Отчет изпълнение на управленската програма на правителствотостраница1/18
Дата09.08.2018
Размер1.43 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

ТРЕТИ ОТЧЕТ


ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГРАМА

НА ПРАВИТЕЛСТВОТО

за подобряване на социалното положение
на българските граждани,
на бизнес средата
и демократизиране на управлениетоПодобряването на бизнес климата, възстановяването на държавността
и развитието на социалните политики са основните задачи
пред правителството на България. Ще продължим да провеждаме
реформи, които подпомагат растежа. Има всички предпоставки 2014 г.
да бъде първата година на икономическо възстановяване.”

Пламен Орешарски,

Министър-председател

на Република България

Народното събрание избра на 29 май 2013 г. Пламен Орешарски за министър-председател на Република България. Още от първия ден правителството започна работа по важните и


неотложни мерки за България, като подкрепя всички инициативи, които допринасят за
благосъстоянието на гражданите и бизнеса.

Визията на правителството е фокусирана върху три групи мерки:

 • Първата група мерки засилва социалните програми и се бори срещу младежката
  безработица.

 • Втората група мерки цели подобряването на бизнес средата и намаляването на
  административните тежести.

 • На трето място, правителството предприе мерки за демократизиране на процеса на
  управление.

На 19 юни 2013 г. Народното събрание прие стабилизационни и неотложни мерки за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и демократизиране на управлението с времеви хоризонт до края на 2013 г. Мерките са насочени към подобряване на социалното положение на най-бедните български домакинства, овладяване на ситуацията в енергетиката и недопускане на увеличение на цената на тока, подобряване на условията за правене на бизнес, насърчаване на предприемчивостта на по-активните граждани и др.

В началото на месец август 2013 г. правителството на Република България допълни своя план за действие в контекста на довършване на сегашния и планиране на новия бюджетен цикъл. Планът за действие съдържа мерки, чието изпълнение е предвидено да приключи в края на 2013 г.

На 12 юли 2013 г. е представен първият отчет за изпълнението на Програмата на правителството пред Народното събрание, който е публикуван на интернет страницата на Министерския съвет. Отчетени са и 100-те дни на управление. Третият отчет съдържа информация за изпълнението на мерките, предвидени до края на 2013 г.

За шест месеца управление правителството на Република България успя да промени цялостната обстановка в страната. Възстановена е социално-икономическата стабилност и са създадени предпоставки за икономически растеж. Стартирани са реформи във всички области.

Има сериозна промяна по отношение на макроикономическото развитие на страната в резултат на финансовата, икономическата и социалната политика на новото правителство.


По предварителни оценки фискалните цели по отношение на бюджетния дефицит, фискалния резерв и държавния дълг за 2013 г. са изпълнени. На база на предварителни оценки бюджетният дефицит по консолидираната фискална програма за 2013 г. на касова основа се очаква да възлезе на около 1,9% от прогнозния БВП, като в разчета за годината е заложено той да не превиши 2% от БВП. По-ниският дефицит при равни други условия означава и по-висок фискален резерв, което осигурява буфер за минимизиране на ликвидните рискове при предстоящите значителни плащания в началото на 2014 г.

По предварителни оценки фискалният резерв към края на 2013 г. е в размер на около


4,7 млрд. лв., което е с около 200 млн. лв. по-висок от предвидения в разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2013 г. (не по-малко от 4,5 млрд. лв.).

Въпреки изцяло възстановеният размер на дължимия ДДС, значителният размер на разплатените задължения към бизнеса и осигуреният ресурс за разплащане по Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз, правителството успя да приключи бюджетната година с намаление на планирания дефицит по консолидираната фискална програма.Благодарение на това, както и на предложеите мерки събраните приходи от НАП и Агенция „Митници“, през второто полугодие на 2013 г. са с 594 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2012 г. Това е ясен сигнал не само за подобряване на работата на двете приходни агенции, но и за възстановяване на доверието на бизнеса към българското правителство.

Въпреки че фискалните резерви бяха стопени на половина (от 8 на 4 млрд. лв., а вътрешният дълг беше увеличен също с над 4 млрд. лв – от малко над 10 млрд. лв., в средата на 2009 г., до близо 14,5 млрд. лв. в края на първото тримесечие на 2013 г.), предвидените законови ограничители за държавния дълг са спазени. Поетият нов държавен дълг през 2013 г. е в размер на 2,9 млрд. лв. или 96,5% от лимита за максималния размер на новия държавен дълг по Закона за изминение и допълнение на ЗДБРБ за 2013 г. (3,0 млрд. лв.). Размерът на държавния дълг към 31.12.2013 г. е 14,1 млрд. лв. или 96,7% от заложения лимит за максималния размер на държавния дълг към края на 2013 г. по Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2013 г.(14,6 млрд. лв.).

През шесте месеца управление са подсилени социалните акценти на политиките, ускорени са разплащанията на държавата към фирмите, преустановен е централизираният административносилов натиск върху бизнеса. Възстановена е институционалната култура на общуване, подготвени са редица подобрения в нормативната рамка в посока по-ефективна конкуренция, по-малко административни тежести, по-ясни и опростени правила, по-добра събираемост на бюджетните приходи. Създадени са обществени съвети в държавните институции.

Отчетени са и области, в които темпото все още не е задоволително – достъпът на малкия бизнес до кредитни ресурси, административната и здравна реформа, видимо подобрение на инвестиционния климат, колебанията в овладяване на бежанската вълна. 

Следващата година ще е по-тежка за работата на кабинета. Правителството на Република България ще направи всичко възможно тази тежест да остане в рамките на кабинета, а не да падне върху гърба на българските граждани. Ще се стреми реформите да бъдат извършени така, че да бъдат усетени по максимално лек начин от хората.Легенда:

Със зелен цвят са отбелязани изпълнените от правителството мерки.

С жълто са отбелязани мерки, които са в процес на изпълнение.

С червено са отбелязани мерки, при които има трудности, за да бъдат изпълнени.ДЪРЖАВАТА СРЕЩУ МОНОПОЛИТЕ


Мярка

Срок

Антимонополно и антитръстовско законодателство и гарантиране на неговото прилагане

31.12.2013 г.

Секторни анализи на проблемните пазари

30.11.2013 г.

Промяна на Закона за КЗК с цел:

 • Укрепване и разширяване на административния и функционален капацитет на Комисията

 • Промяна в структурата на управление на Комисията с цел засилване на обществения контрол

31.12.2013 г.

Засилване на контрола върху естествените монополи. Цялостна оценка и ясно дефиниране на правата и отговорностите на българската държава

31.12.2013 г.

Ревизия на лобистки закони, които доведоха до или предоставиха създаване на изкуствени монополи и картелни споразумения

31.12.2013 г.

Мерки за засилване на контрола върху организаторите на борсите и тържищата по отношение на входно-изходния режим

31.10.2013 г.

Анализ и информация за всички фирми и общини, спечелили обществени поръчки

30.09.2013 г.

Промени в Закона за обществени поръчки. Публичност на всички договори и анекси

31.10.2013 г.


Изпълнение:

Мярка: Антимонополно и антитръстовско законодателство и гарантиране на неговото прилагане

В партьорство със Световната банка се извършва цялостен анализ на правната, институционалната рамка и антимонополните практики. На тази основа се подготвят както законодателни проемни, така и конкретни мерки за защита на конкуренцията.


Мярка: Секторни анализи на проблемните пазари

Изготвени са анализи на няколко проблемни сектора, включително на сектор енергетика.

 • Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) прие секторен анализ на конкурентната среда на пазара на производство, търговия, пренос и снабдяване с електрическа енергия в Република България, с който се очертават основните проблеми в сектора, констатирани от КЗК, и са информирани компетентните институции за предприемане на подходящи мерки за подобряване на конкурентната среда.

 • Направен е анализ на проблемите, свързани с неравностойното положение на производителите и нелоялните търговски практики (НТП), по отношение на:

 • Внезапно и неоправдано прекратяване на търговските отношения или прекратяване без предизвестие – основен вид НТП;

 • Неясни договорни условия между доставчици и купувачи, даващи възможност за налагане на допълнителни задължения на по-слабата договаряща се страна;

 • Липса на писмени договори, което не дава на страните трайно доказателство за условията, по които е постигнато съгласие;

 • Изменения на договорите със задна дата, с които се правят удръжки от фактурираните суми за покриване на различни по вид такси, например – такси за промоция, едностранни отстъпки въз основа на продадени количества, такси за включване в каталог и др.;

 • Нелоялно прехвърляне на търговски риск на доставчиците, например чрез прехвърлянето на отговорност за откраднати стоки изцяло на доставчика, финансиране на частни стопански дейности на другата страна, задълженията за компенсиране на загуби, понесени от търговския партньор, или дълги забавяния на плащането;

 • Непочтено използване на информация за доставчиците от купувачите относно предлаганите продукти и нарушаване поверителността на търговската информация и тайна.

На основата на този анализ се подготвят законодателни промени, както и мерки за предотвратяване на нелоялните търговски практики в съотвествие с най-добрите европейски практики.Мярка: Промяна на Закона за защита на конкуренцията – засилване на функционалния и административния капацитет на органите за защита на конкуренцията чрез въвеждане на обществен контрол върху дейността им

Изготвен e проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. Целта е създаване на условия за осъществяване последователна политика за защита на националните пазари, производството, доставката и дистрибуцията на стоки и услуги чрез осигуряване условия на равнопоставеност при водене на преговори при реализиране на търговски сделки и на НТП.
Мярка: Засилване на контрола върху организаторите на борсите и тържищата по отношение на входно-изходния режим

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата като компетентен орган упражнява засилен контрол върху организаторите на борсите и тържищата по отношение на входно-изходния режим. За периода са извършени 186 проверки на 11 стокови тържища.


Мярка: Промени в Закона за обществени поръчки. Публичност на всички договори и анекси

Още в началото на мандата правителството създаде работна група към Министерския съвет, която предложи промени в Закона за обществените поръчки. Целта е да се направят процедурите по-прозрачни и да се създаде възможност повече кандидати да участват в тях. Промените отразяват предложенията, направени от представителите на бизнеса, синдикатите и гражданите.Проектът за Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки е приет с Решение на Министерския съвет на 29 август 2013 г., месец по-рано от предвидения в Програмата на правителството срок. Законопроектът е внесен в Народното събрание, приет е на първо четене.

Предложените от Министерския съвет изменения на Закона за обществени поръчки са за улесняване на процедурата за обществени поръчки, намаляване на административната тежест за кандидатите и участниците в процедурите и включват: • Прецизиране на процедурни правила и изясняване на дефиниции с цел намаляване на административната тежест;

 • Установяване на контрол върху сключените договори;

 • Улесняване и насърчаване на малките и средните предприятия;

 • Отпадане на задължението за участниците в процедурите за възлагане на обществени поръчки да закупуват документацията за участие;

 • Създаване на стандартизирани образци на офертата и приложенията към нея, включващи декларации, справки, референции, удостоверения и др.;

 • Създаване на стандартизирани образци на договори за обществени поръчки и на задължителни приложения към тях;

 • Начални стъпки към преминаване към електронни обществени поръчки – предоставяне на възможност за представяне на техническите предложения към офертите под формата на електронен каталог.

Направените промени целят пълна публичност и прозрачност на дейностите по възлагане на обществени поръчки, както и по изпълнение и приключване на сключените договори с оглед гарантирането на обществения интерес.
ЕФЕКТИВНА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


Мярка

Срок

Нов Закон за защита на потребителите. Преразглеждане на статута на органите за защита на потребителите и подобряване на координацията между институциите

31.12.2013 г.

Създаване на регулаторната рамка на ефективни решения за извънсъдебна защита на потребителите в следните сектори на икономиката:

 • Помирителна комисия за извънсъдебно решаване на потребителски спорове в сферата на финансовите услуги

 • Помирителна комисия за извънсъдебно решаване на потребителски спорове в сферата на енергетиката

 • Помирителна комисия за извънсъдебно решаване на потребителски спорове в сферата на електронните съобщения

 • Помирителна комисия за извънсъдебно решаване на потребителски спорове в сферата на превоза на пътници (железопътен, автобусен и въздушен транспорт)

30.11.2013 г.

Засилване ролята на секторните регулатори (КРС, ДКЕВР, КФН) за защита на потребителите и подобряване на тяхната взаимна работа с КЗП. Промени в законите

31.12.2013 г.

Правно регулиране на следните потребителски въпроси:

 • Защита правата на потребителите в интернет

 • Защита на потребителите в туризма. Изменения в Закона за туризма за защита на потребителите при туристически пътувания и на комбинираните пътнически услуги с помощта на посредник

31.12.2013 г.

Промяна в политиката на ценообразуване на лекарствата с цел овладяване на тенденцията на повишение на цените и стъпки за тяхното последващо намаление

31.12.2013 г.


Изпълнение:

Мярка: Нов Закон за защита на потребителите. Преразглеждане на статута на органите за защита на потребителите и подобряване на координацията между институциите

Ефективната държавна политика за защита на потребителите е регламентирана в изготвения, одобрен от Министерския съвет (на 5.11.2013 г.) и внесен за разглеждане от Народното събрание, законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите.

Законопроектът въвежда в българското законодателство изискванията на Директива 2011/83/ЕС за правата на потребителите, създава напълно нова правна уредба на договорите извън търговския обект и на договорите от разстояние (в това число в интернет и по телефона), подобрява гаранциите по отношение на общата безопасност на стоките и услугите.

Със законопроекта се цели укрепване на ролята на организациите на потребителите и облекчаване на условията за тяхното функциониране, в това число облекчаване на условията и изискванията за признаване представителност на сдруженията на потребителите.
Мярка: Засилване ролята на секторните регулатори (КРС, ДКЕВР, КФН) за защита на потребителите и подобряване на тяхната взаимна работа с КЗП. Промени в законите

Мерките за защита на потребителите на енергийни услуги се реализират чрез изискванията в одобрени от ДКЕВР Общи условия на договорите и правила за работа с потребителите на енергийни услуги. В края на 2013 г. в ДКЕВР започна процедура за промяна на общите условия по договорите с битовите потребители на електроразпределителните дружества, крайните снабдители и топлофикационните дружества. Новите задължителни изисквания към крайните потребители са свързани с тяхната по-голяма защита от монополно предлаганите услуги, включително времето за отчитане на електромерите (периодът на отчитане е ограничен до 31 дни), наличие на повече и по-разбираема информация в издаваните фактури, задължения за работа с жалбите на потребителите и др.

На ДКЕВР е възложено и правомощието да бъде орган за извънсъдебно решаване на спорове между регулираните монополи и потребителите.
Мярка: Създаване на регулаторната рамка на ефективни решения за извънсъдебна защита на потребителите (помирителни комисии)

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите се създава правно основание за функционирането към Комисията за защита на потребителите на секторни помирителни комисии за решаване на потребителски спорове в областта на енергетиката, топлоснабдяването, водоснабдяването, телекомуникациите, превоза на пътници и в областта на финансовите услуги. Предвидено е помирителните комисии да се състоят от трима членове – по един представител на Комисията за защита на потребителите, на съответния регулаторен орган и на сдружение на търговците от съответния сектор. Междуведомствена работна група изработва правилника за новите извънсъдебни органи.

Активизиран е диалогът със Световната банка във връзка с продължаване на оказваното от международната финансова институция аналитично съдействие в областта на защитата на потребителите на финансови услуги и финансовата грамотност. Проведено е техническо посещение на екип на Банката за обсъждане на работата с българските институции по двете направления – механизъм за алтернативно решаване на спорове в областта на финансовите услуги и финансово образование.

Мярка: Промяна в политиката на ценообразуване на лекарствата с цел овладяване на тенденцията на повишение на цените и стъпки за тяхното последващо намаление

Разработена е Национална концепция за лекарствената политика, предстои обществено обсъждане. Приемането на концепцията за национална лекарствена политика има ключово място в усилията на държавата за политика в полза на хората. Целта е осигуряване на качествени и достъпни лекарствени продукти при спазване на ясни правила от участниците във фармацевтичния пазар. Ще бъдат предвидени ясни мерки за прекратяване на практиката лица без фармацевтично образование да доставят лекарства в отдалечени райони.


ДЪРЖАВАТА В ПОДКРЕПА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
И ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СТАРТИРАЩ БИЗНЕСМярка

Срок

Задължителна оценка на въздействието на всички промени и нови законови и подзаконови актове относно ефекта върху малките и средни предприятия

30.09.2013 г.

Промени в Закона за обществените поръчки:

 • Разширяване на достъпа на малките и средни фирми в обществените поръчки

 • Въвеждане на електронни търгове за обществените поръчки

 • Намаляване на административната тежест

 • Ограничаване на корупцията

31.10.2013 г.

Намаляване броя на регулаторните режими и такси с цел улесняване на бизнеса и ограничаване на корупцията:

 • Първи пакет от 24 режима

 • Втори пакет от 30 режима

 • Всеки месец внасяне на пакет от режими

31.08.2013 г.

30.09.2013 г.Изпълнение:

Мярка: Задължителна оценка на въздействието на всички промени и нови законови и подзаконови актове относно ефекта върху малките и средни предприятия

Разработена е Концепция за провеждане на МСП-тест. Чрез този тест се отчита въздействието на нормативните актове върху малките и средните предприятия и се прави преценка дали изискванията, въвеждани с акта, могат да бъдат изпълнени от тях. Концепцията е утвърдена и публично обсъдена. Въвеждането на МСП-теста ще се извърши успоредно с приемане на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове, където законово ще се регламентира оценката на въздействието на проектите на нормативни актове.

Първоначална стъпка в посока въвеждане на задължителна оценка на въздействието е направена през август 2013 г. с извършени промени в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, в който е въведен формуляр за извършване на оценка на въздействието върху стопанската активност и заетостта.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница