Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчетстраница7/8
Дата22.07.2016
Размер485.02 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Заеми

Заемите включват следните финансови пасиви:


Текущи
Нетекущи
31

3131

31Декември

ДекемвриДекември

Декември2010

20092010

2009000 лв.

000 лв.000 лв.

000 лв.
Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност:


Други банкови заеми

24 229

17 56615 691

19 291
Общо балансова стойност

24 229

17 56615 691

19 291Всички заеми са деноминирани в български лева.  1. Заеми, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубатаОписание на договорите за банкови заеми:
1. Юробанк и еф джи България АД

Договор № 100-532 от 16.05.2007 г.

Дата на падеж: 16.05.2017 г.

Размер на кредита: 6 100 000 EUR

Вид на кредита: Инвестиционен кредит

Лихви и комисионни: 1 М EURIBOR + 1.65 пункта

Обезпечения: Договорна ипотека върху недвижими имоти: УПИ XXIII от 27 250 кв.м. в гр. Монтана, ведно с построените върху него сгради. Особен залог върху движими вещи собственост на Монбат АД – ДМА Машини, съоръжения и оборудване на стойност 2 934 860 евро, автомобили на стойност 131 484 евро и ДМА Оборудване придобито със средства от кредита.

Усвоена сума към 31.12.2010 г. в размер на 4 892 562 евро
2. Уникредит Булбанк АД

Договор № 1043 от 28.11.2006 Анекс 2 от 31.03.2008 г.

Дата на падеж: 29.06.2011

Размер на кредита: 300 000 EUR

Вид на кредита: Кредитна линия

Лихви и комисионни: 1 седмичен EURIBOR + 2.4%

Обезпечения: Втора по ред договорна ипотека при първа по ред в полза на Пиреос Банк върху поземлен имот с кад .№ 48489.5.281 от 7 949 кв. м. ведно с построените нърху него сгради, съгласно акт за собственост № 137, том.8 от 2003 г. с пазарна оценка 1 186 000 лева изготвена от одобрен от банката лицензиран оценител към 15.11.2006 г.

Усвоена сума към 31.12.2010 г. в размер на 300 000 евро
3. Уникредит Булбанк АД

Договор № 1099 от 14.06.2007 г.

Дата на падеж: 11.06.2017 г.

Размер на кредита: 6 228 000 EUR

Вид на кредита: Инвестиционен кредит

Лихви и комисионни: 1 месечен EURIBOR + 1.7%

Обезпечения: Учредена първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот на Монбат АД включващ УПИ от 24 800 кв. м. Ведно с построените сгради. Залог втори ДМА – Машишини и съоръжения на обща стойност 2 102 200 евро съгласно пазарна оценка от 21.03.2007 г. на лицензиран оценител. Първи по ред особен залог на ДМА собственост на Монбат АД – Машини и съоръжения закупени със средствата от кредита на стойност 3 450 000 евро. Първи по ред залог на вземания на Монбат АД и принадлежностите им от Монбат PLC DOO Сърбия, в размер на 3 673 000 евро. Втора по ред ипотека върху недвижим имот собственост на Монбат АД, включващ УПИ с кад.№ 48439.5.279 с площ 20 640 кв.м. ведно с построените върху него промишлени сгради и складове, които имоти са предмет на първа по ред ипотека в полза на Уникредит Булбанк АД съгласно НА за договорна ипотека с вх.рег.№ 4930/05.10.2006 г. Учредена втора по ред договорна ипотека върху недвижими имот собственост на Монбат АД, включващ УПИ с кад.№ 48489.5.281 с площ 7 949 кв.м. ведно с построените върху него четири промишлени сгради, които имоти са предмет на първа по ред ипотека в полза на Уникредит Булбанк АД, съгласно НА за договорна ипотека с вх. рег. № 6321/29.11.2006 г.

Сума по кредита към 31.12.2010 г. в размер на 4 671 000 евро
4. Юробанк и еф джи България АД

Анекс N 6 към Договор № 339/07.12.2004 г.

Дата на падеж: 01.2011 г.

Размер на кредита: 2 200 000 EUR

Вид на кредита: Кредитна линия

Лихви и комисионни: 3 М EURIBOR + 4 пункта годишно.

Обезпечения: Особен залог ,вписан в ЦРОЗ

Усвоена сума към 31.12.2010 г. в размер на 2 176 443 евро
5. Юробанк и еф джи България АД

Анекс N 4 към Договор № 100-242/31.03.2006 г.

Дата на падеж: 01.2011 г.

Размер на кредита: 2 200 000 EUR

Вид на кредита: Кредитна линия

Лихви и комисионни: 3 М EURIBOR + 4 пункта

Обезпечения: Особен залог, вписан в ЦРОЗ

Усвоена сума към 31.12.2010 г. в размер на 2 135 499 евро
Societe Generale Експресбанк АД

Договор за кредит овърдрафт

Дата на падеж: 02.2011 г.

Размер на кредита: 3 500 000 EUR

Вид на кредита: За оборотни средства и издаване на банкови гаранции

Лихви и комисионни: 1 М EURIBOR + 3.25 пункта

Обезпечения: Особен залог, върху материални запаси

Усвоена сума към 31.12.2010 г. в размер на 2 714 676 евро
БНП ПАРИБА С.А КЛОН СОФИЯ

Договор за кредит N 869/07.2010 г. овърдрафт

Дата на падеж: 22.07.2011 г.

Размер на кредита 3 000 000 EUR

Вид на кредите : За оборотни средства

Лихви и комисионни: 3 м EURIBOR + 2.8 пункта

Обезпечения: Първи по ред особен залог на всички съществуващи и бъдещи вземания на кредитополучателя от одобрени от банката компании от групата ВОДАФОН и компании застраховани при БАЕЗ ЕАД в размер на минимум 133 % от р-ра на обезпечението и до максимална сума 4 000 000 EUR.

Усвоена сума към 31.12.2010 г. в размер на 3 020 328 EUR
Юробанк и еф джи България АД

Договор № 100-972 от 23.11.2010 г.

Дата на падеж: 22.11.2011 г.

Размер на кредита: 1 000 000 EUR

Вид на кредита: За оборотни средства

Лихви и комисионни: 3 м EURIBOR + 4.5 пункта

Обезпечения: ½ идеална част от поземлен имот с идент. N48489.5.282 по кадастралната карта на гр. Монтана, сгради и произв. Цехове, складова база с настоящ собственик Монбат АД.

½ идеална част от. поземлен имот с идент. N48489.5.282 по кадастралната карта на гр. Монтана, сгради и произв. Сграда участък за зареждане АКБ, автокантар и портиерна , разтоварище с настоящ собственик Монбат Рисайклинг ЕАД.

Усвоена сума към 31.12.2010 г. в размер на 500 000 евро


Измененията в заемите, отчитани по амортизирана стойност могат да бъдат обобщени, както следва:
000 лвЗа периода, приключващ на 31 декември 2009 г.
Начално салдо към 1 януари 2009 г.

27 344

Получени през периода

22 500

Платени през периода

(12 987)

Крайно салдо към 31 декември 2009 г.

36 857За периода, приключващ на 31 декември 2010 г.
Начално салдо към 1 януари 2010 г.

36 857

Получени през периода

13 466

Платени през периода

(10 403)

Крайно салдо към 31 декември 2010 г.

39 920 1. Каталог: files -> bulletin
  bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
  bulletin -> Monbat plc
  bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
  bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
  bulletin -> Monbat plc
  bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
  bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз
  bulletin -> Отчет към 31. 12. 2007 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "


  Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница