване на предлагането. С цел ограничаване на разпространението на наркотици в град Добрич, активно си сътрудничим с Първо РУ на МВР град Добрич. През летния сезон на 2015 г. проведохме съвместно кампания за ограничаване разпространението на наркотични вещества с цел превенция на криминогенната обстановка и на пътно транспортните произшествия. Община град Добрич, финансово обезпечи закупуването на аерозолни продукти (полеви тестове) – Комбиниран тип „D4D 100”- два броя и Съдържател с 50 броя тест хартия 530/630-четири броя на стойност 1 200 лева с ДДС.

7.4. Място на реализиране;

Община град - Добрич

7.5. Период на реализиране;

През месец май 2015 г. започна подготовката по осигуряване на аерозолни продукти, необходими за ефективната работа на служителите на Първо РУ на МВР град Добрич

7.6. Партньори;

Превантивно информационен център и Първо РУ на МВР - Добрич


  1. Целеви групи;

Водачи на моторни превозни средства с рисково поведение и криминогенен контингент.

  1. Основни цели;

Намаляване на предлагането.Ограничаване на разпространението на наркотици.

  1. Основни задачи;

Ограничаване на криминогенните прояви и намаляване на пътно транспортните произшествия, вследствие употреба на психоактивни вещества.

  1. Заложени индикатори за измерване на резултатите;

Брой лица с криминогенни прояви, вследствие употреба на наркотични вещества

Брой водачи на МПС, употребили наркотични вещества

7.11. Изброяване и кратко описание на конкретните реализирани активности по отношение на дейността/ интервенцията;

През летните месеци на 2015 г., служителите на Първо РУ на МВР бяха улеснени при изпълнение на служебните си задължения, тъй като разполагаха с по-голям брой полеви тестове. Имаха възможност да тестват по-голям брой лица с рисково поведение в град Добрич. Водачи на МПС с рисково поведение, след доказана употреба на наркотични вещества с полеви тестове, улесни служителите на реда за предприемане на следващи ефективни мерки срещу тях.

7.12. Брой и квалификация на екипа, реализирал дейността;

Служители на Първо РУ на МВР  1. Постигнати резултати

 • Задълбочаване представата за вредните за човека вещества и последиците от тяхната употреба при управление на МПС;

 • Повишаване информираността на служителите, относно признаци на рисково поведение , вследствие употреба на психоактивни вещества;  1. Наименование на дейността / интервенцията;

Техники за скрининг, ранни и кратки интервенции и насочване към лечение”

  1. Вид на избраната превантивна стратегия;

Универсална

  1. Кратко описание на дейността/ интервенцията;

По инициатива на МКБППМН към Община град Тервел се проведе обучение на поискана от тях тема: ”Техники за скрининг, ранни и кратки интервенции и насочване към лечение”В обучението взеха участие служители към МКБППМН, учители, здравни специалисти,.

8.4. Място на реализиране;

Община град Тервел

8.5. Период на реализиране;

30 март 2015 година - 6 (шест обучителни часа)

8.6. Партньори;

МКБППМН-Тервел

8.7. Целеви групи;

Петнадесет служители на Община град Тервел (МКБППМН, здравни специалисти, учители)

8.8. Основни цели;

Специалистите ще могат да цитират данни относно точността на скрининга за установяване на употребата на ПАВ и да избират подходящия скрининг инструмент в зависимост от условията. Ще могат да провеждат беседи с цел скрининг и бърза оценка. Ще могат да обучават други колеги за придобиване на тези умения.

8.9. Основни задачи;

Повишаване информираността на служителите на МКБППМН по отношение на видовете наркотични вещества и тяхното въздействие. Да се запознаят с процедурата за разпознаване на лица с разстройства или с риск от поява на разстройства преди започване на явни проявления на тези разстройства.

8.10. Заложени индикатори за измерване на резултатите;

Брой присъствали на обучението

8.11. Изброяване и кратко описание на конкретните реализирани активности по отношение на дейността/ интервенцията;

Темата на обучението беше „Техники за скрининг, ранни и кратки интервенции и насочване към лечение”. На участниците в обучението бяха раздадени превантивни материали и регистрационни форми, в които да впишат имената си след приключване на всяко обучение. Всеки участник в обучението получи сертификат за участие. По отношение на съдържанието в началото направих кратко въведение за ситуацията в страната и регион Добрич по отношение употребата на наркотични вещества. Следващата част бе посветена на видовете вещества по групи. Запознати бяха с причините за ранната намеса, тъй като рисковата и проблемна употреба на веществата е често срещана. Повечето засегнати не получават интервенция или лечение, поради това ранното идентифициране и ранната интервенция могат да предотвратят негативни ефекти, да подобрят резултатите от провежданото лечение и да спестят средства.

8.12. Брой и квалификация на екипа, реализирал дейността;

Експерт от Превантивно информационен център по наркотични вещества град Добрич

8.13. Постигнати резултати • Задълбочаване представата за вредните за човека вещества и последиците от тяхната употреба;

 • Повишаване информираността на служителите на МКБППМН, относно признаци на рисково поведение , вследствие употреба на психоактивни вещества;

 • Повишаване информираността на служителите на МКБППМН, относно признаци на рисково поведение , вследствие употреба на психоактивни вещества;

9.1.Наименование на дейността / интервенцията;

Обучение на тема :„Новите предизвикателства – стимулантите и синтетичните наркотици”

9.2.Вид на избраната превантивна стратегия;

Селективна

9.3.Кратко описание на дейността/ интервенцията;

В изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014-2018 г.) – Провеждане на национална политика на местно ниво превантивно информационен център работи по изпълнение на стратегическа задача 1.1. – Прилагане на европейски стандарти за качество на превенцията на наркотици на местно ниво. През 2010 г. в България се появиха „новите” стимуланти и синтетични наркотици. За да ограничим предлагането на синтетични наркотици бе необходимо сътрудничество с водещи експерти по наркотици и наркомании на европейско и национално ниво. С наближаване на летния сезон се наложи да проведем обучение на тема: „Новите предизвикателства – стимулантите и синтетичните наркотици”

9.4. Място на реализиране;

Община град Добрич-голямата заседателна зала

9.5. Период на реализиране;

24 юни 2015 година - 4 (четири обучителни часа)

9.6. Партньори;

проф. д-р Георги Попов

9.7. Целеви групи;

Служители на Първо РУ на МВР-Добрич, здравни специалисти и психиатри от ЦПЗ „д-р П.Станчев” ЕООД

9.8. Основни цели;

Ограничаване предлагането на синтетични наркотици

9.9. Основни задачи;

Повишаване информираността на служителите на Първо РУ на МВР по отношение на синтетичните наркотични вещества и тяхното въздействие.

9.10. Заложени индикатори за измерване на резултатите;

Брой присъствали на обучението

40 служители (15 от първо РУ на МВР и 25 здравни специалисти и психиатри от ЦПЗ „Д-р П.Станчев” ЕООД

9.11. Изброяване и кратко описание на конкретните реализирани активности по отношение на дейността/ интервенцията;

Темата на обучението беше „Новите предизвикателства – стимулантите и синтетичните наркотици”.

На участниците в обучението бяха раздадени превантивни материали регистрационни форми за участие. По отношение на съдържанието в началото направих кратко въведение, относно постоянната поява на нови психоактивни вещества на пазара на наркотици. Новите и малко известни вещества, които са допринесли за смъртни случаи, може да не бъдат установени, тъй като те се съдържат в много малки концентрации в кръвта. Появата на синтетични вещества с голяма сила на действие има последствия и отношение при прилагането на законодателството в областта на наркотиците, тъй като дори малки количества от тези наркотици могат да бъдат разделени на голям брой дози. Интернет е източник на специфични предизвикателства в борбата срещу предлагането, както на „новите” така и на „старите” наркотици. Производителите, доставчиците, търговците на дребно и организациите, които предлагат хостинг на уебсайтове и обработка на плащания, може да се установи в различни държави, затруднява съществуващия контрол. Технологиите, необходими за получаване на достъп до тези уебсайтове, все по често се вграждат в потребителски софтуерни програми, с което тези пазари стават достъпни за повече хора. Много често разликата между „безопасна” и токсична доза е доста малка и неговите вещества са свързани със смъртни случай, делириум и агресивно поведение.

9.12. Брой и квалификация на екипа, реализирал дейността;

Проф. д-р Георги Попов от 1994 г. е експерт и консултант на Съвета на Европа в Страсбург, група Помпиду, по въпроси на наркоманиите.

9.13. Постигнати резултати • Задълбочаване представата за вредите от употребата на стимуланти и синтетични наркотици;

 • Повишаване информираността на служителите на Първо РУ на МВР, относно признаци на рисково поведение , вследствие употреба на синтетични наркотици;

През 2015 година в изпълнение на задача 18.1 от Плана за действие към Националната стратегия за борба с наркотиците (2014-2018г.) – Провеждане на националната политика на местно ниво – Превантивно информационен център разработи през месец юли „Програма за превенция на рисково поведение в ранното образование- І-ви клас”. Програмата бе одобрена от експертна комисия към Министерство на здравеопазването и ще бъде въведена в ОУ „Христо Ботев”през учебната 2016/2017г.

През месец декември 2015 година по искане на Министерство на здравеопазването Превантивно информационен център представи проект на Общинска стратегия за превенция на наркомании (2015-2020 г.), която бе одобрена от експертна комисия.Приет с решение № 6-25 от 29.03.2016 г. на Общински съвет град Добрич
Каталог: files -> info pages
info pages -> Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г
info pages -> Кметства в общината Телефонен код Служебен телефон
info pages -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
info pages -> Технически спецификации технически изисквания за безоловен бензин а – 95Н
info pages -> Програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2015
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница