Отчет изпълнение на управленската програма на правителството


За изпълнение на мярката „Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионните процеси” през отчетния период е извършено следнотостраница10/18
Дата09.08.2018
Размер1.43 Mb.
ТипОтчет
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18

За изпълнение на мярката „Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионните процеси” през отчетния период е извършено следното:

Осъществяване на превантивни геозащитни мерки и дейности

 • Извършени са превантивни дейности на територията на Република България чрез държавните дружества „Геозащита” – Варна, Плевен и Перник и отчетено изпълнение за 167 304 лв. с ДДС.

 • Проведени са процедури по Закона за обществените поръчки и са сключени 4 договора за изпълнение, изготвен е доклад за стартиране на процедура за възлагане на обществени поръчки за извършване на допълнителни превантивни дейности.

Ефективен контрол върху строителство в свлачищни райони

 • Издадени са 9 броя предварителни разрешения за извършване на геозащитни мерки и дейности или за строителство на сгради и съоръжения в свлачищни райони и 2 броя указателни писма по постъпили преписки за издаване на предварителни разрешения.

Извършване на геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие.

 • Предприети са действия за довършване на преходни обекти, замразени с Акт (Образец 10) – „Укрепване свлачище кв. Изток, гр. Оряхово” – ІІ етап и „Отводняване на с. Панаретовци”, община Сливен. Подписани актове (Образец 11) и по обектите се изпълняват строително-монтажните работи;

 • Предприети са действия за решаване на проблеми, свързани с обекти „Гр. Царево – укрепване свлачище северен бряг” и „Укрепвани свлачище кв. Сарафово” – етап ІІІ.2, община Бургас”, едностранно прекратени от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството през 2010 г., към момента действащи, съгласно влязло в сила съдебно решение. Изготвен е допълнителен доклад с предложени варианти за решение.

Други дейности, свързани с изпълнение на мярката:

 • На проведено девето заседание на тематичната работна група за разработване на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. е прието решение, с което по приоритетна ос № 7 „Превенция на риска” да бъдат подкрепени дейности, свързани с превенция на риска от свлачищни, ерозионни и абразионни процеси. Утвърдена е Методика за приоритизиране на свлачищата в Република България. Оценени са регистрираните 1 755 свлачища по одобрените критерии за допустимост, изготвен е списък от 246 свлачища, за които се изработва графичен материал. Предстои оценяването им по тежестни критерии и приоритизирането им.

 • Приключи работата на междуведомствената работна група за разработване на проект на Национална програма за защита при бедствия 2014-2018 г. и проект на Годишен план за 2014 г. за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия. Разработени са и са приети от работната група окончателните текстове на двата документа.


По програмите за трансгранично сътрудничество, за които България е определена за Управляващ орган, правителството на Република България отчита следните резултати:

 • Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2007-
  2013 г.


В периода 01.06.-31.12.2013 г. са сключени 14 договора за субсидия на обща стойност 2 445 769 евро. Стойността на разплатените средства по сключени договори е 3 531 373 евро.

В резултат на взетите мерки размерът на сертифицираните средства за 2013 г. е 4 919 669 евро и няма да бъдат загубени средства в резултат прилагане правилото n+3. Размерът на сертифицираните средства е по-голям от този на разплатените, тъй като част от средствата са разплатени в периода януари – юни 2013 г.

 • Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция 2007-
  2013 г.


В периода 01.06.-31.12.2013 г. са сключени 14 договора за субсидия на обща стойност 3 676 715 евро. Стойността на разплатените средства по сключени договори е 2 941 073 евро. Одобрени са за финансиране по третата покана за подаване на предложения 21 проекта на обща стойност 6 331 582 евро.

В резултат на взетите мерки размерът на сертифицираните средства за 2013 г. е 4 505 530 евро и няма да бъдат загубени средства в резултат прилагане правилото n+3. Размерът на сертифицираните средства е по-голям от този на разплатените, тъй като част от средствата са разплатени в периода януари – юни 2013 г.

 • Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2007-2013 г.

В периода 01.06.-31.12.2013 г. са сключени 27 договора на обща стойност 4 042 402 евро. Стойността на разплатените средства по сключени договори за субсидия е
1 899 110 евро.

В резултат на взетите мерки, размерът на сертифицираните средства за 2013 г. е 3 246 676 евро и няма да бъдат загубени средства в резултат прилагане правилото n+3. Размерът на сертифицираните средства е по-голям от този на разплатените, тъй като част от средствата са разплатени в периода януари – юни 2013 г.

И по трите програми са получени позитивни оценки на системите за управление и контрол в резултат на извършените одити на системите.


 • Програми за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия/Македония и Турция 2014-2020 г.

В резултат на положените усилия и проведените интензивни преговори с Европейската комисия, България успя да договори в следващия програмен период да бъдат изпълнявани отново три отделни програми със Сърбия, Турция и Македония, като категорично отхвърли идеята на Европейската комисия за създаване на една обща програма, което щеше да усложни кандидатстването и съществено да затрудни усвояването на средствата. След получаване на писменото становище от Европейската комисия се подведоха първите заседания на работните групи за програмиране.
В програмите за трансгранично сътрудничество, за които България е определена за Национален партниращ орган:

 • Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.

Разплатените авансови и финални средства по договори за национално съфинансиране за периода 01.06.-31.12.2013 г. са около 1,2 млн. лв. В рамките на този период са верифицирани разходи на българските партньори на стойност 30 млн. евро. Министерството на регионалното развитие има задължения, свързани с разплащането само на националното съфинансиране по договорите за субсидия. Средствата от Европейския фонд за регионално развитие се разплащат от Управляващия орган в Румъния. Размерът на верифицираните разходи включва и разходите от Европейския фонд за регионално развитие, които се изплащат от Управляващия орган в Румъния.

По данни на Управляващият орган в Румъния размерът на сертифицираните разходи в края на 2013 г. е 69 877 435,38 евро. Средствата, които ще бъдат освободени, са в размер на 2 160 812,95 евро (ЕФРР). • Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г.

Верифицираните разходи на българските партньори за периода 01.06-31.12.2013 г. са на стойност 9 070 803 евро. Средствата се разплащат от Управляващия орган в Гърция.

По данни на Управляващият орган в Гърция целта съгласно правилото n+3/n+2 за


2013 г. 76 399 997 евро е постигната.

 • Програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа 2007-2013 г.

 • Сключен е 1 договор за национално съфинансиране с български партньор на стойност 17 602 лв.

 • Разплатените авансови и финални средства по договори за национално съфинансиране възлизат на 48 627 лв.

 • Верифицирани са разходи на българските партньори на стойност 109 308,30 евро.

 • Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн” 2007-2013 г.

 • Разплатените авансови средства по договори за национално съфинансиране са на стойност 8 321 лв.

 • Верифицирани са разходи на българските партньори на стойност
  154 939,10 евро.

 • ИНТЕРРЕГ IVC 2007-2013 г.

Верифицирани са разходи на българските партньори на стойност 194 670 евро.

В резултат на активната позиция на правителството и интензивната комуникация и Европейската комисия и държави партньори от Югоизточна Европа Европейската комисия взе решение за създаване на нова транснационална програма Арка между Балканите и Средиземно море – Balkans-Mediterranean Arc (все още не е одобрено като окончателно име на програмата). В програмата ще могат да участват партньори от Гърция, България, Кипър, Албания и Македония. По този начин в рамките на новия програмен период България ще участва в две транснационални програми (тази и програма Дунав).Подготвени са документи за верифициране на направените разходи за три проекта по трансграгинчото сътрудничество Румъния – България. Подготвяни са искания за назначаване на контрольори първо ниво за два от проектите по ТГС Румъния – България. Подготвен е и е изпратен Адендум 4 към Договора за финансиране за единия проект. Рехабилитирани са 65 км пътища (втори и трети клас) и предстои да стартира рехабилитацията на 14 км пътища от Републиканската пътна мрежа.

 • Изпълнение на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион

През 2013 г. основните усилия на България са съсредоточени върху включване на приоритетите на Стратегията в проектите на споразуменията за партньорство, оперативните програми и програмите за трансгранично и транснационално сътрудничество, които ще имат принос за изпълнение на стратегията и за мултиплициране на синергията между отделните инициативи.

В рамките на Втория годишен форум за Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион и срещата на регионалните министри на региона през месец октомври 2013 г. в гр. Букурещ министърът на регионалното развитие в качеството му на национален координатор представи как целите на Дунавската стратегия са застъпени в проектите на Споразумението за партньорство за програмния период 2014-2020 г., оперативните програми и как ще намерят отражение в процеса на предстоящото програмиране на програмите за трансгранично сътрудничество, отчитайки добрите практики от сегашния програмен период. В рамките на форума и на срещата на министрите са обменени добри практики, с цел планиране на релевантни регионални политики и програми. С министрите на Сърбия и Румъния, с които Министерството на регионалното развитие изпълнява програми за териториално сътрудничество, са обсъдени потенциалните възможности за съвместни проекти в съответствие с приоритетите на Дунавската стратегия. Целта е подобряване на ефективността на политиката за регионално развитие.ПОВЕЧЕ ЗАЕТОСТ, НАМАЛЯВАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА


Мярка

Срок

Подготовка за определяне размера на линията на бедност за
2014 г. на база информация от НСИ съгласно Методиката за определяне на линията на бедност

30.11.2013 г.

Подготовка на проект на ПМС за приемане на нов размер на Линията на бедност през 2014 г. и координиране на дейностите по съгласувателната процедура и провеждане на консултации със социалните партньори

31.12.2013 г.

Възстановяване на диалога със социалните партньори в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество

31.12.2013 г.

Разширяване на активните мерки на пазара на труда и разкриване на нови работни места за временна заетост за смекчаване на ефектите от растящата безработица:

 • Развитие на дейностите по прогнозиране на бъдещите тенденции в търсенето и предлагането на труд и използване на резултатите от прогнозите при разработването и провеждането на секторните политики и отчитане на тяхното въздействие върху заетостта в процеса на планиране

31.12.2013 г.

 • Разработване на Механизъм за включване на резултатите от прогнозите за търсенето и предлагането на труд в България при разработване и провеждане на държавната политика

30.10.2013 г.

 • Подготвяне на пакет от „Младежки инициативи” след обсъждане със социалните партньори чрез изменения на Закона за насърчаване на заетостта, касаещи разширяването възможностите за наемане на младежи в рамките на осигурения бюджет за 2013 г.

30.10.2013 г.

 • Повишаване на подготовката за заетост на младите хора и ограничаване на безработицата чрез изпълнение на Националния план за изпълнение на „Европейската гаранция за младежта” чрез увеличаване на възможностите за стажуване, чиракуване, осигуряване на субсидирана заетост за първа работа, активиране на младите хора, които не търсят работа, обучение на работното място за нискоквалифицираните под ръководството на наставник. Насърчаване на младежкото предприемачество в иновативни предприятия

31.12.2013 г.

 • Програма „Старт на кариерата” се реализира с цел осигуряване на заетост на младежи до 29 г.

30.11.2013 г.

 • Засилване на регионализацията чрез разнообразяване и повишаване качеството на регионалните програми за заетост и включване на социално слабите безработни в различни форми на активиране, ограмотяване и обучение

31.12.2013 г.

 • Субсидираната заетост на неравнопоставените групи (младежи, хора с увреждания, безработни над 50-годишна възраст и др.) с приоритетно ангажиране на частния сектор

30.11.2013 г.

 • Подкрепа за безработните от по-високите възрастови групи чрез обучение по ключови компетентности и субсидирана заетост за осигуряване на недостигащ стаж за пенсиониране

30.11.2013 г.

 • Обновяване на Национална програма „Помощ за пенсиониране” с цел включването й в Националния план за действие по заетостта през 2014 г. с цел стартирането им през месец януари 2014 г.

30.11.2013 г.

В рамките на бюджетната процедура за 2014 г. въвеждане на швейцарското правило за индексации на пенсиите от 2014 г.

31.12.2013 г.

Функциониране на Консултативен съвет за оптимизиране на осигурителната система към министъра на труда и социалната политика

30.09.2013 г.

Изпълнение на Плана за действие, съдържащ мерки за привеждане от Република България на нормативната уредба и политики в областта на хората с увреждания в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2013-2014 г.)

31.10.2013 г.


Изпълнение:

Мярка: Подготовка за определяне размера на линията на бедност за
2014 г. на база информация от Националния статистически институт (НСИ), съгласно Методиката за определяне на линията на бедност

След разчети на база на информацията от НСИ и консултиране със социалните партньори и с пълен консенсус е прието Постановление на Министерския съвет за актуализиране на размера на линията на бедност за страната за 2014 г. – 251 лв., като през 2013 г. е бил 241 лв.

За изчисляване размера на линията на бедност всяка година се използват данните от изследването на бюджетите на домакинствата в България, провеждано от НСИ. Размерът се определя с оглед на гарантиране на минималните жизнени потребности от храна и нехранителни стоки и услуги.

Мярка: Възстановяване на диалога със социалните партньори в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС)

След приети промени в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор от 42-то Народно събрание, работата на НСТС е възстановена.

С Решение на Министерския съвет от 21 юни 2013 г. са определени представителите на Министерския съвет в Националния съвет за тристранно сътрудничество – г-жа Зинаида Златанова, заместник министър-председател и министър на правосъдието, за председател на Съвета, и г-н Хасан Адемов, министър на труда и социалната политика.

През периода август – декември 2013 г. са подписани 16 протокола от проведени заседания.

Постоянните комисии към НСТС, в които участват представители на социалните партньори, са провели общо 17 заседания в т.ч.: Комисията по трудово законодателство – 8, Комисията по доходи и жизнено равнище – 4, Комисията по осигурителни отношения – 3, и Комисията по бюджетна политика – 4.Консултирани са 5 проекта на закони, внесени от народни представители, проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за 2013 г., проект на Закон за държавния бюджет за 2014 г., данъчните закони за 2014 г., проектите на закони за бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за 2014 г., актуализирания размер на линията на бедността за 2014 г., размера на минималната работна заплата за страната, Актуализираната стратегия по заетостта на Република България за 2013-2020 г., Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта, Национален план за действие по заетостта за 2014 г. и др.
Мярка: Разширяване на активните мерки на пазара на труда и разкриване на нови работни места за временна заетост за смекчаване на ефектите от растящата безработица

 • Изготвен е първи вариант на модел за прогнозиране развитието на пазара на труда в дългосрочен план. Стартира подготовката на проучване на потребностите на работодателите от работна сила с определени характеристики.

 • На 18 декември 2013 г. Министерският съвет прие Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г.

През второто полугодие на 2013 г. в дирекции „Бюро по труда”, в рамките на 4 месеца от регистрацията им, са предложени услуги на 17 699 безработни младежи до 29 г., в т. ч. на 7 974 безработни младежи до 24 г. Включените младежи до 29 г. по мерки от Закона за насърчаване на заетостта са 2 461.

 • На 21 декември 2013 г. Министерският съвет прие Национален план за действие по заетостта 2014 г.

 • На младежите със завършено висше образование, които са регистрирани в дирекции „Бюро по труда”, се предоставят възможности за придобиване на трудов опит и практически умения чрез работа в публичната администрация. Младежите се включват в програма „Старт на кариерата”, като се назначават на длъжности, които съответстват на придобитото от тях образование. По програмата през второто полугодие на 2013 г. са включени 1 473 младежи.

 • По процедурата за разработване на Национален план за действие по заетостта 2014 г., след оценка са одобрени за финансиране и са включени в Плана 256 регионални програми за заетост на 2 000 безработни лица. Планираните дейности са в широк диапазон – опазване на обществения ред и общинската собственост (училища, детски градини), екологични дейности, подкрепа за развитието на туризма, археологически разкопки и поддържане на паметници на културата.

 • В изпълнение на мярката за субсидирана заетост на безработни от неравнопоставените групи (младежи, хора с увреждания, безработни над 50-годишна възраст и др.) по програми и мерки към 31 декември 2013 г. са работили общо 38 219 лица, от тях по мерки с приоритетно ангажиране на частния сектор са работили:

 • младежи до 29 г. – 3 562;

 • над 50 г. – 1 535 безработни лица;

 • хора с увреждания – 942 безработни лица;

 • продължително безработни – 152 безработни лица.

 • С цел подкрепа за безработните от по-високите възрастови групи чрез обучение по ключови компетентности и субсидирана заетост за осигуряване на недостигащ стаж за пенсиониране през второто полугодие на 2013 г. са включени:

 • 221 лица в проект „Подобряване пригодността за заетост на безработни лица чрез повишени професионални и ключови компетентности”;

 • 22 безработни лица в Национална програма „Помощ за пенсиониране”;

 • 677 безработни лица в мярката за безработни над 50-годишна възраст (чл. 55а от ЗНЗ).

 • Националната програма „Помощ за пенсиониране” е включена в НПДЗ през 2014 г. като се разшири кръгът на правоимащите, тъй като условието за включване, а именно недостигащият стаж и възраст за пенсиониране, от 16 месеца е увеличен на 24 месеца.


Мярка: Въвеждане на швейцарското правило за индексации на пенсиите от 2014 г.

Прието е изменение на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване, с което се въвежда т. нар. „швейцарско правило за осъвременяване на пенсиите. Посочената разпоредба предвижда, че пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

По този начин ще бъдат защитени по-добре доходите на пенсионерите и всички пенсии ще бъдат индексирани от 1 юли 2014 г., като предвиденото осъвременяване е в размер 3 на сто, за което са предвидени 120 млн. лв.

Мярка: Функциониране на Консултативен съвет за оптимизиране на осигурителната система към министъра на труда и социалната политика

За периода от създаването му през юли 2013 г. до момента са проведени 10 заседания на Консултативния съвет, на които се финализира обсъждането на краткосрочните мерки за оптимизиране на осигурителната система, които се предлага да влязат в сила от 2014 г.

Най-важната част от обсъжданите предложения относно реформирането на пенсионната система са промените в условията за пенсиониране, възстановяването на т. нар. „швейцарско правило” за осъвременяване на пенсиите, въпросите, свързани с максималния размер на получаваните една или повече пенсии (т. нар. „таван” на пенсиите), максималния размер на осигурителния доход и др.
Мярка: Изпълнение на Плана за действие, съдържащ мерки за привеждане от Република България на нормативната уредба и политики в областта на хората с увреждания в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2013-2014 г.)

Правителството на Република България работи по изпълнение на Плана за действие, съдържащ мерки за привеждане от Република България на нормативната уредба и политики в областта на хората с увреждания (2013-2014 г.), като към декември 2013 г. отчита следното: • В изпълнение на мярката „Разработване на механизми и определяне на отговорни органи за координация, мониторинг и независим мониторинг” по Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН продължава работата на създадената работна група по координация за изпълнение на Плана за действие. Основните задачи на групата са координация на изпълнението на двугодишния план за действие, разработване на механизъм за координация и мониторинг съгласно чл. 33 от Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, както и определяне на органи за прилагане.

 • Междуведомствена работна група разработи проект на Концепция за прилагане на чл. 19 от Конвенцията за правата на хората с увреждания и в изпълнение на Плана за действие за привеждане от Република България на нормативната уредба и политики в областта на хората с увреждания в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2013-2014 г.).

 • На 11 и 12 ноември 2013 г. в София е проведен международен семинар на тема „Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН и План за действие за нейното прилагане”.

 • Междуведомствена работна група разработи проект на първоначалния Доклад на Република България по прилагането на ратифицираната Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН.

 • Междуведомствена работна група разработи проект на лесна за четене версия на Конвенцията за правата на хората с увреждания в изпълнение на т. 10 от Плана за действие, съдържащ мерки за привеждане от Република България на нормативната уредба и политики в областта на хората с увреждания в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания, приет с Решение от на Министерския съвет от 19.10.2012 г.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница