Отчет изготвил : гл ас д-р Катя Михайлова Катедра „Медии и обществени комуникации,унссДата24.07.2016
Размер212.87 Kb.
АТЕСТАЦИОНЕН ОТЧЕТ
Изготвил:

гл. ас д-р Катя Михайлова

Катедра „Медии и обществени комуникации”,УНСС


Относно:

Редовна атестация

съгласно Правилник за атестиране на академичния състав, УНСС, 2005 г.


Период на атестация:

01.09.2006 – 01.05.2010 г.
Атестационният отчет е представен на КС на катедра „Медии и обществени комуникации”, УНСС на 12. Май. 2010 г.
Настоящият атестационен отчет обхваща периода от постъпването ми в УНСС на основен трудов договор до днес. За мен това е времето на интензивно овладяване на професията като уникално съчетание на преподавателска и научноизследователска дейност. Започнах като асистент, д-р в момента съм главен асистент д-р в катедра „Медии и обществени комуникации”. Преподавателската ми дейност е в пълен синхрон с Длъжностната характеристика за позицията, на която съм.

Моят първи преподавателски период съвпадна с първите години от организационния и научен живот на катедра „Медии и обществени комуникации” – катедрата е основана през февруари, 2007 г. Само по себе си, това съвпадение е плодотворна почва за натрупване на знание и опит и усъвършенстване на професионални и социални умения.

В същото време, УНСС значително се модернизира. Не само видимо – в материално битов план, но и като ръководство и администрация, като организация на учебната и научноизследователската дейност, като нагласи и професионално-колегиални взаимоотношения. Новият макроклимат в УНСС създава благоприятни условия за кадрово развитие.

Настоящият атестационен отчет отразява най-важните стъпки в професионалното ми развитие, които не биха били възможни в различна от описаната по-горе академична среда. Съдържанието на отчета е структурирано по системата от критерии за атестиране на академичния състав, посочени в Глава ІІ, чл. 6 от Правилник за атестиране на академичния състав на УНСС, 2005 г.Критерий 1. Изпълнение на норматива за учебна заетост, приет от АС

Учебната ми заетост през последните четири учебни години (2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010) е изпълнена съгласно норматива за съответната година, като броя на над нормативните учебни часове расте. През последната година бях поканена да водя семинарните занятия по общо университетска дисциплина. (За справка – вж. Таблица 1).


Таблица 1: Справка за учебната заетост

Учебна година

Нормативна

учебна заетост

Изпълнена

учебна заетост

Учебна заетост:

над норматива (+)

2006-2007

320 часа

369 часа

+ 47 часа

2007-2008

320 часа

320 часа

+ 0 часа

2008-2009

320 часа

330 часа

+ 10 часа

2009-2010

400 часа

480 часа

+ 80 часаКритерий 2. Разработени нови семинарни и/или лабораторни упражнения
Преподавателската ми дейност през периода 2006-2010 г. е напълно съответна на посочените в Длъжностната характеристика за Главен асистент изисквания. Нормативната ми учебна натовареност е формирана като цяло от семинарни занятия по следните дисциплини: „Социология”, „Социокултурна политика”, „Основи на комуникациите”. Водила съм и семинарни занятия по „Технологии в медиите” в първия си преподавателски семестър. Тъй като лекционните курсове по изброените учебни дисциплини бяха нови, с вещото ръководство на титулярите доц. д.с.н. Михаил Мирчев и доц. д-р Цветан Кулевски, както и с помощта на колегите асистенти от катедрата, разработих иновативни програми за провеждане на семинарните занятия.

В резултат от натрупването на преподавателски опит, както и в резултат от овладяването на тематиката по дисциплината „Медийна регулация”, през 2008-2009 г., катедра „Медии и обществени комуникации” ми възложи да разработя лекционен курс по същата дисциплина. Новото е в подхода към проблематиката – изцяло социологически и в методиката на провеждане на лекционните и семинарни занятия. Дисциплината „Медийна регулация” е една от основните в учебния план на специалност „Журналистика и масмедии”. (За справка - вж. Таблица 2).Таблица 2: Водени лекционни курсове и семинарни занятия. Разработени нови лекционни и семинарни програми


Учебна

година

Учебен курс

Форма на преподаване

Осъвременяване

2006-2007

1. Организация на ТВ производство

2. Технологии в масмедиите

3. Основи на комуникациите


Лекции и семинарни занятия

Семинарни занятия

Семинарни занятия


Нова програма2007-2008

1. Социокултурна политика

2. Основи на комуникациитеСеминарни занятия

Семинарни занятияНова програма

2008-2009

1. Социология

2. Социокултурна политика

3. Основи на комуникациите


Семинарни занятия

Семинарни занятия

Семинарни занятия


Нова програма

2009-2010

1. Медийна регулация

2. Социология

3. Икономическа социология

4. Социокултурна политика

5. Основи на комуникациите


Лекции и семинарни занятия

Семинарни занятия

Семинарни занятия

Семинарни занятия

Семинарни занятия


Нова програма


Критерий 3. Ръководство на дипломанти, докторанти и специализанти
В посочения период съм била научен ръководител на шест дипломанта, завършващи бакалавърска степен по специалности „Икономика на масмедиите” и „Журналистика и масмедии”. Отличителни в дипломните им работи са: тематичната насоченост – най-често това са теми, които попадат в едва наченати научни полета; научноизследователския подход – първи опити за провеждане на научно изследване; презентационната култура на дипломанта. В процеса на подготовка на дипломните работи сме били в активен електронен или жив контакт. Особено важни за мен са критерии като коректност в работата, академична етика – особено по отношение на работата с източници и точното позоваване и цитиране на използваната научноизследователска, популярна или друга литература. (За справка - вж. Таблица 3).

Била съм също и рецензент на множество дипломни разработки за завършване на бакалавърска степен по специалност „Журналистика и масмедии”. Добросъвестно съм подготвяла отзиви, с подробно и коректно изведени бележки и аргументации, за докторски дисертации, публикации и други научни трудове на колеги, представени за разглеждане в катедра „Медии и обществени комуникации”.

Таблица 3: Ръководство на дипломанти, докторанти и специализанти.
Сесия

Дипломант и тема

Специалност

Обр.

степен

Оценка

1

02, 2007

Петя Гарвалова

Саморегулацията на медиите като фактор за тяхната свобода

Икономика на масмедиите

Бакалавър

Отл. (6)

2

06, 2007

Вера Янкова

Телевизионните предпочитания на 18-25 г. аудиторияИкономика на масмедиите

Бакалавър

Отл. (6)

3

07, 2008

Албена Рашкова

Тенденции в съвременното телевизионно програмиране за деца

Журналистика

и масмедииБакалавър

Отл. (6)

4

07, 2008

Валерия Рекалова

Методи за измерване на телевизионната аудитория

Журналистика

и масмедииБакалавър

Отл. (6)

5

07, 2009

Мариян Томов

Правната рамка като гарант за защита на децата от вредното телевизизионно съдържание

Журналистика

и масмедииБакалавър

Отл. (6)

6

07, 2009

Мария Пойразова

Телевизионна интерпретация на проблемите на хора с онкологични заболявания в България


Журналистика

и масмедииБакалавър

Отл. (6)Критерий 4. Издадени учебници, учебно-помощна литература и научни трудове (мо­но­графии, студии) и др.
Три са основните направления в публикационната ми активност през периода на атестация 2006-2010 г.

Първо, написването и подготовката за печат на първото ми авторско монографично изследване „Телевизия за деца”. Ръкописът е завършен и одобрен за публикуване от КС на катедра „Медии и обществени комуникации” на 24.03.2010 г. В момента – под печат.

Второ, цикъл от научни статии в сравнително нова научна плоскост - социологически аспекти на медийната регулация: характер и защита на детската аудитория. Част от статиите са публикувани в българската научна периодика. Последните от тях са под печат – очаква се публикация до септември 2010.

Трето, благодарение на международната ми научноизследователска активност, успях да представя пред европейската научна общност и да публикувам две научни статии в международни сборници. Бях поканена да напиша глава от колективна монография, която ще бъде публикувана до септември 2010 г. (За справка – вж. Списък на научните публикации).


Списък на научните публикации
Монография
Михайлова, К. ( 2010). Телевизия за деца. София, М-8-М - 350 стр.

Одобрена от КС на катедра „Медии и обществени комуникации” (Протокол от КС на 24.04.2010) – под печатНаучни статии – български език


  1. Михайлова, К. (2010). Медийна регулация. (енциклопедична статия). Енциклопедия на УНСС - под печат
  1. Михайлова, К. (2010). Институции на медийната регулация. (енциклопедична статия). Енциклопедия на УНСС - под печат
  1. Михайлова, К. (2010). Медийна аудитория. (енциклопедична статия). Енциклопедия на УНСС - под печат
  1. Михайлова, К. (2010). „Кибернасилието сред деца: проявления и теоретизация на нов социален проблем”. Сп. „Начално образование” 5/2010 г. – под печат
  1. Михайлова, К. (2009). „Телевизията в развитието на детето”. Сп. „Начално образование” 5/2009 г., стр. 3-13
  1. Михайлова, К. (2008). “Алтернативи за защита на детската телевизионна аудитория в рамката на медийната регулация”. Сп. “Икономически алтернативи” 6/2008 г., стр. 139-153
  1. Михайлова, К. (2008) . “Достъп и участие на медийните аудитории в дигиталното комуникационно пространство”. БСУ,Икономика на знанието: нови перспективи за развитието на висшето образование”, 2008 г Т. 1, стр. 42-50.Научни статии – английски език

1. Mihailova, K. (2010). „Bullying And Cyberbullying: Theoretical Understanding And Practices In Bulgarian Children’s Lives”. In: Merchant, J. (ed.) Cyberbullying Across Europe. 2010 – под печат

2. Mihailova, K. (2009). “The Generation Gap in the Bulgarian Network Society”. In Sapio, B. at all (eds.). The Good, The Bad and The Challenging. Conference Proceedings., 2009, Vol. 2, pp. 1009-1018

3. Mihailova, K. (2008). “Serving the Vulnerable Audiences: The New Role for the PSB in the Broadband Information Society”. In Urban A., B. Sapio, T. Turk. COST Action 298 – Digital Television: Linking Users, Markets and Policies, 2008, pp. 186 – 195


Критерий 5. Научна продукция, участия в договори за научни изследвания и международно научно сътрудничество, участия в международни проекти.
Отчетния период (2006-2010 г.) е изключително благодатен, що се отнася за развитието на научноизследователската ми дейност както в национален, така и в общоевропейски обхват.

На университетско ниво, работата ми по колективни научноизследователски проекти започна през 2007 г. когато инициирах и продължих отговорно да работя по катедрен научноизследователски проект „Модел на образованието и конкурентни предимства на обучението по медии и обществени комуникации в УНСС” (2007 г.). След две години, през 2009 г., колективният проект „Апробиране и допълване на методика за изследване на същността и разпространението на кибернасилието сред деца (7-11 и 12- 15 г.)”, чийто инициатор и ръководител съм, беше одобрен за финансиране. Участвам и в изследователските екипи на други университетски проекти. (За справка – вж. Таблица 4).


Таблица 4. Участие в университетски научни проекти, финансирани от НИД на УНСС
Научен проект

Период

Статус

1

Апробиране и допълване на методика за изследване на същността и разпространението на кибернасилието сред деца (7-11 и 12- 15 г.)

2009-2011

Ръководител

2

Икономически функции на съвременното българско семейство

2009-2010

Член на екипа

3

Образователен модел и конкурентни предимства на обучението по медии и обществени комуникации в УНСС

2007-2010

Член на екипа

На международно ниво – посветих работата си на овладяване на втората по ранг европейска програма за научно сътрудничество и изследване – програма COST. Работата си в COST започнах още като докторант – участвах като съавтор на доклади. По време на атестационния период бях поканена да представя България и УНСС в Управителните съвети на три акции по програмата. Приех като свой етичен и колегиален дълг, да направя програма COST достъпна за повече колеги от УНСС и понастоящем, университетът има участници в девет акции. От началото на 2010 г. съм контактно лице за COST в УНСС. (За справка – вж. Таблица 5).Таблица 5. Участие в международни научни проекти
Научен проект

Период

Финансираща институция

Статус

1

COST IS0906 “Transforming Audiences. Transforming Societies”

2010-2014

COST

Национален делегат, представител на УНСС

2

COST IS0801 “Cyberbullying: coping with negative and enhancing positive uses of new technologies in relationships in educational settings”

2009-2012

COST

Национален делегат, представител на УНСС

3

COST 2102 “Cross modal Analyses of Verbal and Nonverbal Communication”

2008-2011

COST

Национален делегат, представител на УНССКритерий 6. Участие с доклади в национални и международни научни прояви
Активната научноизследователска дейност е естествено свързана с участия в национални и международни научни прояви. През отчетния период, имах възможности да представя част резултатите от изследванията си пред национална или международна аудитория. Участвах, с различен статус, в множество научни прояви в България и Европа. Като своеобразно постижение в тази област, както в личен кариерен план, така и за развитието на катедра „Медии и обществени комуникации” , а също и за утвърждаването на статута на УНСС в международното научно пространство, откроявам организираната от екипа ми международна научна конференция „Social Media for Children: Cyberbullying and Media Literacy”, проведена на 22.10.2009 в УНСС. Изнесени бяха 20 доклада по темата, отразяващи развитието на проблематиката в 18 европейски страни и Австралия. (За справка – вж. Таблица 6).
Таблица 6. Участие с доклади в национални и международни научни прояви.

Научна проява

Вид проява

Дата и място


Вид участие

1

Ролята на медиите във формиране на представи и нагласи

Кръгла маса

25.02.1010

АУБ,


Благоевград

1. Основен лектор:

Социалният маркетинг като технология за промяна на нагласи чрез медиите2

Social Media for Children:

Cyberbullying and Media LiteracyМеждународна научна конференция

22.10.2009

УНСС


1.Организатор

2. Презентация:

Social Media and Children


3

Digital Television Revisited: Users, Markets and Policies

Семинар за млади учени

18-22.07. 2008

ESOF Барселона1.Презентация:

Giving Social Support – A Way for the PSB to Service the Vulnerable Audieces4

Икономика на знанието: нови перспективи за развитието на висшето образование

Научна конференция

13-15.06.2008

БСУ,


Бургас

1. Презентация:

Достъп и участие на медийните аудитории в дигиталното комуникационно пространство5

Digital Television Revisited

Семинар

15. 05. 2008

Corvinus University, Будапеща1. Презентация

Servicing the Vulnerable Audience. The New Role of PSB in the Broadband Information Society

Критерий 7: Проучване на студентското мнение и

работа със студентите

Проучването на мнението на студентите за качеството на обучението е една от основните дейности, заложени в Системата за управление на качеството (СУК) на УНСС. В катедра „Медии и обществени комуникации” регулярно се извършват такива проучвания, за да се установи степента на удовлетвореност на студентите от образователната услуга, която катедрата им предоставя. Студентската оценка е част от емпиричното платно на катедреното научно изследване „Образователен модел и конкурентни предимства на обучението по медии и обществени комуникации” в УНСС. За нуждите на изследването, обработих и анализирах събраната първична информация от 2008-2009 г. Първото проучване на студентското мнение направих заедно с гл. ас. д-р Стела Константинова, по поръчка на катедрата през 2007 г. (За справка – вж. Таблица 8).


Таблица 8. Проучване на студентското мнение
Проучване

Год.

Извършени дейности

Резултат

1

Оценка на студентите за качеството на обучението в специалност „Журналистика и медии”, съгласно СУК на УНСС


2009

Обработка и анализ на данните. Презентация.

1.Прието от катедра „Медии и обществени комуникации”, 12.2009

2.Представено пред ПС по НИД на УНСС като част от работата по катедрен проект, 12.2009 г.

3.Налична РР презентация


2

Оценка на студентите за качеството на обучението по факултетна дисциплина „Основи на комуникациите”,

съгласно СУК на УНСС2007

Събиране, обработка, анализ на данните. Презентация.

1.Прието от катедра „Икономика на социално културната дейност”, 22.05.2007

2.Налична РР презентацияРабота със студентите, не само аудиторната, но в голяма степен и извънаудиторната, им помага да изградят социални качества и умения, които са задължителни в професионалния им профил. Акценити в извън аудиторната ми работа със студенти в отчетния период са участието на студенти с колективна разработка в студентската научна конференция на Ф-т „Икономика на инфраструктурата” през 2008 г. Екипът получи първа награда на катедра „Медии и обществени комуникации” и специалната награда за най-добра разработка и презентация на ф-т „Икономика на инфраструктурата”. Вторият акцент е участието на студенти в научноизследователски проект и като организатори на международна научна конференция, проведена в УНСС. (За справка – вж. Таблица 9).
Таблица 9. Акценти в работата със студенти
Проява

Участие

Брой студенти

Резултат

1

Организация и провеждане на международна научна конференция „Social Media for Children” – 22.10.2010 (описана по-горе)

Членове

на орг. к-т10

Организационен опит и култура

2

Подготовка и участие с доклад на международна научна конференция „Social Media for Children” – 22.10.2010 (описана по-горе)

Участник

с индивидуален доклад на англ. ез.1

Публикация

3

Подготовка и участие в студентска научна конференция на ф-т „Икономика на инфраструктурата”, УНСС

Участници с колективен доклад

7

1. Първа награда за презентация на к-ра „Медии и обществени комуникации”

2. Специална награда на ф-т „Икономика на инфраструктурата”

3. ПубликацияКритерий 8: Участие в колективни органи за управление в университета

Критерий 9: Участие в специализирани научни съвети, в академичен съвет, факултетни съвети и други органи за управление на университета

В рамките на Главен асистент, доктор, не отчитам дейност по критерии 8 и 9.


Критерий 10: Участия в наши и чуждестранни редакционни колегии

Член съм на редакционната колегия на научно електронно списание „Медии и обществени комуникации”, издавано по инициатива на катедра „Медии и обществени комуникации”.

Критерий 11: Професионални умения, новаторство и инициативност

Като цяло развитието ми през отчетния период бе водено от две цели: овладяване на професията и усъвършенстване на професионалните умения. Успешни за постигането на целите се оказаха: (1) сътрудничеството ми с титулярите на дисциплините, по които водя семинарните занятия – посещение на лекциите им, обсъждане на преподаваната проблематика и постиженията на студентите, съгласуване на лекции и семинарите и др.; (2) участието ми в международни тренинги за млади учени, фокусирани върху методика за провеждане на изследвания в областите където са ситуирани изследователските ми търсения и интереси. (За подробности – вж. Таблица 10).


Таблица 10. Професионални умения – повишаване на професионалната квалификация
Повишаване на професионалната квалификация

дата

1

Участие в международен тренинг за млади учени

„Researching Social Media”31.03 – 03.04. 2008

Удине, Италия2

Участие в международен тренинг за млади учени

“From Research to Policy and Practice. Innovation and Sustainability in Cyberbullying Prevention”10-16 Април 2010

Мелбърн, Австралия

Критерий 12. Морални качества, научна и професионална етика
В професионалната си дейност до сега съм се ръководила от принципите на морала и академичната етика.

По отношение на студентите, някои от конкретните практически проекции са видими в отговорното ми отношение към преподавателската дейност – редовно провеждане на учебните занятия; коректност при оценяването на знанията; методическа помощ при подготовката на курсови, дипломни и други научни разработки, взаимно уважение и др.

По отношение на колегите – стремила съм се към диалог и разбирателство с оглед постигането на индивидуалните и общите ни професионални цели и установяването на висок критерий за качество на преподавателската и научноизследователската ни работа. Конкретни проявления за подържането на научен диалог са обсъжданията на трудове на колеги, етапи на колективни проекти, в които съм участвала с отзиви и бележки.

По отношение на катедра „Медии и обществени комуникации” – работила съм за добрия имидж на катедрата на национално и европейско ниво като съм съблюдавала приоритетите за развитие на катедрата и личните професионални цели, които депозирах, по молба на ръководителя на катедрата в зората на създаването на академичното звено (26.02.2008).

По отношение на УНСС и ф-т „Икономика на инфраструктурата” – в работата си съм доказала уважението си към академичния авторитет и йерархия в институцията; показала съм коректност както в професионалните колегиални отношения, така и във финансовите взаимоотношения с УНСС.

В заключение, водещи за мен са високите хуманни ценности и добродетели. Стремя се, както в професионалната, така и в обществената, а също и в семейно-майчинската си ангажираност да бъда открита и честна, съпричастна и активна.      1. Изготвил отчета:………………………………..

(гл. ас. д-р Катя Михайлова)Гл. ас. д-р Катя Михайлова. Атестационен отчет (2006-2010).Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница